Search result for

*cocoon*

(88 entries)
(1.6446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cocoon,-cocoon-, *cocoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocoon    [VT] แยกตัวเองออกมา, Syn. insulate
cocoon    [N] รังไหมดิบ, See also: ดักแด้, Syn. chrysalis, pupa, silky case
cocoon    [VT] ห่อหุ้มมิดชิด, Syn. cover, overlay, envelop
cocoon    [N] อุปกรณ์กันน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocoonปลอกหุ้ม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocoon(โคคูน') n. รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
cocooneryn. ห้องเลี้ยงดักแด้

English-Thai: Nontri Dictionary
cocoon(n) รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a cocoon of self-banishment.มันเป็นแค่ดักแด้ของการเนรเทศตัวเอง Up in the Air (2009)
I ain't Guttenberg and this ain't Cocoon.อย่าเพิ่ง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I'm living in a cocoon of horror.ชีวิตฉันเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญ Preggers (2009)
I was carried off in the hands off, Morpheus like a caterpillar in a cocoon.มันเหมือนกับว่าในตอนนี้ ผมกลายเป็นหนอนผีเสื้อไปแล้ว หวัดดีที่รัก Sherlock Holmes (2009)
Cocoon.- ดักแด้ผีเสื้อ The Edge (2010)
Well, cocoon right now.อยู่ในระยะดักแด้ The Edge (2010)
I was cocooned by a blanket, you came and cut me out, no big deal...ฉันถูกถักทอคลุมตัวเป็นดักแด้ คุณเข้ามาช่วยฉันออกไป ไม่ใช่เรื่องใหญ่... . Butterfly (2010)
I know you'll think this is ridiculous, but when you think about it, it's gotta be the rev. He collects butterflies, and I saw a butterfly right before I was cocooned.คุณอาจคิดว่ามันไร้สาระ แต่ถ้าคุณคิดให้ดี มันอาจเป็นฝีมือของบาทหลวงนั่น เขาสะสมผีเสื้อ และฉันเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งก่อน ที่จะกลายเป็นตัวดักแด้ Butterfly (2010)
"You wrapped me up in a cocoon. Confess."" สารถาพมาว่า คุณทำฉันเป็นดักแด้งั้นสิ" Butterfly (2010)
Hey! The last time I saw a butterfly like that, I ended up in a cocoon.ครั้งก่อนที่ฉันเห็น ผีเสื้อนั่น ฉันกลายเป็นตัวดักแด้ Butterfly (2010)
The hotel cocoon experience.ประสบการณ์ชื่นชอบส่วนตัว โรงแรมดักแด้ Butterfly (2010)
And eventually, this caterpillar will come out of its cocoon.แล้วในท้ายที่สุด หนอนผีเสื้อนี้ จะออกมาจากรังไหมของมัน แล้วจากนั้นก็... Competitive Ecology (2011)
I was about to give up, and then--and there she was, this beautiful cocooned butterfly ready to emerge.ผมเกือบจะยอมแพ้แล้ว แล้ว--แล้วก็เจอเธอ ตัวอ่อนผีเสื้อที่สวยงาม พร้อมจะออกจากรังไหม Hope (2011)
You were trapped inside a cocoon just waiting for somebody to set you free.คุณถูกขังอยู่ในวังวน รอใครซักคน เพื่อทำให้คุณเป็นอิสระ Hope (2011)
I guess if we're doing movies, it would be more like Cocoon or something like that.ผมว่าถ้าพูดถึงหนัง เราคงพูดถึง หนังเรื่อง "โคคูน" หรือแนวๆ นั้น The Green Hornet (2011)
- Were you too drunk to "begin the search for the cocoon..."- Were you too drunk to "begin the search for the cocoon..." The Landlord (2012)
- Cocoon.- CocoonThe Landlord (2012)
You drive in a proper cocoon sleeping bag...นายขับรถในถุงนอนรูปตัวไหม Episode #18.1 (2012)
It's just heartbreaking that we can't control what happens outside of our cocoon.มันทำให้ฉันปวดใจ ที่เราไม่สามารถไปควบคุม สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายนอกคลับนี้ได้ Basic Instinct (2012)
Your cocoon have security cameras?คลับของคุณมีกล้องวงจรปิดมั้ย (ตรวจตราความปลอดภัย) Basic Instinct (2012)
It was a cocoon.แต่เป็นรังดักแด้ Iron Man 3 (2013)
- It's what's left of a cocoon.- เหมือนจะเป็นดักแด้ Confaegion (2013)
