Search result for

ß

(223 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ß-, *ß*
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sachertorte (e) (n ) Sacher cake
SchatziDarling, Sweetheart, Honey, Babe.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saint (n ) วิสุทธิชนม ธรรมิกชน สิทธิชน
See also: S. ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ สิทธิชน,
saint[เซนท์] (n ) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ
See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ,
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda[สะ-ลิน-ดา] ละเอียดอ่อนบริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาละติน (LATIN) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] เกลือบริสุทธิ์,สิ่งที่ล้ำค่า

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Salinda [สะ-ลิน-ดา] บริสุทธิ์

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
salt and pepperwhen referring to hair that is partially black and partially gray

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saya (n ) ฉัน, ผม, ดิฉัน

English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
Saint Nick(n) ซานตาคลอส เช่น Given the decision making power of Santa Claus on the matter of gifts, my children make sure they leave Mr. Claus some seriously good cookies on Christmas Eve. However, most children don't know that there is much more to the real Saint Nick than toys and cookies.
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
santol(n) กระท้อน (ผลไม้)
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
save(vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
s[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
SE[ABBR] คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
si[N] ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
so[ADV] ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
so[ADV] มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely
so[ADV] เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น
so[ADV] ด้วย, See also: เช่นกัน
so[CONJ] เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
s(เอส) n. พยัญชนะตัวที่ 19 ของภาษาอังกฤษ
s-100เอส-ร้อย <คำอ่าน>หมายถึง แผ่นวงจรขยายแบบหนึ่งซึ่งใช้กับโปรแกรมระบบซีพีเอ็ม (CP/M) ปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้วดู CP/M ประกอบ
s.e.abbr. southeast,southeastern
saaเอสเอเอ <คำอ่าน>ย่อมาจาก system application architecture เป็นมาตรฐานในการสร้างคอมพิวเตอร์ ที่บริษัท ไอบีเอ็มเป็นผู้กำหนดไว้ หลายบริษัทเริ่มต้นด้วยการยึดแนวทางนี้ และก็ได้พัฒนาตนเองจนก้าวออกไปได้ไกลกว่ามาตรฐานเดิมมาก
sabah(ซา'บา) n. ชื่อดินแดนส่วนหนึ่งของมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)
sabbatical(ซะแบท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับวันSabbath, Syn. Sabbatic
sabbatical yearn. ปีที่เว้นจากการสอนหนังสือ (ในโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย) ,ปีถือศีลตลอดปีของทุก ๆ เจ็ดปีในหมู่ชาวยิวโดยไม่มีการใช้แรงงานทางเกษตร (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
saber(เซ'เบอะ) n. กระบี่,ดาบหนักคมหน้าเดียวชนิดหนึ่งของกองทหารม้า, (กีฬาฟันดาบ) ดาบปลายทู่
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)

