Search result for

*representative*

(252 entries)
(2.2932 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: representative,-representative-, *representative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
representative    [N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. agent, delegate, proxy
representative    [N] ตัวอย่าง, Syn. example
representative    [ADJ] เป็นตัวแทน
representative    [ADJ] เป็นตัวอย่าง, See also: เป็นแบบอย่าง, Syn. symbolic, typical
representatively    [ADV] โดยดำเนินการแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal representativeผู้แทนโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Representatives, House of; Representatives, Assembly of the People'sสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representativeผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative actionการฟ้องคดีโดยผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representative bureaucracyระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representative governmentการปกครองระบบผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representative sampleตัวอย่างที่เป็นตัวแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
representative theoryทฤษฎีตัวแทน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Representatives, Assembly of the People's; Representatives, House ofสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special representativeผู้แทนเฉพาะการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Assembly of the People's Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracy, representativeระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, representativeการปกครองระบบผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
theory, representativeทฤษฎีตัวแทน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Representativesสภาผู้แทนราษฎร, สภาผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Thailand. National Assembly. House of Representativesไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร [TU Subject Heading]
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent Representative of Thailand to the United Nationsเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ (ณ นครนิวยอร์ก/นครเจนีวา) [การทูต]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
Elements, Representativeธาตุเรพพิเสนทะทิฟ,ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ,ธาตุเรพริเสนทะทิฟ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical

