Search result for

*outdone*

(37 entries)
(0.9045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outdone,-outdone-, *outdone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outdone    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ outdo

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not to be outdone by the tila-whirlอย่ามาสร้างความพยายาม You've Got Yale! (2009)
I think you've outdone yourself.ผมคิดว่า คุณทำเกินตัวแล้วล่ะ New World in My View (2009)
You've outdone yourself.คุณทำเกินตัวอีกแล้วนะ Frenzy (2009)
Charles. Well, you've outdone yourself. My pleasure, sir.ชาล์ล ในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จ ด้วยความยินดีครับ The Grandfather: Part II (2009)
You have outdone yourself once again. Truly fit for a king.ในที่สุดเธอก็เอาชนะได้อีกครั้ง ช่างเหมาะสมกับกษัตริย์จริงๆ Belles de Jour (2010)
Your father's outdone himself.พ่อคุณเอาชนะตัวเขาเอง Memory Lane (2010)
You've outdone yourself this time, Hermione. Forest of Dean.ตอนนี้เราสามารถเอาชนะได้ เฮอร์ไมโอนี่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Thank you. Gosh, you have really outdone yourself.ขอบใจจ๊ะ โอ้ก๊อด เธอทำมันด้วยตัวเธอเอง Bridesmaids (2011)
Somehow, Schmidt, you've outdone yourself this time.อย่างไง สมิดท์ นายได้ชนะตัวเองในเวลานี้ The Story of the 50 (2012)
"you've simply been outdone.""คุณทำได้ยอดไร้ที่ติ" A Dance with Death (2012)
She's really outdone herself this time.เธอไปจัดการด้วยตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้ I'll Fly Away (2012)
I've known you two to be capable of some pretty vile things, but you've outdone yourselves this time.ผมรู้พ่อกับแม่ สามารถทำเรื่องเลวๆ ได้ แต่เรื่องนี้มันเลวสุดๆ เลยนะ Revelations (2012)
Your stylist certainly has outdone himself this time, hasn't he?สไตล์ลิสของคุณก้าวข้ามผลงานของเขาไปอีกขั้นแล้วตอนนี้ ใช่มั้ย? The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Darling, you have outdone yourself.ที่รัก คุณ ฉลาดมาก Bitchcraft (2013)
So either someone's having a good Halloween laugh, or the postal service really has outdone itself.ถ้านี่ไม่ใช่เรื่องกลั่นแกล้งกัน ในวันฮัลโลวีน ก็คงเป็นเพราะไปรษณีย์ส่งมาช้าเอง Masquerade (2013)
Yep, you've really outdone yourself this time.ใช่ คุณเอาชนะด้วยตัวเองจริงๆ แล้วเวลานี้ Out of the Frying Pan (2013)
They've really outdone themselves this year.พวกเขาได้ outdone จริงๆ ตัวเองในปีนี้ The Pirate Fairy (2014)
♪ I can't be outdone~ I can't be outdoneCrazy for You (2015)
Frank... you've really outdone yourself. Cheers.แฟรงก์ คุณทำได้ดีเกินคาด ชนแก้ว Frank & Lola (2016)
I think that we've outdone ourselves.ฉันว่าเราเสร็จงานสร้างสรรค์อีกชิ้นแล้วล่ะ Mannequin (1987)
You've really outdone yourselves this time.ถึงเวลาที่คุณต้องปลดปล่อยคนของคุณแล้วล่ะ Hollow Man II (2006)
The folks at the Natural History Museum have really outdone them--The folks at the Natural History Museum have really outdone them... Night at the Museum (2006)
I'VE OUTDONE MYSELF WITH THE BOLOGNESE.พ่อทำ Bolognese กินเองด้วยแหละ Poison Ivy (2007)
mm. our best october yet.you've outdone mm. and for what?อืม เป็นเล่มเดือนตุลาคมที่ดีที่สุด คุณทำได้เยี่ยมมาก อืม เพื่ออะไรล่ะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
You've really outdone yourself.มึงเสร็จคนเดียวเลยนะเนี่ย เดี๋ยวยันโครมเลย Sex Is Zero 2 (2007)
You've outdone yourself.เธอทำให้ดีมากๆเลย In Buddy's Eyes (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTDONE    AW1 T D AH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outdone    (v) (au1 t d uh1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übertreffen | übertreffend | übertroffen | übertrifftto outdo {outdid; outdone} | outdoing | outdone | outdoes [Add to Longdo]
zuvortun; ausstechento outdo {outdid; outdone} [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with [Add to Longdo]
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp,v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不遑多让[bù huáng duō ràng, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄨㄛ ㄖㄤˋ, / ] (expr.) not to be outdone by; no worse than; in no way conceding to; lit. no time to concede much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outdo \Out*do"\ (out*d[=oo]"), v. t. [imp. {Outdid}
   (out*d[i^]d"); p. p. {Outdone} (out*d[u^]n"); p. pr. & vb. n.
   {Outdoing}.]
   To go beyond in performance; to excel; to surpass.
   [1913 Webster]
 
      An imposture outdoes the original.    --L' Estrange.
   [1913 Webster]
 
      I grieve to be outdone by Gay.      --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {To outdo oneself} to surpass one's own previous best
    performance.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outdone \outdone\ adj.
   defeated.
 
   Syn: bested.
     [WordNet 1.5 +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top