Search result for

*orbital*

(120 entries)
(0.1617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orbital,-orbital-, *orbital*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orbital    [ADJ] เกี่ยวกับการโคจร, See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periorbital-รอบเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postorbital-หลังเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planum orbitale; orbital planeระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
superior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supraciliary arch; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superciliary arch; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suborbital; infraorbitalใต้เบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbitalเหนือเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital arch; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital process of palatine boneส่วนยื่นกระดูกเพดานปากจดเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitaleออร์บิทาเล [มีความหมายเหมือนกับ orbitale point] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbitale pointจุดต่ำสุดขอบเข้าตา [มีความหมายเหมือนกับ orbitale] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ocular hypertelorism; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital eccentricityความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
orbital hypertelorism; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orbital plane; planum orbitaleระนาบออร์บิทาเล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraorbital; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groove, infraorbitalร่องพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
intraorbitalในเบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inferior orbital fissureรอยแยกเบ้าตารอยล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital; suborbitalใต้เบ้าตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infraorbital canalคลองพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital foramenรูใต้เบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital grooveร่องพื้นเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraorbital margin of orbitขอบเบ้าตาด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypertelorism, ocular; hypertelorism, orbitalเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypertelorism, orbital; hypertelorism, ocularเบ้าตาห่างเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
Atomic Orbitalออบิตอลของอะตอม [การแพทย์]
Ecchymosis, Periorbitalตาบวมเขียวช้ำ [การแพทย์]
Edema, Periorbitalอาการบวมรอบตา [การแพทย์]
Fat Pad, Periorbitalถุงไขมัน [การแพทย์]
Infraorbital Pointsขอบล่างของเบ้าตา [การแพทย์]
Mass, Orbitalเนื้อจากในกระบอกตา [การแพทย์]
Molecular Orbital Theoryทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตาล [การแพทย์]
Molecular Orbitalsออร์บิทัลเชิงโมเลกุล, ออบิตอลโมเลกุล, ออร์บิตาลโมเลกุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
A relatively short orbital radiusความสัมพันธ์ของระยะการโคจรที่สั้น Darkness (2009)
Orbital insertion trajectory?เกี่ยวกับการแทรกแทรงวงโคจร? Darkness (2009)
I think those are reflective lenses that have fused to the supra-orbital margin.แบบสะท้อนแสง ที่ถูกเชื่อมละลาย ไปกับเบ้าขอบตา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There's damage to the superior orbital fissure and sphenoid.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นรอยแตก และเป็นรูปลิ่ม A Night at the Bones Museum (2009)
Now, these orbital images tell me that the hostiles' numbers have gone from a few hundred to well over 2,000 in one day.ตอนนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นว่า จากจำนวนศัตรูไม่กี่ร้อย เพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันภายในวันเดียว Avatar (2009)
Psychosurgery. Procedures like the trans-orbital lobotomy.ผ่าตัดสมอง เป็นกลวิธีที่ ช่วยการไหลเวียนของเส้นเลือดในสมอง Shutter Island (2010)
Ever heard of trans-orbital lobotomy?คุณเคยได้ยินเรื่อง การผ่าตัดการไหลเวียนของเลือดในสมองมั้ย Shutter Island (2010)
It must be an orbital thing.It must be an orbital thing. Womb (2010)
We spent months doing a detailed orbital survey.พวกเราใช้เวลาร่วมเดือน ที่จะทำการทดลองในข้อมูลนะ Subversion (2010)
And here, several multidirectional grooves along the glabella and the supraorbital ridge.หลายร่องจากหลายทิศทาง ไปยังแสกหน้าและขอบคิ้ว The Predator in the Pool (2010)
