Search result for

กระตือรือร้น

(49 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระตือรือร้น-, *กระตือรือร้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตือรือร้น[V] be enthusiastic, See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, Ant. เพิกเฉย, Example: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระตือรือร้นก. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝักใฝ่มาก, ใส่ใจอยากจะทำ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระตือรือร้นรีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใผ่ เร่งร้อน
คำที่มักเขียนผิด คือ กระตือรือล้น [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
I think that it's very important to maintain a positive attitude. Always up, always ebullient.ฉันว่าการมองโลกในแง่ดีมันสำคัญ กระตือรือร้นอยู่เสมอ Burn After Reading (2008)
Alacrity. With alacrity, please.กระตือรือร้นหน่อย The Happening (2008)
[laughs] I'm glad you're enthusiastic about it.[หัวเราะ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
And a realtor eager to find you exactly what you want.และยังมีนายหน้าขายบ้านที่กระตือรือร้น ที่จะหาให้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร Home Is the Place (2009)
I appreciate your enthusiasm and the face, but I'm afraid it just won't work out.ผมประทับใจในความกระตือรือร้นของคุณ และใบหน้านั่น แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับ Mama Spent Money When She Had None (2009)
They're planet-hopping thieves looking for a quick score.พวกมันเป็นโจรที่กระตือรือร้นจะทำแต้มให้ได้ไวๆ Dooku Captured (2009)
Jason's a newcomer to our flock, but he's been most enthusiastic about the message.เจสันยังใหม่สำหรับพวกเรา แต่เขากระตือรือร้นมากเลย Nothing But the Blood (2009)
I've got some guys here that are anxious to get going.หนุ่มๆ ที่นี่กระตือรือร้นจะออกไปข้างนอกจะแย่อยู่แล้ว The Hidden Enemy (2009)
He's keen. Yeah, that's one way of putting it.เขากระตือรือร้นดีจัง ใช่ เป็นทางเดียวที่หยุดมันได้ Episode #3.5 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
crispy[ADJ] กระตือรือร้น
cool off[PHRV] กระตือรือร้นน้อยลง
fall over backwards[IDM] กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. bend over
fall over each other[IDM] กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. stumble over
fall over oneself[IDM] กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. stumble over
fasten onto[PHRV] กระตือรือร้นกับ, Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
dynamical[ADJ] กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, Syn. energetic, vigorous
eager[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
ebullient[ADJ] กระตือรือร้นมาก, Syn. enthusiastic, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ,กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)

English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง,ทำให้คล่องขึ้น,ทำให้กระตือรือร้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top