Search result for

*block*

(554 entries)
(0.9848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: block,-block-, *block*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
blockbusterภาพยนตร์หรือหนังสือที่ประสบความสำเร็จได้รับความนิยมจากผู้ชมหรือผู้อ่าน, หนังทำเงิน, หนังสือขายดี
Calcium Channel blocker (n ) ยาต้านแคลเซียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block    [N] ตึกใหญ่
block    [N] ที่วางของโชว์ในการประมูล
block    [N] ชิ้นของวัสดุที่เป็นของแข็งและมีลักษณะแบนราบ
block    [VT] กีดขวาง, Syn. obstruct
block    [VT] อัดให้เข้ารูป
block    [VT] หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
block    [N] สิ่งกีดขวาง, Syn. obstruction
block    [N] ช่วงตึก, [แถวติดต่อกันของอาคาร]
block    [VI] ถ่วงความเจริญ, Syn. hinder
block    [N] การหยุดชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคิดหยุดชะงัก
block in    [PHRV] ถมด้วยอิฐหรือของแข็ง
block in    [PHRV] ร่างคร่าวๆ, See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
block up    [PHRV] อุดตัน, See also: ถูกปิดกั้น, Syn. seal up, stop up, stuff up
blockade    [N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น
blockage    [N] การปิดล้อม, See also: การขัดขวาง, การปิดกั้น, Syn. obstruction
block off    [PHRV] ปิดกั้น, Syn. seal off
block out    [PHRV] บดบัง, See also: ปกคลุม
block out    [PHRV] ทับ (รูปภาพ, การพิมพ์), See also: ปิดทับ
blockhead    [N] คนโง่เง่า, See also: คนที่ไม่ฉลาด, Syn. idiot, fool, Ant. genius
roadblock    [N] สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier
woodblock    [N] แม่พิมพ์ทำด้วยไม้สำหรับพิมพ์เป็นรูปต่างๆ, Syn. woodcut, woodprint
woodblock    [N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
blockbuster    [N] ลูกระเบิดที่ปล่อยจากเครื่องบิน
heart block    [N] ภาวการณ์สูบฉีดโลหิตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประสานกัน
office block    [N] อาคารใหญ่ซึ่งเป็นสำนักงานของหลายบริษัท, Syn. office building
building block    [N] ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
go to the block    [IDM] ถูกฆ่าด้วยขวาน
go to the block    [IDM] หมดสติ (จากยาหรือก๊าซ), Syn. go under
stumbling-block    [IDM] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial heart blockภาวะหัวใจขัดบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific blockadeการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paper blockadeการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recovery blockบล็อกสำหรับกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
randomised block; randomized blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
randomized block; randomised blockบล็อกเชิงสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
short engine; short block; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
short block; short engine; short motorเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short motor; short block; short engineเครื่องยนต์ส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusion rim; bite-block; bite-rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block diagramแผนภาพบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block diagramแผนภาพบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block faultingการเลื่อนเป็นบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block header๑. ส่วนหัวกลุ่มระเบียน๒. ส่วนหัวบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block lavaลาวาบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block lengthความยาวกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block limitขีดจำกัดในเขตรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block markเครื่องหมายสิ้นสุดบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block matrixเมทริกซ์แบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block matrix-multiplicationการคูณเมทริกซ์แบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block-structured languageภาษาโครงสร้างแบบบล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
block-structured languageภาษาโครงสร้างแบบบล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block-submatrixเมทริกซ์ย่อยแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
blockadeการปิดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockadeการปิดล้อมทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blockade, pacificการปิดล้อมยามสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockade, paperการปิดล้อมที่ไร้ผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blockingการจัดเป็นกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bite-block; bite-rim; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bite-rim; bite-block; occlusion rimแท่นกัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blockกลุ่มอาคาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block๑. กลุ่มระเบียน๒. บล็อก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block๑. เศษบล็อก๒. บล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block bookหนังสือพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
block designแผนแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block mountainภูเขาบล็อก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
block multiplicationการคูณแบบบล็อก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
block of flatsกลุ่มอาคารประเภทห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block sequence; block weldingการเชื่อมแบบกลุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
block systemระบบเขต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block welding; block sequenceการเชื่อมแบบกลุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
block, heartภาวะหัวใจขัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
block, nerveการสะกดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
block, partial heartภาวะหัวใจขัดบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monobloc; en-bloc; in-block; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล
สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Randomized block designการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blockบล็อก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Blockadeการปิดอ่าว [TU Subject Heading]
Concrete blocksคอนกรีตบล๊อก [TU Subject Heading]
Nerve blockการสกัดเส้นประสาท [TU Subject Heading]
Neuromuscular blockadeการระงับความรู้สึกที่จุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Block Gaving อุโมงค์กล่องดินถล่ม
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่สามารถพังลงมาได้ง่าย โดยการตัดออกเป็นบล็อค ๆ ให้ถล่มลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Block rubberยางแท่งเป็นยางธรรมชาติที่ผลิตโดยมีการควบคุมคุณภาพให้ได้ตรงตาม มาตรฐานที่กำหนด โดยในการผลิตจะนำยางมาทำให้เป็นก้อนเล็กๆ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 มิลลิเมตร) เพื่อให้ง่ายต่อการชำระล้างสิ่งสกปรกและง่ายต่อการทำให้แห้งด้วยการอบ และหลังจากอบยางให้แห้งด้วยอากาศร้อนแล้วก็จะนำยางแห้งที่เป็นก้อนเล็กๆ เหล่านี้ไปอัดให้เป็นแท่งมาตรฐาน 330x670x170 มิลลิเมตร มีน้ำหนักประมาณ 33.33 กิโลกรัม การจัดชั้นของยางแท่งจะพิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในยางเป็นสำคัญ นอกจากนั้นก็อาจพิจารณาตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปริมาณเถ้า ดัชนีความอ่อนตัว ฯลฯ ปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานยางแท่ง เรียกว่า Standard Thai Rubber (STR) [เทคโนโลยียาง]
Adrenergic Alpha Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกแอลฟาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Adrenergic Beta Receptor Blockadersสารสกัดกั้นตัวรับบีตาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกบีตาอะดรีเนอร์จิก [การแพทย์]
Adrenergic Blockingการยับยั้งระบบแอดดรีเนอจิค [การแพทย์]
Airway, Partially Blockedทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน [การแพทย์]
Alpha Blockersยาปิดกั้นแอลฟ่า [การแพทย์]
Alpha-Adrenergic Receptor Blocking Agentsยาปิดกั้นตัวรับสัญญาณแอลฟ่าแอดรีเนอร์จิค [การแพทย์]
Antibodies, Blockingตัวป้องกัน, ถูกควบคุมไม่ให้ทำงานโดยแอนติบอดีย์ [การแพทย์]
Axillary Blockวิธีทำให้แขนขาชาโดยการสกัดความรู้สึกของประสาท [การแพทย์]
B Blockersกลุ่มยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta Blockersยาต้านเบต้า [การแพทย์]
Beta-Adrenergic Receptor Blocking Agentsยาปิดกั้นตัวรับสัญญาณเบต้าแอดรีย์เนอร์จิค [การแพทย์]
Beta-Blockersยากั้นเบต้า,ยาปิดกั้นเบต้า [การแพทย์]
Blockกั้น,สกัดกั้น,ลูกบาศก์,การอุดตัน,ห้าม,ไม้ท่อน,อุดตันหยุดยั้ง [การแพทย์]
Block Houseบร็อคเฮาส์ [การแพทย์]
Block, Functionalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Intraventricularการปิดกั้นภายในเวนตริเกิ้ล [การแพทย์]
Block, Partialการถูกปิดกั้นเป็นบางส่วน [การแพทย์]
Block, Physiologicalการทำงานส่งผ่านสัญญาณไม่สามารถทำได้ [การแพทย์]
