Search result for

(56 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我-, *我*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[wǒ, ㄨㄛˇ] (pron. ) ใช้เรียกตนเอง, ตนเอง
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน
爱你[wǒ, ㄨㄛˇ ai4 ni3] 我(wǒ, ㄨㄛˇ)=ฉัน.ผม.หนู 爱(ai4) =รัก 你(ni3) =เธอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わ, wa] ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า
[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
[がまん, gaman] (n vi) อดทนอดกลั้น, หักห้ามใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [Add to Longdo]
(P);吾;吾れ(io);れ(io)[われ(P);わ(;吾);あれ(ok);あ(;吾)(ok);わぬ(;吾)(ok);わろ()(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
々(P);[われわれ, wareware] (pn,adj-no) we; (P) [Add to Longdo]
が(P);;吾が[わが, waga] (adj-pn) my; our; one's own; (P) [Add to Longdo]
が意を得たり;わが意を得たり[わがいをえたり, wagaiwoetari] (exp) that's just what I thought; that's exactly like I feel; that's exactly what I think, too [Add to Longdo]
が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
が家(P);わが家;家(io)[わがや(P);わがいえ, wagaya (P); wagaie] (n) one's house; one's home; one's family; (P) [Add to Longdo]
が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
が君[わがきみ, wagakimi] (n) my lord [Add to Longdo]
が校;わが校[わがこう, wagakou] (exp,n) our school; my school [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǒ, ㄨㄛˇ, ] I; me; my [Add to Longdo]
[wǒ rén, ㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] we [Add to Longdo]
[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our [Add to Longdo]
们自己[wǒ men zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄗˋ ㄐㄧˇ, / ] ourselves [Add to Longdo]
[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China [Add to Longdo]
爱你[wǒ ài nǐ, ㄨㄛˇ ㄞˋ ㄋㄧˇ, / ] I love you [Add to Longdo]
[wǒ de, ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙, ] my; mine [Add to Longdo]
[wǒ děng, ㄨㄛˇ ㄉㄥˇ, ] we; us [Add to Longdo]
自己[wǒ zì jǐ, ㄨㄛˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] myself; my own [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍などが軍に対しては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう慢できないっ!」「落ち着けよ。すぐそこに行くから。」
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、々は自然界の一部を永久に失うことになる。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議論したが、々は話がまとまらなかった。
I can't abide that fellow.あいつには慢できない。
He is a self-willed fellow.あいつはの強いやつだ。
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし々がそんなことをすれば大変な誤りを犯すことになると私は思います。
Because a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.あなたのような態度には誰だって慢できませんわ。 [F]
Your idea runs counter to our policy.あなたの意見は々の政策に反します。
But for your help, we should not have finished in time.あなたの助けがなかったら、々は仕事を間に合わせられなかったであろう。
What does your remark have to do with the subject we are talking about?あなたの発言は々が話し合っている話題とどんな関係があるのか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nam Soon came to me the other day.[CN] 昨天南舜来找过 Episode #5.6 (2012)
Is Principal Jang here? I phoned him earlier.[CN] 张院长在吗 刚才打过电话 Episode #5.6 (2012)
With fists that small? I'll be going then.[CN] 拳头还真小 先走了 Episode #5.6 (2012)
Oops, I forgot to ask that.[CN] 哎哟 怎么没问这个 Episode #5.6 (2012)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 自分の描(えが)きたいものよりも 観客が見たいものを授受するのが 々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
Not me... but Mr. Kang.[CN] 不是 是姜世灿老师 Episode #5.6 (2012)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[JA] 々は 執筆がありますからね 時間にも限りがある Appeal (2017)
I'm going to punish you dearly if you do that one more time![CN] 要是再敢那么做 看怎么收拾你 Episode #5.6 (2012)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような傑作に巡り合えたことは 々 選考委員にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
So, Go Nam Soon is deeply regretful...[CN] 所以 高南舜要好好自反省一下 Episode #5.6 (2012)
Even 11 years after his death, his works still sell better than all of ours.[JA] (大貫)死後11年たっても 々より 先生の作品のほうが 売れ続けてますからね Appeal (2017)
- Patience![JA]  CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
が国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
[がり, gari] Eigennutz, Selbstnutz [Add to Longdo]
勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]
[がまん, gaman] Geduld, Toleranz, Selbstbeherrschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top