Search result for

*unkraut*

(67 entries)
(0.0781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unkraut, -unkraut-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then check on the radish!- Geh Unkraut jäten. Premier mai (1958)
Those stinkweeds are another sign of your decadence.Dieses Unkraut ist ein weiteres Zeichen für lhren Verfall. Anatomy of a Murder (1959)
"Weeds are not killed by the frost.""Unkraut vergeht nicht." The Hound of the Baskervilles (1959)
40 years on, weeds'll grow as pretty on my grave as on yours.In 40 Jahren wächst das Unkraut auf meinem Grab so wie auf Ihrem. Last Train from Gun Hill (1959)
The whole landscape a garden without any weeds or briars.Diese Landschaft war ein riesiger Garten ohne Unkraut und Dornen. The Time Machine (1960)
Saint Barberone protected you.Du weißt, Unkraut vergeht nicht. Accattone (1961)
Come on, little one!Seit 20 Jahren überwuchert das Unkraut alles. Viridiana (1961)
Is there no respite? Is there no relief?Gibt es denn kein Mittel gegen dieses UnkrautThe Mind and the Matter (1961)
That clump of little green weeds is so much moss.Dieses kleine Büschel Unkraut ist einfach nur Moos. The Little People (1962)
Pull up some weeds?Unkraut jäten? Hud (1963)
'Tis an unweeded garden, that grows to seed.Verworfnes Unkraut erfüllt ihn gänzlich. Hamlet (1964)
She sent her kid out to buy half a pound of garlic sausage and then doctored it with weed killer.Sie schickte ihr Kind Knoblauchwurst kaufen und versetzte sie mit Unkrautbekämpfungsmittel. Murder Most Foul (1964)
- Like the bad penny, Susan.- Unkraut vergeht nicht, Schwesterchen. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
I have to clean the pool. All this stuff clogs the drain.Ich mache hier sauber, weil das Unkraut die ganzen Rohre verstopft. Juliet of the Spirits (1965)
- Oh, it's a weed.- Das ist UnkrautDjinn and Water (1965)
- Well, they grow like weeds.- Die wachsen wie UnkrautDjinn and Water (1965)
They look like weeds.Sie sehen wie Unkraut aus. The Diamond Smugglers (1966)
For a month or two after you're gone, your wife and kids might take flowers to the cemetery, but once she's married again and the kids start calling Uncle Bill "Dad", your little grave will become just a mass of weeds.Ein, zwei Monate lang nach deinem Tod bringen dir Frau und Kinder Blumen ans Grab, aber wenn sie wieder heiratet und die Kinder dann Onkel Bill "Dad" nennen, wächst auf deinem Grab nur noch ein Haufen UnkrautAlfie (1966)
But I don't claim, one day I eat chestnut, the other day, chicory... or else a frog and I'm still alive.Aber ich beschwere mich nicht, an dem einen Tag esse ich Kastanien, am nächsten Unkraut oder Kröten, die noch am Leben sind. For Love and Gold (1966)
- I like weeds.- Ich mag UnkrautFuneral in Berlin (1966)
In England, roses are out, weeds are in.In England sind Rosen out. Unkraut ist in. Funeral in Berlin (1966)
What's he doing, Mrs Weed?- Was macht der da, Frau UnkrautThe Hawks and the Sparrows (1966)
Maybe a call of nature, Mrs Weed,Der muss wohl mal, Frau UnkrautThe Hawks and the Sparrows (1966)
Do you believe him, Mrs Weed?- Glaubst du's, Frau UnkrautThe Hawks and the Sparrows (1966)
Oh, no. We stopped to rest and pull weeds.Wir machten eine Pause zum Unkrautrupfen. Colonel Klink's Secret Weapon (1967)
Can't get your mind on them weeds if you're eyeballing.Konzentriere dich lieber auf das UnkrautCool Hand Luke (1967)
Yes, everything is grown now.Jetzt sind sie von Unkraut überwuchert. The Flim-Flam Man (1967)
Even the weeds have their roots.Unkraut ist auch Pflanze. War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov (1967)
...and a weed....und UnkrautJe t'aime, je t'aime (1968)
Neither the wild grass nor yakuza can take root here anymore.Wo kein Unkraut gedeiht, können Yakuza nicht leben. So ist das hier. Kill! (1968)
