Search result for

*oversea*

(157 entries)
(1.2181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oversea,-oversea-, *oversea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overseas    [ADV] โพ้นทะเล
overseas    [ADV] ข้ามทะเล, See also: โพ้นทะเล
overseas    [ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ
overseas    [ADJ] ที่เดินทางท่องเที่ยวข้ามทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oversea companyบริษัทต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overseas; over seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
over sea; overseasโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล
กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
The Overseas Election Coordination Centreศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad

English-Thai: Nontri Dictionary
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must have caught it on one of her overseas estrogen tours.อาจได้รับเชื้อ จากการเดินทางรอบโลกเพื่อสตรี Dying Changes Everything (2008)
You were recognized as a top grade conductor overseas.คุณเป็นที่ยอมรับในต่าประเทศว่าเป็น วาทยากรฝีมือดีอันดับต้นๆ Beethoven Virus (2008)
I took up a part job giving them when I was studying overseas.ผมเคยเรียนมานิดหน่อย สมัยผมเรียนอยู่เมืองนอก Beethoven Virus (2008)
I think sending Woo-Rahm overseas for adoption may be worse than abandoning him to Joon-Soo.ฉันคิดว่าจะไปส่งอูแรมขึ้นเครื่องวันพรุ่งนี้ อาจจะดีกว่าที่จะให้เขาอยู่กับฮาน จูนซู Baby and I (2008)
- This is an overseas delivery?- นายจะส่งของข้ามแดนหรือ Babylon A.D. (2008)
Our overseas investments only stand at 30 hundred million US dollars.การลงทุนของเราในต่างประเทศอยู่ที่ 30 ร้อยพันล้านเหรีนญสหรัฐฯ. Episode #1.5 (2008)
President Guk's daughter is studying overseas now. I've checked that out.ลูกสาวของประธานกุ๊ก กำลังเรียนอยู่ ต่างประเทศในตอนนี้, ฉันรู้เรื่องนี้มา Episode #1.7 (2008)
As President Guk's secretary for overseas matters...ในฐานะเลขาฯท่านประธานกุ๊ก ในเรื่องต่างประเทศ... Episode #1.7 (2008)
The schools are having protests, so I want to send him to do overseas studies.ตอนนี้ ที่มหา'ลัยมีการประท้วง, ดังนั้น ผมอยากจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ. Episode #1.8 (2008)
You should familiarize yourself with the job duties before going overseas.แกต้องทำตัว ให้คุ้นเคยกับหน้าที่การงาน ก่อนที่จะไปต่างประเทศ Episode #1.8 (2008)
- Any enemies overseas?มีศัตรูนอกประเทศบ้างไม? Taken (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
Here's the schedule for the overseas trip.นี่เป็นกำหนดการ.. เดินทางไปต่างประเทศ Invictus (2009)
- Sorry, overseas market's just closing.- ขอโทษนะครับ ตลาดต่างประเทศติดต่อมา Dead Like Me: Life After Death (2009)
You were overseas most of the time. I knew her, claire. Don't try to tell me I didn't know her.หลังจากจบปริญญาเอกใหม่ๆ ก็คงราวปี '88 ถึง '92 Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Furthermore, this incident has left Ambassador Mei Sheng with a renewed vigor to crack down on Triad crime both here and overseas.มิหนำซ้ำ, เหตุการณ์นี้ ทำให้ท่านฑูตเหม่ย เชง เริ่มต้นกวาดล้างพวกไทรแอ็ด ทั้งที่นี่และต่างประเทศ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I know I used to hear it when my mom was posted overseas.ชั้นคิดว่าชั้นเคยได้ยินตอนแม่ชั้นอยู่้ต่างประเทศ Bloodline (2009)
Handled the overseas business.ติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Overseas. So your bosses are foreign.ต่างประเทศ งั้นหัวหน้าคุณเป็นชาวต่างชาติ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Overseas account?บัญชีนอกประเทศหรือ Cowboys and Indians (2009)
She's going to want confirmation that that money is safely overseas before she leaves the U.S.เธอจะต้องการคำยืนยัน ว่าเงินโอนไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้ว ก่อนทีจะหนีออกนอกประเทศ Cowboys and Indians (2009)
All she has to do is withdraw a few grand from the millions that that buyer has probably transferred overseas already.เธอแค่ต้องไปถอนเงินนิดหน่อย จากหลายล้าน ที่คนซื้อ ได้โอนมาจากต่างประเทศ พร้อมหรือยัง Cowboys and Indians (2009)
