Search result for

กระง่องกระแง่ง

(5 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระง่องกระแง่ง-, *กระง่องกระแง่ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กระง่องกระแง่ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กระง่องกระแง่ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระง่องกระแง่ง[ADV] falteringly, See also: swayingly, unsteadily, Syn. กระย่องกระแย่ง, ง่องแง่ง, Example: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วเธอต้องเดินกระง่องกระแง่ง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระง่องกระแง่งว. ง่องแง่ง.
ง่องแง่งว. อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด, กระง่องกระแง่ง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top