English-Thai: Nontri Dictionary
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
representative(n) ตัวแทน,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
real representative (n) ผู้จัดการมรดก
representativeผู้แทน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์ Bombad Jedi (2008)
Representatives of the different intelligence agencies.ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I used to be called an account service representative, but a consultant told us we needed to manage our clients and not service them.ผมเคยถูกเรียกว่า ตัวแทนบริการเกี่ยวกับบัญชี แต่ผู้ปรึกษาต้องการ Wanted (2008)
I'm an account service representative...ผมเป็นตัวแทนบริการ Wanted (2008)
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน Episode #1.9 (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
Juilliard will be sending representatives to observe our show.จูลียาร์ดจะส่งตัวแทน มาดูการแสดงของพวกเธอ High School Musical 3: Senior Year (2008)
This is a representative of an extraterrestrial civilization.สิ่งมีชีวิตนี้เป็น ตัวแทนของอารยธรรมจากต่างดาว The Day the Earth Stood Still (2008)
Print Association Charity Ball, and guess which two people from Successful Saving have been invited as representatives?งานการกุศลของสมาคมสิ่งพิมพ์ แล้วเดาสิว่า2คน จากซัคเซสฟลู เซฟวิ่ง ได้รับเชิญไปเป็นตัวแทน คือใคร? Confessions of a Shopaholic (2009)
We couldn't hope for a better representative.ไม่มีใครเหมาะสมจะเป็นตัวแทนมากไปกว่าคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
As representative of the energy commission, I have serious concerns about this merger.ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการพลังงาน ผมค่อนข้างจริงจังกับการรวมครั้งนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Senator Kharrus and Representative Binks will be dispatched immediately.วุฒิสมาชิกคาร์รัสและผู้แทนบิงส์ จะเดินทางไปในทันที Dooku Captured (2009)
- In a moment, representative Binks.- รอสักครู่ ผู้แทนบิงส์ The Gungan General (2009)
Senator Kharrus, representative Binks, take your seats.ท่านวุฒิคาร์รัส, ผู้แทนบิงส์ โปรดนั่งประจำที่ The Gungan General (2009)
Representative Binks, stop fooling around.ผู้แทนบิงส์ หยุดทำอะไรไร้สาระได้แล้ว The Gungan General (2009)
Representative Binks is the highest-ranking person here.ผู้แทนบิงส์เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด ณ ที่นี้ The Gungan General (2009)
Representative Binks, we're going to need your servicesผู้แทนบิงส์ เราต้องการความช่วยเหลือจากท่าน The Gungan General (2009)
Yes, sir. You are the senate representative.ใช่แล้วท่าน ท่านเป็นผู้แทนจากสภาสูง The Gungan General (2009)
Me-sa representative Binks.ข้าซ่าผู้แทนบิงส์ The Gungan General (2009)
No, if he's a representative, he might be worth something as well.ไม่ เขาเป็นถึงผู้แทน อาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างก็ได้ The Gungan General (2009)
You, representative Bink, we'll take you to your Jedi friends so you can... negotiate.เจ้า ผู้แทนบิงส์ เราจะพาเจ้าไปหาเจไดเพื่อนของเจ้า แล้วเจ้าก็จะได้... The Gungan General (2009)
- representative Binks hostage.- ผู้แทนบิงส์เป็นตัวประกันแล้วครับ The Gungan General (2009)
He's no representative. He's a plague!มันไม่ใช่ผู้แทน มันเป็นตัววายร้าย The Gungan General (2009)
Senator Amidala and Representative Binks race to Naboo to assess the situation.วุฒิสมาชิกอมิดาลา และผู้แทนบิงส์ ได้มุ่งหน้าสู่นาบูเพื่อประเมินสถานการณ์ Blue Shadow Virus (2009)
- Representative Binks was with her.- ผู้แทนบิงส์ไปกับนางด้วย Blue Shadow Virus (2009)
As an ioa representative, I think you need to--เหมือนกับตัวแทนของ IOA ฉันคิดว่าคุณควรจะ... Air: Part 1 (2009)
Representative Lee. You're ready, right?ผู้จัดการลี คุณพร้อมแล้วใช่มั้ย? Episode #1.22 (2009)
Japan's representative in the math Olympiads.ตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกของญี่ปุ่นน่ะ Summer Wars (2009)
His father is Uchimura Hirotaka, a member of parliament in the House of Representatives.พ่อของเขาคือฮุจิมุระ ฮิโรทากะ เป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฏร Orutorosu no inu (2009)
We've requested a meeting later with chief webber and a representative from the hospital board.พวกเรานัดเข้าพบ ผอ.เว็บเบอร์ และบอร์ดของโรงพยาบาล Invest in Love (2009)
Representatives of Tropos Air...ตัวแทนจากทรอโป้แอร์ August (2009)
I expect more from a representative of a college!ฉันคาดหวังมากเรื่องการเป็นตัวแทนของวิทยาลัย Enough About Eve (2009)
Be the first that i address as your elected representative.มันจะเป็นงานแรกหลังจากที่ฉันได้รับเลือกตั้ง The Grandfather: Part II (2009)