Based on the secretions that I pulled from the cocoon from Vex, I think I can cobble together an anti-toxinดูจากสารที่ฉันได้มาจากดักแด้ ที่เว็กซ์ ฉันอาจจะทำยาต้านพิษ Confaegion (2013)
Somebody drove a bleeding cocoon here and just took off?ใครบางคนขับรถที่มีรังไหมเลือด มาที่นี่แล้วก็ปลดมันออกเหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
So perhaps you can find a reasonable, scientific explanation for the cocoon.บางทีคุณอาจจะพบ คำอธิบายทางวิทยาศาตร์ ที่เหมาะสมสำหรับเรื่องรังไหมนี่ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
We have to cut into the cocoon to get to the remains.เราต้องตัดเข้าไปในรังไหม เพื่อเอาซากศพออกมา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Something spun this cocoon around our victim, okay?มีบางอย่างปั่นเป็นรังไหมนี้ รอบๆเหยื่อของเรา โอเคนะ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
♪ Bones 8x11 ♪ The Archaeologist in the Cocoon Original Air Date on January 14, 2013== sync _BAR_ corrected by elderman == The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Maybe it's trying to tell us that the dome's just a cocoon, and when it finally goes away, we'll all get to be something new.บางทีมันอาจจะกำลังพยายามบอกเราว่า โดมนี่มันก็เเค่ดักเเด้ยักษ์อันนึง เเละเมื่อมันเเตกออก... เราอาจจะกลายร่างเป็นตัวอะไรที่เเปลกๆใหม่ๆมั้ง Blue on Blue (2013)
The caterpillar's in a cocoon now.ตอนนี้หนอนอยู่ในรังไหมแล้ว Let the Games Begin (2013)
By turning the study group against him so he'll run screaming from this rancid cocoon into the welcoming arms of darkness.ทำให้กลุ่มติวต่อต้านเขาไง แล้วเขาจะได้วิ่งหนีไปจากรังไหมเน่าๆ สู่อ้อมแขนของความมืดมิดที่รอเขาอยู่ Advanced Introduction to Finality (2013)
- A cocoon of safety.เป็นพืื้นที่นิรภัย Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
The hatchling burrowed... straight for the nearest source of radiation... your father's power plant, in Janjira... and cocooned there for 15 years, absorbing its radioactive fuel... to gestate, to grow.ตัวอ่อนชอนไช ไปหาแหล่งรังสีที่ใกล้ที่สุด โรงงานที่พ่อคุณทำงานอยู่ และเป็นดักแดมา 1 5ปี ดูดกลื่นพลังงานรังสี Godzilla (2014)
Is it over, or is it transitioning into cocooning?ว่าเสร็จหมดรึยัง หรือมีการเปลี่ยนแปลง ปลีกวิเวกออกไป Virtual Reality Bites (2015)
And that is why, in my opinion... the movie Cocoon is pure pornography.นั่นเป็นเหตุผลที่ในความเห็นฉัน Cocoon คือหนังโป๊ดีๆ นี่แหละ Deadpool (2016)
And that's where you see the truly imperialist aspirations of branding which is about building these privatized branded cocoons.และนั่นคือที่ที่คุณได้เห็นความทะเยอทะยาน แบบจักรวรรดินิยมของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำลังสร้างรังดักแด้ที่มีเครื่องหมายการค้าของเอกชนขึ้นมา The Corporation (2003)
Soon, they'll turn into cocoons.อีกไม่นาน พวกมันก็จะกลายเป็นดักแด้ Innocent Steps (2005)
The only explanation of Jean's survival is that her powers wrapped her in a cocoon of telekinetic energy.พลังของเธอได้ห่อหุ้มตัวเธอเอาไว้ เหมือนดักแด้ที่มีพลังเคลื่อนไหว เธอจะปลอดภัยมั้ย X-Men: The Last Stand (2006)
I feel like an angel baby swaddled in a cocoon of cloud candy.ฉันรู้สึกเหมือนทารกแองเจิลในรังไหม ของลูกอมเมฆ American Duos (2007)
Can he step out of the cocoon and fly?เขาจะออกมาจากดักแด้และบินได้มั้ย The Damage a Man Can Do (2008)
Okay, how you doing? Hello.Lloyd präsentiert "CocoonSay Anything... (1989)
We're gonna watch this movie Cocoon.Wir werden uns den Film "Cocoon" ansehen. Say Anything... (1989)
Okay. So, here we go with Cocoon.Ok, also, es geht los mit "Cocoon". Say Anything... (1989)
Just like in Cocoon.Wie in CocoonWhen I'm 64 (1990)