I wouldn't let her upset me.- Darüber würde ich mich nicht ärgern. Sie ist wie UnkrautWhat Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
All kinds.Alles UnkrautBlast (1971)
I worry about the crabgrass in the lawn and worms in the goddamn poodle.Ich reg mich über Unkraut im Rasen und Würmer in dem blöden Hund auf. The Anderson Tapes (1971)
You owe him what? This piece of dirt that wouldn't grow wheat.Land, auf dem nicht mal Unkraut wächst. Lawman (1971)
Yes, like an ill weed.Unkraut vergeht nicht. Mira (1971)
Or perhaps even an orchard that's been left for two years Needs some heavy work, some weeding.Ein Obstgarten, der vielleicht zwei Jahre wild gewuchert ist... könnte mächtig Arbeit und Unkraut jäten erfordern. The Nude Man (1972)
We'll get a gardener for this weed.Wir holen einen Gärtner für das UnkrautIl vicino di casa (1973)
-Them weeds?- Dieses UnkrautThe Praying Mantis Kills (1973)
Injuns use weeds.Rothäute nehmen UnkrautThe Praying Mantis Kills (1973)
Great-granddaddy's weed spray still works.Urgroßvaters Unkrautspray funktioniert noch. The Infinite Vulcan (1973)
That's weeds.Das ist UnkrautThe Prisoner of Second Avenue (1975)
That's just weeds.Nur UnkrautThe Prisoner of Second Avenue (1975)
"Dear Mr. Devereaux, lilies that fester smell far worse than weeds."Verfaulende Lilien riechen viel schlimmer als UnkrautThe Drowning Pool (1975)
Let's weed this out.Lasst uns das Unkraut jäten. The Estrangement (1975)
But very, very nouveau, huh?Unkraut-Ex! The Wing or The Thigh? (1976)
I plucked the weeds, I polished the chrome. I scrubbed the concrete.Ich hab das Unkraut gejätet, die Chromteile poliert und den Betonboden gescheuert. Burnt Offerings (1976)
John-Boy, out there in them pickleweeds is a catfish as big as Jonah's whale lurking.John-Boy, dort unter dem Unkraut lauert ein Katzenwels so groß wie Jonas Wal. The Fox (1976)
She was buried on the mountain next to Henry, and the graves were never again overgrown with weeds, because as she said, "Neglected graves are a shameful thing."Sie wurde auf dem Berg neben Henry begraben, und die Gräber überwucherten nie mehr mit Unkraut, denn sie meinte ja: "Vernachlässigte Gräber sind eine Schande." The Pony Cart (1976)
Yeah, it's all grown up with weeds.Ja, hier wuchert überall UnkrautThe Hero (1977)
Do you ever take that smouldering weed out of your mouth?Nimmst du jemals dieses glimmende Unkraut aus deinem Mund? Saga of a Star World (1978)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unkraut(n) |das, pl. Unkräuter| วัชพืช เช่น Unkraut jäten = กำจัดวัชพืช
Unkrautvernichtungsmittel(n) |das| สารกำจัดวัชพืช
Unkraut(n colloq) |das, pl. Unkräuter| คนที่ทำตัวไม่มีประโยชน์ (ไม่สุภาพ)
Unkrautvertilger(n) |der, pl. Unkrautvertilger| ยาฆ่าหญ้า เช่น Unkrautvertilger soll aus Schweiz verschwinden., See also: S. Unkrautvernichter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unkraut {n}weed; weeds {pl} [Add to Longdo]
Unkrautbekämpfungsmittel {n}; Unkrautvernichter {m}weedkiller [Add to Longdo]
abtöten; vertilgen (Unkraut)to kill off (weeds) [Add to Longdo]
jäten; Unkraut jäten | jätete | gejätetto weed | weeded | weeded [Add to Longdo]
rupfen; zupfen (Unkraut)to pull up [Add to Longdo]
überwuchert; verwildert {adj} | von Unkraut überwuchertrank | rank with weeds [Add to Longdo]
unkrautartig {adj}weedy [Add to Longdo]
verunkrautet {adj}; von Unkraut überwachsenweedy [Add to Longdo]
verunkrautet {adv}weedily [Add to Longdo]
(Unkraut) zupfento pull (weeds) [Add to Longdo]
Unkraut vergeht nicht.Bad weeds grow tall. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雑草[ざっそう, zassou] Unkraut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Unkraut [unkraut] (n) , s.(n )
     weed; weeds
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top