Search result for

กรรมวิธี

(28 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมวิธี-, *กรรมวิธี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมวิธี[N] process, See also: method, way, means, working procedure, course, Syn. วิธี, Example: การผลิตอาหารกระป๋องมีกรรมวิธีหลายขั้น, Count unit: วิธี, ขั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมวิธี(กำมะวิที) น. ลักษณะอาการหรือวิธีการที่ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์ทำขึ้น อันดำเนินติดต่อกันเรื่อยไปเป็นลำดับ, กระบวนวิธีดำเนินการในประดิษฐกรรม.
กระแหนะกรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, แขนะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-braze diffusion treatmentกรรมวิธีแพร่ความร้อนหลังแล่นประสาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Heat treatmentกรรมวิธีทางความร้อน [TU Subject Heading]
Printing processesกรรมวิธีการพิมพ์ [TU Subject Heading]
Immunization, Mode ofกรรมวิธีในการฉีด [การแพทย์]
Ionic Substitutionกรรมวิธีการแลกเปลี่ยนอีออน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The decision is made. The process has begun.เราได้ตัดสินใจแล้ว กรรมวิธีได้ถูกเริ่มแล้ว The Day the Earth Stood Still (2008)
That makes three cryogenic facilities in a week, same M.O. as Chicago and New York.ศพถูกแช่แข็ง 3 ราย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ มีกรรมวิธีเหมือนกัน ทั้งที่ชิคาโกและนิวยอร์ค Momentum Deferred (2009)
In a way, I emasculated him.กรรมวิธีนั่น ฉันทำให้เขา เสื่อมประสิทธิภาพลง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
most important part of her process.หนึ่งปัจจัยสำคัญในกรรมวิธีนี้ของเธอครับ Insidious (2010)
Well, my thinking is, by tapering the phenyl, you get an oilier aqueous layer, and hence-เอาล่ะ สิ่งที่ผมคิดก็คือ โดยกรรมวิธีค่อยๆสกัดสารฟีนิล คุณจะได้รับสารสกัดออกมาเป็นไอน้ำ Sunset (2010)
Biologically, we're brand-new people.มีการสร้างใหม่ทุก ๆ เจ็ดปีเหมือนกับงู ด้วยกรรมวิธีของเราแค่เปลี่ยนสีผิว เราก็กลายเป็นคนใหม่แล้วในทางชีวภาพ With You I'm Born Again (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kammawithī kān phalit) EN: production method   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crudity(ครู'ดิที) n. ภาวะที่ดิบ,สิ่งที่ดิบ,สิ่งที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี,กิริยาที่หยาบ,กิริยาหรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
cure(คิว'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้หาย,แก้ให้หาย vi. บังเกิดผลในการบำบัดรักษา,ผ่านกรรมวิธีไม่ให้เน่า (ย่าง,บ่ม,อบ,รม,ผึ่ง) n. การรักษาให้หาย, Syn. treatment,
demarche(เดมาซ') n. กรรมวิธี,แผนงาน -pl. demarches
parityภาวะคู่หรือคี่หมายถึง กรรมวิธีของการทดสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล โดยวิธีการเพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคี่ (1) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคู่ (0) เรียกว่า ภาวะเสริมคู่ (even parity) หรือ เพิ่มบิตที่มีจำนวนค่าเป็นคู่ (0) ให้เปลี่ยนเป็นเลขคี่ (1) เรียกว่า ภาวะเสริมคี่ (odd parity)
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,

English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chromatograph (n ) กรรมวิธีในการวิเคราะห์ทางวิชาเคมี : เทคนิคสำหรับการแยกส่วนประกอบในสารผสม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top