English-Thai: Nontri Dictionary
sable(adj) สีน้ำตาลเข้ม
sable(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
sabot(n) รองเท้าไม้
sabre(n) กระบี่
sabre(vt) ฟันด้วยกระบี่
sac(n) ถุง
saccharin(n) น้ำตาลเทียม,ขัณฑสกร
sacerdotal(adj) เกี่ยวกับพระ
sachet(n) แป้งหอม,ถุงใส่เครื่องหอม
sack(n) กระสอบ,ถุง,การไล่ออก,การปล้นสะดม,การชิงทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
séracเสาน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
S-wave; secondary waveคลื่นทุติยภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
S.H.M. (simple harmonic motion)เอสเอชเอ็ม (การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabotageการก่อวินาศกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saboteurผู้ก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabulousสากเหมือนทราย, เหมือนทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saburraกลิ่นปาก (เหม็น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac๑. ถุง [มีความหมายเหมือนกับ sacculation ๑]๒. อวัยวะรูปถุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sซีเมนส์, สัญลักษณ์หน่วยวัดความนำไฟฟ้า  ดู siemens [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saccharomyces cerevisiaeแซกคาโรมัยซีส เซอริวิสเซีย [TU Subject Heading]
Sack System ระบบถุงขยะ
ระบบถังเก็บขยะที่ประกอบด้วยถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่สามารถ ดึงออกจากถังเพื่อนำไปทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Sacramentalsพิธีการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacramentsการรับเข้าเป็นคริสตศาสนิกชน [TU Subject Heading]
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
S.W.O.Tการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม S = Strengths W = Weaknesses O = Oppoortunities T = Threats หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ใน website ด้วยคำว่า "SWOT Analysis" ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=3f7fd969a12ed4fdee7b1181c449fb60&bookID=292&read=true&count=true
saccharify[səˈkær əˌfaɪ, ˈsæk ər əˌfaɪ] (vt ) เปลี่ยน (แป้ง) ให้เป็นน้ำตาล
sacral (adj ) ที่อยู่บริเวณกระเบนเหน็บ
saddlerผู้ขายอุปกรณ์เครื่องหนัง
safeguard against (vt ) อุดช่องว่าง
safety educationสวัสดิรักษา
Saffron (n ) หญ้าฝรั่น
sail close to the windเสี่ยง
See also: S. If you sail close to the wind, you take risks to do something, going close to the
salary in practicing periodตกเบิก
Salinda [สะ-ลิน-ดา] สาวงามผู้สูงศักดิ์และกล้าหาญ,ความสวยงามน่ารักบริสุทธิ์ผู้เป็นของขวัญจากพระเจ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good morning. Next![CN] 请继续往前走 Aufstießen bitte weiter. Bridge of Spies (2015)
- Your release papers.[CN] 咆崆? 友峭ß Buried (2006)
So, that doesn't mean the newspapers...[CN] Was soll es heißen? die Bezügsleitung? Bridge of Spies (2015)
- The doctor is suspicious.[CN] 轻厝砣? 认檬 试ß Buried (2006)
Because I'm gonna be writing you.[CN] 用亚俞ß ? Buried (2006)
- All right, let's move.[CN] 陀淝稹 葆涫脱ß Buried (2006)
- You got lost.[CN] 你知道迷路意味着什么吗 Weißt du, was Verlaufen heißt? Bridge of Spies (2015)
- Today's your lucky day.[CN] 彐 礞? 唾ß 娃丘¿ Buried (2006)
Stretch your legs.[CN] 禽严 忧揄ß Buried (2006)
They're Metformin to prevent a miscarriage.[CN] (沩瘦嫜沩? 徙溱 拖嫠 盘迩謀N醚替ß Buried (2006)
...the Cook County District Attorney's Office had no choice but to drop all charges against the 16-year-old.[CN] 阃倾? 戕秦谏 (哝ß 爿亚? Buried (2006)
They're in the drawer in the kitchen.[CN] 蓓 涎? 轻阖任 嗅ß Buried (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความหวาน[N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ภาสกร[N] sun, Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
S    EH1 S
C    S IY1
C3    S IY1 TH R IY1
C.    S IY1
CC    S IY1 S IY1
CA    S IY1 EY1
C4    S IY1 F AO1 R
CD    S IY1 D IY1
C2    S IY1 T UW1
C5    S IY1 F AY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
C    (n) (s ii1)
S    (n) (e1 s)
c    (n) (s ii1)
s    (n) (e1 s)
Su    (n) (s uu1)
CD    (n) (s ii2 d ii1)
CO    (n) (s ii2 ou1)
SS    (n) (e2 s e1 s)
Sq    (n) (s k w e@1 r)
Sr    (n) (s i1 s t @ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
砂漠[さばく, sabaku] (n) ทะเลทราย
寂しい[さびしい, sabishii] (adj) เหงา เปล่าเปลี่ยว
裁判[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
財布[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
災害[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ
再循環[さいじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
再確認[さいかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
最高[さいこう, saikou] (n) สูงที่สุด, มากที่สุด, ที่สุด, เยี่ยมยอด, ดีที่สุด
催眠剤[さいみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
示す[しめす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
剃る[そる, soru] Thai: โกน English: to shave

German-Thai: Longdo Dictionary
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
Sache(n) |die, pl. Sachen| สิ่งของ, เรื่อง, กิจ, ธุระ
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, See also: S. Tatbestand,
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน
Saft(n) |der| น้ำผลไม้, See also: Apfelsaft, Oragensaft, Traubensaft, Zitronensaft
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
Sahne(n) |die, nur Sg.| ครีม (ไขมันเหลวที่ได้จากนม)
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sachlich {adj} (adj ) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง
Salinda [สะ-ลิน-ดา] โล่ห์ของคนชั้นสูงที่แข็งกล้า
Schiff (n ) เรือ
Schlachtschiff (n ) (Das) เรือประจัญบาน
Schleifscheibe {f} (n) ล้อโม่, ล้อเจียร
schmutzigสกปรก
schütteln (vi vt) เขย่า
sich abzeichnen; undeutlich sichtbar werden (vi ) ยืน ตั้งตระหง่าน
sich zusammenschließenทำอะไรบางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันทำอะไรบางอย่าง
Sintern {n} (n) การสตุ

French-Thai: Longdo Dictionary
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
s'en aller(v/pr, reflexiv) ออกไปจากที่ ที่ผู้พูดกำลังอยู่ขณะนั้น, See also: S. partir,
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
sac(n) |m| กระเป๋า, ถุง
sac à dos(n) |m| กระเป๋าเป้, กระเป๋าสะพายหลัง
sac à main(n) |m| กระเป๋าถือ
saison(n) |f| ฤดูกาล

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement (n vt ) โดดเดียว
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
squirrel (n) กระรอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm, #7 [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] persuade (politically), #22 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] she, #59 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc, #68 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  ß
  ß	เป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top