Search result for

*quiet*

(408 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quiet,-quiet-, *quiet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiet    [ADJ] เงียบ, See also: สงบเงียบ, สงบ, Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet    [ADJ] สงบเสงี่ยม, See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา, Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
quiet    [VT] ทำให้เงียบ
quiet    [N] ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quiet    [N] ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace
quieten    [VT] ทำให้เงียบ
quieter    [N] ผู้ทำให้เงียบ
quietly    [ADV] อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly    [ADV] อย่างเงียบๆ
quietus    [N] การสิ้นสุดลง, See also: จบลง, Syn. rest
quietus    [N] ช่วงเกษียนอายุ, See also: ช่วงเวลาอันเงียบสงบ, Syn. peaceful period, retired period
quietism    [N] ความเงียบสงบ, See also: ความสงบทางจิต, Syn. mysticism
quietist    [N] ผู้เงียบสงบ
quietude    [N] ความเยือกเย็น, See also: ความใจเย็น, ความสงบ, Syn. silence, tranquillity, composure
quietness    [N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความ, Syn. calmness, ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
inquietude    [N] ความกระสับกระส่าย, See also: ความกระวนกระวาย, Syn. anxiety, restlessness
keep quiet    [PHRV] พยายามเงียบ, See also: เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง
keep quiet    [PHRV] เก็บเป็นความลับ, See also: ไม่เปิดเผย, Syn. keep mum, keep dark
quietistic    [N] เกี่ยวกับความเงียบสงบ
so quiet you could hear a pin drop    [IDM] เงียบมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quiet enjoymentการใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quiet possessionการครอบครองโดยสงบ [ดู peaceable possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
disquietude(ดิสไคว'อิทด) n. ภาวะที่ไม่สงบ
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene
quieten(ไคว'อิเทิน) vt. ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ
quietude(ไคว'อิทูด) n. ภาวะแห่งความสงบเงียบ,ความนิ่งเฉย, Syn. tranquillity

English-Thai: Nontri Dictionary
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quiet(n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ
quiet(vi) เงียบลง,สงบลง,ระงับ
quiet(vt) ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้หยุด,บรรเทา
quietness(n) ความเงียบสงบ,ความเงียบ,ความสงบเงียบ,ความสงบ
quietude(n) ความสงบเงียบ,ความนิ่ง,ความนิ่งเฉย
quietus(n) การดับสูญ,ความยุติ,ความสงบ,การออกจากงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quietlyเงียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quiet!เงียบ! Spirited Away (2001)
Quiet!หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Quiet.เงียบ. 9 (2009)
Quiet.เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Quiet!เงียบ! Episode #1.2 (2012)
Quiet!เงียบ! At Last (2013)
(SQUEAKS)(QUIETSCHT) Children of the Force (2009)
(SQUEALS)(QUIETSCHT) Storks (2016)
Quiet.เงียบ. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Quiet, you fool!เงียบ, คุณหลอก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You're right. Things have been quiet in the ghetto lately.คุณพูดถูก ความสงบพึ่งเกิดขึ้น ในชุมชนยิวไม่นานมานี้ The Great Dictator (1940)
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข The Great Dictator (1940)
Let's go to some quiet place where we can talk-a things over.เราไปหาที่เงียบๆดีกว่านะ ที่ๆเราพูดได้มากกว่านี้ The Great Dictator (1940)
Quiet!เงียบ! Pinocchio (1940)
Quiet!เงียบ! Pinocchio (1940)
I'll just go out of his life quietly.ฉันจะเพียงแค่ออกไปจากชีวิต ของเขาอย่างเงียบ ๆ Pinocchio (1940)
Quiet!เงียบ! Pinocchio (1940)
- Quiet! You boys have had your fun. Now pay for it.ชายคุณมีความสนุกของคุณ ตอนนี้จ่ายสำหรับมัน Pinocchio (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
One never knows what goes on in that quiet mind of his.ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่ Rebecca (1940)
Quiet, Mr. Jack.- เงียบหน่อย คุณแจ็ค Rebecca (1940)
Jasper, be quiet.เเจสเปอร์เงียบ Rebecca (1940)
