Search result for

*ruin*

(380 entries)
(2.7342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ruin,-ruin-, *ruin*
Possible hiragana form: *るいん*
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruin    [N] ซากปรักหักพัง, Syn. remains, wreck
ruin    [N] ความพินาศ, See also: ความหายนะ, การทำลาย, Syn. collapse, destruction
ruin    [N] ความล่มจม, See also: ความล้มละลาย, Syn. bankruptey, insolvency
ruin    [VT] ทำให้พินาศ, See also: ทำลาย, Syn. destroy, defeat, devastate
ruin    [VT] ทำให้ล่มจม, See also: ทำให้ล้มละลาย, Syn. bankrupt, improverish
ruinous    [ADJ] ย่อยยับ, See also: ล่มจม, พินาศ, Syn. pernicious, calamitous, disastrous
ruination    [N] การล่มจม, See also: การย่อยยับ, การล่มสลาย, Syn. bankruptcy, damage, decay
run to ruin    [PHRV] พังทลายเพราะไม่ได้ดูแล
lie in ruins    [IDM] ทำลาย (ตึก, อาคาร, แผนการฯลฯ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pruinose; glaucousมีนวล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruinทำความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
glaucous; pruinoseมีนวล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bruin(บรู'อิน) n. หมี
rapine and red ruinn. การปล้นและอัคคีภัย
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting

English-Thai: Nontri Dictionary
ruin(n) สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความพินาศ
ruin(vt) ทำลาย,เสื่อมโทรม,ทำให้ย่อยยับ,ทำให้ล่มจม,ทำให้พินาศ
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ Rebecca (1940)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
He could ruin me with a jump.เขาสามารถทำลายฉันด้วยการ กระโดด The Old Man and the Sea (1958)
He could not talk to the fish anymore, because the fish had been ruined too badly.เขาไม่สามารถพูดคุยกับปลาอีก ต่อไป เพราะปลาที่ได้รับการทำลาย มากด้วยไม่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Ruined us both.เจ๊งเราทั้งสอง The Old Man and the Sea (1958)
But we have killed many sharks, you and I and ruined many more.แต่เราได้ฆ่าปลาฉลามหลายคุณ และฉัน และอื่น ๆ อีกมากมายเจ๊ง The Old Man and the Sea (1958)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สากล The Godfather (1972)
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
If they don't ruin him at Cambridge-- Wave, wave!เสียดายที่เสียอนาคตที่เคมบริดจ์ โบกมือสิ Gandhi (1982)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
Whoever threw that is ruined, man.ใครขว้างมาเจ็บแน่ *batteries not included (1987)
I've worked on this deal too long to have it ruined by some snot-nosed punk.ผมเฝ้ารอมานานมากที่จะได้ไอ้ห้างนั่น และมันก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีแล้วด้วย.. ใช่ไหม? Mannequin (1987)
I'd do anything for Illustra but these pictures could kind of ruin his life.บี เจ.. ให้ฉันทำอะไรก็ได้ เพื่ออิลลัสทรา... ...แต่กับรูปพวกนี้ มันถึงกับ ทำลายอนาคตของเขาเลยนะ Mannequin (1987)
Roxie, I'd never ruin anyone's life.ร็อกซี่, ผมไม่ได้อยากทำลายอนาคตของใครเลย Mannequin (1987)
Anyway, I don't want to ruin his life I just want to hire him.ยังไงก็ตาม,ผมจะไม่ทำลายเขาหรอก... ...ผมต้องการจ้างเขา Mannequin (1987)
I'll be ruined.ฉันจะพังก็คราวนี้ล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
And you're gonna ruin his life?แกกำลังจะทำลายชีวิตเขา ทั้งๆ ที่เขาช่วยชีวิตแก Casualties of War (1989)
The present city of Iskenderun is built on its ruins.เมืองอิสเคนเดอรัน ในปัจจุบัน ถูกสร้างบนซากปรักหักพังของมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ". The Russia House (1990)
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป The Russia House (1990)
He's about to ruin my presentation.เขากำลังจะทำลายงานแสดงฉัน Mannequin: On the Move (1991)
