Search result for

*happen*

(308 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: happen,-happen-, *happen*
Possible hiragana form: *はっぺん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happen    [VI] ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen    [VI] พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
happen on    [PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. blunder on, chance on, come across
happen to    [PHRV] เกิดขึ้นกับ
happen to    [PHRV] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้พัง, ทำให้หาย
happening    [N] ปรากฏการณ์, See also: เหตุการณ์, เรื่องราว, Syn. event, incident, occurrence
happen upon    [PHRV] พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on
happen along    [PHRV] มาถึงโดยบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
similar happeningsเหตุที่เกิดอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation; happening; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
happeningn. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี, Syn. occurrence,event
happenstancen. โอกาส,เหตุบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened?เกิดอะไรขึ้น? You're Undead to Me (2009)
Could happen.ก็อาจเป็นได้ Ball and Chain (2010)
What happened?เกิดอะไรขึ้น? Engagement (2013)
Look what's happened to our stable... Table.ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตารางของเรามี เสถียรภาพ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Does he know what's happened?เขารู้สิ่งที่เกิดขึ้นไหม The Great Dictator (1940)
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น The Great Dictator (1940)
What's happened? He looks strange.เกิดอะไรขึ้น ท่านดูแปลกๆนะ The Great Dictator (1940)
What's happened?เกิดอะไรขึ้น? Pinocchio (1940)
You see what happens?คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น? Pinocchio (1940)
That was close. Maybe we'd better go to bed... before something else happens.ที่อยู่ใกล้ บางทีเราควรที่จะไป นอน Pinocchio (1940)
What could have happened to him?สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขา? Pinocchio (1940)
What's happened?เกิดอะไรขึ้น? Pinocchio (1940)
Let's get outta here before something else happens.ให้ของได้รับจาก ที่นี่ ก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างอื่น Pinocchio (1940)
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us.นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา Pinocchio (1940)
- Oh, what's happened?โอ้สิ่งที่เกิดขึ้น? Pinocchio (1940)
Maybe something awful happened to him.บางทีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัว เกิดขึ้นกับเขา Pinocchio (1940)
What's happened to you?สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
- What's happened to your friend?- เเล้วเพื่อนคุณไปไหนซะล่ะ Rebecca (1940)
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book.ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น Rebecca (1940)
When did all this happen?เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่กัน Rebecca (1940)
So this is what's been happening during my illness.นี่สินะที่เกิดขึ้นระหว่างที่ฉันนอนป่วยอยู่ Rebecca (1940)
What boat? What happened to it?เรืออะไรคะ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับมัน Rebecca (1940)
Perhaps if such a thing happens again, Mrs. De Winter will tell me personally.ถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้อีก คุณผู้หญิงควรจะบอกให้ฉันทราบ Rebecca (1940)
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้ Rebecca (1940)
No, he hasn't been in the house at all, and I'm afraid something might have happened to him.- ยังเลยค่ะ ฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา Rebecca (1940)
The thing's happened.สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้ว Rebecca (1940)
She knew that this would happen.- หล่อนรู้ว่านี่ต้องเกิดขึ้น Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
What's happened?เกิดอะไรขึ้นคะ Rebecca (1940)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
I've been thinking of nothing else since it happened.ผมไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น Rebecca (1940)
We pretend it all happened only once, at a given time and place.เราได้แต่เชื่อ ว่ามันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว ครั้งนี้ Night and Fog (1956)
- Listen, it happens all the time.- ฟังมันเกิดขึ้นตลอดเวลา 12 Angry Men (1957)
The lights were out, and they proved in court that at night you can look through the windows and see what's happening on the other side.ไฟออกและพวกเขาได้รับการพิสูจน์ในศาลว่าในเวลากลางคืน คุณสามารถมองผ่านหน้าต่างและดูสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