One night, when I found she had come back quietly from London,คืนหนึ่งเมื่อผมพบว่าหล่อนเเอบกลับ มาจากลอนดอนอย่างเงียบๆ Rebecca (1940)
- Quiet!- เงียบ! Idemo dalje (1982)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา 12 Angry Men (1957)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
It was quiet in the harbor.มันเป็นที่เงียบสงบในท่าเรือ The Old Man and the Sea (1958)
You've raised it a little bundle on the quiet.คุณได้ยกมัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่เงียบสงบมีไม่? Help! (1965)
You stay quiet old hen!เงียบน่า ยายแก่! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
How peaceful and quiet amigo.ช่างเงียบสงบเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's awfully quiet.เฮ้ มันเงียบชะมัด Yellow Submarine (1968)
Look, if you must shout, shout quietly.ดูถ้าคุณต้องตะโกนโห่ร้องอย่างเงียบ ๆ Yellow Submarine (1968)
I'll try to keep it as quiet as possible.ผมจะพยายามให้เงียบที่สุด Blazing Saddles (1974)
Now everyone be quiet whilst we listen to Harriet van Johnson, our esteemed schoolmarm as she reads a telegram that she herself has composed to the governor expressing our feelings about the new sheriff.ทุกคนเงียบ ...แล้วฟังแฮเรียต แวน จอห์นสัน คุณครูของเรา... ...เธอจะอ่านโทรเลขที่เธอแต่งถึงผู้ว่าฯ... Blazing Saddles (1974)
What you need now is some peace and quiet.สิ่งจำเป็นสำหรับเธอตอนนี้คือ ความสงบและเงียบ. Suspiria (1977)
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ? I Spit on Your Grave (1978)
- Keep quiet, fucking broad. - Stop it!เงียบ ร่วมเพศ กว้าง หยุดมัน I Spit on Your Grave (1978)
Find out if there's a doctor on board, as quietly as you can.หาดูซิว่ามีหมออยู่บนเครื่องนี่มั้ย แบบเงียบที่สุดเลยนะ Airplane! (1980)
- Sure is quiet out there.- ที่นั่นเงียบมากเลย Airplane! (1980)
- Yeah, too quiet.- ใช่ เงียบเกินไป Airplane! (1980)
A phone number? Did they live quietly? What were their personal habits?พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆไหม นิสัยส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างไร The Blues Brothers (1980)
Quiet! Quiet! No more games!เงียบ เงียบก่อน เลิกเล่นก่อน The Road Warrior (1981)
I hate to do this, but if you don't keep quiet, this whole thing's going to be shot.ผมไม่อยากทำอย่างนี้, แต่ถ้าคุณไม่เงียบไว้ ทั้งหมดนี่ จะถูกยิง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's a quiet little town.มันเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ First Blood (1982)
Come, let's find a quiet corner.มานี่ ไปหามุมเงียบๆ ดีกว่า Gandhi (1982)
Quiet!เงียบ! Idemo dalje (1982)
Quiet!เงียบ! Idemo dalje (1982)
Look, I want you two to stay up here and keep quiet.มองฉันต้องการให้คุณทั้งสองจะอยู่ที่นี่และเก็บเงียบ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
quietA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
quietA little quieter.
quietAll is quiet.
quietAll I want is peace and quiet.
quietAll was quiet except that buses sometimes ran.
quietAll was quiet in the room.
quietAll were quiet in the room.
quietAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
quietAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
quietAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
quietBe quiet!
quietBe quiet, all of you.
quietBe quiet and listen to me.
quietBe quiet at table.
quietBe quiet. Don't talk in class.
quietBe quiet. Don't talk in theater.
quietBe quiet during the lesson.
quietBe quiet for a moment.
quietBe quiet, or the baby will wake up.
quietBe quiet; the kids are asleep.
quietBe quiet while I am speaking.
quietBe quiet while I'm speaking.
quietBeth's father discussed with her how strongly he expects her to be quiet.
quietBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
quietCould you be a little quieter, sir?
quietDo be quiet!
quietDo be quiet.
quietDo be quiet, please!
quietDon't make noise, keep quiet.
quietFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
quietHanako seems quiet, but she also get things done when it's necessary.
