Search result for

กฎเกณฑ์

(51 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎเกณฑ์-, *กฎเกณฑ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎเกณฑ์[N] regulation, See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎเกณฑ์น. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.
กฎหมายเหตุกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ตราขึ้นหรือเนื่องจากประเพณีซึ่งมีค่าบังคับ.
บังคับกฎเกณฑ์ของการประพันธ์ที่บัญญัติใช้ในฉันทลักษณ์ เช่น บังคับครุลหุ บังคับเอกโท บังคับสัมผัส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musical Instrument Digital Interface กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Rulesกฎเกณฑ์ [TU Subject Heading]
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
Criteria, Exclusionกฎเกณฑ์การตัดตัวอย่างที่เลือกมาออกไป [การแพทย์]
Criteria, Inclusionกฎเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาศึกษา [การแพทย์]
protocolโพรโทคอล, กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have all these rules, and you think they'll save you.นายมีกฎเกณฑ์ต่างๆ และนายคิดว่ามันจะช่วยนายได้ The Dark Knight (2008)
The only sensible way to live is without rules.วิธีการใช้ชีวิต โดยปราสจากกฎเกณฑ์ The Dark Knight (2008)
Introduce a little anarchy upset the established order and everything becomes chaos.เริ่มต้นความวุ่นวาย ปวดหัวกับการตั้งกฎเกณฑ์ และทุกอย่างเริ่มอลม่าน The Dark Knight (2008)
Well,that's just not the natural order.มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติ The Art of the Deal (2008)
Allison, spare me your sanctimony.อัลลิสัน เลิกกฎเกณฑ์ศักดิ์สิทธ์ไว้ซักพักเถอะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
About this operation. it has to stay completely off book.ปฏิบัติการณ์ทั้งหมดนี่ มันอยู่นอกกฎเกณฑ์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
In this climate, we're likely to get some regulation crusader who thinks he's another goddamn eliot ness.ในบรรยากาศตอนนี้, เราอาจต้องทำตามกฎเกณฑ์ ที่คิดว่าเขาเป็นเอลเลียต เนส You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Their rules don't apply to us.กฎเกณฑ์ของคนพวกนั้นไม่สามารถใช่กับเราได้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
So would you like something to nibble on before dinner?พวกเขาอาจจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ก็ได้ พวกคุณอยากกินอะไรเล่น ก่อนมื้อค่ำกันมั้ยครับ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- Does your legion have any principles?ไอ้แก๊งค์ลีเจี้ยนนี่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยเหรอ Legion (2009)
I say it on a daily basis.ผมพูดมันเอง มันแ่ค่กฎเกณฑ์รายวัน Gimme Some Truth (2009)
I know what it's like to feel the pressure of obligation.ผมรู้ดีว่าคุณรู้สึกอย่างไรในเรื่อง แรงกดดันจากระเบียบกฎเกณฑ์ Chapter Two 'Ink' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system   FR: décret [m] ; arrêté [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axiom[N] กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
code[N] มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
generality[N] กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป
red tape[IDM] ข้อบังคับที่เข้มงวด, See also: กฎเกณฑ์
limitation[N] กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
regimen[N] กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen[N] กฎเกณฑ์, See also: หลัก, หลักเกณฑ์, Syn. regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
erratic(อิแรท'ทิค) adj.,n. (คนที่) เบี่ยงเบน,เอาแน่ไม่ได้,ไม่มีกฎเกณฑ์,ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
imperative(n) คำสั่ง,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ความจำเป็น
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
quota(n) ส่วน,โควต้า,กฎเกณฑ์,ส่วนแบ่ง
regimen(n) กฎเกณฑ์,หลัก,ระเบียบบริหาร,การปกครอง
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top