Search result for

*orphanage*

(66 entries)
(1.3698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orphanage,-orphanage-, *orphanage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orphanage    [N] สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า, See also: สถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้า

English-Thai: Nontri Dictionary
orphanage(n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า,โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Takes the baby to an orphanage. Maybe he doesn't tell his wife.เอาเด็กไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไม่บอกเมียเค้า Birthmarks (2008)
I should just kill myself after sending this little one to an orphanage.ชั้นจะฆ่าตัวตาย หลังจากส่งเจ้าหนูไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Baby and I (2008)
Do I look like someone who would abandon his child at an orphanage like you two?ก็ใช่นะสิ ชั้นดูเหมือนพวกไม่มีความรับผิดชอบ ที่มาทิ้งลูกของตัวเองเหมือนพวกนายสองคนรึไง Baby and I (2008)
I worked in the orphanage.ฉันทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า Babylon A.D. (2008)
That's an orphanage.ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า The House Bunny (2008)
But it was fine in the orphanage.ฉันก็มีความสุขดีที่อยู่ที่นี่ The House Bunny (2008)
Like an orphanage for old people?เหมือนกับบ้านกำพร้าของคนแก่ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I've tried to reach the Russian orphanage where she was raised.ฉันพยายามติดต่อสถานรับเลี้ยงในรัสเซียที่เธออยู่แล้วค่ะ Orphan (2009)
I'll contact the orphanage she came from in Russia. All right?ฉันจะติดต่อสถานรับเลี้ยงเด็กในรัสเซียที่รับเธอไว้ Orphan (2009)
You do not understand. Saarne Institute is not an orphanage.คณไม่เข้าใจ ที่นี้ไม่ใช่บ้านเด็กกำพร้า Orphan (2009)
The orphanage you thought she came from has never heard of her.สถานรับเลี้ยงที่คุณคิดว่าเธอมาจากที่นั่นน่ะไม่เคยรู้จักเธอด้วยซ้ำ Orphan (2009)
He was, apparently, visiting some orphanages.แต่เขาไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแทน In the Realm of the Basses (2009)
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ... Pilot (2009)
He's beginning to. 1975,sterner orphanage.เขาเริ่มต้นในปี 1975 ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เข้มงวด Haunted (2009)
This building was once an orphanageที่นี่เคยเป็นบ้านเด็กกำพร้า The Real Ghostbusters (2009)
The building was once an orphanageที่นี่เคยเป็นบ้านเด็กกำพร้า The Real Ghostbusters (2009)
But, yeah, in 1909, this place was called, Gore orphanage.แต่ ใช่ ในปี 1909 ที่นี่คือ บ้านเด็กกำพร้า กอร์ The Real Ghostbusters (2009)
There's the orphanage, here's the carriage house and right there, cemetery.ตรงนั้นบ้านเด็กกำพร้า ตรงนี้บ้านพัก และตรงนั้น สุสาน The Real Ghostbusters (2009)
We can't actually drop it off at an orphanage.เราเอาไปทิ้งไว้ที่โรงเลี้ยงเด็กก็ไม่ได้ Two and a Half Men (2010)
Open an orphanage or tend to tend to lepers?เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือ สถานรักษาโรคติดต่อ Touch of Eva (2010)
Urban legend at my orphanage used to say that bad kids would get shut up in the walls.ที่บ้านเด็กกำพร้าที่ฉันโตมา มีตำนานว่า เด็กที่ไม่ดี จะถูกขังไว้ในกำแพง As You Were (2010)
This is the orphanage where she once lived.นี่เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เธอเคยอยู่ Bread, Love and Dreams (2010)
Children's Day in an orphanage, was like this.วันเด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นอย่างนั้น Hello Ghost (2010)
Should I leave her at an orphanage?หรือจะให้เอาแกไปไว้บ้านเด็กกำพร้า Oh! My Lady (2010)
About the orphanage...เกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า... Episode #1.10 (2010)
Firstly, send the child to an orphanage.อย่างแรกเลยนะ ส่งเด็กไปบ้านเด็กกำพร้า Episode #1.9 (2010)
You're just temporarily placing her in an orphanage, and bringing her back later through adoption.นายแค่เอาเธอไปฝากไว้บ้านเด็กกำพร้าเอง แล้วเอาเธอกลับมาทีหลัง โดยรับเป็นลูกบุญธรรมไง Episode #1.9 (2010)
Orphanages nowadays are nothing like the past.บ้านเด็กกำพร้าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะ Episode #1.9 (2010)
Have you looked up a good orphanage?คุณหาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดีๆได้รึยัง? Episode #1.9 (2010)
I'm sending Ye Eun to an orphanage,ผมจะส่งเยอึนไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Episode #1.9 (2010)