quietHeavy work in youth is quiet rest in old age.
quietHe came in quietly in order not to wake the family.
quietHe can move quietly and quickly.
quietHe closed the door quietly behind him.
quietHe is by nature a very quiet person.
quietHe is quiet adequate to his post.
quietHe keeps quiet so that he won't disturb his father.
quietHe lived quietly in the latter years of his life.
quietHe lives in quiet.
quietHe passed on quietly at his home last night.
quietHe put his finger to his lips as a sign to be quiet.
quietHe quietly knocked at the door.
quietHe resented everyone's being very quiet.
quietHe retired to his hometown, where he lived a quiet life.
quietHer fears gradually quietened down.
quietHe's a quiet man, a little bald on top.
quietHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
quietHe talks quiet man, a little bald on top.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองสติ    [V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
สงบนิ่ง    [ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
ปิดเงียบ    [V] keep mum about, See also: stay quiet about, Ant. แพร่งพราย, Example: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย, Thai definition: ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย
สุขสงบ    [ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
อึ้ง    [V] be silent, See also: be quiet, Example: ผู้จัดการอึ้งไปนาน ก่อนพยักหน้าตอบรับ, Thai definition: นิ่งอยู่พักหนึ่ง
อย่างสงบ    [ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
แผ่วๆ [ADJ] soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
เย็บปาก [V] shut up, See also: stop speaking, keep quiet, remain silent, be tongue-tied, Syn. ห้ามพูด, Example: กรมตำรวจยุติศึกสีกากีครั้งนี้ได้อย่างทันควันเพราะสั่งเย็บปากห้ามทั้งสองฝ่ายให้สัมภาษณ ์ฉะ กัน, Notes: (สำนวน)
สงัด    [ADJ] quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
สันติ    [N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
สันติภาพ    [N] peace, See also: calm, calmness, tranquillity, quiet, hush, repose, Syn. ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: สันติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลงเมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
สันติสุข    [N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
หงิมๆ    [ADJ] quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
นิ่งงัน    [V] become silent, See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static, Syn. จังงัง, Example: หลายคนนิ่งงันเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: นิ่งและหยุดชะงักไปชั่วขณะ
เงียบสงัด    [ADJ] quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
เงียบสงัด    [V] be quiet, See also: be silent, be soundless, be noiseless, be inaudible, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดเหมือนหมู่บ้านร้าง ทั้งๆ ที่ยังหัวค่ำอยู่, Thai definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ
ค่อย    [ADV] quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ    [ADV] quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ    [V] be silent, See also: be quiet, be still, Syn. หายเงียบ, เงียบหาย, Ant. ได้ข่าว, Example: นิภาเงียบไปหลายเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง, Thai definition: หายไปโดยไม่มีข่าวหรือไม่เป็นข่าวเลย เช่น หมู่นี้นาย ก เงียบไป, นิ่งไม่พูดจา, ไม่ทำเสียงเอะอะโวยวายหรืออื้ออึง
เงียบ    [ADV] silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ    [ADV] quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบขรึม    [ADJ] taciturn, See also: quiet, untalkative, reticent, Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา, Ant. ช่างพูด, ช่างคุย, Example: ฝ่ายหญิงเป็นคนคุยเก่งส่วนฝ่ายชายเป็นคนเงียบขรึม
เงียบงัน    [V] be silent, See also: be quiet, be still, be speechless, Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ, Ant. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง, Example: บรรดาคนงานเจ็ดแปดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับทอนเงียบงันกันไปเป็นครู่ใหญ่ แล้วจึงเริ่มตื่นตัวอีกครั้ง
