Search result for

(80 entries)
(0.0609 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -直-, *直*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
列回路[ちょくれつかいろ] (n ) series circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), See also: A. 交流,
[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょくせつ, chokusetsu] (adj adv) โดยตรง, ทางตรง
噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
接簡明[ちょくせつかんめい, chokusetsukanmei] cxzxx , See also: S. xzxzx,
Image:
[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
[ちょっか, chokka] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
[なおす, naosu] Thai: แก้ไขให้ถูกต้อง English: to fix
[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (n-pref,adj-no,n) (See に・じかに) direct [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) soon; in a moment; before long; shortly; (2) nearby; close; (adj-no,n) (3) direct; (4) (See 取引) spot transaction; cash transaction; (P) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,n,adv) (arch) straight; direct [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na) (1) (arch) (See 真・まなお,・なおなお) straight; (2) ordinary; common; (3) doing nothing [Add to Longdo]
[ひた, hita] (pref) (uk) earnestly; immediately; exactly [Add to Longdo]
;費;費[あたい;あたえ(;費);あたいえ()(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造,姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) [Add to Longdo]
々;[じきじき, jikijiki] (adj-na) personal; direct [Add to Longdo]
[なおき, naoki] (n) straight; upright [Add to Longdo]
[すぐ, sugu] (adj-na,adv,n) (1) (uk) immediately; at once; directly; (2) soon; before long; shortly; (3) easily; without difficulty; (4) right (near); nearby; just (handy); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, ] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright [Add to Longdo]
[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay [Add to Longdo]
系军阀[Zhí xì jūn fá, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ, / ] the Zhili faction of the Northern Warlords [Add to Longdo]
[zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ, ] until [Add to Longdo]
到现在[zhí dào xiàn zài, ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] even now; until now; right up to the present [Add to Longdo]
升机[zhí shēng jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] helicopter [Add to Longdo]
升飞机[zhí shēng fēi jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] variant of 升機|升机, helicopter [Add to Longdo]
[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, ] straight ruler [Add to Longdo]
[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate [Add to Longdo]
布罗陀[Zhí bù luó tuó, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] Gibraltar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴し は 靴型 から 離れる な[3]
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電話を掛けしてもいいですか。
The two streets are at right angle.2本の通りは角に交差している。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の角度は角と呼ばれている。
I'll call again later.あとでかけします。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考えして止めてもらえればと思います。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今忙しければ、後で掛けしますよ。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが正だと思う人の言う事を聞きなさい。
Take a fresh look at your life style.あなたのライフスタイルを見してみましょう。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までにはしておきますよ。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
man,gotto tillyou , Seriously.[CN] 對我意味著一切 簡... The Voice (2011)
ilovesomethingfreshand new.[CN] 你搖尾巴的動作 簡酷到爆 The Voice (2011)
But to be perfectly honest,[JA] でも 正に言います Ready (2017)
Tell us your honest feelings about being...[JA] (記者) 今回 受賞された 率なお気持ちを... Appeal (2017)
You are an artist. thankyou.[CN] 簡無懈可擊 The Voice (2011)
wegottheresultsforour Live playoffs. Some really incredible people[CN] 偷到Kimberly 我簡欣喜若狂 The Voice (2011)
To be honest, I'm disappointed every year when I read them.[JA] 正 毎年読んでガッカりしてます Appeal (2017)
Sorry, but I'll call you back.[JA] ごめん ちょっと あとで かけすわ Absolute (2017)
I honestly thought you were weird.[JA] 正 何この子って驚きました Ready (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[JA] 人の気持ちは 素に受け取ればいいのよ Ready (2017)
¶ reaching out to touch a stranger[CN] Barry 我一用底鼓和軍鼓的鼓點 作為我唱歌的基準 The Voice (2011)
¶ was hypnotized by a strange delight[CN] 我覺得沒有孰優孰劣之分 我只能跟著我的覺走 怎么選都不會錯 The Voice (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line [Add to Longdo]
結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access [Add to Longdo]
接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] Direct Access Storage Device, DASD [Add to Longdo]
接アドレス[ちょくせつアドレス, chokusetsu adoresu] direct address [Add to Longdo]
接アドレスファイル[ちょくせつアドレスファイル, chokusetsu adoresufairu] direct address file [Add to Longdo]
接メモリアクセス[ちょくせつメモリアクセス, chokusetsu memoriakusesu] Direct Memory Access, DMA [Add to Longdo]
接記憶アクセス[ちょくせつきおくアクセス, chokusetsukioku akusesu] direct memory access, DMA [Add to Longdo]
接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょく, choku] ehrlich, offen, direkt [Add to Longdo]
[なおす, naosu] reparieren, korrigieren [Add to Longdo]
ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] Durchmesser [Add to Longdo]
[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top