Let's not ruin it.อย่าทำให้เสียอารมณ์เลย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
Do you want to ruin my life, is that it?คุณต้องการจะทำลายชีวิตผมใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
You want to ruin my practice?คุณต้องการจะทำลายภาระกิจผมใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
Adam was trying to ruin you just out of spite, and I couldn't bear it.อดัมพยายามจะทำลายคุณเพื่อ อยากจะแกล้ง และฉันก็รับไม่ได้ Basic Instinct (1992)
T o ruin me, to fuck me up!เพื่อทำลายผม เพื่อทำทุกอย่างพัง! Basic Instinct (1992)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)
They're all scorched and ruined.เพราะของจะเปื้อนหมด The Cement Garden (1993)
You ruined that medal for me! I took it to the pawn, and they laughed at me.คุณเจ๊งเหรียญที่ให้ผมด้วย ฉันเอามัน ไปจำนำและพวกเขา In the Name of the Father (1993)
Ma! You are going to ruin her whole life!แกจะทำลายชีวิตของเธอนะ The Joy Luck Club (1993)
- But he ruined my suit.- แต่มันทำสูทฉันเป็นรู Léon: The Professional (1994)
It ruins everything.ทุกอย่างพังทลายแล้ว Wild Reeds (1994)
Well, this is still ruined, right?มันยังกินได้อยู่นี่ ใช่มั้ย The One with the Sonogram at the End (1994)
Our village had been ruined, and now they were takin' our mountain and our Welshness.หมู่บ้านของเราถูกทำลาย และตอนนี้เขาก็จะเอาภูเขาเราไป และความเป็นชาวเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I didn't want to ruin their night, too.ฉันไม่อยากทำลายความสนุกเขา Heat (1995)
Alan, please. Last time I played this game, it ruined my life.ขอร้องเถอะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเล่น ชีวิตฉันป่นปี้หมด Jumanji (1995)
It ruined your life?ชีวิตคุณน่ะเหรอ? Jumanji (1995)
Oh, Mr Bennet, we are all ruined!โอคุณเบนเน็ต พวกเราทั้งหมดย่อยยับแล้ว Episode #1.5 (1995)
She is lost forever, and our whole family must partake of her ruin and disgrace.หล่อนจะหายไปตลอดกาลและครอบครัวของเรา ก็จะได้รับผลจากการทำลายของหล่อนและเสื่อมเสียชื่อเสียง Episode #1.5 (1995)
We are all ruined forever!พวกเราทั้งหมดโดนทำลายตลอดกาล Episode #1.5 (1995)
Jane, do you not see that more things have been ruined by this business than Lydia's reputation?เจน เธอไม่เห็นเหรอว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ ที่จะโดนทำลายโดยเรื่องราวที่ลิเดียได้ทำไป Episode #1.5 (1995)
That it is not only Lydia's reputation that has been ruined.ว่ามันไม่ใช่แต่ชื่อเสียงของลิเดียที่โดนทำลายไป Episode #1.5 (1995)
A very demon from hell sent to ruin us!อสูรกายจากนรกส่งเขามาทำลายพวกเรา Episode #1.5 (1995)
And now we are all, all ruined!แล้วตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็ย่อยยับแล้ว Episode #1.5 (1995)
You are determined to ruin him, and make him the contempt of the world!เธอตั้งใจที่จะทำลายเขา และทำให้เขาโดนทั้งโลกดูถูก Episode #1.6 (1995)
Are you trying to ruin me?คุณพยายามที่จะทำลายฉัน? The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinHe ruined his health in the end.
ruinShe was standing amid the ruins of the castle.
ruinAlas! We are ruined.
ruinHe ruined his health by working too much.
ruinThey found a mysterious city in ruins in the desert.
ruinThe town fell into ruin.
ruinHe was given to drinking and ruined his health.
ruinAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
ruinIf the medicine is abused, people can ruin their health.
ruinThe Stone Age ruins were discovered.
ruinDrinking was his ruin.
ruinThe explosion reduced the facilities to ruins.
ruinWe're as good as ruined.
ruinThe old castle lay in ruins.
ruinThe tower fell into ruin.
ruinIdleness leads to ruin.
ruinHe will eventually ruin himself.