เงียบเชียบ    [V] be soundless, See also: be noiseless, be silent, be quiet, Syn. วังเวง, เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง, Example: บ้านนี้เงียบเชียบจนผิดสังเกตมาหลายวันแล้ว, Thai definition: เงียบไม่มีเสียง
เงียบสงบ    [ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
เงียบเสียง    [V] be soundless, See also: be quiet, be silent, be noiseless, Syn. เงียบ, ไม่ส่งเสียง, Ant. ส่งเสียงดัง, Example: ฉันได้ยินเสียงหมูป่าร้องอยู่ครู่เดียวก็เงียบเสียงแน่นิ่งไปเลย
เงียบๆ    [ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เงียบๆ    [V] be quiet, See also: be silent, be calm, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ, Ant. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก, Example: รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก
ไพชน [N] quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
สงบเงียบ    [ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ    [V] be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ    [ADJ] calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
สงบเสงี่ยม    [V] be modest, See also: be reserved, be mild, be quiet, Example: ฝ่ายชายสงบเสงี่ยมอยู่เบื้องล่างไม่กล้าสบตาว่าที่พ่อตาแม่ยาย, Thai definition: ระงับกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว
สำรวมใจ    [V] calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai definition: ทำใจให้แน่วแน่
โดยดี [ADV] willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
นิ่งเงียบ    [V] keep silence, See also: remain quiet, Syn. นิ่งเฉย, นิ่งอึ้ง, Example: เธอนิ่งเงียบไม่กล้าตกปากรับคำอะไร, Thai definition: ไม่พูดไม่จากับใคร
เบื้อ [V] be quiet, See also: dumb, Syn. เงียบ, เบื้อใบ้, Example: เธอนั่งเบื้ออยู่นานแล้วไม่พูดไม่จาอะไรสักคำ, Thai definition: นิ่งเฉยไม่พูดไม่จา
ไม่พูดไม่จา [V] mute, See also: hush, silence, quiet, still, tranquil, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: หล่อนเดินเข้ามาและไม่พูดไม่จากับใครทั้งนั้น
เฉย [ADV] quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
เชียบ [V] be silent, See also: be quiet, Syn. เงียบ, เงียบเชียบ, Example: เมื่อเขาไปทุกอย่างก็เงียบเชียบลง
ขนอบ    [V] be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง
ดุษณีภาพ    [N] tacitly, See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence, Syn. อาการสงบ, ดุษณี, อาการนิ่ง
ความสงบเงียบ    [N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม
ความเงียบสงบ    [N] peace, See also: calm, quiet, tranquillity, Syn. ความสงบเงียบ, ความเงียบ, ความสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: แม่หนูรู้สึกถึงความเงียบสงบรอบๆ ตัว
จุ๋งจิ๋ง    [ADV] softly, See also: quietly, privately, Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง, Ant. เอะอะ, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นนั่งคุยกันจุ๋งจิ๋งใต้ต้นไม้, Thai definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู
เงียบฉี่    [ADJ] absolutely silent, See also: very quiet, no voice, Syn. เงียบกริบ, เงียบสงัด, เงียบสนิท, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เราก้าวเข้าไปในบ้านที่เงียบฉี่ปราศจากเสียงใดๆ อย่างระมัดระวัง, Thai definition: ไม่มีเสียงใดๆ เลย
ไว้ท่า [V] be reserved, See also: quiet, shy, modest, Syn. ไว้ท่าที, Example: เขาก็ทำเป็นไว้ท่าไปอย่างนั้นจริงๆ แล้วไม่มีอะไร, Thai definition: สงวนท่าทีไว้ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเงียบ ๆ[n. exp.] (hǿng ngīep-ngīep) EN: quiet room   FR: chambre calme [f]
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ความกังวล[n.] (khwām kangwon) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern   FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m]
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[X] (klumjai) EN: be depressed ; be worried ; worry   FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
น่าเป็นห่วง[adj.] (nā pen huang) EN: worried ; concerned ; anxious ; suspense ; nervous ; worrisome   FR: inquiétant ; préoccupant
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet   
เงียบ[X] (ngīep) EN: silence ! ; be quiet !   FR: silence !