Any incriminating statements from the suspect is inadmissible when taken without an American representative present.การดำเนินคดีฟ้องร้องใดๆ จากผู้สอบปากคำ ไม่สามารถทำได้ หากไม่มี เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของอเมริกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Han Ji Soo would make a better representative of our company.คุณฮันจีซูน่าจะสร้างภาพ ให้บริษัทเราได้ดีกว่า The Accidental Couple (That Fool) (2009)
We must prepare oneself to live in an artificial world where some representatives of every species they would be preserved in reservations of animals,เราต้องเตรียมพร้อม สำหรับของเทียม ที่ตัวอย่างสัตว์แต่ละประเภท ถูกเก็บไว้ในสวนสัตว์ Oceans (2009)
WOMAN: Thankyou, Mr. Moses, please hold foryour representative.ขอบคุณค่ะ คุณโมเซส ถือสายรอสักครู่ค่ะ RED (2010)
We received a call from a representative at CRT.เรารับสายจากตัวแทน บริษัทซีอาร์ที Buried (2010)
For example, maybe we could make lots of leaflets, and Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week.For example, maybe we could make lots of leaflets, and... ...Class Representative Mizuki and I could take one to his house each week. Confessions (2010)
Talk to a representative.ขอคุยกับตัวแทน Keep Your Friends Close (2010)
Talk... to... a... representative.คุย... กับ... ตัวแทน Keep Your Friends Close (2010)
Are you really threatening a representative of the Mexican government?ใจคอคุณจะขู่ตัวแทน ของรัฐบาลเม็กซิโกเลยเชียวเหรอ Spider and the Fly (2010)
We have a responsibility as the elected representatives of the republic to face our fears and challenge those who threaten the safety of its people.เรามีความรับผิดชอบในการได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของสาธารณะรัฐ สู่การเผชิญหน้ากับความกลัวและต่อสู้กับใครก็ตามที่คุกคามประชาชน Assassin (2010)
General, let's not inconvenience representative henkle here.ท่านนายพลครับ อย่าทำให้ผู้แทนเฮนเคิลรู้สึกว่าที่นี่ไม่สะดวกเลยครับ The Big Bang Job (2010)
The majority of the people I represent feel that way, and I think the same is true for the rest of the representatives.คนส่วนมากที่ผมเป็นตัวแทน ก็รู้สึกแบบนี้ และผมก็คิดว่าคงจะเป็นแบบเดียวกัน กับตัวแทนคนอื่นที่เหลืออยู่ Your World to Take (2010)
President is from our Party, Representative Minister.ท่านประธานาธิบดีมาจากพรรคเรา ท่านรัฐมนตรี Dae Mul (2010)
Representative Minister.ท่านรัฐมนตรี Dae Mul (2010)
Help me, Representative Minister.ช่วยผมด้วย ท่านรัฐมนตรี Dae Mul (2010)
Please have mercy on me. Representative Minister.กรุณาผมด้วยครับ ท่านรัฐมนตรี Dae Mul (2010)
Sorry, I am late, Representative Minister.ขอโทษที่มาสายครับ ท่านรัฐมนตรี Dae Mul (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
representativeAll the students recognized her is their representative.
representativeAre your opinions representative of those of the other students?
representativeChildren are likely to be taken in by those sales representatives.
representativeHe is in a sense a representative of his company.
representativeHe was constituted representative of the party.
representativeKindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.
representativeMonet's art is representative of Impressionism.
representativeOur representative argued against the new tax plan.
representativeRepresentative democracy is one form of government.
representativeRepresentatives made a major breakthrough in the trade talks.
representativeThe Representative Director supervises Directors' performance of duties.
representativeThe Representative said he will put a brake on spending.
representativeThe representative was absent from the annual conference.
representativeThis line is representative of longitude.
representativeWe adopt him as our representative.
representativeWe appointed him as our representative.
representativeWe elected him as our Representative.
representativeWhoever the representative is from their division, treat him well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แทนพระองค์    [N] royal representative, See also: royal envoy, Syn. ตัวแทน, Example: นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ฯพณฯองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 56, Count unit: ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน, Notes: (ราชา)
ส.ส. [N] member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สผ [N] The Secretariat of the House of Representatives, Syn. สำนักราชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    [N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
ผู้แทนราษฎร    [N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
สภาผู้แทนราษฎร    [N] House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, House of Parliaments, Lower House, Example: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน, Thai definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สมาชิกสภา    [N] Member of Parliament, See also: MP, Representative, Example: ประมาณ 25% ของสมาชิกสภา ที่สังกัดพรรคเดโมแครต, Count unit: คน, ท่าน
