Search result for

กระได

(25 entries)
(0.2066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระได-, *กระได*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระได[N] ladder, See also: stepladder, stair, Syn. บันได, Example: ชาวสวนใช้กระไดพาดต้นลำไยเพื่อปีนเก็บลูก, Thai definition: สิ่งที่ทำเป็นขั้นๆ สำหรับก้าวขึ้นลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระไดน. สิ่งที่ทำเป็นขั้น ๆ สำหรับก้าวขึ้นลง, บันได ก็ว่า.
กระไดลิง ๑น. บันไดเชือกที่ยึดเฉพาะส่วนบนไว้ เมื่อจะใช้จึงปล่อยลงมา ใช้ไต่ขึ้นลง, บันไดลิง ก็ว่า.
กระไดลิง ๑ดูใน กระได.
กระไดลิง ๒น. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้, กระไดวอก มะลืมดำ บันไดลิง หรือ ลางลิง ก็เรียก.
กระไดแก้วน. ชั้นสำหรับวางพาดสิ่งของเช่นใบลานหรืออาวุธเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Beat me at what?ชนะอะไร ไต่กระไดเนี่ยนะ Nothing to Lose (1997)
Guess we´ll call you the "Step King."งั้นฉันจะเรียกแก"ราชากระไดลิง" Nothing to Lose (1997)
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน Pret-a-Poor-J (2008)
Robert?ธนาคาร! นำเก้าอี้ เสาและกระไดAngels & Demons (2009)
Metal sparks in your face is how you get freckles. Is this even legal?ประกายเหล็กบนหน้าพวกนาย จะทำให้เป็นกระได้นะ นี่มันถูกกฎหมายรึเปล่าเนี่ย Props (2012)
But we got ramps all over the place, so if you need anything--แต่เรามีกระไดอยู่เต็มไปหมด ถ้าเผื่อคุณอยากได้อะไร-- Super (2012)
If you continue to use, those will be the places you want to go.แล้วถ้าเธอใช้มันต่อไป ที่ที่เธอไม่อยากไป จะกลายเป็นที่ที่เธออยากไป ก็เหมือนตกกระไดพลอยโจน Lucky (2012)
I was stuck as Special Agent Fahey, so I improvised.ผมก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษ ฟาเฮ่ย์ ดังนั้นผมก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรเป็นเขา Proteus (2013)
You make me climb those fucking stairs just to see you again and my first order of business will be tossing you and that poxy chair into the fucking ocean.เจ้าทำให้ข้าแม่งต้องปีนไอ้กระไดเหล่านั้น แค่เพื่อมาเจอเจ้าอีกครั้ง และคำสั่งแรกเรื่องธุรกิจของข้า ก็คือให้จับเจ้า III. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
กระไดทอง[n. exp.] (kradai thøng) EN: golden ladder ; stepping-stone   
กระไดปลา[n. exp.] (kradai plā) EN: fish ladder   FR: passe à poissons [f] ; échelle à poissons [f]
กระไดปีน[n.] (kradai pīn) EN: ladder   FR: échelle [f]
กระไดเลื่อน[n. exp.] (kradai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; escalier mécanique [m] ; Escalator [m] (TM)
กระไดเวียน[n. exp.] (kradai wīen) EN: circular staircase   FR: escalier circulaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stairs[N] บันได, See also: กระได, Syn. ladder, staircase, stairway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrandise(อะแกรน' ไดซ, แอก' กระไดซ) vt. เพิ่ม, ขยาย, คุยโว. -aggradizement n., Syn. enlarge, inflate ###A. deflate, constrict)
aggrandize(อะแกรน' ไดซ, แอก'กระไดซ) vt. =aggrandise, Syn. promote,augment)

English-Thai: Nontri Dictionary
treadle(n) กระไดรถจักรยาน,คันถีบเปียโน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top