ruinIt is not men's faults that ruin them so much as the manner in which they conduct themselves after the faults have been committed.
ruinGambling brought about his ruin.
ruinAnother war, and we will be ruined.
ruinThe castle is now in ruins.
ruinMy dress was ruined when it came back from the cleaner's.
ruinThat ancient ruin was once a shrine.
ruinWhat they are doing is ruining the economy.
ruinBut for my advice he would have been ruined.
ruinIt was gambling that brought about his ruin.
ruinThe gradual ruin of our country has to be stopped.
ruinNuclear weapons will bring about nothing but the ruin of mankind.
ruinThe ruined castle is now under restoration.
ruinThe war brought ruin to the country.
ruinIt was gambling that brought about him ruin.
ruinYour help prevented me from being ruined.
ruinThe city was ruined by the brutal force of nature.
ruinBe more careful. Rushing through things is going to ruin your work.
ruinThe city, after the city, after in ruins as far as the eye could see.
ruinMoney ruins many. [Proverb]
ruinThey have, among them, ruined our plan.
ruinThe study made it clear that smoking ruins our health.
ruinYou need permission to put up that sort of poster, and, most of all, you're ruining the looks of the street!
ruinBring everything to ruin.
ruinYou will ruin your health if you drink without measure.
ruinHe worked so hard that he ruined his health.
ruinHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruinAnother storm, and our village would have been ruined.
ruinYou will ruin your health if you drink too much.
ruinWe will never forget the day the typhoon ruined the crops.
ruinA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
ruinToo much drinking will make your life a ruin.
ruinYou can see the ancient ruins in the distance.
ruinThose ruins were once a splendid palace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่มสลาย    [V] collapse, See also: ruin, fall, Example: ที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ และล่มสลายไปนานนมแล้ว, Thai definition: พังพินาศจนไม่สามารถจะกลับคืนมาได้
แหลก [ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
โบราณวัตถุ [N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
วิบัติ    [N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิบัติ    [V] be destroyed, See also: be ruined, collapse, Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม, Ant. เจริญ, Example: ผู้ใหญ่หลายท่านห่วงใยกลัวภาษาของชาติจะวิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สลักหักพัง    [V] be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
สลักหักพัง    [ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม
หมดเนื้อประดาตัว    [V] be stone-broke, See also: lose all, be a pauper, be penniless, be destitute, be ruined, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เธอหมดเนื้อประดาตัวเพราะถูกสามีล้างผลาญ
ล่มจม    [V] become bankrupt, See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse, Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้บริษัทล่มจม, Thai definition: สูญเสียเงินทองข้าวของจนหมดตัวหรือเกือบหมดตัว
วอดวาย    [V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be ruined, be destroyed, go to the dogs, Example: หมู่บ้านแถวนั้นวอดวายหมดหลังจากถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่, Thai definition: ถูกทำลายจนเสียหายร้ายแรง
วายวอด    [V] be ruined, See also: be destroyed, be wrecked, , Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย, Example: บ้านเรือนเหล่านั้นวายวอดไปเพราะสงครามซึ่งไม่มีใครสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้, Thai definition: ไม่มีเหลือ
วินาศ    [V] be destroyed, See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated, Syn. พินาศ, หายนะ, Example: ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่, Thai definition: ที่เสียหายร้ายแรง
ความย่อยยับ    [N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ย่อยยับ    [V] be totally destroyed, See also: go to ruin, fall to pieces, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: แผนการย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีเพราะลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องของเขา, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
ย่อยยับ    [ADV] disastrously, See also: ruinously, catastrophically, terribly, Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น, Example: กิจการของเขาขาดทุนย่อยยับตั้งตัวแทบไม่ติด, Thai definition: เสียหายหรือสูญสิ้นไปอย่างมากมาย
