Search result for

*embody*

(38 entries)
(1.7099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embody, -embody-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embody[VT] ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น, Syn. incarnate, personify
embody[VT] รวบรวบเข้าด้วยกัน, Syn. incorporate, organize
disembody[VT] ทำให้วิญญาณออกจากร่าง, See also: ปล่อยวิญญาณจากร่าง, Syn. spiritualize, disincarnate
embody in[PHRV] ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา, Syn. lie in, repose in, reside in, rest in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
embodyvt. ปรากฎในรูปร่าง,ทำให้เป็นรูปร่างขึ้น,สิ่งอยู่ในตัว,ทำให้เป็นตัวตน,รวบรวม,ประมวล., See also: embodier n. ดูembody, Syn. imbody

English-Thai: Nontri Dictionary
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But... Which of you can embody both Swans?แต่เธอคนไหน สามารถเล่นเป็นหงส์ได้ทั้ง 2 ตัว Black Swan (2010)
We are not infidels like the Hatfields. We embody the law.เราไม่ใช่พวกนอกรีตเหมือนแฮตฟิลด์ เราเป็นตัวแทนกฎหมาย Episode #1.2 (2012)
Two young people who embody our ideals of strength and valor.คนหนุ่มสาวที่เปี่ยมอุดมการณ์ แข็งแกร่งและกล้าหาญ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
If we embody our feminine might, intelligence with grace, strength with an iron will, no man can make us cower in our home.ถ้าเราร่วมใจกัน ด้วยสติปัญญา และความมุ่งมั่นของเรา The Axeman Cometh (2013)
We, who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins-- star stuff contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness.เราที่รวบรวมดวงตาท้องถิ่นและหู และความคิดและ ความรู้สึกของจักรวาล, เราได้เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องราว ของต้นกำเนิดของเรา Unafraid of the Dark (2014)
"The leading man must always embody the traits of a leading man."c.bg_transparentพระเอกจะต้องมีลักษณะนิสัย/c.bg_transparent c.bg_transparentของพระเอกเสมอ/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embodyHe wants to embody his ideal.
embodyHow did you embody your idea?
embodyIt is hard to embody one's idea in an action.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลงกาย[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว[V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
ยกตัวอย่าง[V] exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBODY    EH0 M B AA1 D IY0
DISEMBODY    D IH2 S AH0 B AA1 D IY0
EMBODYING    EH0 M B AA1 D IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embody    (v) (i1 m b o1 d ii)
disembody    (v) (d i2 s i m b o1 d ii)
embodying    (v) (i1 m b o1 d i i ng)
disembodying    (v) (d i2 s i m b o1 d i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entkörperlichen | entkörperlichend | entkörperlicht | entkörperlichtto disembody | disembodying | disembodies | disembodied [Add to Longdo]
verkörpern | verkörpernd | verkörpert | verkörpert | verkörperteto embody | embodying | embodied | embodies | embodied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P) [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使具体化[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]
包含[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] to contain; to embody; to include [Add to Longdo]
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embody \Em*bod"y\, v. t. [imp. & p. p. {Embodied}; p. pr. & vb.
   n. {Embodying}.]
   To form into a body; to invest with a body; to collect into a
   body, a united mass, or a whole; to incorporate; as, to
   embody one's ideas in a treatise. [Written also {imbody}.]
   [1913 Webster]
 
      Devils embodied and disembodied.     --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      The soul, while it is embodied, can no more be divided
      from sin.                --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embody \Em*bod"y\, v. i.
   To unite in a body, a mass, or a collection; to coalesce.
   [Written also {imbody}.]
   [1913 Webster]
 
      Firmly to embody against this court party. --Burke.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top