Search result for

(57 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禁-, *禁*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きんえん, kin'en] (n phrase) ห้ามสูบบุหรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きんき, kinki] ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (vt) อาการลงแดง, อาการอดยา, อาการถอนยา(ในผู้ติดยา)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] altar

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (See を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition [Add to Longdo]
じる[きんじる, kinjiru] (v1,vt) to prohibit; (P) [Add to Longdo]
じ手;[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo [Add to Longdo]
じ得ない;じえない[きんじえない, kinjienai] (adj-i) insuppressible; irresistable [Add to Longdo]
じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette [Add to Longdo]
[きんず, kinzu] (vz) (See ずる) to forbid; to suppress [Add to Longdo]
ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See じる) to forbid; to suppress; (P) [Add to Longdo]
を解く[きんをとく, kinwotoku] (exp,v5k) to lift (remove) a ban [Add to Longdo]
を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
[きんあつ, kin'atsu] (n,vs) suppression [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] to endure [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban [Add to Longdo]
[jìn fá, ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚˊ, ] a ban on logging [Add to Longdo]
制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban; law forbidding sth [Add to Longdo]
[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region [Add to Longdo]
[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, ] contraband goods [Add to Longdo]
[jìn jì, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ, ] taboo [Add to Longdo]
忌语[jìn jì yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄩˇ, / ] taboo language [Add to Longdo]
欲主义[jìn yù zhǔ yì, ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] asceticism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車止。
No Trespassing.<掲示>立ち入り止。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満の方の入場はじます。
In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.アメリカでは、レストランに入った時喫煙席か煙席かを選ぶことができる。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは酒法が実施されている州がまだいくつかある。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武器の輸出止を呼びかけています。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスに加えて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを止しそうだ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を止した。
When will they turn off the no-smoking sign?いつ煙のサインを消すのでしょうね。
Smoking is strictly forbidden here.ここではたばこを吸うことをじられている。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙草は止されています。
You are prohibited from smoking here.ここでは喫煙はじられている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The U.S. Supreme Court decreed the nation's schools must be racially desegregated... with all deliberate speed.[CN] 最高法院规定在学校 止种族歧视 Shock Corridor (1963)
Have I imprisoned you, Singhji?[CN] 我监你了吗 桑吉? Abhijaan (1962)
Excuse me, you can't park there, mate.[JA] 駐車止です Salesmen Are Like Vampires (2017)
I'm not allowed to have a pet here.[JA] (慎) ここ ペット止のアパートだよ Emotions (2017)
Commander Robin, a rebel in the Algiers uprising was sentenced to 6 years in prison[CN] 参与阿尔及尔(阿尔及利亚首都 起义的一个叛乱者罗宾司令官 被叛处6年监 Cleo from 5 to 7 (1962)
Detention... yes, i remember you.[CN] 闭室 我可记得你 Deaths-Head Revisited (1961)
I'm not under arrest?[CN] 不软我了吗? Two Rode Together (1961)
I'm sorry, it's forbidden to pass. You can't go any further.[CN] 抱歉这里严通过 你们不能再往前走了 The Leopard (1963)
Questions are prohibited.[JA] 質問は Choices (2017)
This silly rule for boxing without headgear. People get hurt, Cam got cut a little bit last night.[JA] ヘッドギア止のせいで キャムが負傷した CounterPunch (2017)
It turns out that as a former director of Cachet you've been barred by the Companies House from becoming a director of the new business for five years.[JA] 元取締役は 5年間 取締役になれない 企業登記局にじられてる The Secret of Sales (2017)
What, so you can make jokes about me teaching Robbie, but she's off limits?[JA] ロビーはよくて 彼女のことは句? The Widow Maker (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] VERBOT [Add to Longdo]
[きんせい, kinsei] Verbot, Tabu [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] Verbot [Add to Longdo]
[きんえん, kin'en] Rauchen_verboten! [Add to Longdo]
[きんもつ, kinmotsu] verbotene_Sache, Tabu [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
[きんしゅ, kinshu] Abstinenz, Alkoholverbot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top