What happened to the knife?เกิดอะไรขึ้นกับมีดหรือไม่ เขาอ้างว่ามันตกลงไปในหลุมในกระเป๋าของเขา 12 Angry Men (1957)
What actually happened is this.สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี้ 12 Angry Men (1957)
Now, this happened at 10 minutes after 12.ตอนนี้ที่เกิดขึ้นใน 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
Maybe those things happened, but maybe they didn't.บางทีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่บางทีพวกเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
This is what I think happened. The old man heard the fight a few hours earlier.นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการที่เกิดขึ้น ชายชราคนหนึ่งได้ยินเสียงการต่อสู้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ 12 Angry Men (1957)
I mean, what's happening in here?I mean, what's happening in here? 12 Angry Men (1957)
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you.At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you. 12 Angry Men (1957)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน The Old Man and the Sea (1958)
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี The Old Man and the Sea (1958)
He was trying to explain what had happened to the marlin.เขาได้รับการพยายามที่จะ อธิบาย เกิดอะไรขึ้นกับมาร์ลิน The Old Man and the Sea (1958)
- What happened to the truck?- สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุก? The Ugly American (1963)
- Punjit, who saw this happen?- Punjit ที่เห็นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร - ผม. The Ugly American (1963)
I never believed it would happen.ฉันไม่เคยเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น The Ugly American (1963)
I can't tell Baker what happened to the money.ฉันบอกเบเกอร์ไม่ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงิน ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happenAccidents will happen in the best-regulated families.
happenAccidents will happen. [Proverb]
happenAccidents will happen when they are least expected.
happenAccidents will happen when we are off guard.
happenA dreadful accident happened on the corner.
happenA fire may happen at any moment.
happenAfter what has happened, I dare not see her again.
happenA great number of accidents happen every year.
happenAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
happenA lot of things happened and my schedule was messed up.
happenAn accident has happened.
happenAn accident just happened.
happenAn accident may happen at any time.
happenA newspaper tells us what is happening in the world.
happenA number of traffic accidents have happened recently.
happenAnything can happen in the world of dreams.
happenAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
happenAs it happened, I left my homework at home.
happenAs it happened, my grandmother was not at home.
happenAs it happened, my grandmother was not at home that day.
happenAs it happens, I don't have any money with me today.
happenAs it happens, I had no money with me.
happenAs it happens, I have left the book at home.
happenAs it happens, I have left the camera at home.
happenAs it happens, I have no money with me now.
happenAs it happens, she is absent.
happenAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
happenA strange incident happened during his speech.
happenA strange thing happened last night.
happenAs you look at your face, you try to figure out what is happening behind it, in your mind.
happenA terrible accident happened in his absence.
happenA terrible thing happened last week.
happenA traffic accident happened there.
happenAt this corner there happened an accident that was to be remembered for years.
happenBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
happenBy the way, what happened to the money I lent you?
happenCall me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.
happenCan such a thing happen again?
happenDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
happenDid you happen to be present when the accident happened?
happenDid you happen to see her yesterday?
happenDid you hear what happened to John?
happenDo not change your mind, whatever happens.
happenDo not you know what happened yesterday?
happenDon't change your plans, whatever happens.
happenDon't come to me now with that. You should have said something when it originally happened.
happenDon't let that happen again!
happenDon't you think it of no use worrying about what will happen tomorrow?
happenDo you happen to know a man by the name of Brown?