พังทลาย    [V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
ความหายนะ    [N] disaster, See also: catastrophe, calamity, ruin, destruction, Syn. ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความย่อยยับ, ความเสื่อม, Example: ข้อเรียกร้องภายนอกของสังคมหลายๆ อย่างที่ขัดแย้งกันย่อมนำไปสู่ความหายนะได้ในที่สุด
คว่ำ    [V] overturn, See also: overthrow, upset, destroy, ruin, defeat, Syn. กำจัด, ปราบปราม, เอาชนะ, ทำลาย, ล้มล้าง, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหาร คว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งจากนั้นก็เข้าครองอำนาจทางการเมือง
พร่า    [V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
พินาศ    [V] fall, See also: wreck and ruin, Syn. วินาศ, ฉิบหาย, วอดวาย, หายนะ, มลาย, เสียหาย, Example: พระนครและกรุงศรีอยุธยาต้องพินาศไปท่ามกลางกองเพลิงที่ลุกโชติช่วงอยู่นานนับเดือน, Thai definition: เสียหายวอดวายอย่างแสนสาหัส
ภังคะ    [N] destruction, See also: ruin, Syn. การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ปู้ยี่ปู้ยำ    [V] ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
ผลาญ    [V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
วอด    [V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be destroyed by fire, be ruined, Syn. หมดไป, สิ้นไป, วอดวาย, Example: ไฟไหม้บ้านวอดไปยี่สิบหลัง
แตกสลาย [V] be broken, See also: be uttrely demolished, be completely ruined, be destroyed, Example: หัวใจของเธอแตกสลายเพราะต้องสูญเสียคนรัก, Thai definition: พินาศสิ้น
เจ๊ง [V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด, Example: ถ้าคู่แข่งเกิดหยิบประเด็นนี้มาตี พรรคเสรีธรรมนั่นแหละจะเจ๊งไปด้วย, Notes: (ปาก)
ฉิบหาย    [V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน
ทะลาย    [V] be ruined, See also: be disillusioned, be shattered, collapse, Syn. พังทลาย, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: ความหวังของเขาทลายลง เมื่อเขาประสบกับปัญหาขาดทุน, Thai definition: ไม่ได้ดังหวัง
ทรุดโทรม    [V] be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด
บรรลัย    [V] collapse, See also: ruin, destroy, annihilate, damage, Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย, Example: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่บรรลัยไปพร้อมกับชีวิตของคนงาน
บรรลัยจักร    [V] ruin, See also: collapse, destroy, annihilate, Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร, Ant. เจริญ, Example: แล้วสาปมันให้บรรลัยจักรตกไปตามกัน
ยับย่อย    [ADV] tally damaged, See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately, Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้, Thai definition: เสียหายป่นปี้
ปรัก    [V] be ruined, See also: be broken, Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง    [V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
มลาย    [V] destroy, See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die, Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย, Ant. สร้าง, แต่ง, Example: หมอผีจะกำจัดภูตผีเหล่านี้ให้มลายไป
ชำรุด    [V] be ruined, See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สวนสัตว์ของเราชำรุดและเก่ามาก จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
ชำรุดทรุดโทรม    [V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
ซาก    [N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง    [N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
การทำลายล้าง    [N] demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การชำรุด    [N] dilapidation, See also: ruination, decay, deterioration, decomposition, Syn. การปรักหักพัง, การเสีย, Example: การชำรุดของพระราชวังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้ามาดำเนินการ, Thai definition: การเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
หมดสภาพ    [V] be ruined, See also: be damaged, be dilapidated, be out of order, Example: เครื่องพิมพ์เครื่องนี้หมดสภาพ ใช้การไม่ได้แล้ว, Thai definition: อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้
เหี้ยน [V] cut (the hair) short, See also: (raze) to the ground, be used up, be run out, have spent all, have nothing left, be ruined, Syn. เตียน, เหี้ยนเตียน, Example: ช่างตัดผมตัดผมของเขาจนผมเขาเหี้ยน, Thai definition: กร่อนไปเกือบหมด, ตัดไปหมด, ไม่เหลือ
แหลกลาญ [V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ
โทรม [ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม [ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
อบายมุข    [N] all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)
สิ้นสุด    [V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. จบ, หมด, Ant. เริ่มต้น, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุด ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนเฝ้าเครื่องเลย, Thai definition: ถึงที่สุด
โทรม [ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
อบายมุข    [N] all vices, See also: allurements which lead to ruin, Example: ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน, Thai definition: สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasathān) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site   FR: ruine [f] ; site historique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฝนโปรย[n. exp.] (fon prōi) FR: bruiner ; il bruine
ฝนปรอย[v. exp.] (fon prøi) EN: drizzle   FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกปรอย ๆ[v. exp.] (fontok prøi-prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ฝนตกหยิม ๆ[v. exp.] (fontok yim-yim) EN: drizzle   FR: bruiner
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
ความหายนะ[n.] (khwām hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; ruin   
แหลก[adv.] (laēk) EN: ruinously ; crushingly ; heavily   
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล่มสลาย[v.] (lomsalai) EN: collapse ; ruin ; fall   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown   FR: détruit ; anéanti
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe   
ปรอย[v.] (prøi) EN: drizzle   FR: bruiner
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   
สลักหักพัง[adj.] (salakhakphang) EN: ruined   FR: délabré ; en ruine
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain   FR: partir en ruines ; devenir une épave
เสียสุขภาพ[v. exp.] (sīa sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: ruiner sa santé
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ทำลายเศรษฐกิจ[v. exp.] (thamlāi sētthakit) EN: ruin the economy   
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune   FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity   FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   
หยิม ๆ[adv.] (yim-yim) EN: drizzlingly ; in a drizzle   FR: bruineux ; comme du crachin
ย่อยยับ[v.] (yǿiyap) EN: be totally destroyed ; go to ruin ; fall to pieces ; go to the dogs   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUIN    R UW1 AH0 N
RUINS    R UW1 AH0 N Z
FRUIN    F R UW1 IH2 N
BRUIN    B R UW1 AH0 N
RUINED    R UW1 AH0 N D
BRUINS    B R UW1 AH0 N Z
DEBRUIN    D EH1 B R UW0 AH0 N
RUINING    R UW1 AH0 N IH0 NG
RUINOUS    R UW1 AH0 N AH0 S
BRUINSMA    B R UW0 IH1 N S M AH0
ACCRUING    AH0 K R UW1 IH0 NG
BRUINGTON    B R UW1 IH0 NG T AH0 N
NONACCRUING    N AA2 N AH0 K R UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruin    (v) (r uu1 i n)
bruin    (n) (b r uu1 i n)
ruing    (v) (r uu1 i ng)
ruins    (v) (r uu1 i n z)
bruins    (n) (b r uu1 i n z)
ruined    (v) (r uu1 i n d)
truing    (v) (t r uu1 i ng)
ruining    (v) (r uu1 i n i ng)
ruinous    (j) (r uu1 i n @ s)
accruing    (v) (@1 k r uu1 i ng)
ruination    (n) (r uu2 i n ei1 sh @ n)
ruinously    (a) (r uu1 i n @ s l ii)
construing    (v) (k @1 n s t r uu1 i ng)
misconstruing    (v) (m i2 s k @ n s t r uu1 i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ruin(n) |der, nur Sg.| ความพินาศ, ความหายนะ, ความล่มจม
Ruine(n) |die, pl. Ruinen| ซากปรักหักพัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemäuer {n}; Ruine {f}ruins [Add to Longdo]
Ruin {m}; Verderben {n} | vor dem Ruin stehenruin | to be on the verge of ruin; to be on the brink of ruin [Add to Longdo]
Ruineruin [Add to Longdo]
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble [Add to Longdo]
Verderben {n}; Ruin {m} | Verderben {pl}bane; nemesis | banes [Add to Longdo]
Verderben {n}; Ruin {m}; Untergang {m} | Verderben {pl}perdition | perditions [Add to Longdo]
Verderblichkeit {f}ruinousness [Add to Longdo]
Zentrierständer {m}truing stand [Add to Longdo]
Zerstörung {f}ruination [Add to Longdo]
abstürzen (sozial)to go to ruin [Add to Longdo]
abwirtschaften; zerstören | abwirtschaftend; zerstörend | abgewirtschaftet; zerstörtto ruin | ruining | ruined [Add to Longdo]
