Search result for

être

(49 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -être-, *être*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axletree(แอค' เซิลทรี) n. ลำต้น
decimetren. 1/10 เมตร
hectometre(เฮค'ทะมีเทอะ) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ100เมตรหรือ328.08ฟุต, Syn. hektometer,hektometre
kilometre(คิลอม'มิเทอะ) n. หนึ่งกิโลเมตร,1000เมตร, See also: kilometric adj. kilometrical adj.
metre(มี'เทอะ) n. เมตร
millimetre(มิล'ละมีเทอะ) n. 1/1000 เมตร, See also: millimetric adj.
petrel(พี'เทริล) n. นกทะเลชนิดหนึ่ง
proprietress(โพรไพร'อะทริส) n. เจ้าของผู้เป็นหญิง,ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่เป็นหญิง
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn

English-Thai: Nontri Dictionary
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร
kilometre(n) ความยาวเป็นกิโลเมตร
metre(n) ความยาวเป็นเมตร,เครื่องวัดจังหวะดนตรี
millimetre(n) ความยาวเป็นมิลลิเมตร
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
retreat(vi) หนี,ล่าถอย,หลบตัว,สละสิทธิ์,ยกเลิก
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด
saltpetre(n) ดินประสิว
whippletree(n) เพลารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible   FR: être illisible
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาใจเสมอ[v. exp.] (aojai samoē ) FR: être obligeant ; être complaisant

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
Getreide(n) |das, nur Sg.| ผลผลิตทางการเกษตร จำพวกธัญพืช
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก

French-Thai: Longdo Dictionary
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
いちこめ[, ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
にこめ[, nikome] (n) (abbr) (from 200メートル個人メドレー) 200 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
キロメーター[, kirome-ta-] (n) kilometer (mis-spelling) (kilometre) [Add to Longdo]
シューツリー[, shu-tsuri-] (n) shoetree [Add to Longdo]
スケ[, suke] (ctr) square millimetres; mm**2 [Add to Longdo]
トンキロ[, tonkiro] (n) ton-kilometer; tonne-kilometre [Add to Longdo]
ヘクトメートル[, hekutome-toru] (n) (also written as 粨) hectometre [Add to Longdo]
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
メーター(P);メータ(P)[, me-ta-(P); me-ta (P)] (n) (1) meter (i.e. measuring device); (2) (See メートル) metre (i.e. 100 cm); meter; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  être
     be
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top