Search result for

(54 entries)
(0.0906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -千-, *千*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]
々に;[ちぢに, chidini] (adv) in pieces [Add to Longdo]
一夜[せんいちや, sen'ichiya] (n) Thousand and One Nights [Add to Longdo]
羽鶴[せんばづる, senbaduru] (n) (string of) many (traditionally 1000) paper cranes [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] (n) 1,000 Yen bill; (P) [Add to Longdo]
[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]
[せんけ, senke] (n) Senke school of tea ceremony [Add to Longdo]
客万来[せんかくばんらい;せんきゃくばんらい, senkakubanrai ; senkyakubanrai] (n) flood of customers; (doing) a roaring business [Add to Longdo]
筋;すじ[せんすじ, sensuji] (n) striped pattern (textiles, pottery) [Add to Longdo]
金の裘は一狐の腋に非ず[せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず, senkinnokyuuhaikkonoekiniarazu] (exp) an expensive fur coat will not be made with a single fox alone; to rule a country requires many great men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
[qiān wèi, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ, ] the thousands place (or column) in the decimal system [Add to Longdo]
位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram [Add to Longdo]
万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, / ] millions upon millions; untold numbers [Add to Longdo]
[qiān kǎ, ㄑㄧㄢ ㄎㄚˇ, ] kilocalorie (Kcal) [Add to Longdo]
[qiān zhōu, ㄑㄧㄢ ㄓㄡ, ] kilohertz; kHz [Add to Longdo]
[qiān dūn, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ, / ] kiloton [Add to Longdo]
吨级核武器[qiān dūn jí hé wǔ qì, ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] kiloton weapon [Add to Longdo]
奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We had to split it among twenty people, 175,000 lira each, but just to give you an idea... but if we get the 13 results right, it's a billion lira...[CN] 我们要把钱分给20个人 每人十七万五里拉, 但只是跟你说说而已... 不过如果我们把13项结果都弄对了, 那就是十亿里拉... What Time Is It? (1989)
We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.[CN] 非常乐意飞越一万一英里 当这里来帮助他们... 拯救他们低落的自我 Casualties of War (1989)
- 50 million, all for you?[CN] - 五万个啊,都归你们管吗? What Time Is It? (1989)
What's the point of sinking thousands into a restaurant if you refuse to eat properly?[CN] 如果你拒绝适当地吃 禁你数年进餐馆你有什么话要说? The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
- I'll give you 1000 pi.[CN] -我给你一 Casualties of War (1989)
50 million cases, you see.[CN] 五万个案子,你想想吧 What Time Is It? (1989)
-Yes.[JA] (葉)ええ Appeal (2017)
We're leaving an hour early because we detour 2000 meters to the south to the ville of Nghia Hanh.[CN] 好了 我们会提前一小时离开 因为在这个岗哨... 我们要绕路两公尺 Casualties of War (1989)
Six thousand.[CN] 六 What Time Is It? (1989)
He already got a twelve-pointer right, worth 3.5 million lira.[CN] 他已经做到12点正确了, 价值三五百万里拉 What Time Is It? (1989)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (葉(ちば)) どう生きていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命は たったの1万円だったんですよ Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top