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance   FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly   FR: silencieusement ; calmement
เงียบฉี่[adv.] (ngīepchī) EN: absolutely silent ; very quiet ; no voice   
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet   
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreum) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent   FR: taciturne ; silencieux ; réservé
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly   
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless   
เงียบ ๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm   
เงียบ ๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently   
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen pao sāk) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse   
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ngat) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible   
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ngat) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed   
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ngop) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent   FR: calme ; paisible ; silencieux
เงียบสนิท[X] (ngīep sanit) EN: very quiet   FR: très calme
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless   
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied   
นิ่งเงียบ[v.] (ning-ngīep) EN: keep silence ; remain quiet   FR: se taire ; garder le silence
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage   
สงัด[adj.] (sa-ngat) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful   FR: tranquille ; paisible
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-ngīem) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet   
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติ[adj.] (santi) EN: peaceful ; calm ; quiet   FR: paisible ; calme
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติภาพ[adj.] (santiphāp) EN: peaceful ; calm ; quiet   FR: paisible ; calme
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
สันติสุข[adj.] (santisuk) EN: quiet   
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed   FR: somnolent ; assoupi
วิตก[adj.] (witok) EN: serious   FR: inquiet ; anxieux ; soucieux
เย็บปาก[v. exp.] (yep pāk) EN: muzzle ; hut up ; stop speaking ; keep quiet ; remain silent ; be tongue-tied   FR: museler
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIET    K W AY1 AH0 T
QUIETT    K W IY1 T
QUIETS    K W AY1 AH0 T S
QUIETED    K W AY1 AH0 T AH0 D
QUIETER    K W AY1 AH0 T ER0
QUIETLY    K W AY1 AH0 T L IY0
QUIETIST    K W AY1 AH0 T AH0 S T
QUIETING    K W AY1 AH0 T IH0 NG
QUIETEST    K W AY1 AH0 T AH0 S T
DISQUIET    D IH2 S K W AY1 AH0 T
QUIETNESS    K W AY1 AH0 T N AH0 S
DISQUIETING    D IH2 S K W AY1 AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiet    (v) (k w ai1 @ t)
quiets    (v) (k w ai1 @ t s)
quieted    (v) (k w ai1 @ t i d)
quieten    (v) (k w ai1 @ t n)
quieter    (j) (k w ai1 @ t @ r)
quietly    (a) (k w ai1 @ t l ii)
quietus    (n) (k w ai1 ii1 t @ s)
unquiet    (j) (uh1 n k w ai1 @ t)
disquiet    (v) (d i1 s k w ai1 @ t)
quietens    (v) (k w ai1 @ t n z)
quietest    (j) (k w ai1 @ t i s t)
quieting    (v) (k w ai1 @ t i ng)
quietism    (n) (k w ai1 i t i z @ m)
quietist    (n) (k w ai1 @ t i s t)
quietude    (n) (k w ai1 i t y uu d)
disquiets    (v) (d i1 s k w ai1 @ t s)
quietened    (v) (k w ai1 @ t n d)
quietists    (n) (k w ai1 @ t i s t s)
quietness    (n) (k w ai1 @ t n @ s)
quietuses    (n) (k w ai1 ii1 t @ s i z)
disquieted    (v) (d i1 s k w ai1 @ t i d)
inquietude    (n) (i1 n k w ai1 @ t y uu d)
quietening    (v) (k w ai1 @ t n i ng)
disquieting    (v) (d i1 s k w ai1 @ t i ng)
disquietude    (n) (d i1 s k w ai1 @ t y uu d)
disquietingly    (a) (d i1 s k w ai1 @ t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
Bremsenquietschen {n}break squeal [Add to Longdo]
Ende {n}quietus [Add to Longdo]
Friede {m}quietude [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
Knirschen {n}; Kratzen {n}; Quietschen {n}grating [Add to Longdo]
Ruhe {f}; Friede {m}; Frieden {m}quietude [Add to Longdo]
Schall dämmento quieten [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}quieting [Add to Longdo]
Schlichtheit {f}; Dezentheit {f}quietness [Add to Longdo]
Stille {f}; Geräuschlosigkeit {f}; Lautlosigkeit {f}; Ruhe {f}quietness [Add to Longdo]
Unruhe {f}disquietude [Add to Longdo]
Unruhe {f}inquietude [Add to Longdo]
beruhigen; besänftigen; zur Ruhe bringen | beruhigt; besänftigt; zur Ruhe gebrachtto quieten; to quiet | quieted [Add to Longdo]
jds. Argwohn beschwichtigento quieten someone's suspicions [Add to Longdo]
beunruhigen | beunruhigend | beunruhigt | beunruhigt | beunruhigteto disquiet | disquieting | disquieted | disquiets | disquieted [Add to Longdo]