On Monday, city college will be unveiling CCCP, the city college cosmic pioneer... their very own orbital launch simulator.ในวันจันทร์นี้ วิทยาลัยซิตี้จะเปิดตัว City College Cosmic Pioneer ซึ่งเป็น Simulator จำลองการบินรอบวงโคจร ของพวกเขาเอง Basic Rocket Science (2010)
Luckily, my student, Paul Butler, and I had telescope time assigned to us just a week later on the Lick Observatory 3-meter telescope four consecutive nights, and as luck would have it, the supposed orbital period of this planet around 51 pegสวิสที่น่าสงสัย พวกเขาได้พบสิ่งที่ ทุกคนกำลังมองหา ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มาก Are We Alone? (2010)
Once Kepler detects a planet, the planet's orbital size can be calculated along with its mass and surface temperature.ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ เคปเลอร์วิทยาศาสตร์คณะทำงาน, เจฟฟ์มาร์ซี่เชื่อว่าเคปเลอร์ เป็นขั้นตอนที่ดีต่อไป ต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตบน ดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ Are We Alone? (2010)
What about the orbital bones?แล้วกระดูกเบ้าตาล่ะ? The Bittersweet Science (2011)
It is tradition to give one's constable a gift at the end of each orbital cycle.มันเป็นธรรมเนียมที่จะ ให้ของขวัญตำรวจ ทุกครั้งที่สิ้นสุดวงโคจร Regional Holiday Music (2011)
My father took me up in the Hilton Orbital after my mother passed.คุณพ่อเคยพาฉันขึ้นมา หลังจากที่คุณแม่ตาย Lockout (2012)
It was controlled by a geo-orbital technician.มันถูกควบคุมโดย นักเทคนิคทางวงโคจรธรณี Lockout (2012)
Even though I never could get you to understand p orbitals.แม้ว่าผมจะทำให้คุณเข้าใจออร์บิทัล P ได้ก็เถอะ The Callback (2012)
If there was orbital cortex damage from the accident, it would help explain why killing is his release.ถ้ามีความเสียหายที่สมองระหว่างเบ้าตา จากอุบัติเหตุ นั่นช่วยอธิบายได้ว่า ทำไมการฆ่าถึงทำให้เขารู้สึกปลดปล่อย A Family Affair (2012)
If we can't get out of orbital lock, the Blorgons may intercept.ถ้าเราไม่รีบออกจากวงโคจร พวกบลอก็อนอาจสกัดเราได้ Virtual Systems Analysis (2012)
He sustained a concussion, two cracked ribs, and a small fracture to his left orbital bone.เขาได้รับความกระทบกระเทือน กระดูกซี่โครงร้าวไป 2 ที่ และเบ้าตาซ้ายแตกไปเล็กน้อย Doubt (2012)
In my hands, the transorbital lobotomy has become as routine as... filling a cavity.ผมรักษาด้วยวิธีTransorbital Lobotomy จนเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วก็เหมือนกับ... การอุดฟันนั่นแหละครับ I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
Probably with the lateral aspect of the super orbital margin and the zygomatic arch.บางทีอาจเกิดจาก ขอบเบ้าตาด้านบน และโค้งกระดูกโหนกแก้ม The Gunk in the Garage (2012)
Her jaw, orbital bones were fractured in several places.ขากรรไกรเธอ กระดูกเบ้าตา หักไปหลายที่ The Apprenticeship (2012)
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม The Method in the Madness (2012)
Wouldn't it be fun and, uh, therapeutically beneficial if we gave her a transorbital lobotomy?มันต้องสนุก และมันต้องเป็นประโยชน์ต่อการรักษาแน่ๆ ถ้าเราทำโลโบโทมี่กับเธอ The Name Game (2013)
But since he suffered a prior heart attack and, given that he landed on his back, the injuries to his right supraorbital margin...แต่เนื่องจากเขาหัวใจวายซ่ะก่อน และ ทำให้เขาเอาหลังลงพื้น การบาดเจ็บ เกิดที่ขอบเหนือเบ้าตาขวา... The Shot in the Dark (2013)
Well, Vesalius looped a rope around the back of the cranium and up through the orbital cavity to pull the body up to a standing position.เอาล่ะ เวซาบิอัสคล้องเชือกเป็นห่วง รอบด้านหลังกะโหลก ไปจนถึงเบ้าตา เพื่อจะดึงลำตัวขึ้น ให้อยู่ในท่ายืน The Corpse on the Canopy (2013)
I'll get the skull so you can take a swab, see if there are any remnants of the weapon used inside the orbital socket.เผื่อว่าจะมีร่องรอยของ อาวุธที่ใช้ฆ่า อยู่ในเบ้าตาของกระโหลก The Doll in the Derby (2013)
Continuous sub-orbital flight, courtesy of our new repulsor engines.อย่างต่อเนื่องย่อยโคจรเที่ยวบินมารยาทของเครื่องยนต์ repulsor ใหม่ของเรา Captain America: The Winter Soldier (2014)
Gravity pulls the planets towards the Sun, but because of their orbital momentum, they keep moving around the Sun, never falling into it.แรงโน้มถ่วงดึงดาวเคราะห์ ที่มีต่อดวงอาทิตย์ แต่เป็นเพราะแรงผลักดัน การโคจรของพวกเขา พวกเขาให้ย้ายไปรอบ ๆ ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกอยู่ในมัน When Knowledge Conquered Fear (2014)
In an atom, an electron doesn't exist between orbitals.มันหายไปจากวงโคจร และโผล่เข้ามาในอีก Hiding in the Light (2014)
