Search result for

*outhouse*

(34 entries)
(1.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outhouse,-outhouse-, *outhouse*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outhouse    [N] อาคารเล็กๆ ที่แยกจากอาคารใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outhousesห้องส้วม [TU Subject Heading]

English-Thai: Nontri Dictionary
outhouse(n) เรือนเล็ก,เรือนนอก,ตึกนอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
You can start callin' yourself Madonna, but you're still gonna end up in an outhouse shanty like every other dockworking nobody.แต่นายก็ต้องกลับมาลงเอยที่ กระต๊อบเล็ก ๆ อยู่ดี เหมือนคนอื่นนั่นแหละ Cool Runnings (1993)
I want their faces posted in every police station, army barracks, post office, railway station and outhouse in India!ติดประกาศจับเขาทุก สน. ค่ายทหาร กรมไปรษณีย์ สถานีรถไฟ ห้องน้ำทั่วอินดีย Around the World in 80 Days (2004)
But t'was longer than a runny trip to the outhouse!แต่นั่นกลับเป็นการเดินทางสู่ภายนอกที่ยาวนานยิ่งกว่าการวิ่งหนี The King and the Clown (2005)
You ain't nothing. You're a shack. You're an outhouse.แกมันไม่ได้เรื่อง แกเสร็จแน่ แกมันบ้านนอกคอกนา Monster House (2006)
Duane, head to the outhouse.ดวน ตรงไปที่บ้านหลังนอก Rescue Dawn (2006)
Our bathroom is just a dirty community outhouse.ห้องน้ำของฉันมันสกปรก ยิ่งกว่าบ้านฉันทั้งหลังรวมกันซะอีกนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Septic's out, too, but there's an outhouse in the woods.ไม่มีเชื้อเพลิง แต่มีบ้านเล็กๆในป่าอีก Bang and Burn (2007)
Take this boy to the outhouse in the back garden.พาเด็กคนนี้ไปโรงเก็บของ ที่สวนหลังบ้านนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- crazier than an outhouse rat.- และ ในช่วงเวลานี้ Harmony (2010)
The outhouse is clogged up!ห้องน้ำตัน! Shrek Forever After (2010)
You find it in the outhouse somewhere?งั้นก็เจอมันในส้วมที่ไหนสักแห่งสินะ Episode #1.1 (2012)
I had a bratwurst from this rolling outhouse last week, hit me worse than a master cleanse.ฉันกินแบร็ทเวิร์สไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มันกัดไส้พุงฉันรุนแรงยิ่งกว่า กรดมะนาวซะอีก Risk (2012)
You know, aside from the outhouse, this cabin isn't so primitive.รู้ไหม นอกจากห้องน้ำนอกบ้าน กระท่อมนี้ไม่ได้โบราณขนาดนั้น The Good Earth (2012)
♪ A schoolhouse outhouse#โรงเรียน ห้องน้ำ# Diva (2013)
We need a hard-target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, henhouse, outhouse and doghouse.เราจำเป็นต้องจริงจังกับการค้นหา ทั้งปั๊มแก๊ส บ้านคน โกดัง โรงนา เล้าไก่ บ้านเล็ก บ้านหมา Girls (and Boys) on Film (2013)
Had two rooms with the outhouse in the back.มีสองห้อง ส้วมอยู่หลังบ้าน Fences (2016)
I ain't mind the outhouse none.ฉันไม่ได้สนเรื่องส้วมหรอกนะ Fences (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTHOUSE    AW1 T HH AW2 S
OUTHOUSES    AW1 T HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outhouse    (n) (au1 t h au s)
outhouses    (n) (au1 t h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]; Scheißhaus {n} [ugs.]privy; out-house; outhouse; jakes {pl}; shithouse [coll.]; two-holer [Add to Longdo]
Nebengebäude {n}; Seitengebäude {n}outhouse [Add to Longdo]
auslagernto outhouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲み取り便所;くみ取り便所[くみとりべんじょ, kumitoribenjo] (n) (See 便壺) outhouse (from which night-soil may be collected); privy [Add to Longdo]
納屋[なや, naya] (n) shed; barn; outhouse; (P) [Add to Longdo]
別棟[べつむね(P);べっとう, betsumune (P); bettou] (n) separate building; outbuilding; outhouse; (P) [Add to Longdo]
便槽[べんそう, bensou] (n) (See 便壺) tub used to collect feces in an outhouse [Add to Longdo]
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所,壷・つぼ・1,便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outhouse \out"house`\, n.
   1. A small house or building at a little distance from the
    main house; an outbuilding.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially: A small building with one or more seats and a
    pit underneath, intended for use as a toilet; a privy.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?

Go to Top