Search result for

*modification*

(120 entries)
(1.2573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: modification,-modification-, *modification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modification    [N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การแก้ไข, Syn. alteration, adjustment

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavior modificationการปรับพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Modification for exportการปรับปรุงเพื่อการส่งออก [TU Subject Heading]
Behavior Modificationการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,การปรับพฤติกรรม [การแพทย์]
Covalent Modificationการเปลี่ยนแปลงแบบโคเวเลนต์ [การแพทย์]
Fleischer Modification-Water Typeเครื่องวัดความดันของน้ำไขสันหลัง [การแพทย์]
Cloud modificationการดัดแปรเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Membrane Modificationsการดัดแปลงของเยื่อบุเซล [การแพทย์]
Modificationการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration

English-Thai: Nontri Dictionary
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
- Small modification.- แต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยน่ะ Death Race (2008)
Very nice modification.แต่งรถได้เยี่ยม Death Race (2008)
Legal modification, street racing this guy would definitely have a record, We will find himข้อหาแต่งรถ แข่งรถบนถนน หมอนี่ต้องมีประวัติ เจอตัวแน่ Fast & Furious (2009)
I was made aware of some modifications made to the Chief of Staff's office.ผมได้รับทราบถึงการปรับแต่ง ที่ทำไว้กับห้องทำงาน ของหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- No structural modifications.- ไม่มีการดัดแปลงโครงสร้าง London. Of Course (2009)
We have to make some small modifications to software Roark.เราต้องแก้ไขซอฟแวร์ของโร๊ก Chuck Versus the Dream Job (2009)
Daylight modifications are my specialty.หรือแค่เคยเป็นน่ะ Daybreakers (2009)
The protocols of conclave are not subject to modification.แต่ต้องทำด้วยความภาคภูมิใจที่. Angels & Demons (2009)
How do you know this modification you've madeนายจะแน่ใจได้ไงว่า การดัดแปลงของนาย Human (2010)
With one modification.โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข1ข้อ Incursion: Part 2 (2010)
It just needed... Minor modification.มันต้อง มีการปรับปรุงเล็กน้อย Peter (2010)
With some modifications, this should act as a doorstop.เปลี่ยนแปลงอีกนิด สิ่งนี้จะกลายเป็น เครื่องหยุดประตู Over There: Part 2 (2010)
- Yeah, you're welcome. What are your thoughts on genetic modification?ไม่เป็นไรจ้ะ เธอคิดยังไงเกี่ยวกับการตัดต่อทางพันธุกรรม Je Suis Une Amie (2011)
But with my modifications, it is unlike any other Zhviegel on the market.แต่ด้วยการพลิกแพลงของฉัน มันทำให้ไม่เหมือน Zhviegel ทั่วไปตามท้องตลาดนะ Deadline (2011)
Obviously, we don't want any public record of our modifications.ด้วยเหตุผลที่ว่า เราไม่ต้องการ ให้การดัดแปลงของเรามีบันทึก หลุดไปถึงคนอื่นได้ On the Fence (2011)
You know, with all this behavioral modification going on around here,รู้ไหม กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กับการมาอยู่ที่นี่ Disturbing Behavior (2011)
I, uh, told her that I was fighting the custody modification.ว่าฉันจะฟ้องร้อง ให้เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ดูแล La O Na Makuahine (2012)
Behavior modification is the current standard.การปรับพฤติกรรมเป็นมาตรฐานในปัจจุบันครับ Tricks and Treats (2012)
I'm gonna contest the custody modification.ผมจะค้านการแก้ไขสิทธิการปกครองบุตร Ua Hala (2012)
Mod levels are hacked modifications to the game.เลเวลม็อดเป็นระบบแฮคที่อยู่ในเกม The Wheels on the Bus... (2012)
We made some modifications to the uniform.เราได้ปรับแต่งเครื่องแบบนิดหน่อย The Avengers (2012)
So don't have Fitz-Simmons going making modifications, like a-a-a-a...เเล้วก็ไม่ต้องให้ฟิตซ์กับซิมม่อนส์ มาช่วยดัดเเปลงอะไรทั้งนั้น มันเหมือน... 0-8-4 (2013)
Your father made similar modification, to the craft that brought your here.พ่อของเจ้าเคยทำปรับแต่ง ยานเดินทางลำที่ส่งเจ้ามาที่นี่ Man of Steel (2013)
Even with the modifications I requested?แม้ว่าฉันอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรหน่อย 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)
We can make any modifications you need immediately, but without the processor back online--เราปรับได้ตามความต้องการคุณทันที แต่ถ้าตัวประมวลผลไม่กลับมาออนไลน์ Under the Mask (2015)