beunruhigend {adv}disquietingly [Add to Longdo]
gequietscht; quietschtesqueaked [Add to Longdo]
knirschen; kratzen; quietschento grate [Add to Longdo]
lautunquiet [Add to Longdo]
laut {adv}unquietly [Add to Longdo]
leise; ruhig; still {adj} | leise seinquiet | to be quiet [Add to Longdo]
(Angst) mildernto quieten [Add to Longdo]
quieken; quietschen; fiepsen; piepsen | quiekend; quietschend; fiepsend; piepsend | quiekt; quietschtto squeak | squeaking | squeaks [Add to Longdo]
quieken; quietschento squeal [Add to Longdo]
quietschend {adj} | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest [Add to Longdo]
quietschend {adj}grating [Add to Longdo]
ruhig; still {adj} | ruhiger | am ruhigstenquiet | more quiet; quieter | most quiet; quietest [Add to Longdo]
ruhig {adv}quietly [Add to Longdo]
schalldämmendquietized [Add to Longdo]
still {adv}quietly [Add to Longdo]
stilliegen | stilliegend | stillgelegento lie quiet | lying still | lain still [Add to Longdo]
totenstilldeadly silent; deathly quiet [Add to Longdo]
völlig geräuschlosutterly quiet [Add to Longdo]
Es ist so still, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte.It's so quiet you could hear a pin drop. [Add to Longdo]
Sei doch mal still!Be quiet, will you! [Add to Longdo]
Sei ruhig!Keep quiet! [Add to Longdo]
Sei still!Keep quiet! [Add to Longdo]
Kurvenquietschen {n}cornering squeal [Add to Longdo]
Quietschton {m}squealing [Add to Longdo]
Reifenquietschen {n}tyre squeal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet [Add to Longdo]
どうどう[, doudou] (int) (See どう) whoa, whoa (command used to stop or quiet down a horse, etc.) [Add to Longdo]
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking [Add to Longdo]
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
バス未使用信号[バスみしようしんごう, basu mishiyoushingou] (n) {comp} bus-quiet signal [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安臥[あんが, anga] (n,vs) quiet rest [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n,vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安眠[あんみん, anmin] (n,vs) quiet sleep; (P) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t,adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
穏やか[おだやか, odayaka] (adj-na,n) calm; gentle; quiet; (P) [Add to Longdo]
穏やかに話す[おだやかにはなす, odayakanihanasu] (exp,v5s) to talk quietly [Add to Longdo]
穏健[おんけん, onken] (adj-na,n) quiet; dependable; uniform; (politically) moderate; (P) [Add to Longdo]
穏便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P) [Add to Longdo]
音もなく[おともなく, otomonaku] (exp,adv) quietly; soundlessly [Add to Longdo]
緩徐[かんじょ, kanjo] (adj-na,n) gentle and quiet [Add to Longdo]
閑々;閑閑[かんかん, kankan] (adv) (See 優々閑々) quietly; self-composed [Add to Longdo]
閑居[かんきょ, kankyo] (n,vs) quiet and secluded life; quiet retreat; idle life [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
閑寂枯淡[かんじゃくこたん, kanjakukotan] (n,adj-na,adj-no) (See 侘寂) aesthetic sense in Japanese art emphasising quiet simplicity and subdued refinement [Add to Longdo]
閑静[かんせい, kansei] (adj-na,n) quiet (e.g. neighbourhood, neighborhood); (P) [Add to Longdo]
閑談[かんだん, kandan] (n,vs) quiet conversation; idle talk [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
閑靖[かんせい, kansei] (n) tranquil; quiet [Add to Longdo]
閑話[かんわ, kanwa] (n,vs) quiet talk; gossip [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
凝然として[ぎょうぜんとして, gyouzentoshite] (exp) quietly; without the slightest movement [Add to Longdo]
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] quiet and nice [Add to Longdo]
[ān, , ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An [Add to Longdo]
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, ] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly [Add to Longdo]
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, ] peaceful; restful; quiet; still [Add to Longdo]
安适[ān shì, ㄢ ㄕˋ, / ] quiet and comfortable [Add to Longdo]
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm [Add to Longdo]
寂寂[jì jì, ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ, ] quiet [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] military officer; to quiet; surname Wei [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] quiet; secluded; Hades [Add to Longdo]
幽静[yōu jìng, ㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; secluded; isolated; peaceful [Add to Longdo]
心绪不宁[xīn xù bù níng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩˋ ㄅㄨˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] unquiet state of mind [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] peaceful; quiet [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] quiet; calm; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
恬静[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] still; peaceful; quiet [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] quiet; sad [Add to Longdo]
