Search result for

กล่าวโทษ

(42 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าวโทษ-, *กล่าวโทษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวโทษ[V] accuse, See also: charge, allege, blame, impeach, Syn. กล่าวหา, Example: คนปกติธรรมดามีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ชอบกล่าวโทษคนอื่น, Thai definition: แจ้งว่ากระทำผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าวโทษก. แจ้งว่ากระทำผิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Reader (2008)
Okay, let's not blame her for anything, fine.โอเค เราจะไม่กล่าวโทษอะไรเธอทั้งนั้น ได้เลย Orphan (2009)
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Headmistress, no court of law could find him guilty of a crime.ท่าน ผ.อ. คะ ไม่มีศาลไหนชี้ได้ว่าเขาผิด แล้วเราจะกล่าวโทษได้ยังไง In the Realm of the Basses (2009)
Don't you dare try and pass the blame.เธออย่ามาท้าทายด้วยการกล่าวโทษ Service (2009)
And you knew if you followed this procedure and accused your husband of abuse, the court would probably side with you.และคุณรู้ ถ้าคุณนำเรื่องเข้าสู่ การพิจารณาคดี และกล่าวโทษสามีคุณ ศาลอาจเห็นใจคุณ ฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายลูกเลย นี่ไม่... Hostile Takeover (2009)
- I never meant to hurt my boy. - There is no... no excuse for what you did.ไม่ได้เป็นการกล่าวโทษสิ่งที่คุณทำ ไม่เลย Hostile Takeover (2009)
Uh, 19.แยกคดีที่มีการพิจารณาคดีที่ผิดพลาด และถูกกล่าวโทษนำตัวมาขึ้นศาล Reckoner (2009)
You fire your assistant and blame it on Darwin.นายไล่ผู้ช่วยออก และกล่าวโทษดาร์วิน Playing Cards with Coyote (2009)
And I'm to blame...และผมกำลังจะกล่าวโทษ... Believe (2009)
Mary falkner's life is in ruins, and she blames us.ชีวิตของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ ถูกกระทบกระเทือน และเธอกล่าวโทษพวกเรา A Bright New Day (2009)
You're blaming innocent people for something that happened 145 years ago.นายกำลังกล่าวโทษ คนบริสุทธิ์ในบางเรื่อง มันผ่านมา 145 ปีแล้ว History Repeating (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuse[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ปรักปรำ, Syn. blame, charge
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
blame on[PHRV] ตำหนิ, See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
charge[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, ใส่ความ, Syn. accuse, impute
condemn[VT] ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeach[VT] กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, Syn. charge
inculpate[VT] กล่าวหา (คำทางการ), See also: กล่าวโทษ, Syn. accuse, incriminate
lay for[PHRV] กล่าวโทษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse

English-Thai: Nontri Dictionary
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
攻める[せめる, semeru] Thai: กล่าวโทษ English: to assault

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top