Search result for

*quickly*

(259 entries)
(1.2307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quickly, -quickly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quickly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: โดยเร็ว, อย่างเร็ว, Syn. speedily, swiftly, fast, fleetly, Ant. slowly, sluggishly
quickly[ADV] โดยทันที, Syn. immediately, soon, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try to get to sleep quickly.รีบๆนอนให้หมดคืน Night and Fog (1956)
Work in the snow that quickly turns to frozen mud.ทำงานกลางหิมะ ที่เป็นกลายโคลนน้ำแข็งในพริบตา Night and Fog (1956)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
"The hands cure quickly, " he thought.มือรักษาได้อย่างรวดเร็วเขาคิด ว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Quickly, quickly.ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ๆ Help! (1965)
It wears off very quickly. (Doorbell rings) (Ahme) Don't answer it!ไม่ได้ตอบมัน มันสามารถจะคือแค่ คแลง Help! (1965)
- No that's not me. I'm glad it wore off quickly.ฉันดีใจที่มันสวมออกไปอย่างรวดเร็ว แล้ว Help! (1965)
Quickly!รีบขึ้นกับปลั๊ก Help! (1965)
(Yells) Come on, quickly! Get them, men.มาได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาได้รับ ผู้ชาย ฉันกับคุณ Help! (1965)
(Yells) Quickly!ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่พวกเขา Help! (1965)
The time has come to act and act quickly!เราต้องรีบลงมือ Blazing Saddles (1974)
"Come quickly!""มาอย่างรวดเร็ว!" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I must tell you what I have to say very quickly...ฉันต้องเล่าอะไรเธอฟัง อย่างเร็ว... Suspiria (1977)
It's nothing to be alarmed about. We'll be back to you very quickly.ไม่มีอะไรต้องตกใจนะคะ เราจะรีบกลับมาดูแลคุณ Airplane! (1980)
Unless we hospitalise those people quickly,นอกจากเราจะนำคนพวกนี้ ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว Airplane! (1980)
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
Quickly!เร็วเข้า! Return of the Condor Heroes (1983)
Shuang'er, leave quickly with this handkerchief.ลูกซัง, เจ้ารีบหนีไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้านี่ซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Leave quickly, go as far as you can, don't come back.หนีไปเร็ว, ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ,อย่ากลับมานะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Miss, run quickly!นายน้อย, วิ่งเร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Quickly!เร็วเข้า! Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, come quickly and take a look.ลูกก้วย, มานี่สิแล้วดูนั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
Come over quickly.มานี่เร็ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Everyone, capture this pervert quickly and save the Palace!ทุกคน, จับเจ้าโจรราคะนี่ไว้ แล้วรีบไปช่วยด้านตำหนักเร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Run quickly!วิ่งเร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว! Return of the Condor Heroes (1983)
Now you've got to talk quickly.ตอนนี้คุณมีการพูดคุยได้อย่าง รวดเร็ว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Let's go quickly. We don't have much time.รีบไปกันเถอะ เราเหลือเวลาไม่มากแล้ว Labyrinth (1986)
If I use my right, over too quickly.ถ้าข้าใช้มือขวา มันก็จะจบเร็วเกินไป The Princess Bride (1987)
Kill me quickly.ฆ่าข้าเลย The Princess Bride (1987)
Give her to me. Catch up with us quickly.ส่งเธอมาให้ฉัน The Princess Bride (1987)
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้ The Princess Bride (1987)
Quickly!เร็วสิ! A Short Film About Love (1988)
Come quickly!กลับมาเร็วๆ! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Helen, we have to go downstairs quickly!เฮเลน ลงมาข้างล่าง เร็วๆ! Night of the Living Dead (1990)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
Quickly, follow the trail!รีบตามไปเร็ว! Aladdin (1992)
Don't worry. Go on quickly, go.อย่าช้าสิ ไปเร็วเข้า ไป The Lawnmower Man (1992)
We'll do it quickly and it won't be so bad.เราจะรีบทำเร็วๆ The Cement Garden (1993)
Please come quickly! My father's sick!กรุณามาได้อย่างรวดเร็ว พ่อของฉันป่วย! In the Name of the Father (1993)
- She won very quickly this way.+ เธอเอาชนะได้เร็วมากด้วยวิธีนั้น + โอ้ ดีจัง The Joy Luck Club (1993)
Open it up. Quickly!ไหนเปิดซิ เร็วเข้า The Nightmare Before Christmas (1993)
He was in and out of my life very quickly.เขาเข้ามาในชีวิตและจากไปเร็วมาก Junior (1994)
Not quickly enough, apparently.จริงๆแล้ว ยังเร็วไม่พอ Junior (1994)
Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly.อย่าหยาบคาย ดื่มเครื่องดื่มของคุณ แต่ทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
Quickly, gentlemen.ได้อย่างรวดเร็วสุภาพบุรุษ เรามีประมาณ 15 นาที ... Pulp Fiction (1994)
More men! Do as I say, quickly! Move!เร็วเข้าเร็วเข้า Rapa Nui (1994)
Get some towels and a blanket, quickly.ขอผ้าเช็ดตัวและผ้าห่มเร็ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่ Jumanji (1995)
Quickly, Sheriff!เร็วหน่อย นายอำเภอ! Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quicklyA horse runs quickly.