It disappears from one orbital and reappears in another.มันเหมือนกับว่า คุณเอาลิฟท์จากชั้นสอง ไปที่ชั้นสี่ แต่หยุดที่จะ อยู่ในระหว่าง Hiding in the Light (2014)
What we do know that such leaps always produce a light wave whose color matches the energy difference between the orbitals.มีสีที่ตรงกับความ แตกต่างของพลังงาน ระหว่าง ออร์บิทัล พื้นผิวของดวงอาทิตย์แผ่ กระจายคลื่นแสงของทุกสี Hiding in the Light (2014)
When the energy of the electron flags, and it drops to a lower orbital, the light wave it emits scatters.คลื่นแสงมันปล่อยออกมาโปรย ส่วนใหญ่ของมันไม่ถึงเรา ที่ใบช่องว่างที่มืด Hiding in the Light (2014)
Let's go over that trajectory one more time. Eight months to Mars. Counter-orbital slingshot around.8 เดือนถึงดาวอังคาร จากนั้นสลิงชอตเร่งเข้าวงโคจร Interstellar (2014)
I'm giving you total authority... over satellite trajectories and orbital adjustments.ฉันให้คุณมีอำนาจรวม มากกว่าลูกทีมดาวเทียม และการปรับวงโคจร The Martian (2015)
Korabl-Sputnik-4 is orbital.โคบล สพุทนิค 4คือการโคจร Hidden Figures (2016)
Orbital entry is established.รายการของวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น Hidden Figures (2016)
Russian orbital entry is established.รัสเซียเข้าวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น Hidden Figures (2016)
How did you know the Redstone couldn't support orbital flight?คุณไม่ทราบวิธีการจับกลุ่มจะไม่ สนับสนุนโคจรเที่ยวบิน ? ! Hidden Figures (2016)
Well, it's no secret why the Redstone test keep failing its flight for sub-orbital flight, but it can't handle the weight of the capsule and push it into space.ก็ก็เป็นความลับของฉันทำไมการ ทดสอบจับกลุ่มให้ล้มเหลว สำหรับเที่ยวบินย่อยโคจร แต่ก็ สามารถจัดการน้ำหนักของแคปซูล และผลักดันมันเข้ามาในพื้นที่ Hidden Figures (2016)
Proving conclusively that man could survive orbital space flight Gagarin was awarded the Order of Lenin55 ยูทีสี พิสูจน์อย่างแน่ชัด คนที่สามารถอยู่รอดได้โคจร พื้นที่กว้าง กาการินเป็น Hidden Figures (2016)
Another suborbital flight with a Redstone.อีกเที่ยวบินด้านล่างวงโคจรกับ จับกลุ่ม Hidden Figures (2016)
An orbital launch with an Atlas Rocket is going to take time.เปิดตัวอย่างโคจรด้วยจรวด แอท แลส จะใช้เวลา Hidden Figures (2016)
Human computers can't calculate an orbital flight in the time we have.คอมพิวเตอร์ของมนุษย์สามารถ คำนวณโคจรเที่ยวบินในเวลาที่เรามี Hidden Figures (2016)
The ISS has entered catastrophic orbital decay.ไอเอสเอสเข้าสู่วงโคจรเบนเข้าหาโลก Life (2017)
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้ Squeeze (1993)
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ Fantastic Four (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākāt) EN: space station   FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORBITAL    AO1 R B AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orbital    (j) (oo1 b i t l)
suborbital    (j) (s uh2 b oo1 b i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements [Add to Longdo]
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route [Add to Longdo]
kreisförmig {adj}; Kreis...; Bahn...orbital [Add to Longdo]
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital [Add to Longdo]
periorbital {adj}; um die Augenhöhle gelegen [med.]periorbital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion [Add to Longdo]
軌道関数[きどうかんすう, kidoukansuu] (n) orbital function [Add to Longdo]
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
軌道電子[きどうでんし, kidoudenshi] (n) orbital electron [Add to Longdo]
軌道面[きどうめん, kidoumen] (n) orbital plane [Add to Longdo]
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity [Add to Longdo]
公転周期[こうてんしゅうき, koutenshuuki] (n) period of revolution (e.g. of the sun, of the moon); orbital period [Add to Longdo]
公転速度[こうてんそくど, koutensokudo] (n) orbital speed [Add to Longdo]
分子軌道[ぶんしきどう, bunshikidou] (n) molecular orbital [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] orbital revolution [Add to Longdo]
戊巴比妥钠[wù bā bǐ tuǒ nà, ˋ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ ㄋㄚˋ, / ] pentasorbital sodium (a sedative) [Add to Longdo]
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, / ] orbital module; orbital cabin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orbital \Or"bit*al\, a.
   Of or pertaining to an orbit. "Orbital revolution." --J. D.
   Forbes.
   [1913 Webster]
 
   {Orbital index} (Anat.), in the skull, the ratio of the
    vertical height to the transverse width of the orbit,
    which is taken as the standard, equal to 100.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top