sich ansammeln; zusammenkommen; auflaufen | sich ansammelnd; zusammenkommend; auflaufend | angesammelt; zusammengekommen; aufgelaufento accrue | accruing | accrued [Add to Longdo]
baden | badend | gebadet | badet | badeteto imbrue | imbruing | imbrued | imbrues | imbrued [Add to Longdo]
bereuen | bereuend | bereut | bereuteto rue | ruing | rues | rued [Add to Longdo]
beschleunigen | den Niedergang beschleunigento precipitate | to precipitate the ruin [Add to Longdo]
entstehen; anfallen | entstehend | entstanden | entstehtto accrue | accruing | accrued | accrues [Add to Longdo]
konstruieren | konstruierend | konstruiert | konstruiert | konstruierteto construe | construing | construed | construes | construed [Add to Longdo]
missdeuten | missdeutend | missdeutet | missdeuteteto misconstrue | misconstruing | misconstrues | misconstrued [Add to Longdo]
ruinieren; in den Ruin treiben; verderben; zu Grunde richten | ruinierend; in den Ruin treibend; verderbend; zu Grunde richtend | ruiniert; in den Ruin getrieben; verdorben; zu Grunde gerichtetto ruin | ruining | ruined [Add to Longdo]
ruinieren; in Verruf bringento darn [Add to Longdo]
ruinieren | ruinierend | ruiniertto dilapidate | dilapidating | dilapidates [Add to Longdo]
ruinieren | ruinierend | ruiniert | ruiniert | ruinierteto scuttle | scuttling | scuttled | scuttles | scuttled [Add to Longdo]
ruinierenddowning [Add to Longdo]
ruinierendmarring [Add to Longdo]
ruiniertbankrupted [Add to Longdo]
ruiniert; ramponierttattered [Add to Longdo]
ruiniertmarred [Add to Longdo]
verderblichruinous [Add to Longdo]
verderblich {adv}ruinously [Add to Longdo]
verlottern; herunterkommen; verkommen; verfallen | verlotternd | verlottert | verlottert | verlotterteto go to rack; to go to rack and ruin | going to rack | gone to rack | goes to rack | went to rack [Add to Longdo]
verschandeln; zerstören; ruinieren; plündern; beschädigento spoil {spoiled, spoilt; spoiled, spoilt} [Add to Longdo]
Das wird sein Verderben sein.That will be his undoing (ruin). [Add to Longdo]
Er ist unter die Räder gekommen.He has gone to rack and ruin. [Add to Longdo]
Er stand vor dem Nichts.He was faced with ruin. [Add to Longdo]
Braunbär {m} [zool.]; Meister Petzbruin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アイドルインタラプト[, aidoruintaraputo] (n) {comp} idle interrupt [Add to Longdo]
イメージダウン[, ime-jidaun] (n,vs) ruining one's image (wasei [Add to Longdo]
ウエハスケールインテグレーション[, uehasuke-ruintegure-shon] (n) {comp} wafer-scale integration [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オールイングリッシュ[, o-ruingurisshu] (n) all English (method of teaching English) [Add to Longdo]
オールインワン[, o-ruinwan] (n) all-in-one [Add to Longdo]
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]
グラフィカルインターフェイス[, gurafikaruinta-feisu] (n) graphical interface [Add to Longdo]
グルイン[, guruin] (n) (abbr) group interview [Add to Longdo]
ケーブルインターネット[, ke-buruinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
コントロールイニ[, kontoro-ruini] (n) {comp} CONTROL.INI [Add to Longdo]
ゴールイン[, go-ruin] (n,vs) (1) goal reached (wasei [Add to Longdo]
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance [Add to Longdo]
シリアルインターフェース[, shiriaruinta-fe-su] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
シリアルインターフェイス[, shiriaruinta-feisu] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[, shiriaruintafe-su] (n) {comp} serial interface [Add to Longdo]
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system [Add to Longdo]
ダイアルイン[, daiaruin] (n) direct telephone number (wasei [Add to Longdo]
ダイヤルイン[, daiyaruin] (n) {comp} dial-in [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[, daiyaruinsa-bisu] (n) {comp} dial-in service [Add to Longdo]
ダイヤルインジケーター[, daiyaruinjike-ta-] (n) dial indicator [Add to Longdo]
ダイヤルイン番号サービス[ダイヤルインばんごうサービス, daiyaruin bangou sa-bisu] (n) {comp} dial-in number service [Add to Longdo]
ディマンドプルインフレーション[, deimandopuruinfure-shon] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デジタルインク[, dejitaruinku] (n) {comp} digital ink [Add to Longdo]
デマンドプルインフレ;ディマンドインフレ[, demandopuruinfure ; deimandoinfure] (n) demand-pull inflation [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[, deyuaruinrainpakke-ji] (n) {comp} dual inline package; DIP [Add to Longdo]
ナショナルインタレスト[, nashonaruintaresuto] (n) national interest [Add to Longdo]