quicklyAll of us climbed aboard quickly.
quicklyAncient customs are dying out quickly today.
quicklyAnother ten years went by quickly.
quicklyBad news travels quickly.
quicklyBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
quicklyBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
quicklyBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
quicklyCare aged him quickly.
quicklyChildren grow up so quickly.
quicklyChildren grow very quickly.
quicklyChildren quickly adapt themselves to their new life.
quicklyChildren usually pick up foreign languages very quickly.
quicklyClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
quicklyCome on, answer quickly.
quicklyCome on! Quickly!
quicklyDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
quicklyDoes the medicine act quickly?
quicklyDo you work quickly.
quicklyExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
quicklyFall in and out of love quickly.
quicklyFashions change quickly.
quicklyFood decays quickly in hot weather.
quicklyFortunately, my son quickly adjusted to life in his new school.
quicklyGet out of here, and that quickly.
quicklyGet ready quickly.
quicklyGo home quickly.
quicklyHe acquired French quickly.
quicklyHe acquired Russian quickly.
quicklyHe acted quickly and put out the fire.
quicklyHe acts quickly.
quicklyHe can move quietly and quickly.
quicklyHe got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth, and shaved.
quicklyHe is getting better quickly.
quicklyHe is so old that he cannot walk quickly.
quicklyHe is too much superior to those about him to be quickly understood.
quicklyHe is too old to walk quickly.
quicklyHe lost himself quickly in the crowd.
quicklyHe moves quickly.
quicklyHe quickly accustomed himself to his new surroundings.
quicklyHe quickly made friends with the new boy on the block.
quicklyHe quickly went out of the room.
quicklyHer boots wear out much more quickly than mine.
quicklyHe reflected on how quickly time passes.
quicklyHe responded very quickly to my letter.
quicklyHe struck a match, but quickly put it out.
quicklyHe walked away too quickly for me to catch up with him.
quicklyHe walked quickly away with two dogs trotting at his heels.
quicklyHe was quickly cured of his cold.
quicklyHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
ตกฮวบ[V] fall quickly, See also: drop quickly, Ant. พุ่งพรวด, Example: เมื่ออิรักยึดคูเวต ราคาหุ้นที่ตลาดหุ้นก็ตกฮวบ, Thai definition: ตกลงมาอย่างรวดเร็ว
ซิ่ง[ADV] speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
อ้าว[ADV] fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
ไว[ADV] swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
อย่างเร่งรีบ[ADV] hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
อย่างเร็ว[ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
ระริก[ADV] fast, See also: quickly, Example: ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลง หนั่นเนื้อเนินนูนจะสั่นระริกไปทั่ว, Thai definition: สั่นเร็วๆ
แผล็บ[ADV] very rapidly, See also: very quickly, Syn. แว็บ, Example: เด็กๆ สมัยนี้โตเร็ว เผลอแผล็บเดียวก็โตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว, Thai definition: ชั่วระยะเวลาเดี๋ยวเดียว
แผล็บๆ[ADV] in a flash, See also: just a second, momentarily, for a while, rapidly, quickly, Example: หมาตัวนี้เชื่องมาก พอเจอฉันก็แลบลิ้นเลียมือฉันแผล็บๆ
แผล็บๆ[ADV] very quickly, See also: very rapidly, Example: ลูกหมาหิวโซแลบลิ้นเลียหน้าฉันแผล็บๆ ด้วยความดีใจเมื่อฉันเอาขนมไปให้, Thai definition: โผล่ออกแล้วกลับเข้าโดยเร็ว
