Search result for

กฎข้อบังคับ

(21 entries)
(0.0595 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎข้อบังคับ-, *กฎข้อบังคับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎข้อบังคับ[N] regulation, See also: principle, discipline, rule, Syn. วินัย, ระเบียบ, ข้อบังคับ, Example: โรงเรียนมีกฎข้อบังคับไม่ให้นักเรียนใส่ของมีค่า เช่น แหวน สร้อย มาโรงเรียน, Count unit: ข้อ, Thai definition: บทบัญญัติที่เป็นชั้นข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้เป็นระเบียบหรือดำเนินการตามกฎหมาย, ปัจจุบันนิยมใช้ว่าข้อบังคับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎข้อบังคับน. ข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นแนวทางหรือระเบียบในการปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentary lawกฎข้อบังคับของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can walk in the park. No, we can't. It's an official decree.ไม่ได้ครับ มันผิดกฎข้อบังคับ ห้ามคนยิวเข้าสวนสาธารณะ The Pianist (2002)
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก The Pianist (2002)
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
City regulations prevent me from talking about deliveries.นี่ ฉันอยากจะช่วยนะ แต่กฎข้อบังคับเมืองนี้ ห้ามเปิดเผยข้อมูลการส่งของ Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
There's no city regulation About that. What are you, a cop?ไม่มีกฎข้อบังคับที่ว่านี้หรอก Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
Don't you know leaving the capital means defying the law? !ท่านไม่รู้หรือว่าการละทิ้งบ้านเมือง ถือเป็นความผิดตามกฎข้อบังคับ The Kingdom of the Winds (2008)
I've strict orders. No one gets inside at this point, sir.ฉันมีกฎข้อบังคับอย่างชัดแจ้ง ห้ามเข้ามาในนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
From what I recall, speakeasies were built on finding ways around liquor regulation.เท่าที่จำได้ speakeasies สร้างมันขึ้นมา หาทางวางกฎข้อบังคับเหล้า How to Succeed in Bassness (2009)
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ Weapons Factory (2009)
We can discuss that further at a point in time according to regulations.พวกเราน่าจะคุยกัน ในตอนนี้นะ ตามกฎข้อบังคับ Trouble (2010)
Against msed wishes, just out of curiosity, what were you thinking?ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปราศจากความลังเล นายกำััลังคิดอะไรอยู่เหรอ? Revelation Zero: Part 1 (2010)
They're breaking about 17 different rules of protocol!พวกเขาฝ่าฝืนกฎข้อบังคับกว่า 17 ข้อ! Chuck Versus the Tooth (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangkhap) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regulation[N] กฎข้อบังคับ, See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, Syn. law, order, rule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
unchartered(อันชาร์ท'เทิร์ด) adj. ไม่มีกฎข้อบังคับ,ไม่มีกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top