I believe these old transporters were only ever used for cargo but a few modifications seemed to do the trick.ฉันเชื่อว่าการขนส่งเก่าเหล่านี้ เท่านั้นที่เคยใช้สำหรับการขนส่งสินค้า แต่การปรับเปลี่ยนไม่กี่ดูเหมือน จะทำเคล็ดลับ Star Trek Beyond (2016)
With a wee modifications, 20 max.ด้วยการปรับเปลี่ยนเล็ก 20 แม็กซ์ Star Trek Beyond (2016)
The modifications and equipment installations are progressing on the schedule.การปรับเปลี่ยนและติดตั้งกำลัง ประมวลผลบนตาราง Hidden Figures (2016)
Surely there's no concern performing these modifications on an old-style robot?ไม่พิจารณาการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นเก่าแล้ว Bicentennial Man (1999)
-How did you do the modification?ทำไมคุณถึงพัฒนาชิพได้ Bicentennial Man (1999)
I've come up with a design, or a modification rather that if I'm correct, would enable you to deal with solid foods and liquids.ผมคิดแบบได้นะ เรียกว่าปรับแต่งมากกว่า ถ้าผมไม่ผิดนะ... Bicentennial Man (1999)
Ah... I would quite like to... tell him about my whistle modification.ผมจะได้บอกเขาเรื่องการผิวปากเปิดไฟ Around the World in 80 Days (2004)
Well, we've decided on a few modifications before putting you back inside.ดีที่เราได้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนไม่กี่ ก่อนที่จะวางคุณกลับภายใน Cubeº: Cube Zero (2004)
How are the modifications?เปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้าง Æon Flux (2005)
Behavior modification is required.คุณต้องแก้นิสัยตัวเอง American Pie Presents: Band Camp (2005)
Behavior modification evident.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นข้อพิสูจน์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
But, may I suggest one little modification.ให้ฉันแนะไรหน่อยนะ Purple Giraffe (2005)
Behavior modification.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม The Bourne Ultimatum (2007)
The genetic modification formula.สูตรปรับปรุงพันธุกรรม Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
After that all I needed to do was remotely upload a modification from my laptop.หลังจากนั้น สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือแค่ ส่งข้อมูลที่แก้ไขจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเท่านั้น Episode #2.7 (2008)
Well, we're considering modifications and...เอาล่ะ... เรามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงมัน และ The Legend (2008)
- Body modification.-Body-ModificationTattoo (2002)
Have you ever heard of body modification?Haben Sie schon mal was von Body-Modification gehört? American Mary (2012)
Genital modification.Genital-ModificationAmerican Mary (2012)
Genital modification.Genital-ModificationAmerican Mary (2012)
They run the largest body modification website in the world.Sie haben die größte Body-Modification-Website der Welt. American Mary (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modificationIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปร    [N] change, See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition, Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง, Example: การแปรของภาษาเป็นการแปรแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย, Thai definition: การเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
การผันแปร    [N] alteration, See also: change, shift, turn, transformation, deviation, conversion, modification, Syn. การแปรผัน, การแปร, การเปลี่ยนแปลง, การกลับกลาย, Example: สาเหตุใหญ่ๆ ที่ทำให้เกิดการผันแปรในยีนได้แก่รังสีไวรัสและยาบางชนิด, Thai definition: การกลับกลายไป, การเปลี่ยนแปลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดัดแปลง[n.] (kān datplaēng) EN: modification ; adaptation   FR: modification [f]
การดัดแปลงเคมี[n. exp.] (kān datplaēng khēmī) EN: chemical modification   FR: modification chimique [f]
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การปรับพฤติกรรม[n. exp.] (kān prap phreuttikam) EN: behaviour modification = behavior modification (Am.)   
การปรับแปลง[n.] (kān prapplaēng) EN: modification [f]   FR: modification du comportement [f]
การปรับเปลี่ยน[n.] (kān prapplīen) EN: modification [f]   
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam) EN: genetic modification   FR: modification génétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODIFICATION    M AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
MODIFICATIONS    M AA2 D AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modification    (n) (m o2 d i f i k ei1 sh @ n)
modifications    (n) (m o2 d i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: แก้ไขใหม่ English: modification