พรวด[ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily all of sudden, Syn. อย่างเร็ว, อย่างเร่งรีบ, ทันที, Example: ผมหงุดหงิดขึ้นมาทันใด ลุกพรวดไปที่หน้าต่าง แล้วก็โผล่หัวออกไปสบถอย่างหัวเสีย, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรวดพราด[ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately, Syn. ทันที, Ant. เนิบนาบ, Example: เมื่อตื่นแล้วอย่าลุกพรวดพราด ให้นอนนิ่งๆ สักพัก จะไม่เวียนหัว, Thai definition: เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรึบ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, all at once, Syn. ทันทีทันใด, เร็ว, Example: ยังไม่ทันจะตั้งสแตนด์จอดรถได้ที่ไฟฟ้าใต้ถุนบ้านก็สว่างพรึบแสดงว่าภรรยาของเขาตื่นแล้ว
พรึบพรับ[ADV] suddenly, See also: quickly, swiftly, Syn. พรึบ, Example: พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ, Thai definition: เต็มไปหมด
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
มุบ[V] drop, See also: lower, dive down, move down quickly, duck, Syn. ยุบลง, Example: เขาทำขากรรไกรมุบๆ แต่ไม่ว่ากระไร
มุบ[ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
ผล็อย[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
ผลุบ[V] dive in/out quickly, See also: slip in/out quickly, dive down, duck, Example: พอได้ยินเสียงระเบิดผมก็ผลุบลงไปในน้ำ, Thai definition: อาการที่ดําลง มุดลง หรือลับหายเข้าไปทันที
ผลุบผลับ[ADV] hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อย
ผ็อย[ADV] rapidly, See also: suddenly, at once, quickly, instantly, Syn. ผล็อย, Example: ทหารของข้าศึกถูกยิงร่วงผ็อยเหมือนใบไม้ร่วง, Thai definition: อาการที่ร่วงหรือหล่นไปโดยเร็วหรืออาการที่หลับไปโดยเร็ว
ผาด[ADV] vaguely, See also: quickly, glance, pass by, Syn. ผ่านๆ, ไม่ชัดเจน, ไม่เพ่งพิศ, Example: เขาแลผาดๆ ไปรอบตัวก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติ, Thai definition: ผ่านหรือเคลื่อนไปเร็ว (มักใช้แก่กริยาเห็น), มองแต่เผินๆ ไม่ถี่ถ้วน
ผาดผัง[V] dash, See also: rush, move quickly, Syn. ผันผาด, Example: จระเข้ผาดผังไปในน้ำอย่างรวดเร็วดูน่ากลัว, Thai definition: ไปเร็ว, แล่นเร็ว
ผาดแผลง[V] shoot quickly, Example: ชายหนุ่มผาดแผลงธนูออกจากแล่งอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ยิงไปโดยเร็ว
โลด[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, Syn. เร็ว, Example: วันนี้ราคาน้ำมันพุ่งโลดไปแล้ว, Thai definition: อย่างรวดเร็ว
หมับ[ADV] swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ[ADV] swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
หมุบหมับ[ADV] quickly, See also: fast, Example: กระต่ายแต่ละตัวเคี้ยวแครอท หมุบหมับ หมุบหมับตลอดเวลาเลย, Thai definition: อาการที่หยิบฉวยหรือกินโดยเร็ว
หยอย[ADV] quickly, See also: nimbly, agilely, Example: ผีเสื้อกระโดดหยอยไปตามกิ่งไม้, Thai definition: อาการที่เต้นโดดเร็วๆ, อาการที่กระโดดเร็วๆ
หรา[ADV] quickly, See also: highly, Syn. ก๋า, ร่า, Example: แม่ถึงกับเต้นหราเมื่อรู้ว่าลูกชายคนโปรดขโมยเงินไปเที่ยว
โดยเร็ว[ADV] quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว
ตื๋อ[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ทันใด[ADV] suddenly, See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away, Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด, Example: รถคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดขอบถนน ทันใดก็มีเสียงปืนดังขึ้นหกนัด
ทันใจ[ADV] fast, See also: fast enough, as quickly as required, Syn. ทันอกทันใจ, รวดเร็ว, ว่องไว, ทันการ, ทันท่วงที, Example: เขาทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ ทำให้เจ้านายชื่นชอบเขาเป็นพิเศษ, Thai definition: เร็วทันเท่ากับใจนึกหรือต้องการ
ทันควัน[ADV] suddenly, See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there, Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว, Example: กรมตำรวจยุติศึกครั้งนี้ได้อย่างทันควัน
ทันทีทันใด[ADV] promptly, See also: suddenly, immediately, quickly, abruptly, instantly, at once, right away, Syn. ทันทีทันควัน, ฉับพลัน, ทันที, เดี๋ยวนั้น, เมื่อนั้น, บัดนั้น, Ant. เนิ่นนาน, Example: หนุ่ยไม่ได้ตอบคำถามนั้นทันทีทันใด
ทันที[ADV] immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที
ระวาดระไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
รีบรุด[ADV] hurriedly, See also: quickly, Example: พอทราบข่าวร้ายเขาก็รีบรุดออกจากบ้านไป, Thai definition: รีบด่วนไปทันที, รีบตะบึงไปไม่หยุดยั้ง