happenDo you happen to know anything done by her alone?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย    [N] rehappened history, Syn. เรื่องซ้ำรอย, Example: รัฐบาลเตรียมตั้งรับบริษัทสื่อสารต่างชาติที่จะเข้ารุกตลาดไทยเพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่ถูกต่างชาติยึดไปแล้ว, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
สังเกตเห็น    [V] notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
ปรากฏ    [V] appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เกิด    [V] happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น    [V] happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
อุบัติ    [V] happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
มีอันเป็น    [V] happen unexpectedly, See also: happen by chance, occur unpredictably, Example: หนุ่มน้อยยังไม่ทันจะหุบปากเขาก็มีอันเป็นเอ้ออ้าขากรรไกรค้างเมื่อถูกผู้ฟังฮือฮาประท้วง, Thai definition: ปรากฏขึ้นอย่างไม่นึกคาด, เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง
เป็นไป [V] happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ    [N] happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
อุบาท    [N] birth, See also: occurrence, happening, Syn. อุบัติ, การบังเกิด, กำเนิด
ที่เกิดเหตุ    [N] scene, See also: spot where the accident happened, Syn. จุดเกิดเหตุ, Example: ประชาชนมามุงดูในที่เกิดเหตุเป็นจำนวนมาก, Count unit: ที่, แห่ง
ในแง่ที่ [ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
บังเกิด    [V] occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
ปรากฏ    [V] appear, See also: be apparent, happen, manifest oneself, be visible, emerge, Syn. เกิด, แสดง, บังเกิด, มีขึ้น, สำแดง, Example: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น, Thai definition: สำแดงออกมาให้เห็น
การอุบัติ    [N] occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
เกิดเหตุ    [V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น
งานใหญ่    [N] important job, See also: big event, big happening, Example: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ, Count unit: งาน, Thai definition: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
เกิดเหตุ    [V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น
งานใหญ่    [N] important job, See also: big event, big happening, Example: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ, Count unit: งาน, Thai definition: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
สบเหมาะ    [V] happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้
เห็นสมควร [V] view as proper, See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen, Syn. เห็นควร, Example: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม
เกิดเหตุ    [V] have an accident, See also: meet with an accident, (accident) happen, Example: ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุจึงติดตามได้ทันที, Thai definition: มีเรื่องที่ทำให้เกิดผลขึ้น
งานใหญ่    [N] important job, See also: big event, big happening, Example: เขาถูกมองว่าทำงานใหญ่ไม่รอบคอบ ไม่เตรียมการ และไม่ตรวจสอบให้แน่ใจ, Count unit: งาน, Thai definition: เรื่องหรือธุระสำคัญอันพึงกระทำซึ่งต้องใช้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง
รอ    [V] await (for something to happen), See also: stick around, abide, Syn. จ่อ, Example: หากแพ้อากาศเมื่อไรฉันต้องเอาทิชชูรออยู่ที่จมูกอยู่ตลอด เพราะน้ำมูกจะไหลเยอะมาก
สบเหมาะ    [V] happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้
เห็นสมควร [V] view as proper, See also: see as appropriate, consider approve, see as being what should be/happen, Syn. เห็นควร, Example: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร, Thai definition: เห็นว่ามีความเหมาะสม
ขึ้น    [V] come into being, See also: grow up, come out, be up, happen, Syn. เกิด, เกิดขึ้น, Ant. หาย, Example: สนิมขึ้นที่ฐานของเครื่องซักผ้าเพราะโดนน้ำบ่อย, Thai definition: มีขึ้น, เกิดหรือปรากฏต่อสายตา
เป็นมา [V] happen, See also: occur, arise, Example: กลุ่มม็อบชุมนุมเพื่อหาทางต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลดังที่เคยเป็นมาบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance   
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[v.] (koētkheun køn nā nī) EN: precede ; happen before   FR: précéder
เป็นมา[v.] (penmā) EN: happen ; occur ; arise   FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เป็นไป[v.] (penpai) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move   FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitāmloēi) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen   
ปล่อยตามเรื่อง[v. exp.] (plǿi tām reūang) EN: let sth take its course ; let things happen   
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge   FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย[n. exp.] (prawattisāt samrøi) EN: rehappened history ; history repeats itself   FR: répétition de l'histoire [f]
สังเกตเห็น[v. exp.] (sangkēt hen) EN: notice ; see something happen   FR: constater ; percevoir ; discerner
ถ้าเกิด ...[X] (thā koēt ...) EN: if it happens that ...   FR: s'il arrive que ...
