Search result for

กลับคำ

(32 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลับคำ-, *กลับคำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับคำ[V] break one's word, See also: go back on one's word, revoke one's word, Syn. คืนคำ, Example: เขาลงให้สัญญาแล้วเป็นไม่มีกลับคำ, Thai definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับคำก. พูดแล้วไม่เป็นตามพูด, ไม่ทำตามที่พูดไว้, พูดแล้วเปลี่ยนคำพูด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ดู recall a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ดู reverse a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cross it! Cross your heart! Good, you promised.กากบาทตรงหัวใจ ดี สัญญาแล้วนะ ห้ามกลับคำ Up (2009)
Sam arsenault's people just called. He's backing out.คนของแซม อาร์เซนัลท์พึ่งโทรมา เขากลับคำพูด I Lied, Too. (2009)
I compared them.ฉันสงสัยว่าทำไมเขากลับคำ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
We made an arrangement. You'd better not be backing out.เราจัดการแล้ว คุณ ไม่ควรกลับคำ Look What He Dug Up This Time (2009)
When daniel purcell flipped on the stand, he humiliated you in open court.ตอนที่แดเนี่ยล เพอร์เซลกลับคำในศาล เขาทำให้คุณขายหน้ามาก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
When {\Daniel }Purcell flipped on the stand, he humiliated you in open court.ตอนที่แดเนี่ยล เพอร์เซลกลับคำ เขาทำให้คุณขายหน้าในศาล A Pretty Girl in a Leotard (2009)
And how am I gonna back out now?แล้วแม่จะกลับคำได้ยังไงกัน The Grandfather (2009)
What I hate most is someone that says "Two things with one mouth".คนที่พูดแล้วกลับคำ Episode #1.19 (2009)
You confessed at cid that you did it, but now you're changing your story?นายสารภาพกับ CID ว่านายเป็นคนทำ แล้วตอนนี้นายจะกลับคำงั้นหรอ? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Okay. What about Raymond?(กลับคำอย่างรวดเร็ว) Our Family Wedding (2010)
Kill the deal, or I turn myself in to the U.S. Attorney and tell him my statement was a pack of lies you fed me.ยกเลิกข้อตกลงซะ หรือจะให้ฉันกลับคำให้การต่ออัยการสหรัฐอเมริกา แล้วฉันให้การกับเขาว่า เธอใส่ร้ายฉัน June Wedding (2010)
Told me to kill the deal with you or she would turn herself in and tell the U.S. attorney that I made her lie under oath.บอกฉันว่าให้ยกเลิกข้อตกลงกับนายซะ ไม่เช่นนั้นเธอจะกลับคำให้การของเธอ และบอกอัยการสหรัฐอเมริกา และฉันเป็นคนสั่งให้เธอโกหกต่อคำสัตย์ปฏิญาณ June Wedding (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคำพิพากษา[v. exp.] (klap khamphiphāksā) EN: reverse a judgment   
กลับคำให้การ[v. exp.] (klap kham haikān) EN: retract a statement   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backpedal[VI] กลับคำสัญญา, See also: เปลี่ยนใจ, ถอน, เปลี่ยน, Syn. backtrack
backtrack[VI] กลับคำ, See also: เปลี่ยนท่าที, Syn. recant, back-pedal
back out[PHRV] กลับคำ, See also: คืนคำ
recant[VI] ถอนคำ, See also: กลับคำ, Syn. disown, retract
reverse[VT] กลับคำพิพากษา, See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. countermand, quash, overrule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw,disavow,revoke
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress,return

English-Thai: Nontri Dictionary
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top