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, ] quietly [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, ] quietly [Add to Longdo]
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, / ] absolutely quiet [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] easy; quiet [Add to Longdo]
文静[wén jìng, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; silent [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] late; quiet; surname Yan [Add to Longdo]
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] dark and quiet; disappear [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] peaceful; quiet; calm; gentle [Add to Longdo]
清静[qīng jìng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful and quiet [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] tranquil; placid; quiet [Add to Longdo]
[yǎo, ㄧㄠˇ, ] deep; quiet and elegant [Add to Longdo]
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] quiet and elegant [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] quiet [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, / ] quietly; softly; neutral tone; light stress [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, / ] live alone; quiet [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] peacefully; quietly [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] pacify; quiet [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] still; calm; quiet; not moving [Add to Longdo]
静候[jìng hòu, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄡˋ, / ] to quietly wait [Add to Longdo]
静悄悄[jìng qiāo qiāo, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ, / ] extremely quiet [Add to Longdo]
风平浪静[fēng píng làng jìng, ㄈㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] lit. breeze is still, waves are quiet (成语 saw); tranquil environment; All is quiet. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. t. [imp. & p. p. {Quieted}; p. pr. & vb. n.
   {Quieting}.]
   1. To stop motion in; to still; to reduce to a state of rest,
    or of silence.
    [1913 Webster]
 
   2. To calm; to appease; to pacify; to lull; to allay; to
    tranquillize; as, to quiet the passions; to quiet clamors
    or disorders; to quiet pain or grief.
    [1913 Webster]
 
       Quiet yourselves, I pray, and be at peace. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. i.
   To become still, silent, or calm; -- often with down; as, be
   soon quieted down.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, n. [L. quies, -etis. See {Quiet}, a.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being quiet, or in repose; as an
    hour or a time of quiet.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from disturbance, noise, or alarm; stillness;
    tranquillity; peace; security.
    [1913 Webster]
 
       And join with thee, calm Peace and Quiet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {At quiet}, still; peaceful.
 
   {In quiet}, quietly. " I will depart in quiet." --Shak.
 
   {Out of quiet}, disturbed; restless. [Obs.] "She is much out
    of quiet." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, a. [Compar. {Quieter}; superl. {Quietest}.] [L.
   quietus, p. p. pf quiescere to rest, keep quiet; akin to
   quies rest, and prob. to E. while, n. See {While}, and cf.
   {Coy}, a., {Quiesce}, {Quietus}, {Quit}, a., {Quite},
   {Requiem}.]
   1. In a state of rest or calm; without stir, motion, or
    agitation; still; as, a quiet sea; quiet air.
    [1913 Webster]
 
       They . . . were quiet all the night, saying, In the
       morning, when it is day, we shall kill him. --Judg.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from noise or disturbance; hushed; still.
    [1913 Webster]
 
   3. Not excited or anxious; calm; peaceful; placid; settled;
    as, a quiet life; a quiet conscience. " So quiet and so
    sweet a style." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That son, who on the quiet state of man
       Such trouble brought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not giving offense; not exciting disorder or trouble; not
    turbulent; gentle; mild; meek; contented.
    [1913 Webster]
 
       The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet.
                          iii. 4.
    [1913 Webster]
 
       I will sit as quiet as a lamb.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not showy; not such as to attract attention;
    undemonstrative; as, a quiet dress; quiet colors; a quiet
    movement.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Still; tranquil; calm; unruffled; smooth; unmolested;
     undisturbed; placid; peaceful; mild; peaceable; meek;
     contented.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 quiet [kjɛ]
   calm; quiet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top