So you mean to abandon the child at an orphanage.คุณหมายความว่าจะทิ้งเยอึน ไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Episode #1.9 (2010)
Well, he was a guy who was with Noona in the orphanage.เอาละ เขาเป็นคนที่ เคยอยู่บ้านเด็กกำพร้าเดียวกันกับเธอน่ะ Episode #1.4 (2010)
He came into the orphanage because he was thrown away by Haeshin Group.ผมเคยได้ยินว่าเขาถูกรับเลี้ยง และก็ถูกทิ้งโดยแฮชินกรุ๊ปนี่แหละครับ Episode #1.4 (2010)
That guy lived with Noona at the orphanage before.เขากับพี่สาวคนนั้น เคยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าที่เดียวกัน Episode #1.5 (2010)
Let's go take a look at the orphanage.ไปที่บ้านเด็กกำพร้าด้วยดีกว่า Episode #1.5 (2010)
We've confirmed that they both stayed at the same orphanage.เราตรวจสอบแล้วว่าพวกเขาอยู่บ้านเด็กำพร้าเดียวกัน Episode #1.7 (2010)
I found out that he ran away from the orphanage.ผมทราบมาว่าเค้าหนีออกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า Episode #1.8 (2010)
They were both living at the same orphanage when they were young.พวกเขาทั้งคู่เคยอาศัย อยูในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเดียวกันตอนเด็ก Episode #1.9 (2010)
So, you're saying that child grew up... at the same orphanage as the dead woman Choi Seon Young?คุณกำลังบอกว่าเด็กคนนั้นโตขึ้นมา... ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เดียว \ กับหญิงที่เสียชีวิต ชอยซูนยัง Episode #1.9 (2010)
The abandoned Hong Tae Seong apparently had the scar before he entered the orphanage.ฮง แทซองที่ถูกทิ้งนั่น ก็มีแผลเป็นเหมือนกัน ก่อนเขาถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก Episode #1.11 (2010)
But we found this orphanage that had lots of older kids.เราพบสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้านี้มีเด็กโตแล้วทั้งนั้น Where Do I Belong? (2011)
The orphanage...เป็นเด็กกำพร้า Can't See the Fae-Rest (2011)
If we don't register him as ours, he'll end up in an orphanage.ถ้าเราไม่รับเขาเป็นลูกเรา เขาจะลูกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า From Up on Poppy Hill (2011)
The orphanage is Mr. Jeffries' entire life.สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้ เป็นทั้งชีวิตของคุณเจฟฟรีย์ Dentist of Detroit (2011)
You got me out of the orphanage?คุณเป็นคนพาผมออกจาก บ้านเด็กกำพร้าหรือครับ? Deadline (2011)
The Mother Superior of the orphanage we used to live in is still alive.คุณแม่อธิการ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เราเคยอยู่ ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ Miss Ripley (2011)
She left in the morning to go visit the orphanage.เธอออกจากบ้านไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเมื่อเช้า Miss Ripley (2011)
She grew up in an orphanage. It just shows how she wasn't raised by parents.เขาพูดกันว่าเธอเติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แสดงว่าไม่ได้รับการอบรมเรื่องมารยาท My Princess (2011)
The boys' orphanage has been donated silver candlesticks, they would look very lovely in your home.สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าชาย เพิ่งได้รับการบริจาค เชิงเทียนเงิน คงดูน่ารักดี ถ้าเอาไปตั้งไว้ที่บ้านเจ้า Puss in Boots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orphanageHe delivered the package to the orphanage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า    [N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า[n. exp.] (rōng lieng dek kamphrā) EN: orphanage   FR: orphelinat [m]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[n. exp.] (sathān lieng dek kamphrā) EN: orphanage   FR: orphelinat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORPHANAGE    AO1 R F AH0 N AH0 JH
ORPHANAGES    AO1 R F AH0 N IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orphanage    (n) (oo1 f @ n i jh)
orphanages    (n) (oo1 f @ n i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waisenhaus {n} | Waisenhäuser {pl}orphanage | orphanages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school [Add to Longdo]
孤児院[こじいん, kojiin] (n) orphanage; (P) [Add to Longdo]
養護施設[ようごしせつ, yougoshisetsu] (n) children's home; child care institution; orphanage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孤儿院[gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ, / ] orphanage; child asylum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orphanage \Or"phan*age\, n.
   1. The state of being an orphan; orphanhood; orphans,
    collectively.
    [1913 Webster]
 
   2. An institution or asylum for the care of orphans.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top