ノンマスカブルインタラプト[, nonmasukaburuintaraputo] (n) {comp} nom-maskable interrupt; NMI [Add to Longdo]
パラレルインターフェース[, parareruinta-fe-su] (n) {comp} parallel interface [Add to Longdo]
パラレルインターフェイス[, parareruinta-feisu] (n) {comp} parallel interface [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[, parareruintafe-su] (n) {comp} parallel interface [Add to Longdo]
フィルイン[, firuin] (n) fill-in [Add to Longdo]
フルインストール[, furuinsuto-ru] (n) full install(ation) [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]
ホールインワン[, ho-ruinwan] (n) hole in one [Add to Longdo]
モバイルインターネット[, mobairuinta-netto] (n) mobile Internet [Add to Longdo]
ルイン[, ruin] (n) ruins [Add to Longdo]
ロールイン[, ro-ruin] (n,vs) {comp} roll in [Add to Longdo]
ロールインジケータ[, ro-ruinjike-ta] (n) {comp} role indicator [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
暗涙に咽ぶ[あんるいにむせぶ, anruinimusebu] (exp,v5b) to shed silent tears [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺址[いし, ishi] (n) (historic) ruins [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
丸潰れ[まるつぶれ, marutsubure] (n) complete ruin; collapse [Add to Longdo]
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity [Add to Longdo]
朽廃[きゅうはい, kyuuhai] (n,vs) decay; dilapidation (ruin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作死[zuò sǐ, ㄗㄨㄛˋ ㄙˇ, ] (also zuo1 si3) to invite death by recklessness; the road to ruin [Add to Longdo]
倾家[qīng jiā, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄚ, / ] to ruin a family; to lose a fortune [Add to Longdo]
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] instigate; ruin; destroy [Add to Longdo]
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, ] foundation; footing; base; ruins (of a historical building) [Add to Longdo]
坏事[huài shì, ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ, / ] to ruin sth; to spoil; to sour; to make things bad; evil deed; bad action; dishonesty; criminality; corruption [Add to Longdo]
家破人亡[jiā pò rén wáng, ㄐㄧㄚ ㄆㄛˋ ㄖㄣˊ ㄨㄤˊ, ] family bankrupt and the people dead (成语 saw); ruined and orphaned; destitute and homeless [Add to Longdo]
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise [Add to Longdo]
废墟[fèi xū, ㄈㄟˋ ㄒㄩ, / ] ruins [Add to Longdo]
弄坏[nòng huài, ㄋㄨㄥˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] to ruin; to spoil; to break [Add to Longdo]
摧残[cuī cán, ㄘㄨㄟ ㄘㄢˊ, / ] to ravage; to ruin [Add to Longdo]
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] historical ruins [Add to Longdo]
败坏[bài huài, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] to ruin; to corrupt; to undermine [Add to Longdo]
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated [Add to Longdo]
断送[duàn sòng, ㄉㄨㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to forfeit (future profit, one's life etc); ruined [Add to Longdo]
[cán, ㄘㄢˊ, / ] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus [Add to Longdo]
殷墟[Yīn xū, ㄒㄩ, ] Yinxu, ruins of Yinshang 殷商 city at Anyang 安陽|安阳 in Henan province, a World Heritage site [Add to Longdo]
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] to destroy; to damage; to ruin [Add to Longdo]
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, / ] perish; ruin; destroy [Add to Longdo]
画蛇添足[huà shé tiān zú, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄗㄨˊ, / ] lit. draw legs on a snake (成语 saw); fig. to ruin the effect by adding sth superfluous; to overdo it [Add to Longdo]
破败[pò bài, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to crush (in battle); beaten; ruined; destroyed; in decline [Add to Longdo]
破相[pò xiàng, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, ] lit. appearance ruined by a scar; fig. to lose face; disgraced [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] to spoil (Cant.); to ruin; to warp (car wheel) [Add to Longdo]
遗址[yí zhǐ, ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins; historic relics [Add to Longdo]
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, / ] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw) [Add to Longdo]
阖闾城遗址[Hé Lǘ chéng yí zhǐ, ㄏㄜˊ ㄌㄩˊ ㄔㄥˊ ㄧˊ ㄓˇ, / ] ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu [Add to Longdo]
陈迹[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, / ] past events; relics from a former age; ruins [Add to Longdo]