Block, Therapeuticการใช้ยาชาสกัดประสาท [การแพทย์]
Block, Unidirectionalการปิดกั้นทางเดี่ยว [การแพทย์]
Blockadeการอุดตัน,การอุดกั้น [การแพทย์]
Blockcopolymersบลอคโคโพลิเมอร์ [การแพทย์]
Blockersสมาชิกประเภทดื้อดันทุรังจนหัวชนฝา [การแพทย์]
Blockingการหยุดโดยฉับพลัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ,หยุดกะทันหัน,พูดติดขาดเป็นห้วงๆ [การแพทย์]
Blocking, Two Dimensionalการทดลองทั้งแนวตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Blocksแท่งไม้,กลุ่ม [การแพทย์]
Blocks, Shockไม้หนุนปลายเตียง [การแพทย์]
Bone Blockชิ้นกระดูกยัน,แท่งกระดูกเพื่อเชื่อม [การแพทย์]
Bronchus, Blockedหลอดลมอุดตัน [การแพทย์]
Building Blockหน่วยโครงสร้าง [การแพทย์]
Bundle-Branch Blockโรคหัวใจชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Calcium Channel Blockersสารสกัดกั้นแคลเซียม [การแพทย์]
Capillary Blockadeการอุดตันของหลอดเลือดฝอย,วิธีอุดกั้นในเส้นโลหิตฝอย [การแพทย์]
Cholinergic Blocking Agentsยาที่ให้ผลเหมือนกับการกดประสาทพาราซิมพาธิติค [การแพทย์]
Dopamine Blockage, Chronicการสกัดกั้นโดปามีนแบบเรื้อรัง [การแพทย์]
Bypass block of contentการข้ามบล็อกเนื้อหา
กลไกเพื่อข้ามบล็อกเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆ ในหน้าเว็บหลายๆ หน้า [Assistive Technology]
chute blockschute blocks, แท่งสลายพลังงานน้ำปลายรางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
thrust blocksthrust blocks, แท่นรับแรงกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
floor blockfloor block, ฟันตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ganglion-Blockersยาปิดกั้นแกงเกลียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blockRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
blockWalk two blocks, and turn left.
blockThe path between the two houses was blocked by snow.
blockAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
blockShe lives a block away and her name is Susan.
blockTraffic was blocked by a landslide.
blockThe harbor can be blocked.
blockThe light is completely blocked out by the big tree.
blockGo two blocks along this street and turn left.
blockGo down this street three blocks.
blockGo two blocks and turn left.
blockAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
blockThe statue was carved from a block of cherry wood.
blockFrom time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.
blockBob's really chip off the old block.
blockWalk three more blocks and you will find the museum on your left.
blockWe had not gone far before we saw the road blocked by a truck.
blockA car lying on its side blocked the passage.
blockThe drains are blocked up.
blockHave you met the new family on the block?
blockThe bank is three blocks away.
blockKen's really a chip off the old block.
blockEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
blockA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
blockThe last three blocks! come on! cheer up!
blockChildren play with blocks.
blockMy house is five blocks away.
blockI put my fingers in my ears to block out the terrible sounds.
blockI have lived on this block, and next to the same neighbor, all my life.
blockA car was blocking the gateway.
blockA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
blockNothing can change the look of a city so dramatically as the sudden appearance of a block of offices which towers above all the surrounding buildings.
blockThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.
blockThe blocks of stone were jointed with cement.
blockThe heavy snowfall blocked the roads.
blockA fallen tree blocked up the passage.
blockThe road is blocked with fallen trees.
blockHe quickly made friends with the new boy on the block.
blockHe broke up the concrete block with a hammer.
blockHe blocked my way.
blockThey live in our block.
blockThey blocked the flow of water from the burst pipe.
blockShe lives a few blocks away from here.
blockThreats of retaliation are blocking negotiations.
blockA curtain of mist blocked our view.
blockAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
blockI was told my tear duct was blocked.
blockThis block of apartments is a building that takes both the environment and health into consideration. From now on we want to further expand this system and knowhow.
blockHey! What are you doing blocking the way?