อุบัติ[X] (ubat) EN: occur ; happen ; arise ; take place ; break out   FR: survenir ; arriver ; éclater

CMU English Pronouncing Dictionary
HAPPEN    HH AE1 P AH0 N
HAPPENS    HH AE1 P AH0 N Z
HAPPENED    HH AE1 P AH0 N D
HAPPENING    HH AE1 P AH0 N IH0 NG
HAPPENING    HH AE1 P N IH0 NG
HAPPENINGS    HH AE1 P AH0 N IH0 NG Z
HAPPENINGS    HH AE1 P N IH0 NG Z
HAPPENSTANCE    HH AE1 P AH0 N S T AE2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happen    (v) (h a1 p @ n)
happens    (v) (h a1 p @ n z)
happened    (v) (h a1 p @ n d)
happening    (v) (h a1 p @ n i ng)
happenings    (n) (h a1 p @ n i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bissen {m}; Happen {m}bite [Add to Longdo]
Ereignis {n} | Ereignisse {pl}happening | happenings [Add to Longdo]
Geschehnis {n} | die Geschehnisse der letzten Tage | die Geschehnisse der letzten Tageevent; incident | the events of the past few days | what has been happening in the past few days [Add to Longdo]
unter allen Umständenat all events; whatever happens [Add to Longdo]
erfolgen; sich ereignen; geschehen | erfolgend; sich ereignend; geschehend | erfolgt; ereignet; geschehen | es erfolgt; es ereignet sich; es geschieht | es erfolgte; es ereignete sich; es geschah | es ist/war erfolgt; es hat/hatte sich ereignet; es ist/war geschehento take place; to happen | takeing place; happening | happened | it happens | it happened | it happened [Add to Longdo]
ganz gleich, was passiertno matter what happens [Add to Longdo]
geschahhappend [Add to Longdo]
geschehen; passieren; vorkommen | geschehend; passierend; vorkommend | geschehen; passiert; vorgekommen | es geschieht; es passiert; es kommt vor | es geschah; es passierte; es kam vor | es ist/war geschehen; es ist/war passiert; es ist/war vorgekommen | es geschähe | so tun als wäre nichts geschehento happen; to occur | happening; occurring | happened; occurred | it happens | it happened | it has/had happened | it would happen | to act as if nothing had happened [Add to Longdo]
geschiehthappens [Add to Longdo]
glücklicher Umstandhappenstance [Add to Longdo]
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]
zufällig stoßen auf; zufällig treffento happen on; to happen upon [Add to Longdo]
wesen | westto be; to exist; to be available | is; exists; is available; happens [Add to Longdo]
zustoßen; widerfahren | zustoßend; widerfahrend | zugestoßen; widerfahrento happen to | happening | happened [Add to Longdo]
Er ließ es geschehen.He let it happen. [Add to Longdo]
Es soll nicht wieder vorkommen.It won't happen again. [Add to Longdo]
Ich habe es schon erlebt.I've known it to happen. [Add to Longdo]
Ich habe es vorhergesehen.I knew it would happen. [Add to Longdo]
Ich habe ihn zufällig getroffen.I happened to meet him. [Add to Longdo]
Ich traf ihn zufällig.I happened to meet him. [Add to Longdo]
Leben ist das, was passiert, wenn du gerade andere Pläne schmiedest.Life is what happens to you while you are making plans. [Add to Longdo]
Sie haben ein Kind, und zwar einen Sohn.They have one child and that happens to be a son. [Add to Longdo]
So musste es kommen.It was bound to happen. [Add to Longdo]
Unverhofft kommt oft.Things always seem to happen when you least expect them. [Add to Longdo]
Was wird deiner Vorhersage nach geschehen?What do you prophesy will happen? [Add to Longdo]
Wir haben es hautnah miterlebt.It happened right in front of our eyes. [Add to Longdo]
Wir sahen es zufällig.We happened to see it. [Add to Longdo]
Ich hasse es, wenn das passiertHIWTH : (I) hate it when that happens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times [Add to Longdo]
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]
とすれば[, tosureba] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ...; (P) [Add to Longdo]
ひょっとして[, hyottoshite] (exp) by any chance; (should) it happen (that); (P) [Add to Longdo]
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P) [Add to Longdo]
ネバーハップン[, neba-happun] (n) Never happen [Add to Longdo]
ハプニング[, hapuningu] (n) happening; (P) [Add to Longdo]
ハペニング[, hapeningu] (n) happening [Add to Longdo]
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens [Add to Longdo]
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
可くして[べくして, bekushite] (suf,conj) (1) (uk) as it is bound to (happen); following the natural course; (2) (uk) though possible as it may be [Add to Longdo]
