Search result for

กระชอมดอก

(5 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระชอมดอก-, *กระชอมดอก*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กระชอมดอก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กระชอมดอก*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชอมดอก[N] flower bearing no fruit, See also: anther of climbing plant, Syn. ดอกถวายพระ, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชอมดอกน. ดอกเพศผู้ของพรรณไม้เลื้อย เช่น ฟักทอง บวบ ซึ่งเรียกกันว่า ดอกถวายพระ.
ดอกถวายพระน. ดอกเพศผู้ของพรรณไม้เลื้อย เช่น ฟักทอง บวบ, กระชอมดอก ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top