blockPop-up ad blocking "Google Toolbar"

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
block letterตัวพิมพ์ใหญ่
blockade(บลอค'เคด) n. การปิดล้อม,การขัดขวาง vt. ปิดล้อม, Syn. obstruction
blockage(บลอค'คิจฺ) n. การอุด,การปิดล้อม,การขัดขวาง,ภาวะที่ถูกปิด,ภาวะที่ถูกขัดขวาง
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
blockish(บลอค'คิช) adj. คล้ายท่อนไม้,โง่
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
chopping blockn. เขียง,เขียงหั่นเนื้อหรืออาหาร
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้
heart blockภาวะการฉีดโลหิตของห้องหัวใจล่างและบนไม่ประสานกัน
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
office-block(ออฟ'ฟิซบลอค) n. ย่านสำนักงาน
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
pulley blockn. ชุดลูกรอก,ชุดมู่เล่
snatch blockn. ลูกรอกที่ติดกับเชือกขึง
stumbling blockn. อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ถ่วงความเจริญ, Syn. obstacle
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
yule blockn. ท่อนไม้ขนาดใหญ่บนกองไฟในราตรีก่อนวันคริสต์มาส. adj. เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส

English-Thai: Nontri Dictionary
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
blockade(n) การปิดล้อม,การกั้นด่าน,การขัดขวาง
blockade(vt) กีดกั้น,ปิดล้อม,กั้นด่าน,ขัดขวาง
blockage(n) การปิดล้อม,การอุด,การขัดขวาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
blockhouse(n) ป้อม
CHOPPING chopping block(n) เขียง
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น    [V] obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ปิดป่า    [V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
หน่วงเหนี่ยว    [V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ [V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
อุด    [V] plug, See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork, Syn. อัด, จุก, ปิด, Example: แม่ใช้กาบมะพร้าวห่อใบตองอุดปากกระบอกข้าวหลามก่อนนำไปเผาจนสุก, Thai definition: อาการที่นำของบางสิ่งไปจุกช่องให้แน่น เช่น อุดรู
ดักหน้า    [V] block the way, Example: ชายร่างใหญ่ 2 คนมาดักหน้าแล้วทักทายอย่างกวนอารมณ์, Thai definition: มายืนอยู่ข้างหน้าอย่างขวางทางไม่ให้ไป
แม่พิมพ์ [N] plate, See also: mould, mold, block, Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, Example: แม่พิมพ์ตัวใหม่เกิดร้าวขึ้นจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ตัวใหม่มาทดแทน, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
กีด    [V] obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน    [V] obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
กีดกั้น    [V] hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai definition: ขัดขวางไว้
กีดขวาง    [V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
ขัดขวาง    [V] obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด
คนโง่เง่า    [N] stupid, See also: block head, stupid person, doltish person, dunce, idiot, Syn. คนโง่, Ant. คนฉลาด, Example: อย่าคิดว่าชาวป่าชาวดอยเป็นคนโง่เง่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทันอย่างมาก
เขียง    [N] chopping block, Example: แม่ค้าวางเนื้อหมูลงบนเขียงก่อนที่จะลงมือสับให้ละเอียด, Count unit: อัน, เขียง, Thai definition: ไม้รองรับการสับหั่น มักเป็นแผ่นกลมๆ
สกัด    [V] intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
เครื่องกีดขวาง    [N] obstacle, See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier, Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
ปิดทาง    [V] block off, See also: shut off, close off, Syn. กักกัน, Example: ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ
ปิดล้อม    [V] blockade, Syn. ล้อม, Example: ทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีเราและหวังจะปิดล้อม, Thai definition: รุมล้อมเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
ปึก    [CLAS] wad, See also: mass, lump, cake, batch, pack, clod, block, Syn. ก้อน, มัด, กอง, กำ, หมู่, กลุ่ม, Example: ขโมยกวาดเครื่องเพชรไปทั้งหมดโดยไม่สนใจเงินปึกหนึ่งทีวางอยู่ใกล้ๆ, Count unit: ปึก
อุดตัน    [ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน
อุดตัน    [V] block up, See also: clog up, Syn. ตัน, Example: การกินไขมันมากๆ มักทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง รูเล็กลง และอาจอุดตันได้
สิ่งกีดขวาง    [N] barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