ผู้มอบอำนาจ    [N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
คณะผู้แทน    [N] delegation, See also: deputation, mission, representative, Example: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน
สภาผู้แทนราษฎร    [N] House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, Example: กฎหมายการเงินการคลังของรัฐจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร [N] representative, See also: member of the assembly, member of parliament, MP, Syn. สมาชิกสภา, Example: เขาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนี้, Thai definition: ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นสมาชิกของสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    [N] Secretariat of the House of Representatives, Example: ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีข้าราชการจำนวน 1,064 คน และลูกจ้างจำนวน 173 คน
ตัวแทน    [N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนค้าต่าง    [N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง    [N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทน    [N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตามแบบฉบับ    [ADJ] typical, See also: representative, archetypal, characteristic, standard, Example: วิรุณคิดว่ารามเกียรติ์เป็นวรรณคดีตามแบบฉบับ, Thai definition: ที่เป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
ทูต    [N] ambassador, See also: diplomat, envoy, representative, minister, Syn. นักการทูต, ราชทูต, ทูตา, Example: ประเทศไทยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญสันถวไมตรีเป็นทางราชการ, Notes: (บาลี)
ทูตานุทูต    [N] diplomat, See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps, Syn. ตัวแทน, Count unit: ท่าน, คน , กลุ่ม, คณะ, Thai definition: ทูตใหญ่น้อย, คณะทูต, Notes: (บาลี)
กลุ่มตัวอย่าง    [N] sample, See also: representative sample, Syn. กลุ่มทดลอง, Example: ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการดื้อยาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 ของกลุ่มตัวอย่าง 264 กลุ่มตัวอย่าง
เป็นตัวแทน [V] be an agent, See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute, Syn. เป็นผู้แทน, Example: บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น
เป็นผู้แทน [V] be a representative, See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute, Syn. เป็นตัวแทน, Example: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะผู้แทน[n. exp.] (khana phūthaēn) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative   FR: délégation [f] ; mission [f]
กลุ่มตัวอย่าง[n. exp.] (klum tūayāng) EN: sample ; representative sample   FR: échantillon [m] ; échantillon représentatif [m]
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้ได้รับเลือกตั้ง[n. exp.] (phū dāirap leūaktang) EN: elected representative   FR: élu [m]
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amnāt) EN: proxy ; substitute ; representative   
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
ผู้แทนเฉพาะคดี[n. exp.] (phūthaēn chaphǿ khadī) EN: representative ad litem   
ผู้แทนพระองค์[n. exp.] (phūthaēn Phra-ong) EN: royal representative ; royal envoy   
ผู้แทนผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phūthaēn phū mī amnāt) EN: authorized representative   
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rātsadøn) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative   FR: député [m]
ประชาธิปไตยตัวแทน[n. exp.] (prachāthippatai tūathaēn) EN: representative democracy   FR: démocratie représentative [f]
ราชทูต[n.] (rātchathūt) EN: King's envoy ; diplomatic representative ; envoy   
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik saphā) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative   FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[n. exp.] (samāchik saphā phūthaēnrātsadøn) EN: Member of the House of Representative   FR: membre de la Chambre des représentants [m]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphā Phūthaēnrātsadøn) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House   FR: Assemblée nationale [f]
ส.ส.[abv.] (sø.sø.) EN: MP ; member of Parliament ; member of the Assembly of People's Representatives (abv)   FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants (abv) [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: master's representative ; royal officer ; retainer   
ถอนผู้แทนกลับ[v. exp.] (thøn phūthaēn klap) EN: recall a representative   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]
ยุบสภา[v. exp.] (yup saphā) EN: dissolve the House of Representatives ; dissolve the Parliament   FR: dissoudre le Parlement ; dissoudre les Chambres