Whatever decisions that I made is just like going shopping overseas.อะไรก็ตามที่ฉันตัดสินใจแล้ว มันเหมือนการช้อปปิ้งที่ต่างประเทศ Episode #1.3 (2009)
How is it that your first trip overseas was to the South on a private jet?เปนไงบ้างกับ ทริปครั้งแรกของการไปด้วยเครื่องบินส่วนตัว Episode #1.6 (2009)
actually, it's a-- it's an overseas position.อันที่จริง มัน... มันเป็นตำแหน่งงานในต่างประเทศน่ะ Roadkill (2009)
Where overseas?ประเทศไหนล่ะ Roadkill (2009)
They said there are a few overseas terrorist groupsเขาบอกมีผู้ก่อการร้ายจากต่างประเทศบางกลุ่ม Amplification (2009)
CIA, Homeland Security. Our various legats offices overseas.CIA กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ฝ่ายข่าวกรองของเราในต่างประเทศ No More Good Days (2009)
You know, the one who broke in the D.O.D.'s network, trying to take our overseas drones for a joyride?คนที่เข้าไปเจาะเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงกลาโหม พยายามลักลอบเข้าไป เงียบๆเพื่อความสะใจนั่นมั้ย? Black Swan (2009)
But he said he would be going somewhere faraway, overseas or some place like that.เขาพูดว่าเขากำลังจะไปที่แห่งหนึ่ง ฉันคิดว่าเขาไปต่างประเทศ Postman to Heaven (2009)
You both served overseas.พวกคุณสองคน ทำงานต่างประเทศ Shutter Island (2010)
We were supposed to come to town, and you were going to come clean to your parents and have a small ceremony before heading overseas.มันชนฉันด้วยหัวมัน! ใครเข้ามาหลังใคร Our Family Wedding (2010)
Even though they had never been deployed overseas.ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคย ไปสนามรบก็ตาม Lost (2010)
- and overseas. - Beautiful.เพื่อต่อต้านแนวความคิด The King's Speech (2010)
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge The King's Speech (2010)
Do you still control that unit overseas?ตอนนี้นายยังคุมหน่วยโพ้นทะเลอยู่หรือเปล่า? Airiseu: Deo mubi (2010)
Well, maybe if you didn't chew men up like a meat grinder, they wouldn't be overseas looking for some tenderness.ก็ดี ถ้าเธอไม่เคี้ยวกินผู้ชาย เหมือนกับนางยักษ์นางมาร พวกเขาคงจะไม่หอบสังขารณ์ข้ามน้ำข้ามทะเล มาหาผู้หญิงที่สุภาพนุ่มนวลหรอกนะ Fírinne (2010)
Your, uh... forestry equipment, how do you get it overseas?นาย เอ่อ... สินค้าไม้ของนาย นายส่งไปต่างประเทศยังไง The Push (2010)
How do you get it overseas?นายส่งไปต่างประเทศยังไง Lochan Mor (2010)
Terrible loss for our forces overseas.คงเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพ.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I'll never forget that day you left for overseas.แต่บางคน ก็ต้องอยู่เพื่อผลิตของที่ไว้ใช้สู้ Iwo Jima (2010)
He was doing psychological ops overseas.เขาไปศึกษาจิตวิทยาทางเลือก ที่ต่างประเทศ The Fight (2010)
Ryoko decided to go overseas in order to chase after your father.เรียวโกะตัดสินใจไปต่างประเทศ เพื่อไล่ตามพ่อของเธอ Hanamizuki (2010)
We do offer jobs that will make use of English and allow you to work overseas.เราก็เสนองานที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษ และไปทำงานต่างประเทศแล้ว Hanamizuki (2010)
This town must seem a little dull After spending a whole year overseas.เมืองนี้คงน่าเบื่อ ถ้าเทียบกับต่างประเทศ To Kill a Mocking Girl (2010)
Most of our clients are overseas...ลูกค้าเราส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ Remember Paul? (2010)
Amanda will be directing our overseas assets.อาแมนด้า จะจัดการโดยตรงกับ งานด้านต่างประเทศ Pilot (2010)
However, I can say they're overseas.เอาเป็นว่า ฉันบอกได้ว่าพวกเขามาจากแดนไกล The Big Bang Job (2010)
Gioberni, a company that with a 133 year history, has a tradition of launching lines overseas with a launch auction.บริษัท Gioberni มีประวัติยาวนานกว่า 133 ปี และมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ Prosecutor Princess (2010)
She studied overseas and is now directing commercials.เธอจบจากเมืองนอกมาและกำลังสนใจงานโฆษณา One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overseaA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
overseaAs far as I know, he has never been overseas.
overseaBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
overseaDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
overseaFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.
overseaGenerally speaking, Japanese cars are popular overseas.
overseaGive me overseas service, please.
overseaHis colleague was transferred to an overseas branch.
overseaHis music has attained great popularity overseas.
overseaHis son-in-law was transferred to an overseas branch.
overseaI am working in the Overseas Operations Division.
overseaI'd like to make an overseas call.
overseaI haven't heard from my son, who is overseas.
overseaI heard that he was very experienced in overseas investments.
overseaJapan depends on overseas countries for the supply of raw cotton.
overseaJapanese cars sell well overseas.
overseaJapanese children brought up overseas sometimes face great difficulty in adjusting themselves to Japanese schools after returning, even though they have a perfect command of Japanese.
overseaMany young Japanese travel overseas these days.
overseaMy career in the government includes many overseas assignments.
overseaOverseas food exports are one of the mainstays of agribusiness.
overseaOverseas service here.
overseaOverseas subsidiaries are putting out top-of the-line products.
overseaRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.
overseaShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
overseaThat's why he did not go overseas to study.
overseaThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.
overseaThe bribery scandal created a backlash overseas.
overseaThe cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.
overseaThe number of Japanese going overseas has been increasing year by year.
overseaThe number of students going overseas has been increasing lately.
overseaThe president was very serious about your overseas assignment.
overseaThey buy these goods cheaply overseas and then mark them up to resell at home.
overseaWhat is the percentage of overseas markets for your products?
overseaWould you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้นทะเล [ADJ] oversea, See also: overseas, Example: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล, Thai definition: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น
ไปนอก [V] go abroad, See also: go overseas, Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก, Example: สมัยนี้ พวกเศรษฐีไปนอกกันเป็นว่าเล่นทีเดียว, Thai definition: เดินทางไปต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพ้นทะเล[adj.] (phōnthalē) EN: oversea ; overseas   FR: d'outre-mer ; outre-mer

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSEA    OW1 V ER0 S IY1
OVERSEAS    OW1 V ER0 S IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversea    (j) (ou2 v @ s ii1)
overseas    (j) (ou2 v @ s ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer [Add to Longdo]
in Übersee; nach Überseeoverseas [Add to Longdo]
Überseeverkehr {m}oversea traffic [Add to Longdo]
überseeisch {adj}overseas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華僑[かきょう, kakyou] (n) overseas Chinese merchants; (P) [Add to Longdo]
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas) [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外遠征[かいがいえんせい, kaigaiensei] (n) overseas trip [Add to Longdo]
海外活動[かいがいかつどう, kaigaikatsudou] (n) overseas activities [Add to Longdo]
海外企業[かいがいきぎょう, kaigaikigyou] (n) foreign company; overseas enterprise; overseas firm [Add to Longdo]
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund [Add to Longdo]
海外在留邦人[かいがいざいりゅうほうじん, kaigaizairyuuhoujin] (n) Japanese living overseas [Add to Longdo]
海外市場[かいがいしじょう, kaigaishijou] (n) overseas (a foreign) market [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外出張[かいがいしゅっちょう, kaigaishucchou] (n) overseas business trip; (P) [Add to Longdo]
海外進出[かいがいしんしゅつ, kaigaishinshutsu] (n) advance (e.g. of Japanese exports) into overseas markets [Add to Longdo]
