Search result for

*street corner*

(34 entries)
(1.2968 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: street corner, -street corner-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง How I Won the War (1967)
They'll put it on every street corner.ข่าวไปทุกซอกมุมแน่ Gandhi (1982)
216 steps from your street corner to your front door, 216 seconds you spend in the elevator216 ก้าวจากมุมถนน จนมาถึงหน้าบ้านเธอ 216 วินาทีที่เธออยู่บนลิฟท์ Pi (1998)
See, we met two months ago today on this exact street corner, and I bought her something to mark the occasion.เราเจอกันเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา /วันนี้ที่มุมถนนพวกเราพบกัน และฉันก็ซื้อของให้เธอเนื่องในโอกาสอันดี. Crusade (2004)
Staring at the street corner of Hoping west road,มองไปที่หัวมุมถนนโฮปปิ้งตะวันตกสิ Go Go G-Boys (2006)
There's a Missing Persons poster on every street corner!มีโปสเตอร์ประกาศคนหาย ติดอยู่เต็มไปหมด Alpha Dog (2006)
I don't think performing in parks and street corners is gonna be enough.ฉันคิดว่าแค่การเล่นแสดงที่สวนคงไม่พอแล้วหล่ะ August Rush (2007)
And to see a street corner you knew so well and be afraid of its shadow.และได้เห็นหัวมุมถนนที่เรารู้จักดี... ...และกลัวเงามืดของมัน The Brave One (2007)
But you can add ice and give it to little kids to sell on street corners.แล้วเอาไปแจกเด็ก ให้ขายตามมุมถนนได้ Chuck Versus the Fat Lady (2008)
That cuts out the social interaction of meeting on a street corner.มันช่วยลดการพบปะพูดคุยทางสังคม ในการพบกันตามมุมถนนไปได้ 52 Pickup (2008)
Next thing I knew, I was on a street cornerพอรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ตรงมุมถนน Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
When you pop in on that snowy street corner,เมื่อคุณแวะไปที่มุมถนนนั้น Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
If I was, I could've gone to a bar or any street corner weeks ago.ผมคงไปตามบาร์หรืออะไรทำนองนั้น -แล้วก็ไปหาเอาตามมุมถนนแล้ว Excited and Scared (2010)
Thanks for picking me up on the street corner like a prostitute.ขอบคุณที่มารับฉัน... ข้างถนนเหมือนฉันเป็นคุณตัว Trust (2011)
Terrorists don't exactly stand out on street corners, you know?ผู้ก่อการร้ายจะไม่ยืนตรงมุมถนนแน่ๆ นายรู้มั้ย Ghosts (2011)
He did not buy this on some street corner.เขาไม่ได้ซื้อนี่จากมุมถนน Til Death Do Us Part (2012)
Perhaps a seedy motel room, or a street corner.โทษทีนะ แต่นี่เป็นที่ทำงานของ คุณเวสตัน The People Will Hear (2012)
All you need's a street corner and a hoodie.ที่คุณต้องการทั้งหมดก็คือหัวมุมถนน และก็ไอ้โม่ง Vendetta (2012)
It's a street corner in Queens.มันอยู่หัวมุมถนนที่ควีนส์ Shadow Box (2012)
Instead of hanging out on a street corner, waiting to boost somebody's handbag.แทนที่จะซุ่มอยู่ตามมุมถนน รอคอยที่จะฉกกระเป๋าใครบางคน The Huntress Returns (2013)
Clearly you do, since you keep on taking every street corner drug dealer that you can get your fists on.เห็นชัดเจนอยู่ว่านายทำ ตั้งแต่นายไปจัดการ \ พ่อค้ายาเสพติดทุกมุมถนน ซึ่งคุณสามารถหาที่ลงกำปั้น City of Heroes (2013)
# Magically bored, on a quiet street cornerMagically bored, on a quiet street corner Quadrophenia (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
street cornerHe was standing at the street corner.
street cornerThe old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner   FR: coin (de la rue) [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
街角(P);町角(P)[まちかど, machikado] (n) street corner; (P) [Add to Longdo]
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P) [Add to Longdo]
辻札[つじふだ, tsujifuda] (n) street corner bulletin board [Add to Longdo]
辻相撲[つじずもう, tsujizumou] (n) (1) amateur sumo wrestling on a street corner or on an empty field (esp. in autumn); (2) sumo wrestling show in a roadside tent [Add to Longdo]
辻辻;辻々[つじつじ, tsujitsuji] (n) every street corner; every crossing [Add to Longdo]
辻踊;辻踊り[つじおどり, tsujiodori] (n) dancing on a street corner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 street corner
   n 1: the intersection of two streets; "standing on the corner
      watching all the girls go by" [syn: {corner}, {street
      corner}, {turning point}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top