รุด[ADV] hurriedly, See also: quickly, Syn. รีบรุด, Thai definition: ด่วนไปทันที
ไม่ช้าไม่นาน[ADV] soon, See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly, Syn. ไม่นาน, เร็วๆ นี้, Example: รอยหญ้าลู่เป็นทางเหมือนมีใครลากอะไรหนักๆ ผ่านไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้
ปราดเปรียว[ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
ปราด[ADV] swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash   
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
ผาด[v.] (phāt) EN: glance over ; pass ; read over quickly   FR: jeter un coup d'oeil
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner   FR: d'un coup d'oeil
แผล็ว[X] (phlaeo) EN: quickly ; swiftly ; with agility   FR: rapidement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately   
ปรี่[v.] (prī) EN: rush ; move quickly ; dash ; charge   
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ซิ่ง[adv.] (sing) EN: speeding ; fast ; quickly ; swiftly   
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as   FR: sur-le-champ
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthandai) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away   FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily   FR: rapidement
ไว ๆ[adv.] (wai wai) EN: quickly ; hurriedly   FR: rapidement ; en vitesse
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run quickly   FR: prendre la fuite
ว่องไว[adv.] (wǿngwai) EN: quickly ; agilely ; nimbly   FR: agilement ; avec agilité

CMU English Pronouncing Dictionary
QUICKLY    K W IH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quickly    (a) (k w i1 k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flugs; schnell {adv}quickly [Add to Longdo]
schnell; zügig {adv}quickly [Add to Longdo]
Wer schnell hilft, hilft doppelt.To give quickly is to give double. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
さっさと[, sassato] (adv) (on-mim) quickly; (P) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
とっとと[, tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ぱちり;パチリ[, pachiri ; pachiri] (adv-to) (on-mim) quickly; suddenly [Add to Longdo]
ぱっぱと[, pappato] (adv) quickly [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly [Add to Longdo]
ジュルジュル[, jurujuru] (n) whizzing; going by quickly [Add to Longdo]
悪事千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪事千里) bad news travels quickly [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
逸早く;いち早く;逸速く[いちはやく, ichihayaku] (adv) (1) promptly; quickly; without delay; (2) before others; first [Add to Longdo]
烏兎匆々;烏兎匆匆[うとそうそう, utosousou] (exp) days and nights passing by quickly; months and years flying by; Time flies [Add to Longdo]
活じめ;活きじめ[いきじめ, ikijime] (adj-no) fresh-frozen (e.g. fish); quickly frozen [Add to Longdo]
見る間に[みるまに, mirumani] (exp) quickly, suddenly (while one is watching); before one's eyes [Add to Longdo]
擦り抜ける;すり抜ける;擦抜ける[すりぬける, surinukeru] (v1,vi) to slip through; to make one's way through quickly [Add to Longdo]
七変化[しちへんげ;シチヘンゲ, shichihenge ; shichihenge] (n) (1) (uk) (See ランタナ) lantana (plant, flower); (2) kabuki dance in which the dancer quickly changes his clothes seven times [Add to Longdo]
疾う[とう, tou] (adv) (1) (See 疾く) quickly; swiftly; (n,adj-no) (2) a long time ago [Add to Longdo]
疾く[とく, toku] (adv) (1) quickly; swiftly; (2) already; before; (n,adj-no) (3) long time ago [Add to Longdo]
疾く疾く[とくとく, tokutoku] (adv) (arch) (See 疾く・1) quickly; swiftly [Add to Longdo]
疾っく[とっく, tokku] (n-t,adj-no) (1) (See 疾く) a long time ago; (adv) (2) quickly; swiftly [Add to Longdo]
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand [Add to Longdo]
秋の日は釣瓶落とし[あきのひはつるべおとし, akinohihatsurubeotoshi] (exp) the autumn sun sets as quickly as a bucket dropping into a well [Add to Longdo]
書きなぐる;書き殴る[かきなぐる, kakinaguru] (v5r,vt) to scribble (write quickly); to dash off [Add to Longdo]