เดินทอง [V] be lettered in gold, See also: be gold-littered, be blocked in gold letters, print in gold letters, Example: การ์ดอวยพรใบนี้เดินทองเป็นตัวพิมพ์อักษร, Thai definition: ลงทองไปตามเส้นลวดลายหรือตัวหนังสือเป็นต้น
ตัน    [V] clog, See also: block, choke, (get) stuck, Ant. กลวง, ทะลุ, Example: เธอชอบทิ้งเศษอาหารลงไปในนี้ทำให้ท่อตันและส่งกลิ่นเหม็น, Thai definition: ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด
ต้าน    [V] resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
ติดขัด    [V] be congested, See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked, Syn. ชะงัก, ขัดข้อง, Ant. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น, Example: สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ติดขัดมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น, Thai definition: ไม่สามารถผ่านได้โดยสะดวกเพราะมีสิ่งขวางเป็นจำนวนมาก เช่น การจราจรติดขัดเพราะมีปริมาณรถมาก เป็นต้น
ติด    [V] get stuck, See also: be jammed, become tightly wedged, be blocked up, Example: เขาติดฝนอยู่เกือบ 20 นาที จึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ไปทำงาน, Thai definition: ทำให้เกิดขัดอยู่หรือข้องอยู่จนไม่อาจให้เคลื่อนไปได้ เช่น ติดขบวนแห่ ติดไฟแดง ติดฝน
รีๆ ขวางๆ    [V] obstruct, See also: block, impede, hinder, Syn. ขวางๆ รีๆ, กีดเกะกะ, เก้งก้าง
กั้น    [V] separate, See also: bar, block, Syn. กัน, Example: หล่อนและเพื่อนแยกห้องนอนกั้นโดยใช้ม่านกั้น
กันแดด    [ADJ] sunproof, See also: sunblock, Example: ควรทาครีมกันแดดก่อนลงเล่นน้ำทะเล, Thai definition: ป้องกันแดด
ขนัน    [V] bar, See also: obstruct, deter, impede, barricade, block, hinder, prevent, oppose, Syn. กัน, บัง, ขวาง
ขวางทาง    [V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
ขวางหน้า    [V] block the way, See also: bar the way, lie in the way, Syn. กีดขวาง, ขวางทาง, Example: ผู้ชุมนุมเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้เมืองกลายเป็นแดนมิคสัญญี
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ดัก    [V] block, See also: hold back, Syn. สกัด, กัน, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: เธอตั้งท่าจะวิ่งแต่เขาดักหน้าเธอ
นมไม้    [N] breast-shaped support (made of wood), See also: breast-shaped block of wood, Syn. ไม้หมุนหลัง, Example: ลุงชัยใช้นมไม้หนุนหลังแก้เมื่อย, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ทำเป็นรูปนม 2 เต้า สำหรับหนุนหลังแก้เมื่อยเป็นต้น
กัก    [V] dam up, See also: stop up, block up, retain, Ant. ปล่อย, Example: เขื่อนภูมิพลสามารถกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทานในฤดูแล้งได้, Thai definition: ยึดไว้, ไม่ปล่อยไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บล็อก[X] (blǿk) EN: block ; crucible   
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block   FR: prendre ; attraper ; piéger ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
กั้น[v.] (kan) EN: bar ; dam ; intercept ; block ; separate   FR: barrer ; intercepter ; séparer
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock   FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การปิดล้อม[n.] (kān pitløm) EN: blockade ; obstruction   FR: blocus [m]
การปิดล้อมเบอร์ลิน[n. exp.] (kān pitløm Boēlin) EN: Berlin Blockade   FR: Le blocus de Berlin
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way   FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart   FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa banjong) EN: write in block letters   FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard   FR: entraver ; gêner
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent   
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
ก้อนหิน[n. exp.] (kønhin) EN: stone block ; stone ; rock   FR: roche [f] ; pierre [f] ; caillou [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: mold ; model ; plate ; mould ; printing block ; matrix   FR: moule [m] ; matrice [f] ; modèle [m]
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhwāngkhø) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way   
ปิดล้อม[v.] (pitløm) EN: blockade   FR: bloquer
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block   FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ตึกแถว[n.] (teukthaēo) EN: block ; shophouse ; rowhouse   FR: pâté de maisons [m]
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck   FR: être bloqué ; être coincé
