Search result for

กลอน

(78 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลอน-, *กลอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลอน[N] bolt, See also: latch, Syn. สลัก, ดาล, Example: คนกรุงเทพฯ กลัวคนมาร้ายกันนักกำชับกำชาให้ดูแลปิดประตูลงกลอนให้ดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม
กลอนด้น[N] unrhymed Thai verse, Example: นักเล่นลำตัดมีปฏิภาณดี ว่ากลอนด้นเรื่อยไปไม่ติดขัด, Count unit: บท, บาท, คำกลอน, Thai definition: คำกลอนที่ว่าดะไปไม่คำนึงถึงหลักสัมผัส
กลอนสวด[N] Thai religious verse, See also: hymn, Example: กลอนสวดที่นักเรียนจำกันได้ดีคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณ, Count unit: เรื่อง, บท, Thai definition: กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด แต่งเป็นกาพย์ยานี 11 หรือ กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ข้อความที่แต่งมักเป็นเรื่องในศาสนา
กลอนแปด[N] a form of Thai octameter poem, Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนตลาด, Example: เมื่อเทียบการใช้กันแล้ว กลอนแปดยังถูกนำมาใช้มากกว่าอยู่นั่นเอง, Count unit: บท, Thai definition: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท
กลอนตลาด[N] a form of Thai octameter poem, Syn. กลอนสุภาพ, กลอนเพลงยาว, กลอนแปด, Example: นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ทั้งหลายนิยมแต่งเป็นกลอนตลาด, Count unit: บท, บาท, คำกลอน, Thai definition: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท
กลอนลิลิต[N] a form of Thai verse, Count unit: เรื่อง, บท, Thai definition: คำกลอนที่แต่งอย่างร่าย
กลอนสุภาพ[N] a form of Thai octameter poem, Syn. กลอนตลาด, กลอนเพลงยาว, Example: บทละครเรื่องสังข์ทองเขียนเป็นกลอนสุภาพ, Count unit: เรื่อง, บท, คำกลอน, Thai definition: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท
กลอนเปล่า[N] prose poem, See also: blank verse, Example: ความไพเราะของบทกวีไม่มีเหลือร่องรอยกลายเป็นกลอนเปล่าที่เปล่าไปหมดทั้งถ้อยคำ และความคิด, Count unit: คำ, บท
กลอนเพลงยาว[N] a form of Thai octameter poem, Syn. กลอนสุภาพ, กลอนตลาด, กลอนแปด, Example: กลอนเพลงยาวเก่านั้นท่านว่า อ่านเทิ่งๆ ไป, Count unit: บท, Thai definition: แบบแผนในการร้อยกรองอย่างหนึ่ง 1 บทมีแปดวรรค วรรคละ 7-9 คำ มีสัมผัสระหว่างวรรค และสัมผัสระหว่างบท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลอน(กฺลอน) น. ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, ดาล, เครื่องสลักประตูหน้าต่าง
กลอนไม้ที่พาดบนแปสำหรับวางเครื่องมุงหลังคาจากเป็นต้น.
กลอน(กฺลอน) น. คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ หรือร่าย ก็ตาม เช่นในคำว่า ชุมนุมตำรากลอน, ครั้นเรียกเฉพาะคำประพันธ์เฉพาะอย่างเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ ร่าย แล้ว คำประพันธ์นอกนี้อีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า กลอน เป็นลำนำสำหรับขับร้องบ้าง คือ บทละคร สักวา เสภา บทดอกสร้อย, เป็นเพลงสำหรับอ่านบ้าง คือ กลอนเพลงยาว หรือ กลอนตลาด.
กลอน(กฺลอน) น. ลูกตุ้ม, ขลุบ, เช่น แกว่งกลอนยรรยงยุทธ์ (อนิรุทธ์).
กลอนด้นน. กลอนที่ว่าปากเปล่าโดยไม่เคร่งครัดตามหลักสัมผัส.
กลอนตลาดน. คำกลอนสามัญ โดยมากเป็นกลอน ๘ เช่น กลอนนิราศ นิทานคำกลอน.
กลอนบทละครน. กลอนเล่าเรื่อง ใช้เป็นบทแสดง วรรคแรกจะต้องขึ้นต้นด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น หรือ มาจะกล่าวบทไป.
กลอนลิลิตน. คำกลอนที่แต่งอย่างร่าย.
กลอนสดน. กลอนที่ผูกและกล่าวขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ได้คิดมาก่อน, โดยปริยายหมายความว่า ข้อความที่กล่าวขึ้นในปัจจุบันโดยมิได้เตรียมตัวมาก่อน เช่น พูดกลอนสด.
กลอนสวดน. กลอนที่อ่านเป็นทำนองสวด แต่งเป็นกาพย์ยานี ๑๑ หรือ กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ข้อความที่แต่งมักเป็นเรื่องในศาสนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
blank verseกลอนเปล่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Free verseกลอนด้น [TU Subject Heading]