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abänderung {f}; Modifikation {f}; Modifizierung {f}modification [Add to Longdo]
Abwandlung {f}variation; modification [Add to Longdo]
Adressenänderung {f}; Adressenmodifikation {f}address modification [Add to Longdo]
Änderung {f} | Änderungen {pl}modification | modifications [Add to Longdo]
Attributmodifikation {f}attribute modification [Add to Longdo]
Holzvergütung {f}modification of wood [Add to Longdo]
Programm-Modifikation {f}program modification [Add to Longdo]
Umrüstung {f}conversion; modification [Add to Longdo]
Änderung vorbehalten!Subject to modification! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] (n) {comp} object modification [Add to Longdo]
モディフィケーション[, modeifike-shon] (n) modification [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] (n) {comp} reason for revision; reason for modification [Add to Longdo]
換骨奪胎[かんこつだったい, kankotsudattai] (n,vs) adaptation (e.g. of a poem or novel); rewriting; recasting; modification; rehashing [Add to Longdo]
形態機能的変化;形態・機能的変化[けいたいきのうてきへんか, keitaikinoutekihenka] (n) morphofunctional modifications [Add to Longdo]
行動変容[こうどうへんよう, koudouhenyou] (n) behavior modification [Add to Longdo]
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] (n) {comp} modification mode [Add to Longdo]
修正時間[しゅうせいじかん, shuuseijikan] (n) {comp} modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
修正法[しゅうせいほう, shuuseihou] (n) rectification; modification [Add to Longdo]
準用[じゅんよう, junyou] (vs) to apply (the law) with necessary modifications; to apply mutatis mutandis; to apply correspondingly [Add to Longdo]
商品化[しょうひんか, shouhinka] (n,vs) commercialization (e.g. product); commodification [Add to Longdo]
身体改造[しんたいかいぞう, shintaikaizou] (n) body modification [Add to Longdo]
身体変工[しんたいへんこう, shintaihenkou] (n) body modification [Add to Longdo]
調整[ちょうせい, chousei] (n,vs) regulation; coordination; adjustment; tuning; modification; alteration; (P) [Add to Longdo]
変形[へんけい, henkei] (n,vs,adj-no) transformation; variation; metamorphosis; modification; deformation; variety; deformity; monster; (P) [Add to Longdo]
変更[へんこう, henkou] (n,vs) change; modification; alteration; revision; amendment; (P) [Add to Longdo]
変更届(P);変更届け[へんこうとどけ, henkoutodoke] (n) (abbr) (See 在留届) notification of change; alteration report; registration of modification; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
商品化[shāng pǐn huà, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ ㄏㄨㄚˋ, ] commodification [Add to Longdo]
基因修改[jī yīn xiū gǎi, ㄐㄧ ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] genetic modification [Add to Longdo]
变调[biàn diào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] modified tone; tonal modification [Add to Longdo]
转基因[zhuǎn jī yīn, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ , / ] genetic modification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
調整[ちょうせい, chousei] modification, alteration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modification \Mod`i*fi*ca"tion\, n. [L. modificatio a measuring:
   cf. F. modification. See {Modify}.]
   1. The act of modifying, or the state of being modified; a
    change; as, the modification of an opinion, or of a
    machine. --Bentley.
 
   Syn: change, alteration, adjustment.
     [1913 Webster]
 
   2. Something which has been modified; a modified form or
    condition; state as modified; as, the various
    modifications of light; the latest modification of the
    operating system crashes less frequently.
 
   Syn: model[8].
     [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Gram.) The alteration of the meaning of a word or phrase
    by another word or phrase; -- usually a restriction of the
    scope of the word modified; as, in the phrase "a billion
    dollars is a relatively small sum to spend on cancer
    research" the modification of small by relatively is
    needed to make the sentence accurate, rather than
    ludicrous.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top