Search result for

กรุ่น

(31 entries)
(0.2404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรุ่น-, *กรุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุ่น[ADV] fragrantly, See also: strongly scented, Syn. อบอวล, Example: ดอกราตรีจะหอมกรุ่นในตอนกลางคืน
กรุ่น[V] smolder, Syn. คุ, ระอุ, Example: ตรงเตามีควันไฟลอยกรุ่นขึ้นมา, Thai definition: อาการของไฟที่ยังไม่ดับแต่ไม่ถึงกับลุกโพลง
กรุ่น[V] smoulder, See also: rage, fume, boil, simmer, seethe, Example: ผมเร่งรถเร็วขึ้นเมื่อออกสู่ถนนใหญ่เพื่อระบายอารมณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน, Thai definition: ร้อนรุ่มอยู่ภายในใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุ่น(กฺรุ่น) ว. อาการของไฟที่ยังไม่ดับแต่ไม่ถึงกับลุกโพลง เช่น ไฟติดกรุ่นอยู่, โดยปริยายหมายความว่า ยังเหลืออยู่บ้าง, มีเรื่อย ๆ อยู่, เช่น ควันกรุ่น หอมกรุ่น
กรุ่นยังไม่ดับสนิท, ร้อนรุ่มอยู่ภายใน, เช่น โกรธกรุ่น.
จรุง, จรูงกรุ่น, อบอวล, ชื่น, เช่น จรุงกลิ่นแก้มน้องแก้ว ไป่วาย (กำสรวล).
รุม ๑กรุ่นอยู่ภายในเพราะพิษไข้เป็นต้น เช่น เป็นไข้ร้อนรุมอยู่หลายวัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must also learn from your seniors and Masters how to be a good person.เจ้าจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ว่าวิธีที่จะเป็นคนดีทำยังไง. Return of the Condor Heroes (1983)
Wiseguys would pull up and Tuddy would toss me their keys... and let me park their Cadillacs.พวกรุ่นใหญ่จะจอดรถ และทัดดี้ให้กุญแจรถผมมา และให้ผมจอดรถคาดิแลคให้ Goodfellas (1990)
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง In the Mouth of Madness (1994)
Well, if he's so skilled, how come he's using an outdated HA-3 virus?ท่าทางเก่งดีทีเดียว, งั้นทำไมเขาถึงใช้ไวรัสตกรุ่นอย่าง HA-3 ล่ะ? Ghost in the Shell (1995)
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ! The Birdcage (1996)
Next time, get the notes from your brother.ไปขอจดจากรุ่นพี่ แล้วกันนะ Good Will Hunting (1997)
Don't stomp your little last-season Prada shoes at me.อย่ามาทำเป็นเคาะรองเท้าปราด้าตกรุ่นใส่ฉัน นังหนู Legally Blonde (2001)
These aren't last season.ไม่ใช่รองเท้าตกรุ่นสักหน่อย Legally Blonde (2001)
Congratulations.ยินดีด้วยนะ ฉันไม่เคยเห็นเด็กรุ่นไหน Hothead (2001)
Obsolete, simple-minded, malfunctioning... yes, yes.ไม่ต้องบรรยายหรอก ตกรุ่น ซื่อ ทำงานผิดพลาด... Inspector Gadget 2 (2003)
Youngsters that don't want the war.เด็กรุ่นใหม่ ไม่ต้องการสงคราม The Dreamers (2003)
What's your year rank! What year!กรุ่นไหนวะ ปีไหน My Little Bride (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smolder[VI] คั่งแค้น (ความรู้สึก), See also: กรุ่น, อัดอั้น (ความรู้สึก), Syn. smoulder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา,ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่,พันธุกรรม,รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
redolent(เรด'ดะเลินทฺ) adj. มีกลิ่นน่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น,ทำให้หวนระลึกถึง, See also: redolence n. redolency n. adv.
simmer(ซิม'เมอะ) vt.,vi.,n. (การ) เคี่ยว,ตุ๋น,ต้ม,เดือดกรุ่น ๆ ,ต้มอาหารให้ร้อนต่ำกว่าจุดเดือดหน่อย, simmer down สงบใจ,สงบจิต., See also: simmeringly adv., Syn. seethe
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder

English-Thai: Nontri Dictionary
redolent(adj) น่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น
rosebud(n) สาวแรกรุ่น,ดอกกุหลาบตูม
simmer(vi,vt) กรุ่นๆ,เคี่ยวให้เดือด,หัวเราะคิกๆ
smoulder(n) การคุ,การระอุ,การคุกรุ่น
smoulder(vi) คุ,ระอุ,คุกรุ่น,อบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top