Search result for

*obstacle*

(143 entries)
(0.9947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: obstacle,-obstacle-, *obstacle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstacle    [N] อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance
obstacle race    [N] การแข่งวิบาก
obstacle course    [N] สิ่งยุ่งยากเรียงกันเข้ามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervening obstacleอุปสรรคแทรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
obstacle raceการวิ่งวิบาก,ทางวิบาก., See also: obstacle racer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
this is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค Spies Like Us (1985)
Where's your obstacle?มีอุปสรรคอันใดกัน Wuthering Heights (1992)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด GTO (1999)
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ Ing (2006)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
And whenever I feel like I've identified an obstacle, I try to take it apart, roll it away.และเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าได้เจออุปสรรคนั้น ผมพยายามแยกแยะมัน เข็นมัน ย้ายที่มัน An Inconvenient Truth (2006)
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ The Game (2007)
No matter what obstacles you throw my way, I'll accept themไม่ว่าท่านจะลงโทษฉันยังไง ฉันก็จะยอมรับมัน ขอเพียงอย่าเอาฮิโระไปเลยค่ะ Koizora (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
What about the obstacle course?ไม่ฝึกข้ามเครื่องกีดขวางแล้วหรือครับ Goodbye to All That (2008)
McKeavy was a friend. Hefner was an obstacle.เเมคเครวี่เป็นเพื่อน เฮฟเนอร์เป็นตัวอุปสรรค Better Half (2008)
Until shortly after death. And that seems like an obstacle.จนกว่าจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่ และมันดูเหมือนเครื่องกีดขวาง Not Cancer (2008)
Not around death, around death as an obstacle.ไม่ใช่รอบๆความตาย รอบๆความตายเป็นอุปสรรค Not Cancer (2008)
He was an obstacle. I meant him no harm.เขาเป็นอุปสรรค แต่ ผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขา The Day the Earth Stood Still (2008)
Nah, he's just an obstacle.ไม่หรอก ไอ่ทึ่มนั่น ขวางฉันได้ไม่นานหรอก Cook (2009)
And encourage you to remove the obstaclesและขอให้คุณฟันฝ่าอุปสรรค Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- lundy was an obstacle.-ลันดี้ เสมือนสิ่งกีดขวาง Dirty Harry (2009)
The sea is the immense one space of freedom that the animals they cover to his way, without obstacles, from one continent to other.ทะเลอันแสนกว้างใหญ่ต่างเปิดโล่ง สรรพสัตว์ท่องเที่ยวได้ตามใจ ไม่ต้องกลัวเกะกะ Oceans (2009)
Thank you for guiding me straight and true, through the many obstacles on my path.ขอบคุณที่แนะนำ ผมอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ตลอดเว้นทางที่มีอุปสรรคมากมาย The Book of Eli (2010)
The greatest obstacle to her recovery was her refusal to face what she had done.อุปสรรคสำคัญตอนนั้น ก็คือเธอปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความจริงที่ได้ทำลงไป Shutter Island (2010)
It was an obstacle.นั้นเป็นหนึ่งในอุปสรรค Alpha and Omega (2010)
And everyone has to play with the obstacles.แล้วทุกคนก็ต้องเล่นผ่านอุปสรรคนั้น Alpha and Omega (2010)
There is one small obstacle.มีปัญหานิดหน่อย Whore (2010)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I have chosen Miley Cyrus' "The Climb," because it's about overcoming obstacles and beating the odds.ฉันเลือก "The Climb" ของไมลี่ย์ ไซรัส เพราะมันพูดถึงการก้าวข้ามอุปสรรค Laryngitis (2010)
In my case, the obstacle is you-- my lackluster teammates who refuse to carry their own weight.กรณีนี้ อุปสรรคคือพวกเธอ เพื่อนร่วมทีม ที่เป็นตัวถ่วง Laryngitis (2010)
His recent training has equipped him to handle any security obstacle.เขาได้รับการฝึกมา ให้สามารถรับมือกับทุกระบบได้ Chuck Versus the Three Words (2010)
When you're under, the drugs will generate an obstacle.เมื่อเธอดำดิ่งลง ยาจะเป็นตัวสร้างอุปสรรค Jacksonville (2010)
That facing that obstacle will elevate your emotional state.การเผชิญหน้ากับอุปสรรค จะเป็นตัวเพิ่มสถานะทางอารมณ์ Jacksonville (2010)
We got a bigger obstacle.เราเจออุปสรรคที่ใหญ่กว่านะสิ Oiled (2010)