ตัวบรรจง[n. exp.] (tūa banjong) EN: printed letter ; block letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f]
อุด[v.] (ut) EN: plug ; stop ; block ; fill a hole ; seal ; close ; cork   FR: boucher ; obturer ; colmater

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCK    B L AA1 K
BLOCKS    B L AA1 K S
NIBLOCK    N IH1 B L AA2 K
DEBLOCK    D EH1 B L AH0 K
BLOCKER    B L AA1 K ER0
BLOCKED    B L AA1 K T
BLOCK'S    B L AA1 K S
BLOCKAGE    B L AA1 K IH0 JH
KNOBLOCK    N AA1 B L AA0 K
BLOCKADE    B L AA2 K EY1 D
BLOCKING    B L AA1 K IH0 NG
BLOCKERS    B L AA1 K ER0 Z
ZABLOCKI    Z AH0 B L OW1 T S K IY0
ROADBLOCK    R OW1 D B L AA2 K
BLOCKAGES    B L AA1 K IH0 JH AH0 Z
BLOCKADES    B L AA2 K EY1 D Z
BLOCKADED    B L AA2 K EY1 D AH0 D
BLOCKADING    B L AA2 K EY1 D IH0 NG
ROADBLOCKS    R OW1 D B L AA2 K S
BLOCKBUSTER    B L AA1 K B AH2 S T ER0
BLOCKBUSTERS    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z
BLOCKBUSTER'S    B L AA1 K B AH2 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
block    (v) (b l o1 k)
blocks    (v) (b l o1 k s)
blocked    (v) (b l o1 k t)
unblock    (v) (uh1 n b l o1 k)
blockade    (v) (b l o1 k ei1 d)
blockage    (n) (b l o1 k i jh)
blocking    (v) (b l o1 k i ng)
unblocks    (v) (uh1 n b l o1 k s)
blockaded    (v) (b l o1 k ei1 d i d)
blockades    (v) (b l o1 k ei1 d z)
blockages    (n) (b l o1 k i jh i z)
blockhead    (n) (b l o1 k h e d)
roadblock    (n) (r ou1 d b l o k)
unblocked    (v) (uh1 n b l o1 k t)
blockading    (v) (b l o1 k ei1 d i ng)
blockheads    (n) (b l o1 k h e d z)
blockhouse    (n) (b l o1 k h au s)
roadblocks    (n) (r ou1 d b l o k s)
unblocking    (v) (uh1 n b l o1 k i ng)
wood-block    (n) - (w u1 d - b l o k)
back-blocks    (n) - (b a1 k - b l o k s)
blockbuster    (n) (b l o1 k b uh s t @ r)
blockhouses    (n) (b l o1 k h au z i z)
tower-block    (n) - (t au1 @ - b l o k)
wood-blocks    (n) - (w u1 d - b l o k s)
blockbusters    (n) (b l o1 k b uh s t @ z)
breech-block    (n) - (b r ii1 ch - b l o k)
office-block    (n) - (o1 f i s - b l o k)
pulley-block    (n) - (p u1 l i - b l o k)
sketch-block    (n) - (s k e1 ch - b l o k)
tower-blocks    (n) - (t au1 @ - b l o k s)
breech-blocks    (n) - (b r ii1 ch - b l o k s)
chock-a-block    (j) -- (ch o2 k - @ - b l o1 k)
office-blocks    (n) - (o1 f i s - b l o k s)
pulley-blocks    (n) - (p u1 l i - b l o k s)
sketch-blocks    (n) - (s k e1 ch - b l o k s)
blockade-runner    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ r)
stumbling-block    (n) - (s t uh1 m b l i ng - b l o k)
blockade-runners    (n) - (b l o1 k ei1 d - r uh n @ z)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k)
scribbling-block    (n) - (s k r i1 b l i ng - b l o k s)
stumbling-blocks    (n) - (s t uh1 m b l i ng - b l o k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰まる[つまる, tsumaru] Thai: ตัน English: to be blocked

German-Thai: Longdo Dictionary
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hemmen; hindern; blockieren; sperren | hemmend; hindernd; blockierend; sperrend | gehemmt; gehindert; blpckiert; gesperrt | hemmtto inhibit | inhibiting | inhibited | inhibits [Add to Longdo]
hindern; behindern; blockierento balk [Add to Longdo]
neu blockento reblock [Add to Longdo]
variabel langer Blockvariable block [Add to Longdo]
verrammeln | verrammelnd | verrammelt | verrammelt | verrammelteto block up | blocking up | blocked up | blocks up | blocked up [Add to Longdo]
versperren; blockieren; hemmen | versperrend; blockierend; hemmend | versperrt; blockiert; gehemmt | versperrt; blockiert; hemmt | versperrte; blockierte; hemmteto obstruct | obstructing | obstructed | obstructs | obstructed [Add to Longdo]
verstopfen; blockierento clog up [Add to Longdo]
Bitte in Blockschrift schreiben!Please write in capitals! [Add to Longdo]
Er ist ganz der Vater.He's a chip of the old block. [Add to Longdo]
Er ist ganz der Vater.He's a chip off the old block. [Add to Longdo]
Betablocker {m} [med.]beta-blocker [Add to Longdo]
Embolie {f}; plötzlicher Verschluß eines Blutgefäßes [med.] | Embolien {pl}embolism; sudden blocking of an artery | embolisms [Add to Longdo]
Ileus; Darmverschluss {m} [med.]ileus; intestinal blockage [Add to Longdo]
