Search result for

*one way or another*

(60 entries)
(2.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: one way or another,-one way or another-, *one way or another*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one way or another    [IDM] อย่างไรก็ตาม, See also: ด้วยเหตุใดก็ตาม, ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
One way or another.ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Bolt (2008)
Everybody feels different about themselves one way or another.ทุก ๆ คนรู้สึกแตกต่างกันไปเกี่ยวกับตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You were gonna do it one way or another, Claire.ยังไงลูกก็จะทำอยู่แล้ว ไม่ทางใดก็ทางนึง Chapter Five 'Exposed' (2009)
Tomorrow's taken care of, one way or another.ไม่ว่ายังไง เราก็จะผ่านพรุ่งนี้ไป.. เหมือนทุกวัน Invictus (2009)
I can see. You are Ki, in one way or another.ข้าก็เห็นแล้ว เจ้าคือกุญแจไขปริศนา Dragonball: Evolution (2009)
Piccolo is now in one way or another escaped.บัดนี้พิคโคโล่หนีจากที่คุมขังได้ Dragonball: Evolution (2009)
I must therefore, in one way or another Oozaru beat.ยังไงผมก็ต้องหาวิธีปราบโอซารู Dragonball: Evolution (2009)
We are actively providing protection to 29 princesses, all of whom have been threatened in one way or another.เรามีเจ้าหน้าที่ปกป้องเจ้าหญิง ถึง 29 คน ของผู้ถูกคุกคาม ในทางเดียว หรือทางอื่น Princess Protection Program (2009)
Oh, you'll spill your guts, one way or another.นายได้พ่นแน่ ไม่ทางใดก็ทางนึงล่ะ On the Head of a Pin (2009)
You can play damsel in distress all you want, but one way or another, I'm gettin' us out of here.เธอจะเล่นบทสาวน้อยคอยท่าก็ตามใจ แต่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ฉันจะพาเราออกไปจากที่นี่ Release Me (2009)
One way or another.ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Fracture (2009)
Satan's gonna ride his ass one way or another.ซาตานกำลังจะควบคุมเค้าไมทางใดก็ทางนึง Changing Channels (2009)
Now we just have to get her to talk. One way or another.เอาล่ะ เราต้องเอาตัวเธอ มาคุยกัน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด A561984 (2009)
Contentiously voicing both their opposition and support. One way or another, this is Dr. Jack Kevorkian's fifth trial...ส่งเสียงต่อว่าและเสียงเชียร์ ผู้ที่เค้าต่อต้านและสนับสนุน You Don't Know Jack (2010)
Her body will show up one way or another.ร่างกายของเธอ จะปรากฏขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่ง I Spit on Your Grave (2010)
One way or another at this point.ในประเด็นนี้ ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม Static (2010)
Having their resident registration cancelled is nothong new to those guys. Trace down from the last record available and try to find out a connection to Oh Myung Kyu in one way or another.ทะเบียนที่อยู่ยกเลิกแล้ว สืบหาจากหลักฐานชิ้นที่มีอยู่ล่าสุดแล้วหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้ได้ The Man from Nowhere (2010)
And you always knew that was going to play out one way or another.นายจะรู้เสมอว่ามันจะ ออกมาเป็นยังไง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง The Song Remains the Same (2010)
One way or another.ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Under Control (2010)
One way or another.ทางเดียว หรือมากกว่านั้น Cloverdale (2010)
One way or another.ทางเดียวหรืออย่างอื่น Visitation (2010)
Landon didn't really know one way or another.แลนดอน ไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่ Fur (2010)
One way or another, we'll make everyone think it's all right.ทางใดทางหนึ่ง เราก็ทำให้คนอื่นๆ เชื่อว่า ทุกอย่าง เรียบร้อย Fur (2010)
Half the players in this town are in bed with Dublin one way or another.ครึ่งหนึ่งของนักแสดงในเมืองนี้เคยนอนกับดับลิน Red Sky at Night (2010)
One way or another, you'll beจะให้ดี แกควรจะ Clone Cadets (2010)
But if a rich man is ruined, he can still survive one way or another for three years.แต่ถ้าคนรวยล้มละลาย แต่คนอื่นก็ยังนับถือเขาอยู่ Prosecutor Princess (2010)
*One way or another, something will go wrong, I swear.*♪หรืออีกวิธีหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่าง จะไปผิดฉันสาบาน ♪ Tangled (2010)
