Search result for

กร้าว

(26 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กร้าว-, *กร้าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร้าว[ADJ] tough, See also: strong, unyielding, harsh, hard, rough, Syn. กระด้าง, Ant. อ่อน, นุ่ม, Example: นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร้าว(กฺร้าว) ว. แข็งกระด้าง, แข็งมากหรือแข็งเกินพอดีซึ่งอาจแตกบิ่นได้ง่าย, ไม่นุ่มนวล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Mr. President, we have to act strong.-ท่านครับ,เราต้องใช้ท่าทีแข็งกร้าวนะครับ Vantage Point (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
Because you can never just let go and have fun.แต่คุณก็น่าจะรู้ไว้นะว่าทำไมคนเขาถึงบอกว่าคุณเป็นคนแข็งกร้าว เพราะว่าคุณไม่เคยปล่อยวางแล้วก็สนุกบ้าง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
The casing on the minidisc that you found at the dig was cracked, so there was damage.กรณีที่พบในมินิดิส ที่เธอเจอภายในหลุม มันแตกร้าวและ มีความเสียหาย Harbingers in a Fountain (2009)
The United States' lack of action in Eastern Europe proves that the Soviet Union's aggression at the Afghan border will not be opposed publicly by the United States.ความอ่อนปฏิบัติการณ์ในยุโรปตะวันออก ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ความแข็งกร้าวของ สหภาพโซเวียตที่ชายแดนอัฟกัน ไม่ได้รับการตอบโต้สู่สาธารณะชน โดยสหรัฐฯ Watchmen (2009)
The same common trait as all the others.ความกร้าวร้าวเหมือนกัน เกิดมาจาก Daybreakers (2009)
That's right -- it'll send a strong message to whoever's holding us.ถูกต้อง .. จะเป็นการส่งข้อความที่แข็งกร้าว ถึงใครก็ตามที่จับพวกเราไว้ Static (2010)
Than be a hard-ass and turn my back on a friend.แต่ก็ยังดีกว่าเป็นคนแข็งกร้าว ที่หันหลังให้เพื่อน Beginner Pottery (2010)
Now, the trick is to separate out those points of trauma where the radiating microfractures just keep going because there were no earlier fractures to cross paths with.แล้วเกิดการแตกแยกออกจากกันที่ตำแหน่งบาดเจ็บ ซึ่งแตกร้าวยาวออกไป เพราะไม่มีรอบแตกหักนำมาก่อนหน้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
'Despite the Metropolitan Police's strident denials, 'can the emergency services afford to maintain their 999 'response commitment to ordinary people of the capital?ถึงแม้ทางตำรวจนครบาลจะปฏิเสธเสียงกร้าว บริการโทรแจ้งฉุกเฉิน 999 ของพวกเขายังคงให้บริการต่อไป มีผลสะท้อนต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ของประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงได้ไหม Episode #1.2 (2010)
Well, multiple fractures, more severe on the female.มีรอยกระดูก แตกร้าวอยู่หลายจุด มีรอยแตกหักมากกว่า ที่ศพเพศหญิง The Couple in the Cave (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleavage(คลี'วิจฺ) n. การแยกออก,การแตกร้าว,การแบ่งออก
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.
fracture(แฟรค'เชอะ) n. การแยก,การแตกร้าว,รอยแตกร้าว,กระดูกหัก,หน้าหัก,ด้านหัก. vt. แตกร้าว,ตก,ร้าว,ทำให้แตก,ทำให้ร้าว. -fracturable adj., See also: fractural adj., Syn. rift,crack,break,split
freestonen. หินตัดที่ไม่แตกร้าว,ผลไม้ที่ไม่มีเม็ดข้างใน adj. ซึ่งแกะเม็ดออกได้ง่าย (ผลไม้)
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
injurious(อินจัว'เรียส) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย,ได้รับความเสียหาย,ถูกร้าวราน., See also: injuriousness n., Syn. hurtful,
rent(เรนทฺ) n. ค่าเช่า,การเช่า,ทรัพย์สินที่ให้เช่า,รอยแยก,รูฉีก,รูขาด,การแตกร้าว vt.,vi. ให้เช่า,กิริยาช่อง2และ3ของrend (ดู) -Phr. (for rent ให้เช่า), See also: rentability n. rentable adj.
rift(ริฟทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ช่อง,ร่อง,ร่องรอย,การแตกแยก,การแตกร้าว, Syn. fissure

English-Thai: Nontri Dictionary
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top