Search result for

กฎบัตร

(32 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎบัตร-, *กฎบัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ
กฎบัตรสหประชาชาติ[N] United Nations Charter, See also: Charter of the United Nations, Example: ในวันที่ 24 ตุลาคม 2488 มีการประกาศกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งลงนามรับรองโดย 5 ประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าองค์การสหประชาชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎบัตรน. ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ.
กฎบัตรกฎหมายน. กระบวนกฎหมาย, เชิงกฎหมาย.
กฎบัตรสหประชาชาติน. ตราสารที่สถาปนาและจัดระเบียบองค์การสหประชาชาติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
charterกฎบัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carta (L.)กฎบัตร [ดู charter ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal charterกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charter, municipalกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Charter of the United Nationsกฎบัตรสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chartersกฎบัตร , กฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ , กฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Municipal chartersกฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล , กฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล [TU Subject Heading]
Chartersกฎบัตร [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
ASEAN Charterกฎบัตรอาเซียน เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะให้สถานะทางกฎหมายหรือนิติฐานะแก่อาเซียน และวางกรอบโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อทำให้อาเซียนเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นมาก ยิ่งขึ้นต่อกติกาและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนยังมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชน เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ เพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอาเซียน เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามกฎบัตรฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [การทูต]
charterกฎบัตร หนังสือสัญญาก่อตั้ง เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มีข้อผูกพันแน่นอน เช่น กฎบัตร สหประชาชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're talking about a federal offense.คุณกำลังพูดถึงละเมิด กฎบัตรของสหพันธ์ Black Swan (2009)
Are we using Mark's Red Panda plan? No.นั่นฝ่ากฎบัตรระหว่าง ประเทศนับสิบๆ ข้อเลย Blowback (2010)
Tell them we're aid workers with Red Panda resources, a relief organization, protected under articles 59 through 63 of the Geneva convention.บอกพวกเขา เราทำงานให้กับ ขององค์การแพนด้าแดง ที่เป็นองค์การ บรรเทาทุกข์ ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎบัตรข้อที่ 59 ถึง 63 Better Angels (2010)
Quite shocking how few people study the town charter.น่าตกใจ ที่มีคนน้อยมากที่ศึกษาเรื่องกฎบัตรของเมือง Desperate Souls (2012)
Following the death of Constantine, Katherine's bone were unearthed, sold and distributed between the seven wealthiest churches in Europe, until a charter of protection was placed upon the rest of her remains, to this day the which lie within her monastery on Mount Sinai.หลังจากการตายของคอนสแตนติกระดูกแคทเธอรีถูกขุด ขายและจัดจำหน่ายระหว่างเจ็ดคริสตจักรที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป จนกว่าจะมีกฎบัตรของการป้องกันที่ถูกวางอยู่บนส่วนที่เหลือของเธอยังคงที่ Decline of an Empire (2014)
Unauthorized use of firearms will be punishable as a felony under the Exodus Charter.ใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จะโทษว่าเป็นความผิดทางอาญา ภายใต้กฎบัตรอพยพ Inclement Weather (2014)
Charter fishing.กฎบัตรการประมง The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎบัตร[n.] (kotbat) EN: charter   FR: charte [f]
กฎบัตรกฎหมาย[n. exp.] (kotbat kotmāi) EN: the laws ; legal matters   
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbat Sahaprachāchāt) EN: United Nations Charter   FR: Charte des Nations unies [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charter[N] กฎบัตร, See also: เอกสารทางการ, รัฐธรรมนูญ
United Nations Charter[N] กฎบัตรสหประชาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช

English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top