Search result for

übernatürliche kräfte

(52 entries)
(2.142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -übernatürliche kräfte-, *übernatürliche kräfte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา übernatürliche kräfte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *übernatürliche kräfte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you believe in supernatural agencies, Mason?Glaubst du an übernatürliche KräfteAltered States (1980)
- I'm psychic.Ich habe übernatürliche KräfteNobody Does It Better (1983)
- How did...- Hab übernatürliche KräfteThe Conversion (1985)
The paranormal powers that are unusual in human beings are perfectly natural in insects.Übersinnliche Wahrnehmungen, die nur bei wenigen Menschen vorhandenen ungewöhnlichen, übernatürliche Kräfte sind bei Insekten völlig normal. Phenomena (1985)
A mother sees her kid trapped under a car and she loves that kid so much, she gets this superhuman strength and just lifts the car off.Eine Mutter sieht ihr Kind unter einem Auto liegen und sie liebt das Kind so sehr, dass sie übernatürliche Kräfte entwickelt und das Auto hochhebt. Another Kind of War, Another Kind of Peace (1986)
You're telling me the three of you believe there's a supernatural power working here?Ihr glaubt doch nicht an übernatürliche KräfteRoot of All Evil (1987)
How would you feel if some quack told you you had supernatural powers?Wie fühlt man sich, wenn ein Quacksalber einem sagt, man habe übernatürliche KräftePoltergeist III (1988)
He can be heard without being seen.Habt Ihr die Stimme auch gehört? Das sind übernatürliche KräfteSwordsman II (1992)
Dawn has the power from Sacred Volume.Auch wenn er übernatürliche Kräfte hat, werde ich gegen ihn kämpfen. Swordsman II (1992)
He hates fighting but he has special psychic powers.Ja, er kämpft nicht gerne. Aber er hat übernatürliche KräfteThe Twin Dragons (1992)
That is to say, creatures such as cats or toads in which supernatural spirits or demons were thought to reside.Beispielsweise Katzen oder Kröten, welche angeblich übernatürliche Kräfte hatten oder von Dämonen besessen gewesen sein sollen. The Ninth Gate (1999)
I don't believe in paranormalIch glaube nicht an übernatürliche KräfteFly Me to Polaris (1999)
The Soviet Medical Academy called him an esper. The newspapers said so.Nach einer Untersuchung hat die Ärztekammer anerkannt, daß der Junge über übernatürliche Kräfte verfügte. Crossfire (2000)
Sake reacts naturally to the presents of spirits.Sake verändert seinen Geschmack, wenn übernatürliche Kräfte wirken. Ju-on (2000)
Refined Sake reacts naturally to the presents of spirits.Sake verändert seinen Geschmack, wenn übernatürliche Kräfte wirken. Ju-on: The Curse 2 (2000)
You know, she supposedly has some supernatural powers?Die Frau soll übernatürliche Kräfte besitzen? Sanctuary (2000)
He can fly, breathe fire, has supernatural strength.Er kann fliegen, feuerspucken, hat übernatürliche KräfteBe Careful What You Witch For (2000)
We have supernatural powers that we use to fight off demons and warlocks.Wir haben übernatürliche Kräfte. Wir bekämpfen damit... Dämonen und Warlocks. Be Careful What You Witch For (2000)
Rumors aside, the parents of Amber Lynn LaPierre were released today for lack of evidence, and after giving a new statement to the police, which, insiders say, has the authorities baffled and confused, recounting a detailed story that claims supernatural forces were at workDie Eltern von Amber Lynn LaPierre wurden aus Mangel an Beweisen entlassen. Sie gaben eine neue Erklärung an die Polizei ab, die, wie es heißt, die Behörden sehr verwirrt hat. Sie behaupten, dass ihre Tochter durch übernatürliche Kräfte entführt wurde. Sein und Zeit (2000)
Your "BS Digital Q" makes only cheap programs about...Ihr Sender, BS Digital Q, produziert nur so einen Schrott wie Sendungen über Aliens oder übernatürliche KräfteGodzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001)
Top fighter at Volcano High Possessor of great supernatural powerHat übernatürliche KräfteHwasango (2001)
Be briefVersucht man, sich durch übernatürliche Kräfte dagegen zu wehren, verfällt man in eine Trance, die... Das reicht! Hwasango (2001)
Well, is it a supernatural diamond?Hat er übernatürliche KräfteSmashed (2001)
Are you psychic, is that it?Besitzt du übernatürliche KräfteValhalley of the Dolls: Part 1 (2003)
Blood can not be cleaned.Oder er hat übernatürliche Kräfte ... Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse (2004)