Locks and keysกลอนและกุญแจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, even if you're just being literal,ฟังนะ เธอไม่ต้องมาทำตัวเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน There Might be Blood (2008)
Who can pick a lock?ใครสะเดาะกลอนได้บ้าง Lucky Thirteen (2008)
Poetic.เจ้าบทเจ้ากลอน The Itch (2008)
This is just a poem for my creative writing class.มันก็แค่กลอนที่ผมเขียน ในวิชาเขียนสร้างสรรค์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You're still not reading that poem. Kumar. Kumar.เธอยังไม่อ่านกลอนนั้นเลย คูมาร์ คูมาร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All the time, I'm whispering delicate little poems in your ear, you know?ผมก็จะคอยกระซิบกระซาบ บทกลอนเพราะๆข้างหูให้คุณฟัง New York, I Love You (2008)
- I like to rhyme. - Yeah?ฉันชอบแต่งกลอน ช่าย The House Bunny (2008)
I transferred to East High from London and I noticed on the board you're in need of a personal assistant.ฉันย้ายมาจากลอนดอน พอดีเห็นประกาศว่าคุณต้องการผู้จัดการส่วนตัว High School Musical 3: Senior Year (2008)
You're not a singer. You're a London schoolgirl.เธอไม่ใช่นักร้อง เธอเป็นแค่นักเรียนจากลอนดอน High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Yeah, some mates from London.- ใช่ กับเพื่อนๆจากลอนดอน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- I'm writing a poem. About you.- ผมแต่งกลอนอยู่ เกี่ยวกับคุณ The Reader (2008)
But the doors had been locked on the outside.แต่ประตูลงกลอนจากด้านนอก The Reader (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลอน[n.] (kløn) EN: lock ; bolt ; latch   FR: verrou [m] ; loquet [m] ; targette [f]
กลอน[n.] (kløn) EN: rhyme ; poem ; verse   FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse   
กลอนตลาด[n.] (kløntalāt) EN: Thai octameter poem   
กลอนลิลิต[n.] (klønlilit) EN: Thai verse   
กลอนสด [n. exp.] (kløn sot) EN: vers libre   FR: vers libres [mpl]
กลอนสวด[n.] (klønsūat) EN: Thai religious verse ; hymn   
กลอนสุภาพ[n.] (kløn suphāp) EN: Thai octameter poem   
กลอนหก[n. exp.] (kløn hok) FR: demi-alexandrin
กลอนเปล่า[n. exp.] (kløn plāo) EN: prose poem ; blank verse   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar[N] กลอนประตู
blank verse[N] กลอนเปล่า
bolt[N] กลอนประตู, See also: สลัก, Syn. lock
hymn[N] กลอนสวด, See also: เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ
latch[N] กลอน, See also: สายยู, สลักประตู, สลักกุญแจ
nursery rhyme[N] กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก
octameter[N] กลอนแปด
threnody[N] กลอน คำพูดหรือเพลงคร่ำครวญถึงคนตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
alcaic(แอลเค' อิค) adj. เกี่ยวกับAlcaeus หรือผลงานของเขา. -Alcaics กลอนหรือบทกวีของ Alcaeus
alexandrine(แอลลิคซาน' ดริน) n. โคลงกลอนที่มี 12 พยางค์ -adj. เกี่ยวกับเมือง Alexandria
amphigory(แอม' ฟิกอรี) n. โคลงกลอนหรือกลุ่มประโยคที่ไร้ความหาย -amphigoric adj. (nonsensical parody, amphigouri
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse

English-Thai: Nontri Dictionary
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
bolt(vi) ใส่สลัก,ใส่กลอน,ลั่นดาล
canto(n) ส่วนหนึ่งของบทกลอน
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริง
extemporaneous(adj) ทำโดยฉับพลัน,ไม่ได้เตรียมมาก่อน,เล่นกลอนสด
hasp(n) กลอน,สายยู,ห่วง,หู,สลักประตู,บานพับ
hasp(vt) ใส่กลอน,ลงกลอน,คล้องสายยู,คล้องห่วง,ใส่สลัก
impromptu(n) สิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน,กลอนสด
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Limerick (n ) กลอนตลกสั้นๆ

German-Thai: Longdo Dictionary
Gedicht(n) |das, pl. Gedichte| บทกวี, บทกลอน
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
zu(prep) |+ D| ตอน, ถึงช่วง, สำหรับช่วง (ใช้บ่งช่วงเวลา) เช่น Gedichte zu Weihnachten บทกลอนสำหรับช่วงคริสต์มาส, Bitte melden Sie sich bis zum 31. Mai an. กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม, zu Beginn

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top