Search result for

กระแสลม

(40 entries)
(0.207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระแสลม-, *กระแสลม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสลม[N] wind, See also: airstream, wind current, airflow, Example: ว่าวลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะมีกระแสลมปะทะที่ตัวว่าว, Thai definition: สายลมพัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแสลมน. สายลมพัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air streamกระแสลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
egressive airstreamกระแสลมออก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ingressive airstreamกระแสลมเข้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder if he is using the same wind we are using.ข้าสงสัยจังว่ามันคงจะอาศัยกระแสลมเดียวกับเราแน่ๆ The Princess Bride (1987)
I feel the fast air sweeping around you... carrying you, furious wind... and then stopping.ถึงกระแสลมที่รวดเร็วล้อมรอบตัวคุณ สายลมที่เกรี้ยวกราด หอบตัวคุณไป แล้วก็หยุดนิ่ง The Red Violin (1998)
Sabine blew in like a leaf on the windซาบีน เหมือนกับใบไม้ที่ปลิว ท่ามกลางกระแสลม Rice Rhapsody (2004)
And it does that by means of ocean currents and wind currents.มันจัดการโดยอาศัยกระแสน้ำในมหาสมุทรและกระแสลม An Inconvenient Truth (2006)
And so all those wind and ocean current patterns that have formed since the Iast ice age and have been relatively stable, they're all up in the air and they change.เช่นเดียวกับแบบแผนของกระแสลมและกระแสน้ำ ที่ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย และดำเนินมาอย่างค่อนข้างเสถียร มันเริ่มไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงไป An Inconvenient Truth (2006)
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก An Inconvenient Truth (2006)
Just staring out the window. Staring at the wind.ก็นั่งดูไปเรื่อยแหละฮะ เพ่งกระแสลมไง รู้จักมั้ยแม่ Disturbia (2007)
He creates vortexes.เขาสามารถสร้างกระแสลมหมุนได้ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
I can feel a draught.ฉันรู้สึกถึงกระแสลม Episode #2.7 (2008)
This airflow that comes from Hawaii and Canada.ทำให้มีกระแสลมจาก ฮาวายเเละเเคนาดา Pineapple Express (2008)
In the atmosphere the major wind streams are changing direction.ในบรรยากาศ,กระแสลมหลัก กำลังเปลี่ยนทิศทาง Home (2009)
Well, there will be turbulence from the solar wind,มันจะมีการไหลทะลัก ของกระแสลมจากดวงอาทีิตย์ Light (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสลม[n. exp.] (krasaē lom) EN: wind ; airstream ; wind current ; airflow   FR: courant d'air [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airflow[N] กระแสลม
airflow[N] กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน
current[N] กระแสน้ำ, See also: กระแสลม, Syn. flow
draft[N] กระแสลม, Syn. wind, breath
thermal[N] กระแสลมอุ่นที่พัดสูงขึ้น
vortex[N] กระแสลมหรือกระแสน้ำที่หมุนวน
wind[N] ลม, See also: กระแสลม, Syn. air, breeze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
breath(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
downwashn. สิ่งของที่ไหลล้างลงมา,กระแสลมที่พุ่งลงมา
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughty(ดราฟ'ที) adj. ซึ่งมีกระแสลม,ซึ่งมีลมเข้า,ซึ่งมีช่องลม, Syn. drafty, See also: draughtily adv. draughtiness n.
overdraft(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
current(n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
wind(n) ลม,ลมหายใจ,กลิ่นไอ,ข่าวคราว,กระแสลม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
downburst (n ) กระแสลมแรงไหลลง
See also: R. microburst

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top