海外直接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
海外投資[かいがいとうし, kaigaitoushi] (n) overseas investment [Add to Longdo]
海外投資家[かいがいとうしか, kaigaitoushika] (n) overseas investor [Add to Longdo]
海外派兵[かいがいはへい, kaigaihahei] (n) troops overseas [Add to Longdo]
海外版[かいがいばん, kaigaiban] (n) overseas edition [Add to Longdo]
海外貿易[かいがいぼうえき, kaigaiboueki] (n) international trade; foreign trade; overseas trade [Add to Longdo]
海外旅行生命保険[かいがいりょこうせいめいほけん, kaigairyokouseimeihoken] (n) overseas travel life insurance [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]
外客[がいきゃく;がいかく, gaikyaku ; gaikaku] (n) overseas guest or customer [Add to Longdo]
外国部隊[がいこくぶたい, gaikokubutai] (n) overseas (military forces) [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外国旅行[がいこくりょこう, gaikokuryokou] (n) foreign travel; overseas trip [Add to Longdo]
外地[がいち, gaichi] (n) overseas territories; outlying areas [Add to Longdo]
外遊中[がいゆうちゅう, gaiyuuchuu] (adv) absent overseas [Add to Longdo]
向こうで暮らす[むこうでくらす, mukoudekurasu] (v5s) to live overseas [Add to Longdo]
国際郵便[こくさいゆうびん, kokusaiyuubin] (n) international mail; overseas mail [Add to Longdo]
在外[ざいがい, zaigai] (n,adj-no) overseas; abroad; (P) [Add to Longdo]
在外公館[ざいがいこうかん, zaigaikoukan] (n) diplomatic mission; government establishments overseas; (P) [Add to Longdo]
在外投票[ざいがいとうひょう, zaigaitouhyou] (n) overseas ballot [Add to Longdo]
在外邦人[ざいがいほうじん, zaigaihoujin] (n) Japanese nationals resident abroad; overseas Japanese [Add to Longdo]
対外取引[たいがいとりひき, taigaitorihiki] (n) overseas transactions; foreign transactions [Add to Longdo]
渡来人[とらいじん, toraijin] (n) people from overseas, especially from China and Korea, who settled in early Japan and introduced Continental culture to the Japanese [Add to Longdo]
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference [Add to Longdo]
内地[ないち, naichi] (n) (1) (sens) within the borders of a country; domestic soil; (2) inland area; (3) (during the WWII era) Japan proper, as opposed to its overseas colonies; interior of country; homeland; (4) (in Hokkaido and Okinawa) the "mainland" parts of Japan (Kyushu, Shikoku, Honshu) [Add to Longdo]
邦銀[ほうぎん, hougin] (n) overseas Japanese bank [Add to Longdo]
輸入感染症[ゆにゅうかんせんしょう, yunyuukansenshou] (n) infectious disease originating overseas entering the country through an infected traveller or goods [Add to Longdo]
洋行[ようこう, youkou] (n,vs) overseas travel; (in preliberation China) a store operated by a foreigner [Add to Longdo]
里帰り展[さとがえりてん, satogaeriten] (n) exhibition of returned works (e.g. from overseas) [Add to Longdo]
留学生[りゅうがくせい, ryuugakusei] (n) overseas student; exchange student; (P) [Add to Longdo]
和僑[わきょう, wakyou] (n) overseas Japanese merchant [Add to Longdo]
和僑会[わきょうかい, wakyoukai] (n) (e.g. 北京和僑会, 香港和僑会) association of overseas Japanese merchants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign [Add to Longdo]
崇洋媚外[chóng yáng mèi wài, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄇㄟˋ ㄨㄞˋ, ] to revere everything foreign and pander to overseas powers (成语 saw); blind worship of foreign goods and ideas [Add to Longdo]
流亡在海外[liú wáng zài hǎi wài, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄗㄞˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] to be in exile overseas [Add to Longdo]
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, ] overseas; abroad [Add to Longdo]
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, ] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department) [Add to Longdo]
华侨[huá qiáo, ㄏㄨㄚˊ ㄑㄧㄠˊ, / ] overseas Chinese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Oversea \O"ver*sea"\, a.
     Beyond the sea; foreign.
     [1913 Webster] Oversea

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Oversea \O"ver*sea"\, Overseas \O"ver*seas"\, adv.
     Over the sea; abroad. --Milton. --Tennyson.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top