Search result for

(57 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勇-, *勇*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ましい[いさましい] (adj ) brave,courageous,daring,doughty,fearless,gritty

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いさむ, isamu] 1.องอาจผึ่งผาย 2.คึก 3.ฮึกเหิม
[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
[ゆうき, yuuki] (n ) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆうし, yuushi] Thai: นักรบผู้กล้าหาญ English: brave warrior
[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勇, yǒng, ㄩㄥˇ] brave, courageous, fierce
Radical: Decomposition: 甬 (yǒng ㄩㄥˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism [Add to Longdo]
ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]
み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart [Add to Longdo]
[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward [Add to Longdo]
往邁進[ゆうおうまいしん, yuuoumaishin] (n,vs) dash and go; pushing forward [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, ] courage and strength [Add to Longdo]
[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] a warrior; a brave person [Add to Longdo]
往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to [Add to Longdo]
[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor [Add to Longdo]
[yǒng jué, ㄩㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decisive; brave [Add to Longdo]
[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your encouragement will draw her out.あなたが気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの敢な行動には感嘆しています。
Had it not been for your courage, we would have been killed.あなたの気がなかったら、私たちは死んでいただろう。
Do you disobey me?あなたは私の言うことに逆らう気があるのか。
What he lacks is courage.あの男に欠けているのは気だ。
It is courageous of you to say such a thing.あんなことを言うとは君も気があるな。 [M]
My courage failed me at the crucial moment.いざとなったら気が無くなった。
Your courage will come out in a crisis.いざとなれば気が湧いてくる。
Chris brought her a present and bravely gave it to her.クリスはプレゼントを持ってきて、気を出して彼女に渡しました。
Ken dare not try again.ケンは再度試みる気がない。
I dare not ask such a silly question.こんなくだらない質問をする気はないよ。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ敢そうだが、実際は臆病者だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were battling it out to make their singers the grand award winner, but you can't lobby for the grand award.[CN] 他们在场外斗智斗 想让自己的歌手胜出 谁也不想放弃这个大奖 Radio Star (2006)
So where, exactly, is my courage?[JA] だから別に敢じゃないの  ()
The BSAA's golden boy and Dr. High Hopes.[JA] BSAAの者くんと ドクター希望の星か Resident Evil: Vendetta (2017)
You're saying we can get Agwee if we get KWAK's money?[CN] 你是说如果咱们赢了郭哲的钱 咱们能遇上阿鬼? Tazza: The High Rollers (2006)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは敢だ"と よく言われるわ  ()
Bruce Kane, son of State Rep Richard Kane, became a household name overnight after his heroic rescue of a local high school senior.[JA] ケイン議員の 息子さんの名前は 気ある救出劇ののち 一夜のうちに知れ渡りました Stalker's Prey (2017)
[It was a good thing that I had the courage to come, but][CN] 虽说鼓起气来了 Heavenly Forest (2006)
KWAK?[CN] 郭哲 Tazza: The High Rollers (2006)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?[JA] そのときは また気を出して あんたにお願いしてもいい? Ready (2017)
I haven't had the heart to tell him yet.[JA] 彼に話す気がない Eastwatch (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?[JA] (美波) そのときは また気を出して... あんたにお願いしてもいい? Confrontation (2017)
The legend of the marmot is that, the marmot promised he'd never drink water, or eat grass, would never go out in the dark, would stay in his hole, and in order to keep his promise, he cut off his thumb.[JA] マーモットになった 者の伝説がある "マーモットは誓った" "今後は水を飲まず 草を食べ―" Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top