They're showing Cocoon in the chapel!In der Kapelle wird Cocoon gezeigt! My Old Friend's New Friend (2004)
It's likeCocoon meetsDirty Dancing.Es ist, als träfe "Cocoon" auf "Dirty Dancing". Family (2007)
This week is Cocoon.Diese Woche kommt CocoonThis Is Not Gonna End Well (2010)
Unless there's an emergency, I'm not allowed to stop, so sit down, watch Cocoon 2 and shut up.Sofern es keinen Notfall gibt, darf ich nicht anhalten, also setzen Sie sich, schauen Sie "Cocoon 2" und seien Sie still. The Magician's Code: Part 1 (2012)
She calls my junk the "cocoon".Sie nennt meinen Penis "Cocoon". The Internship (2013)
I feel like I'm in "Cocoon," for God's sake.Ich fühle mich wie in "Cocoon". Um Gottes Willen! Babel (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocoonSilkworms spin cocoons.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอกดักแด้[n.] (pløk dak daē) EN: cocoon   FR: cocon [m]
สาวไหม[v. exp.] (sāo mai) EN: draw the silk (from cocoons)   FR: dévider (la soie du cocon)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCOON    K AH0 K UW1 N
COCOONS    K AH0 K UW1 N Z
COCOONING    K AH0 K UW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocoon    (v) (k @1 k uu1 n)
cocoons    (v) (k @1 k uu1 n z)
cocooned    (v) (k @1 k uu1 n d)
cocooning    (v) (k @1 k uu1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kokon {m}cocoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コクーン[, koku-n] (n) cocoon [Add to Longdo]
玉繭[たままゆ, tamamayu] (n) (1) dupion (double cocoon formed jointly by two or more silkworms); dupioni; (2) cocoon [Add to Longdo]
屑繭[くずまゆ, kuzumayu] (n) waste cocoon (silk); bad cocoon; damaged cocoon [Add to Longdo]
収繭[しゅうけん, shuuken] (n) cocoon crop [Add to Longdo]
春繭[はるまゆ, harumayu] (n) spring cocoon crop [Add to Longdo]
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep [Add to Longdo]
二つ繭[ふたつまゆ, futatsumayu] (n) double cocoon [Add to Longdo]
[まゆ, mayu] (n) cocoon; (P) [Add to Longdo]
繭をかける;繭を掛ける[まゆをかける, mayuwokakeru] (exp,v1) to spin a cocoon [Add to Longdo]
繭価[まゆか;けんか, mayuka ; kenka] (n) (obsc) price of a cocoon [Add to Longdo]
繭玉[まゆだま, mayudama] (n) (See 餅花) New Year's decoration with cocoon-shaped cakes [Add to Longdo]
熨斗糸[のしいと, noshiito] (n) coarse silk from the outside of a cocoon (a type of waste thread) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作茧自缚[zuò jiǎn zì fú, ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
吐丝自缚[tǔ sī zì fú, ㄊㄨˇ ㄙ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, / ] reel silk from cocoons [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] cocoon [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, / ] to reel silk from cocoons [Add to Longdo]
造茧自缚[zào jiǎn zì fú, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ, / ] to spin a cocoon around oneself (成语 saw); enmeshed in a trap of one's own devising; hoist with his own petard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocoon \Co*coon"\, n. [F. cocon, dim. of coque shell of egge and
   insects, fr. L. concha mussel shell. See {Conch}.]
   1. An oblong case in which the silkworm lies in its chrysalis
    state. It is formed of threads of silk spun by the worm
    just before leaving the larval state. From these the silk
    of commerce is prepared.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The case constructed by any insect to contain its
      larva or pupa.
    (b) The case of silk made by spiders to protect their
      eggs.
    (c) The egg cases of mucus, etc., made by leeches and
      other worms.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top