少年老い易く学成り難し;少年老いやすく学成りがたし[しょうねんおいやすくがくなりがたし, shounen'oiyasukugakunarigatashi] (exp) (arch) Youthful years pass quickly before one accomplishes much learning [Add to Longdo]
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope) [Add to Longdo]
素早く[すばやく, subayaku] (adv) quickly; nimbly; agilely; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (adv,adv-to) early; quickly; promptly; (P) [Add to Longdo]
早々;早早[はやはや, hayahaya] (adv) (arch) (used as an imperative) quickly [Add to Longdo]
早い事[はやいこと, hayaikoto] (n) quickly [Add to Longdo]
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) [Add to Longdo]
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket [Add to Longdo]
早食い[はやぐい, hayagui] (n,vs) eating quickly; speed-eating [Add to Longdo]
即席料理[そくせきりょうり, sokusekiryouri] (n,adj-no) quickly prepared meal or dish [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P) [Add to Longdo]
馳せる[はせる, haseru] (v1,vi) (1) to run; to hurry (when going somewhere); (v1,vt) (2) to drive (a car) quickly; to ride fast (on a horse); (3) (See 名をはせる) to win (fame) [Add to Longdo]
釣り台;釣台[つりだい, tsuridai] (n) (1) fishing stand; small portable stand that can be assembled quickly; (2) stand used to transport people or things (Edo period) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, / ] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一溜烟[yī liù yān, ㄧ ㄌㄧㄡˋ ㄧㄢ, / ] in a flash, quickly [Add to Longdo]
尽快[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible; also written 盡快|尽快 [Add to Longdo]
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, ] gobble; eat quickly [Add to Longdo]
[bēn, ㄅㄣ, ] to hurry or rush; to run quickly; to elope [Add to Longdo]
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, / ] run quickly; speed [Add to Longdo]
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer [Add to Longdo]
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly [Add to Longdo]
快可立[kuài kě lì, ㄎㄨㄞˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˋ, ] "Quickly", a Tapioca Milk Tea Franchise [Add to Longdo]
快步流星[kuài bù liú xīng, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, ] to walk quickly; striding quickly [Add to Longdo]
快点[kuài diǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] to do sth more quickly; Hurry up!; Get a move on! [Add to Longdo]
快点儿[kuài diǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 快點|快点 to do sth more quickly; Hurry up!; Get a move on! [Add to Longdo]
急转[jí zhuǎn, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] to whirl; to turn around quickly [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] quickly-deteriorating jade [Add to Longdo]
尽快[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible [Add to Longdo]
尽快[jìn kuài, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] as quickly as possible [Add to Longdo]
[tū, ㄊㄨ, ] to dash; to move forward quickly; to bulge; to protrude; to break through; to rush out; sudden; Taiwan pr. tu2 [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly [Add to Longdo]
跑步[pǎo bù, ㄆㄠˇ ㄅㄨˋ, ] to walk quickly; to march; to run [Add to Longdo]
连奔带跑[lián bēn dài pǎo, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄣ ㄉㄞˋ ㄆㄠˇ, / ] to run quickly; to rush; to gallop [Add to Longdo]
霍然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, ] suddenly; quickly [Add to Longdo]
霍然而愈[huò rán ér yù, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄩˋ, / ] to recover speedily (成语 saw); to get better quickly [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] to expel; to urge on; to drive; to run quickly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Quickly \Quick"ly\, adv.
     Speedily; with haste or celerity; soon; without delay; quick.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top