Search result for

กระดุม

(48 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดุม-, *กระดุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดุม[N] button, See also: stud, buckle, Syn. ดุม, ลูกดุม, Example: เสื้อตัวนี้กระดุมหลุดหายไป, Count unit: เม็ด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดุมน. เครื่องกลัดส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่าง ๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด, ดุม ลูกดุม หรือ ลูกกระดุม ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttonกระดุม (เห็ด) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Am I Blue", "Little by Little", "Button Up Your Overcoat" and "Ten Cents a Dance"."ฉันเศร้ามั้ย", "ค่อย ๆ ทีละน้อย", "ติดกระดุมเสื้อโค้ทสิ" และ "เต้นครั้งละสิบเซนต์". Of Mice and Men (1992)
I never button them. How many layers are you wearing?ฉันไม่เคยปิดกระดุม ส่วนนายสวมชุดกี่ชั้นกันนะ? Wild Reeds (1994)
Undo his shirt.แกะกระดุมเสื้อปล่อยเสื้อเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Unbutton your shirt.ปลดกระดุมเสื้อของคุณ The Birdcage (1996)
What about- - What about the cuff links? Phillip´s cuff links were on the sink, Ann.แล้วกระดุมชื่อฟิลลิปบนซิงค์ล่ะ Nothing to Lose (1997)
Button-cam three.กล้องกระดุมThe Truman Show (1998)
Chapter 15. The Lad with the Silver Button."บทที่ 15 เด็กหนุ่มกับกระดุมเงิน... Rushmore (1998)
She worked in a sweatshop making buttonholes 14 hours a day and yet...หล่อนทำงานในร้านเย็บ กระดุม 14 ชั่วโมงต่อวัน และก็... The Story of Us (1999)
Shit, I can't undo my buttons!ฮ่วย, แกะกระดุมยังไม่ได้แล้วอ่า ! Visitor Q (2001)
- Hey. I'm sewing on a button.ฉันกำลังเย็บกระดุม Maid in Manhattan (2002)
The gumdrop buttonกระดุมหลุดเลย Shrek 2 (2004)
Does it button up?งั้นปลดกระดุมได้ใหม Eating Out (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดุม[n.] (kradum) EN: button   FR: bouton [m]
กระดุม[n. exp.] (kradum søng met) EN: two buttons   FR: deux boutons [mpl]
กระดุมทอง[n. exp.] (kradum thøng) EN: Little Yellow Star ; Kradum Thong   
กระดุมทองต้น [n. exp.] (kradum thøng ton) EN: Little yellow star   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
กระดุมเงิน[n. exp.] (kradum ngoen) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระดุมแสด[n. exp.] (kradum saēt) EN: Plains blackfoot ; Plains blackfoot daisy   
กระดุมไม้ใบเงิน[n. exp.] (kradum māi bai ngoen) EN: ?   FR: ?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
button[N] กระดุม, See also: ดุม, ลูกดุม, Syn. frog
frog[N] ห่วงถัก, See also: กระดุมห่วง, รังดุมเสื้อ
press stud[N] กระดุม, Syn. popper
stud[N] กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต, See also: กระดุมเสื้อ, Syn. fastener

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
cuff linkn. กระดุมข้อมือเสื้อ, Syn. sleeve link
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
gaposisn. ช่องว่างระหว่างกระดุม
link(ลิงคฺ) {linked,linking,links} n. สิ่งเชื่อมต่อ,การเชื่อม,ข้อต่อ,ข้อลูกโซ่,ห่วงเชื่อม,เครื่องประสาน,เครื่องเกี่ยวดอง,หน่วยสื่อสาร,กระดุมหรือที่หนีบของแขนเสื้อเชิ้ต,หน่วยความยาว7.92 นิ้ว (หน่วยวัด) ,ส่วนที่เป็นโค้งเว้าของแม่น้ำลำธาร. vt.,vi. เชื่อม,ต่อ,ประสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
button(vt) ติดกระดุม
clasper(n) ขอเกี่ยว,กระดุม,ตัวเกี่ยว
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
unbutton(vt) ปลดกระดุม,แกะกระดุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cufflinkกระดุมข้อมือ เครื่องประดับของผู้ช่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| กระดุม
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top