Search result for

กวี

(69 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวี-, *กวี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวี[N] poet, See also: bard, Example: ศรีปราชญ์เป็นกวีสมัยพระนารายณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน, Notes: บาลี
กวีนิพนธ์[N] poetry, See also: poem, verse, Syn. บทกวี, กลอน, โคลงกลอน, คำประพันธ์, Example: กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน, Count unit: บท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวี(กะวี) น. ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จำแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความนึกคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งโดยฉับพลันทันที.
กวีนิพนธ์น. คำประพันธ์ที่กวีแต่งอาจเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poetกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cavalier poetsกวีกลุ่มคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Imagistกวีกลุ่มจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
beat poetsกวีกลุ่มหน่ายสังคม, กวีกลุ่มบีต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Black Mountain poetsกวีกลุ่มแบล็กเมาน์เทน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesie; poesy; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poesy; poesie; poetryกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
poetry; poesie; poesyกวีนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Georgian poetryกวีนิพนธ์จอร์เจียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure poetryกวีนิพนธ์บริสุทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zen poetry กวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]
American poetryกวีนิพนธ์อเมริกัน [TU Subject Heading]
Buddhist poetryกวีนิพนธ์พุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Children's poetryกวีนิพนธ์สำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's poetry, Thaiกวีนิพนธ์ไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese poetryกวีนิพนธ์จีน [TU Subject Heading]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
I want videotape.ผมต้องการบันทึกวีดิโอ Emancipation (2008)
Or on the ogowe river?หรือไปแม่น้ำโอโกวีหรือเปล่า? Last Resort (2008)
Actually, you should read the psych literature.อันที่จริงแล้วคุณน่าจะอ่าน บทกวี Dying Changes Everything (2008)
And the ability to speak his mind like a poet.และความสามารถในการบรรยายความในใจดังบทกวี Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I think he is just a poet laureate.ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่กวีคนหนึ่ง Iljimae (2008)
I've read the manuscript. Hakim is a poet.ผมอ่านต้นฉบับแล้ว ฮาคิมคือกวี The Bank Job (2008)
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
What will you do if they find that the explosives came from Yongmun's cart?ท่านจะทำอะไรถ้าพวกเขาพบว่า การระเบิดมาจากเกวียนของยองมัน? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do you know who it was that blew up the explosives in our cart?ท่านรู้หรือไม่ว่าใครที่ทำให้เกิดการระเบิดของเกวียนนั้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Famous monks and poets had practiced self-discipline at this temple.พระชื่อดังและบทกวี มาเรียนกันที่นี่ Heartbreak Library (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวี[n.] (kawī) EN: poet ; bard   FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f]
กวีสตรี[n.] (kawīsattrī) FR: poétesse [f] ; femme poète [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bard[N] กวี, Syn. troubadour
Omar Khayyam[N] กวีชาวเปอร์เซีย
Ovid[N] กวีโรมัน เจ้าของผลงานด้านประวัติศาสตร์และเทพนิยาย
poet[N] กวี, See also: นักแต่งโคลงกลอน, คนเขียนบทประพันธ์, คนแต่งบทกวี, Syn. poemwriter, bard
rhymester[N] กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ, Syn. rhymer
skald[N] กวีโบราณชาวสวีเดน
Wordsworth[N] กวีอังกฤษในช่วงปีค.ศ. 1770-1850

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
alcaeus(แอลซี' อัสป n. กวีชาวกรีกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
alcaic(แอลเค' อิค) adj. เกี่ยวกับAlcaeus หรือผลงานของเขา. -Alcaics กลอนหรือบทกวีของ Alcaeus
ballad(แบล'เลิด) n. บทกวีบาทชนิดหนึ่ง,เพลงที่มีใจความเป็นการบรรยายโวหาร,เพลงลูกทุ่ง,เพลงพื้นเมือง, See also: balladic adj. ดูballad
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bee(บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
cart(คาร์ท) {carted,carting,carts} n.รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ,เกวียน,พาหนะเล็ก ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมือ -v. ขนส่ง, See also: carter n.
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
cartloadn. ปริมาณที่รถม้าหรือเกวียนสามารถบรรทุกได้,จำนวนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
ballad(n) โคลง,บทกวี
caravan(n) กองคาราวาน,กองเกวียน,ขบวนยานพาหนะ
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
cart(n) เกวียน,รถ
cart(vt) ใส่เกวียน,บรรทุก,ขนของ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย
idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
Dichter(n) |der, pl. Dichter| นักกวี
bei(prep) ในงานของ เช่น Das Gedicht habe ich bei Geothe gelesen. บทกวีนี้ฉันเคยอ่านจากงานของเกอเธ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top