間違っても[まちがっても, machigattemo] (adv) never (even in error); never, ever; never, no matter what happens [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
起こる(P);起る[おこる, okoru] (v5r,vi) to occur; to happen; (P) [Add to Longdo]
鬼が出るか蛇が出るか(io)[おにがでるかじゃがでるか, onigaderukajagaderuka] (exp) You never know what might happen [Add to Longdo]
鬼が出るか仏が出るか[おにがでるかほとけがでるか, onigaderukahotokegaderuka] (exp) (id) God only knows what may happen [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P) [Add to Longdo]
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P) [Add to Longdo]
居合わせる(P);居合せる;居あわせる[いあわせる, iawaseru] (v1,vi) to happen to be present; (P) [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
見かける(P);見掛ける[みかける, mikakeru] (v1,vt) to (happen to) see; to notice; to catch sight of; (P) [Add to Longdo]
行き会う;行会う;行き逢う;行き合う;行逢う[いきあう;ゆきあう, ikiau ; yukiau] (v5u) to meet somebody by chance; to happen upon [Add to Longdo]
行き合わせる[いきあわせる, ikiawaseru] (v1) to happen to meet [Add to Longdo]
降って湧く[ふってわく, futtewaku] (v5k) to happen suddenly; to take place unexpectedly [Add to Longdo]
降りかかる;降り掛かる;降り懸かる;降り掛る;降り懸る;降掛かる;降懸かる;降掛る;降懸る[ふりかかる, furikakaru] (v5r,vi) (1) to fall onto; (2) to happen; to befall [Add to Longdo]
今日は人の身明日は我が身[きょうはひとのみあすはわがみ, kyouhahitonomiasuhawagami] (exp) (id) What chances to one man may happen to all [Add to Longdo]
今日昨日[きょうきのう, kyoukinou] (n) (1) today and yesterday; (2) (something that happened) only yesterday (just recently) [Add to Longdo]
在る(P);有る(P)[ある, aru] (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [Add to Longdo]
昨日今日[きのうきょう, kinoukyou] (n) (1) yesterday and today; (2) (something that happened) only yesterday (just recently) [Add to Longdo]
使む;令む[しむ, shimu] (v5m,aux-v) (uk) (arch) (See しめる) to make happen (old causative verbal ending) [Add to Longdo]
事あれかし;事有れかし[ことあれかし, kotoarekashi] (exp) any time now (waiting, hoping for something to happen) [Add to Longdo]
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P) [Add to Longdo]
事が無い[ことがない, kotoganai] (exp,adj-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has never occurred; to have never done (something); such a thing has not happened; (2) (uk) never happens; there is never a time when [Add to Longdo]
事は無い[ことはない, kotohanai] (exp,adj-i) (1) (uk) there is no need to ...; (2) (uk) never happens; there is never a time when [Add to Longdo]
持ち合せる;持ち合わせる[もちあわせる, mochiawaseru] (v1,vt) to happen to have on hand or in stock [Add to Longdo]
持上がる;持ち上がる[もちあがる, mochiagaru] (v5r,vi) to lift; to happen; to occur; to come up; to turn up [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) [Add to Longdo]
出くわす;出会す;出喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across [Add to Longdo]
出にくい[でにくい, denikui] (adj-i) can't occur easily; difficult to happen [Add to Longdo]
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P) [Add to Longdo]
出合い頭に[であいがしらに, deaigashirani] (adv) as one passes; as one happens to meet [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n,vs) occurrence; happening; taking place; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, ] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations [Add to Longdo]
不约而同[bù yuē ér tóng, ㄅㄨˋ ㄩㄝ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (set phrase) to take the same action or view without prior consultation; happen to coincide [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident [Add to Longdo]
任随[rèn suí, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to allow (sb to have his head); to let things happen [Add to Longdo]
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, / ] auxiliary showing sth happened in the past [Add to Longdo]
便人[biàn rén, ㄅㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 便] sb who happens to be on hand for an errand [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen [Add to Longdo]
偶见[ǒu jiàn, ㄡˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to happen upon; to see incidentally; occasional; accidental [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]
出了事[chū le shì, ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄕˋ, ] sth bad happened [Add to Longdo]
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ, / ] just; exactly; happen to be [Add to Longdo]
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, / ] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness) [Add to Longdo]