Those who live there are said to have supernatural powers.Die Einwohner sollen übernatürliche Kräfte haben. Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And that will prevent a Prior from accessing a highly evolved area of his brain that gives him a super Human ability.Dies verhindert, dass der Prior Zugriff auf die Gehirnregion hat... die ihm übernatürliche Kräfte verleiht. The Fourth Horseman: Part 1 (2005)
If he pretends to have supernatural I powers put him on trial for fraud.Wenn er vorgibt, übernatürliche Kräfte zu besitzen... Dann stellen Sie ihn wegen Betrugs vor Gericht. The Illusionist (2006)
I'm a bit psychic sometimes, and I bet you came straight from the party as well, didn't you?Ich besitze übernatürliche Kräfte. Und ich wette, du kommst direkt von der Party, stimmt's? Smoke and Mirrors (2007)
It'd be really cool if you did have some supernatural power! What are you going to do about work today?Hättest du übernatürliche Kräfte, wäre das natürlich cool! Summer Days with Coo (2007)
I don't know. It seems like something supernatural.Man könnte ja fast glauben, dass übernatürliche Kräfte am Werk waren. Ghost Rider (2007)
Now, I'm a man of logic. I think it's just coincidence. But, Esther, my wife, she thinks supernatural forces are at work.Als Mann der Logik halte ich es für Zufall - aber Esther, meine Frau, denkt, hier sind übernatürliche Kräfte am Werk. Feast of Love (2007)
They believe that it has super power to end disasters. And, it can save people from death, too.Sie meinen, dass sie übernatürliche Kräfte besitzt und vor dem Tod bewahren kann. Twins Mission (2007)
Which means that she either does have supernatural powers or she was involved in the crime.Das bedeutet, sie hat entweder übernatürliche Kräfte, - oder sie hat was mit dem Mord zu tun. Seeing Red (2008)
Scooping up artifacts she thinks might have paranormal military applications.Sie sammelt Artefakte, deren übernatürliche Kräfte sie militärisch nutzen will. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
J'accuse Brutus of using a magic potion which gives superhuman strength! What?Ich bezichtige Brutus der Einnahme eines Zaubertranks, der ihm übernatürliche Kräfte verlieh. Asterix at the Olympic Games (2008)
I've even heard about those mothers the ones Who get supernatural power and they can lift up a car and save their babies.Ich hab auch schon mal von diesen Müttern gehört, die auf einmal übernatürliche Kräfte entwickeln und ein Auto hochheben können, um ihre Babys zu retten. My Sister's Keeper (2009)
So you're telling me that your dreams are special visions and you're some kind of psychic?Wollen Sie damit andeuten, dass Ihre Träume Visionen sind und Sie übernatürliche Kräfte besitzen? It's a Terrible Life (2009)
So much blood and carnage, it created a bed of paranormal activity.Durch all das Blut entstand ein Nährboden für übernatürliche KräfteThe Night of the Comet (2009)
I mean, you're psychic.Er meinte, dass du übernatürliche Kräfte besitzt. Dark World (2010)
That is definitely some supernatural shit going on here.Hier sind ja wirklich übernatürliche Kräfte am Werk. Chronicle (2012)
Because I'm psychic.- Übernatürliche Kräfte. Red Lights (2012)
I thought Zhuge Zhengwo had some incomprehensible power, but the whole time he's been relying on a mind-reading girl!Und ich dachte, Zhuge Zhengwo hätte übernatürliche Kräfte. Dabei verlässt er sich einzig und allein auf einen hellsehenden Krüppel. The Four (2012)
If you're worried about the safety of the prophet rest assured that we have a strict no-casting, no-cursing "no supernaturally flicking the two of you against the wall just for the fun of it" policy.Sie müssen sich um seine Sicherheit keine Sorgen machen. Es gilt ein absolut striktes Verbot für Verhexen, Verfluchen, Sie durch übernatürliche Kräfte gegen die Wand zu schleudern und Spaß zu haben. What's Up, Tiger Mommy? (2012)
You accused them of having supernatural powers, which is why a small force of them defeated you.Ihr habt ihnen übernatürliche Kräfte unterstellt, da sie Euch in kleiner Anzahl schlugen. Burial of the Dead (2013)
Did you know that? She has a superpower.Übernatürliche Kräfte. Love & Air Sex (2013)
He has supernatural powers...- Er hat übernatürliche Kräfte... Sanctuary (2013)
Oh, I see. Psychic powers?Ich weiß schon: übernatürliche KräfteThe Woman in Black 2: Angel of Death (2014)
"I asked that my body be kept in state, preserved by Virginia's winter air"Instandgehalten von der Winterluft Virginias... damit übernatürliche Kräfte mir bei einer letzten Mission helfen. The Indispensable Man (2014)
Disagree. I...Übernatürliche Kräfte gibt es nicht. Black Market (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top