The yellow brick road... a six-mile killer obstacle course.ถนนปูอิฐสีเหลือง 6 ไมล์ หลักสูตรอุัปสรรคนักฆ่า Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Marksmanship, physical training, obstacle course, hogan's alley, you know, pretty much everything that wasn't technically book related.ก็มีเรื่องแม่นปืน เรื่องร่างกาย ข้ามสิ่งกีดขวาง ยิงโจรในหมู่คน เกือบทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับหนังสือน่ะ What Happens at Home... (2010)
And I'd like you to be the obstacle.ผมอยากให้คุณแทรกตรงกลาง ก่อปัญหาให้เขาทั้งคู่ Episode #1.11 (2010)
My mother says, "Every obstacle is an opportunity."แม่ของฉันบอกว่าอุปสรรคทุก เป็นโอกาส Happy Feet Two (2011)
If lily is an obstacle, I'll handle it.ถ้าลิลลี่ขัดขวางล่ะก็ ผมจะรับมือเอง While You Weren't Sleeping (2011)
However, I believe that we can handle whatever obstacle comes our way.อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าเราจะสามารถ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Because every time I've put an obstacle in his path, he's found some way to surmount it.เพราะทุกครั้งที่ฉันสร้างอุปสรรคขวางทางเขา เขามักจะหาทางพิชิตจนได้ You Bury Other Things Too (2011)
But no heroine gets her happy ending without overcoming some obstacles, and this wedding will be no exception.แต่นางเอกก็ไม่สามารถจบ อย่างสวยงามได้ ถ้าไม่มีอุปสรรคมาขวาง และงานแต่งนี้ ก็ไม่มีข้อยกเว้น Yes, Then Zero (2011)
Our obstacles are a guard and a security door that only opens from the inside.อุปสรรคของเราคือยามหนึ่งคน และ ประตูป้องกัน ซึ่งจะเปิดจากข้างในเท่านั้น Scott Free (2011)
Prioritize the obstacles to your end goal.จัดลำดับอุปสรรคไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคุณ Loyalty (2011)
Your father he has lived a life of obstacles...เขามาถึงจุดนี้ด้วยการผ่านอุปสรรคมามากมาย My Princess (2011)
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย Midas (2011)
It's a shame that the accident happened, but it appears that the biggest obstacle in the Han-Young Bank acquisition is gone.เป็นเรื่องน่าเสียใจที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการเข้าครอบครอง ธนาคารฮันยองก็หมดไปด้วย Midas (2011)
You are my obstacle.คุณคืออุปสรรคของฉัน Me Too, Flower! (2011)
So I just need to be equipped with the necessary skill sets, guns, training, weapons, fighting, in case I encounter any obstacles that need to be defeated.ผมก็เลยต้องเตรียมตัว ทั้งปืน การฝึกซ้อม อาวุธ และการต่อสู้ เผื่อว่าเจอเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเอาตัวรอด Safety Not Guaranteed (2012)
You two are gonna face a lot of obstacles, but I'm not gonna be one of 'em.พวกเธอจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอีกมากมาย แต่ฉันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเธอหรอกนะ Cross Rhodes (2012)
You ran into obstacles with your breath work, and your diction wasn't crisp enough to handle what is arguably Sondheim's most challenging work.เธอพบกับอุปสรรคเกี่ยวกับการแบ่งลมหายใจของเธอ และคำพูดของเธอยังไม่คมชัดเพียงพอ ที่จะรับมือกับ arguably Sondheim's\ ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด Nationals (2012)
When Maurie went to fix it, he must have realized something was wrong, become an obstacle --ตอนมอรี่จะเอาไปซ่อม เขาคงจะรู้ว่ามีอะไรผิดปกติ เป็นอุปสรรค.. Pulling Strings (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstacleHe did the work in spite of many obstacles.
obstacleHe has overcome many obstacles.
obstacleHe met an unexpected obstacle.
obstacleHe refused to quit despite many obstacles.
obstacleHe surmounted the obstacles with great effort.
obstacleHe went forward in the face of many obstacles.
obstacleHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstacleIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
obstacleLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
obstacleShe has the wonderful capability to overcome any obstacle.
obstacleThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstacleThe pioneers have overcome a series of obstacles.
obstacleThe scandal was an obstacle to his promotion.
obstacleThey had cleared the obstacle from the road.
obstacleWe have managed to overcome the first obstacle.
obstacleWe must go forward getting the better of all obstacles.
