Search result for

กระบอง

(56 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระบอง-, *กระบอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบอง[N] club, See also: staff, stick, pole, rod, cane, baton, cudgel, bludgeon, truncheon, lathi, bat, Syn. ตะบอง, Example: เขาเป็นหัวหน้าก็จริง แต่เป็นยักษ์ไม่มีกระบองอำนาจและบทบาททุกอย่างเป็นของคนอื่นหมด, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้สั้นสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง คล้ายพลอง แต่สั้นกว่า
กระบองเพชร[N] cactus, See also: Cereus hexagonus Mill., Syn. ตะบองเพชร, Example: ในสวนมีต้นมะลิออกดอกสีขาวโพลนเลยทีเดียว ถัดไปอีกหน่อยก็คือกระบองเพชรหนามเข็มดอกของมันเป็นสีเหลือง, Count unit: ต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบองน. ไม้ใช้เป็นอาวุธสำหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง, ใช้ว่า ตระบอง ก็มี.
กระบองกลึงน. ไม้กลึงเป็นรูปกระบองอย่างยาว สำหรับถือเข้าขบวนแห่ช้างสำคัญ.
กระบองกันดู ตะบองกัน.
กระบองราหูน. ชื่อโรคซางชนิดหนึ่ง เกิดแก่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ ๑๒ เดือน, ตะบองราหู ละบองราหู หรือ ลำบองราหู ก็เรียก.
กระบองเพชร ๑น. ใบตาลที่ขมวดปลายคล้ายรูปหัวนก ลงอักขระตามยาวของใบ เป็นเครื่องรางของขลังสำหรับใช้ในพิธีตรุษและโกนจุก, ตะบองเพชร ก็เรียก.
กระบองเพชร ๒น. ชื่อไม้พุ่มชนิด Cereus hexagonus (L.) Mill. ในวงศ์ Cactaceae ลำต้นสูง ๓-๕ เมตร ลำต้นและกิ่งกลม หยักเป็นร่องโดยรอบ มีหนามละเอียด ดอกใหญ่ สีขาว กลิ่นหอม บานกลางคืน มักปลูกเป็นรั้วบ้าน, ตะบองเพชร ก็เรียก, พายัพ เรียก เขียะ หรือ หนามเขียะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guru Tugginmypudha, you are so good with nunchucks, yet you are blind.ท่านกูรูทักกินมายพุทธา\ ท่านเชี่ยวชาญกระบอง 2 ท่อน ทั้งที่ท่านตาบอด The Love Guru (2008)
The clubs are for the slaves. Let peace be foremost.กระบองนั่นของพวกทาส ไอ้ทาส! Agora (2009)
She gave me ipecac and peyote and made me think I was killing my demon.เธอให้เถาวัลย์กับกระบองเพชร แถมยังหลอกหนูว่าได้ฆ่าปีศาจด้วย Nothing But the Blood (2009)
You can't take a club to the head like you used to.เธองัดไม้กระบองเหมือนเมื่อก่อนไม่ไหวแล้วนะ If It's Only in Your Head (2009)
- it's always the same three kills with trinity:จบด้วยผู้ชายถูกตีด้วยกระบอง The Getaway (2009)
Nothing on the DNA results from the blood on the cactus.ไม่ได้ผลดีเอ็นเอของ เลือดบนต้นกระบองเพชรเลย Remains to Be Seen (2009)
A young woman in a bathtub, followed by a mother falling to her death, and ending with a man getting bludgeoned.ผู้หญิงในอ่างอาบน้ำ ตามด้วยแม่ที่ กระโดดฆ่าตัวตาย และ จบด้วยที่ผู้ชาย โดนตีที่หัวด้วยด้วยกระบอง Blinded by the Light (2009)
Here's a bludgeoning from july.นี้คือการตีด้วยกระบอง ของเดือนกรกฎา Dex Takes a Holiday (2009)
- bludgeoning.-ใช้กระบองฟาด Dex Takes a Holiday (2009)
- and ending with a man getting bludgeoned.จบด้วยผู้ชายถูกตีด้วยกระบอง Dirty Harry (2009)
Bludgeons an older male.ตีชายแก่ด้วยกระบองสั้น Dirty Harry (2009)
Was found bludgeoned to deathเป็นคนพบคนที่โดนกระบองตีตาย Dirty Harry (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat   FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กระบองตำรวจ[n. exp.] (krabøng tamrūat) EN: police baton   FR: matraque [f]
กระบองหัก[n. exp.] (krabøng hak) FR: chevron [m]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: Torch Thistle ; cactus   FR: cactus [m]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: club studded with diamonds usually having miraculous power   

English-Thai: Longdo Dictionary
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] กระบอง, Syn. club
bludgeon[N] กระบองสั้น, Syn. club
nightstick[N] กระบองสั้นของตำรวจ, Syn. truncheon
quarterstaff[N] กระบองอาวุธทำด้วยไม้ยาวประมาณ 6 ถึง 8 ฟุต (ใช้ในอังกฤษสมัยก่อน), Syn. club
shillalah[N] กระบอง
shillelagh[N] กระบอง
truncheon[N] กระบอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
bludgeon(บลัช'เจิน) {bludgeoned,bludgeoning,bludgeons} n. กระบอง vt. ตีด้วยกระบอง,รังแก,บังคับ, See also: bludgeoner n. ดูbludgeon bludgeoneer n. ดูbludgeon, Syn. club
club(คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน, Syn. staff,
clubbyadj. มีลักษณะเป็นกระบอง,ชอบสังคม
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
cosh(คอช) {coshed,coshing,coshes} n. กระบอง. vt. ตีหัวด้วยกระบอง

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(n) ท่อนเหล็ก,ไม้กระบอง,ลูกกรง,เครื่องกั้น,รั้ว,สันดอน,บาร์
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
baton(n) คทา,กระบอง
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
bludgeon(n) ไม้สั้น,ดิ้ว,กระบอง
bludgeon(vt) ตีด้วยดิ้ว,ตีด้วยกระบอง
cactus(n) ต้นกระบองเพชร
club(n) ไม้กระบอง,ไม้พลอง,ดิ้ว,สโมสร,ชมรม,คลับ
club(vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม

German-Thai: Longdo Dictionary
stachlig(adj) ที่มีหนามมาก เช่น ein stachliger Kaktus = ต้นกระบองเพชรที่มีหนามทิ่มตำ, ein Bart = หนวดเครา
Stachel(n) |der, pl. Stacheln| หนาม หรือ เหล็กไนสัตว์ ตัวอย่างเช่น die Stacheln eines Kaktus = หนามต้นกระบองเพชร หรือ die Stacheln eines Igels = หนามตัวเม่น, See also: S. der Dorn (เฉพาะพืช)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top