One way or another.ไม่ทางใดก็ทางนึง Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
[Blondie's "one way or another" plays][ เพลง One way or another ของ Blondie ] My Heart Will Go On (2011)
That's fine. [Dogs barking] # One way or another #ไม่มีปัญหา *ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง* My Heart Will Go On (2011)
# I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya # # one way or another #*ฉันจะจัดการนาย จัดการนาย จัดการนาย* *ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง* My Heart Will Go On (2011)
# I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya # # one way or another #*ฉันจะจัดการนาย จัดการนาย จัดการนาย* *ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง* My Heart Will Go On (2011)
# One way or another #*ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง* My Heart Will Go On (2011)
# I'll get ya, I'll get ya # # one way or another #*ฉันจะจัดการนาย จัดการนาย* *ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง* My Heart Will Go On (2011)
He's gonna figure it out one way or another.เขาต้องหาเจอแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Let It Bleed (2011)
I'm not gonna break up with Sam until I know for sure one way or another.ไม่แน่ๆ Silly Love Songs (2011)
No, I'm going to do this one way or another, Mr. White.ไม่ ผมจะจัดการด้วยวิธีนี้ หรือไม่ว่าทางไหนก็ตาม คุณไวท์ End Times (2011)
One way or another, she did something horrible. ♪ Better luck next time, kid!ทางใดก็ทางหนึ่ง เขาทำเรื่องแย่ๆ ไว้ ครั้งหน้าขอให้โชคดีนะ Raging Fae (2011)
If it was Carl, yes I'd want to know one way or another.ถ้าเป็นคาร์ล มันแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีไหน Chupacabra (2011)
One way or another, Travis will lead me to the one who really deserves my table.ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ทราวิสจะนำผมไป จนเจอคนที่เหมาะกับ โต๊ะประหารของผม The Angel of Death (2011)
One way or another, Travis will lead me to the one who really deserves my table.ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ทราวิสจะนำผมไป... จนเจอคนที่เหมาะกับ โต๊ะประหารของผม Just Let Go (2011)
There's a lot of curious creeps in the world, and one way or another, people are gonna mind their own business.มีเรื่องให้น่าสงสัยอีกตั้งเยอะ ไม่ว่ายังไง คนอื่นก็สนใจแต่เรื่องของตัวเอง The Goodbye Look (2011)
One way or another, we've all changed.ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คุณก็ต้องเปลี่ยน Grace (2011)
One way or another, I'd have gotten pulled back in.ไม่ว่าจะทางไหน ฉันจะกลับเป็นเหมือนเดิม Defending Your Life (2011)
Osiris would have got to him one way or another.ยังไงโอซิริสก็มีวิธีได้ตัวเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Defending Your Life (2011)
One way or another, I'm gonna find ya ♪#ยังไงก็ตาม ฉันจะต้องชนะเธอ# Mash Off (2011)
One way or another I'm gonna win ya ♪#ยังไงก็ตาม ฉันจะต้องชนะเธอ# Mash Off (2011)
One way or another, she will find where Hector's hiding. The guy's running guns.ผู้ชายคนนี้ค้าปืน Get Carter (2011)
Time and experience would tell you that, one way or another, this romance is going to end.เวลาและประสบการณ์ มันจะบอกกับตัวเธอเองว่า ความรักมันกำลังจะจบลงแล้ว Suspicion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
one way or anotherThe pursued remnant of soldiers decided it was high time for a show-down one way or another.

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうにか[, dounika] (adv,vs) in some way or other; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
何かと(P);何彼と[なにかと, nanikato] (adv) one way or another; (P) [Add to Longdo]
何かに付けて[なにかにつけて, nanikanitsukete] (adv) one way or another [Add to Longdo]
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P) [Add to Longdo]
何とかして[なんとかして, nantokashite] (adv) somehow or other; in one way or another; (P) [Add to Longdo]
否や[いなや, inaya] (exp) (1) as soon as; no sooner than; one way or another; (n) (2) objection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top