obstacleWe pushed ahead despite the obstacles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม    [N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
เครื่องกีดขวาง    [N] obstacle, See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier, Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
ฝ่ามรสุม [V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
มาร    [N] obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai definition: ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียก ว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร    [N] obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai definition: ผู้หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิ่งกีดขวาง    [N] barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
ตลอดรอดฝั่ง    [ADV] tide over, See also: pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear, Example: พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน, Thai definition: ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้
รื้อถอน    [V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น
ขวาก    [N] spike, See also: thorns, obstacles, caltrop, caltrap, Example: เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป
ข้อขัดข้อง    [N] objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count unit: ข้อ
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
เหตุขัดข้อง [N] obstruction, See also: hindrance, obstacle, interference, Example: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง, Thai definition: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด
แทรกซ้อน [V] cause complications, See also: create side issues, raise obstacles, deliberately complicate an issue, Syn. แทรก, Example: คนเรามีอยู่มากที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดโรคอื่นแทรกซ้อนจึงจะรู้ตัว, Thai definition: ลักษณะที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่อีกสิ่งหนึ่งกำลังเกิดอยู่
สร้างกำแพง    [V] create a barrier, See also: create a trouble, create a obstacle, create a hindrance, Example: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน, Thai definition: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
ข้อขัดขวาง[n. exp.] (khø khatkhwāng) EN: obstacle ; complication ; objections   
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang khatkhwāng) EN: obstacle ; resistance ; disconnector   
ขวาก[n.] (khwāk) EN: spike ; thorns ; obstacles ; caltrop ; caltrap   FR: épieu [m] ; herse [f]
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open   FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition   FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
สร้างกำแพง[v. exp.] (sāng kamphaēng) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance   FR: créer un obstacle
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfang) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear   
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
อุปสรรคในการพัฒนา[n. exp.] (uppasak nai kān patthanā) EN: barrier to development   FR: obstacle au développement
วิบาก[n.] (wibāk) EN: obstacle ; difficulty   
วิ่งวิบาก[n. exp.] (wing wibāk) EN: cross-country race; obstacle race   FR: steeple [m] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTACLE    AA1 B S T AH0 K AH0 L
OBSTACLES    AA1 B S T AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacle    (n) (o1 b s t @ k l)
obstacles    (n) (o1 b s t @ k l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狭き門[せまきもん, semakimon] (n) narrow gate; obstacle; school (position) hard to enter (get) [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance [Add to Longdo]
障り[さわり, sawari] (n) hindrance; obstacle; harm; bad effect; sickness [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
障害物[しょうがいぶつ, shougaibutsu] (n) obstacle [Add to Longdo]
障害物競走[しょうがいぶつきょうそう, shougaibutsukyousou] (n) obstacle race [Add to Longdo]
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution [Add to Longdo]
当たり障り;当り障り;当たりさわり;当りさわり[あたりさわり, atarisawari] (n) (often as 当たり障りがない, 当たり障りのない, etc.) obstacle [Add to Longdo]
難関[なんかん, nankan] (n) barrier; obstacle; difficulty; hurdle; deadlock; (P) [Add to Longdo]
百難[ひゃくなん, hyakunan] (n) all obstacles; all sorts of trouble [Add to Longdo]
妨害物[ぼうがいぶつ, bougaibutsu] (n) obstacle [Add to Longdo]
摩羅;魔羅[まら, mara] (n) (1) obstacle to Buddhist practice (practise); (2) (vulg) (uk) penis [Add to Longdo]
魔障[ましょう, mashou] (n) obstacle to Buddhist practice (practise) [Add to Longdo]
万障[ばんしょう, banshou] (n) all obstacles [Add to Longdo]
万難[ばんなん, bannan] (n) many obstacles; innumerable difficulties [Add to Longdo]
無碍;無礙[むげ, muge] (adj-na,n) free from obstacles [Add to Longdo]
痞え;痞(io);支え;閊え[つかえ, tsukae] (n) (1) load on one's chest; (2) (支え, 閊え only) obstacle; hindrance; impediment; difficulty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火焰山[huǒ yàn shān, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄕㄢ, / ] Mountain of Flames of legend; fig. unsurmountable obstacle; Mountain of Flames in Turpan depression in Xinjiang [Add to Longdo]
留难[liú nàn, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄢˋ, / ] to make sth difficult; to create obstacles [Add to Longdo]
绊脚石[bàn jiǎo shí, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] stumbling block; obstacle [Add to Longdo]
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, / ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation [Add to Longdo]
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, / ] breakthrough; to overcome an obstacle quickly [Add to Longdo]
越障[yuè zhàng, ㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, ] to surmount obstacles; assault course for training troops [Add to Longdo]
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, ] obstacle; hindrance; resistance; obstruction [Add to Longdo]
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstacle \Ob"sta*cle\, n. [F., fr. L. obstaculum, fr. obstare to
   withstand, oppose; ob (see {Ob-}) + stare to stand. See
   {Stand}. and cf. {Oust}, v.]
   That which stands in the way, or opposes; anything that
   hinders progress; a hindrance; an obstruction, physical or
   moral.
   [1913 Webster]
 
      If all obstacles were cut away.
      And that my path were even to the crown. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Impediment; obstuction; hindrance; difficulty. See
     {Impediment}, and {Obstruction}.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 obstacle [obstakl]
   obstacle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top