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, ] fall in ruins; soft [Add to Longdo]
点金成铁[diǎn jīn chéng tiě, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to transform gold into base metal (成语 saw); fig. to edit sb else's beautiful prose and ruin it [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
シリアルインタフェース[しりあるいんたふぇーす, shiriaruintafe-su] serial interface [Add to Longdo]
ダイヤルイン[だいやるいん, daiyaruin] dial-in [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
ロールイン[ろーるいん, ro-ruin] roll in (vs) [Add to Longdo]
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator [Add to Longdo]
高速シリアルインターフェース[こうそくシリアルインターフェース, kousoku shiriaruinta-fe-su] High-Speed Serial Interface, HSSI [Add to Longdo]
コントロールイニ[こんとろーるいに, kontoro-ruini] CONTROL.INI [Add to Longdo]
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
没落[ぼつらく, botsuraku] Untergang, Verfall, Ruin [Add to Longdo]
[あと, ato] -Spur;, -Reste;, -Ruine [Add to Longdo]
遺跡[いせき, iseki] Ueberreste, Ruinen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, n. [OE. ruine, F. ruine, fr. L. ruina, fr. ruere,
   rutum, to fall with violence, to rush or tumble down.]
   1. The act of falling or tumbling down; fall. [Obs.] "His
    ruin startled the other steeds." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Such a change of anything as destroys it, or entirely
    defeats its object, or unfits it for use; destruction;
    overthrow; as, the ruin of a ship or an army; the ruin of
    a constitution or a government; the ruin of health or
    hopes. "Ruin seize thee, ruthless king!" --Gray.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is fallen down and become worthless from injury
    or decay; as, his mind is a ruin; especially, in the
    plural, the remains of a destroyed, dilapidated, or
    desolate house, fortress, city, or the like.
    [1913 Webster]
 
       The Veian and the Gabian towers shall fall,
       And one promiscuous ruin cover all;
       Nor, after length of years, a stone betray
       The place where once the very ruins lay. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The labor of a day will not build up a virtuous
       habit on the ruins of an old and vicious character.
                          --Buckminster.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being dcayed, or of having become ruined or
    worthless; as, to be in ruins; to go to ruin.
    [1913 Webster]
 
   5. That which promotes injury, decay, or destruction.
    [1913 Webster]
 
       The errors of young men are the ruin of business.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Destruction; downfall; perdition; fall; overthrow;
     subversion; defeat; bane; pest; mischief.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. i.
   To fall to ruins; to go to ruin; to become decayed or
   dilapidated; to perish. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Though he his house of polished marble build,
      Yet shall it ruin like the moth's frail cell. --Sandys.
   [1913 Webster]
 
      If we are idle, and disturb the industrious in their
      business, we shall ruin the faster.   --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. t. [imp. & p. p. {Ruined};p. pr. & vb. n.
   {Ruining}.] [Cf. F. ruiner, LL. ruinare. See {Ruin}, n.]
   To bring to ruin; to cause to fall to pieces and decay; to
   make to perish; to bring to destruction; to bring to poverty
   or bankruptcy; to impair seriously; to damage essentially; to
   overthrow.
   [1913 Webster]
 
      this mortal house I'll ruin.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By thee raised, I ruin all my foes.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The eyes of other people are the eyes that ruin us.
                          --Franklin.
   [1913 Webster]
 
      By the fireside there are old men seated,
      Seeling ruined cities in the ashes.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ruin [ruːiːn] (n) , s.(m )
   bane; ruin
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ruin [rəʏn]
   gelding
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ruin
   ruin
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ruin
   ruin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top