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRESENTATIVE    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVE    R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V
REPRESENTATIVES    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES    R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVE'S    R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVE'S    R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES'    R EH2 P R AH0 S EH1 N T AH0 T IH0 V Z
REPRESENTATIVES'    R EH2 P R AH0 S EH1 N AH0 T IH0 V Z
UNREPRESENTATIVE    AH0 N R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
representative    (n) (r e2 p r i z e1 n t @ t i v)
representatives    (n) (r e2 p r i z e1 n t @ t i v z)
unrepresentative    (j) (uh2 n r e p r i z e1 n t @ t i v)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Alleinvertreter {m}; Generalvertreter {m}sole agent; sole representative [Add to Longdo]
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
Anzeigenvertreter {m}; Anzeigenagentur {f}advertising representative [Add to Longdo]
Außendienst {m}sales representatives [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Beauftragte {m,f}; Beauftragter | Beauftragten {pl}; Beauftragterepresentative; official representative; commissary | representatives; commissaries [Add to Longdo]
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative [Add to Longdo]
Handelsvertreter {m}; Handelsvertreterin {f} | Handelsvertreter {pl}trade representative; sales representative | trade representatives [Add to Longdo]
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative [Add to Longdo]
Klassensprecher {m}class representative [Add to Longdo]
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR) [Add to Longdo]
Repräsentant {m} [math.]representative [Add to Longdo]
Repräsentant {m}representative [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative [Add to Longdo]
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary [Add to Longdo]
Stellvertreter {m}; Stellvertreterin {f}representative; substitute [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertreterin {f} (einer Firma)representative [Add to Longdo]
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for [Add to Longdo]
Volksvertreter {m}representative of the people [Add to Longdo]
bestellter Vertreterappointed representative [Add to Longdo]
bezeichnendrepresentative [Add to Longdo]
falsch darstellendmisrepresentative [Add to Longdo]
repräsentativ; stellvertretendrepresentative [Add to Longdo]
repräsentativer Charakter; Vertretungrepresentativeness [Add to Longdo]
vertretungsweise {adv}representatively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place) [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove [Add to Longdo]
学級委員[がっきゅういいん, gakkyuuiin] (n) class representative [Add to Longdo]
学級委員長[がっきゅういいんちょう, gakkyuuiinchou] (n) class president; head class representative [Add to Longdo]
三岐代表[さんぎだいひょう, sangidaihyou] (n) representative of Gifu and Mie prefectures [Add to Longdo]
使聘[しへい, shihei] (n) exchange of diplomatic representatives [Add to Longdo]
衆院議員[しゅういんぎいん, shuuingiin] (n) member of the lower house; member of the House of Representatives [Add to Longdo]
衆院選[しゅういんせん, shuuinsen] (n) House of Representatives election; lower house election [Add to Longdo]
衆議院[しゅうぎいん, shuugiin] (n) lower house; House of Representatives; (P) [Add to Longdo]
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee [Add to Longdo]
出張員[しゅっちょういん, shucchouin] (n) agent; representative; dispatched official; despatched official [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
総代[そうだい, soudai] (n) representative [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代議員会[だいぎいんかい, daigiinkai] (n) conference of representatives [Add to Longdo]
代議制[だいぎせい, daigisei] (n) representative system [Add to Longdo]
代議政治[だいぎせいじ, daigiseiji] (n) representative government [Add to Longdo]
代議政体[だいぎせいたい, daigiseitai] (n) representative government [Add to Longdo]
代議民主制[だいぎみんしゅせい, daigiminshusei] (n) representative democracy [Add to Longdo]
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P) [Add to Longdo]
代諾者[だいだくしゃ, daidakusha] (n) legal representative; legal guardian [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n,vs,adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) [Add to Longdo]
代表格[だいひょうかく, daihyoukaku] (n) representative [Add to Longdo]
代表作[だいひょうさく, daihyousaku] (n) masterpiece; representative work; (P) [Add to Longdo]
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代表取締役[だいひょうとりしまりやく, daihyoutorishimariyaku] (n) representative director (i.e. someone chosen by the board of directors from among the directors to actually represent the company in its dealings with the outside world) [Add to Longdo]
代表所;代表処[だいひょうしょ, daihyousho] (n) representative office (e.g. diplomatic) [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P) [Add to Longdo]
代表理事[だいひょうりじ, daihyouriji] (n) representative of a board of directors; spokesperson for a board of directors [Add to Longdo]
代表例[だいひょうれい, daihyourei] (n) representative example [Add to Longdo]
代名詞[だいめいし, daimeishi] (n) (1) {ling} pronoun; (2) synonym; classic example; pattern; byword; representative; (P) [Add to Longdo]
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney [Add to Longdo]
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney [Add to Longdo]
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875) [Add to Longdo]
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) resident employee; local staff; representative of a local office; employee assigned to an office [Add to Longdo]
典型[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P) [Add to Longdo]
特派員[とくはいん, tokuhain] (n) (1) (special) correspondent (e.g. for a newspaper); (2) representative; delegate; (P) [Add to Longdo]
日本側[にほんがわ, nihongawa] (n) the Japanese; Japanese side; Japanese delegation; Japanese representatives [Add to Longdo]
日本代表[にほんだいひょう;にっぽんだいひょう, nihondaihyou ; nippondaihyou] (n,adj-no) Japanese representative; Japanese delegate; Japanese delegation [Add to Longdo]
米側[べいがわ, beigawa] (n) American position; American side; American representatives; American delegation [Add to Longdo]
法定代理人[ほうていだいりにん, houteidairinin] (n) statutory representative; legal representative [Add to Longdo]
名代[みょうだい, myoudai] (n) proxy; representative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for [Add to Longdo]
代表作[dài biǎo zuò, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] representative work (of an author or artist) [Add to Longdo]
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, ] representative; typical [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
佩洛西[Pèi luò xī, ㄆㄟˋ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧ, 西] Nancy Pelosi (1940-), US Democrat politician from California, speaker of US House of Representatives from 2007 [Add to Longdo]
全权代表[quán quán dài biǎo, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] a plenipotentiary (representative) [Add to Longdo]
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue [Add to Longdo]
常驻[cháng zhù, ㄔㄤˊ ㄓㄨˋ, / ] resident; permanent (representative) [Add to Longdo]
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, / ] sales representative; salesperson [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives [Add to Longdo]
众议员[zhòng yì yuán, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member of the US House of Representatives [Add to Longdo]
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies [Add to Longdo]
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] United States House of Representatives [Add to Longdo]
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative [Add to Longdo]
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, ] chief (representative, correspondent etc) [Add to Longdo]
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] chief representative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Representative \Rep`re*sent"a*tive\, n. [Cf. LL.
   repraesentativus.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, represents (anything); that which
    exhibits a likeness or similitude.
    [1913 Webster]
 