势必[shì bì, ㄕˋ ㄅㄧˋ, / ] is bound to (happen) [Add to Longdo]
反思[fǎn sī, ㄈㄢˇ ㄙ, ] to think back over sth that happened; to recollect; to turn over in one's mind [Add to Longdo]
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right) [Add to Longdo]
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun) [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
实况[shí kuàng, ㄕˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] what is actually happening; scene [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings [Add to Longdo]
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign [Add to Longdo]
怎么搞的[zěn me gǎo de, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄍㄠˇ ㄉㄜ˙, / ] How did it happen?; What's wrong?; What went wrong?; What's up? [Add to Longdo]
怎么了[zěn me le, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙, / ] What's up?; What's going on?; What happened? [Add to Longdo]
惋惜[wǎn xī, ㄨㄢˇ ㄒㄧ, ] to feel sorry for a person over sth that should have happened [Add to Longdo]
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old [Add to Longdo]
正在[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing) [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that [Add to Longdo]
正巧[zhèng qiǎo, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] just by chance; to happen to (just at the right time); opportune [Add to Longdo]
没有事[méi yǒu shì, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕˋ, / ] not a bit; nothing is up; nothing alarming is happening [Add to Longdo]
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, ] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life [Add to Longdo]
发生[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out [Add to Longdo]
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] by chance; by coincidence; to happen to [Add to Longdo]
突如其来[tū rú qí lái, ㄊㄨ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄌㄞˊ, / ] to arise abruptly; to arrive suddenly; happening suddenly [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] happen to; sorrow; suffer from [Add to Longdo]
听任[tīng rèn, ㄊㄧㄥ ㄖㄣˋ, / ] to let things happen; laisser-faire [Add to Longdo]
临时[lín shí, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ, / ] at the instant sth happens; temporary; interim; ad hoc [Add to Longdo]
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] as if nothing had happened [Add to Longdo]
谈笑自若[tán xiào zì ruò, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄗˋ ㄖㄨㄛˋ, / ] to talk and laugh as though nothing had happened; to remain cheerful (despite a crisis) [Add to Longdo]
变生肘腋[biàn shēng zhǒu yè, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄥ ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] lit. calamity in one's armpit (成语 saw); a major coup happening on one's doorstep; trouble or danger in one's own backyard [Add to Longdo]
这样一来[zhè yàng yī lái, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄧ ㄌㄞˊ, / ] thus; if this happens then [Add to Longdo]
适值[shì zhí, ㄕˋ ㄓˊ, / ] just at that time; as it happens; by good luck, just then [Add to Longdo]
雷打不动[léi dǎ bù dòng, ㄌㄟˊ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] not shaken by thunder (成语 saw);the arrangements are unalterable; to adhere rigidly to regulations; will go ahead whatever happens (of an arrangement or plan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happen \Hap"pen\ (h[a^]p"p'n), v. i. [imp. & p. p. {Happened}
   (-p'nd); p. pr. & vb. n. {Happening}.] [OE. happenen, hapnen.
   See {Hap} to happen.]
   1. To come by chance; to come without previous expectation;
    to fall out.
    [1913 Webster]
 
       There shall no evil happen to the just. --Prov. xii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. To take place; to occur.
    [1913 Webster]
 
       All these things which had happened. --Luke xxiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   {To happen on}, to meet with; to fall or light upon. "I have
    happened on some other accounts." --Graunt.
 
   {To happen in}, to make a casual call. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Happen [hapən] (n) , s.(m )
   bite
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 happen [hɑpən]
   bite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top