       A statute of Rumor, whispering an idiot in the ear,
       who was the representative of Credulity. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Difficulty must cumber this doctrine which supposes
       that the perfections of God are the representatives
       to us of whatever we perceive in the creatures.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. An agent, deputy, or substitute, who supplies the place of
    another, or others, being invested with his or their
    authority.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) One who represents, or stands in the place of,
    another.
    [1913 Webster]
 
   Note: The executor or administrator is ordinarily held to be
      the representative of a deceased person, and is
      sometimes called the legal representative, or the
      personal representative. The heir is sometimes called
      the real representative of his deceased ancestor. The
      heirs and executors or administrators of a deceased
      person are sometimes compendiously described as his
      real and personal representatives. --Wharton. Burrill.
      [1913 Webster]
 
   4. A member of the lower or popular house in a State
    legislature, or in the national Congress. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Nat.Hist.)
    (a) That which presents the full character of the type of
      a group.
    (b) A species or variety which, in any region, takes the
      place of a similar one in another region.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Representative \Rep`re*sent"a*tive\ (-z?nt`?-t?v), a. [Cf. F.
   repr?sentatif.]
   1. Fitted to represent; exhibiting a similitude.
    [1913 Webster]
 
   2. Bearing the character or power of another; acting for
    another or others; as, a council representative of the
    people. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. Conducted by persons chosen to represent, or act as
    deputies for, the people; as, a representative government.
    [1913 Webster]
 
   4. (Nat.Hist.)
    (a) Serving or fitted to present the full characters of
      the type of a group; typical; as, a representative
      genus in a family.
    (b) Similar in general appearance, structure, and habits,
      but living in different regions; -- said of certain
      species and varieties.
      [1913 Webster]
 
   5. (Metaph.) Giving, or existing as, a transcript of what was
    originally presentative knowledge; as, representative
    faculties; representative knowledge. See {Presentative}, 3
    and {Represent}, 8.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rep.
 
 1. (kıs.) report, representative.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top