Blockieren {n} des Rades [auto]wheel lock-up [Add to Longdo]
Blockierwerkzeug {n}lockring driver [Add to Longdo]
Blockprofil {n}block type tread [Add to Longdo]
Profilblock {m}tread bar [Add to Longdo]
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Absolutsteuerblock {m}absolute control block [Add to Longdo]
Aktionsblock {m}action block [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}connector block [Add to Longdo]
Antiblockiersystem {n} (ABS); Blockierschutzbremssystem {n} [auto]anti-lock braking system (ABS) [Add to Longdo]
Auflageblock {m}support block [Add to Longdo]
Bandblock {m}tape block [Add to Longdo]
Baukasten {f} | Baukästen {pl}building set; building block | building sets [Add to Longdo]
Baustein {m}building block [Add to Longdo]
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Betonstein {m}precast concrete block [Add to Longdo]
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]
Block {m}; Klotz {m} | Blöcke {pl}block | blocks [Add to Longdo]
Block {m} (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Blockade {f}; Sperre {f} | Blockaden {pl}blockade | blockades [Add to Longdo]
Blockbergung {f}block excavation [Add to Longdo]
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking [Add to Longdo]
Blockbuch {n}blockbook [Add to Longdo]
Blockdiagramm {n}; Blockschaltbild {n}block diagram [Add to Longdo]
Blockende {n}end of block [Add to Longdo]
Blockfeld {n}boulder field [Add to Longdo]
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe [Add to Longdo]
Blockhaus {n} | Blockhäuser {pl}blockhouse; log house | blockhouses; log houses [Add to Longdo]
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station [Add to Longdo]
Blockierschaltung {f}clamping circuit [Add to Longdo]
Blockierschutz...anti-lock [Add to Longdo]
Blockierschutzbremsen {pl}anti-lock brakes [Add to Longdo]
Blockierung {f} | Blockierungen {pl}blockage | blockages [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Verklemmung {f}deadlock [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Behinderung {f}obstruction [Add to Longdo]
Blockierung {f} des Arbeitsablaufeshangup [Add to Longdo]
Blockkraftwerk {n}block-unit power station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アクセスブロック[, akusesuburokku] (n) {comp} access block [Add to Longdo]
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アングルブロック[, anguruburokku] (n) angle block; angle iron [Add to Longdo]
インターブロックギャップ[, inta-burokkugyappu] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
ウッドブロック[, uddoburokku] (n) woodblock (musical instrument) [Add to Longdo]
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB [Add to Longdo]
カメラ割り[カメラわり, kamera wari] (n) camera blocking [Add to Longdo]
ガラスブロック[, garasuburokku] (n) glass block [Add to Longdo]
ゲージブロック[, ge-jiburokku] (n) gauge block [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block [Add to Longdo]
コンクリートブロック[, konkuri-toburokku] (n) concrete block [Add to Longdo]
コンクリトブロック[, konkuritoburokku] (n,adj-f) concrete block [Add to Longdo]
ジャンパブロック[, janpaburokku] (n) {comp} jumper block [Add to Longdo]
スターティングブロック[, suta-teinguburokku] (n) starting block [Add to Longdo]
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block [Add to Longdo]
スパムブロック[, supamuburokku] (n) {comp} spamblock [Add to Longdo]
チェーンブロック[, chie-nburokku] (n) chain block [Add to Longdo]
テキストブロック[, tekisutoburokku] (n) {comp} text block [Add to Longdo]
テナント[, tenanto] (n) tenant (usu. office block, shopping center, etc.); (P) [Add to Longdo]
ノンブロッキング[, nonburokkingu] (n) {comp} non-blocking [Add to Longdo]
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block [Add to Longdo]
ブロッカー[, burokka-] (n) blocker; (P) [Add to Longdo]
ブロッキング[, burokkingu] (n) blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P) [Add to Longdo]
ブロックゲージ[, burokkuge-ji] (n) block gauge [Add to Longdo]
ブロックサイズ[, burokkusaizu] (n) {comp} block size [Add to Longdo]
ブロックサイン[, burokkusain] (n) blocking signal [Add to Longdo]
ブロックソフト[, burokkusofuto] (n) {comp} blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[, burokkuchiekku] (n) {comp} block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] (n) {comp} block check character; BCC [Add to Longdo]
ブロックデバイス[, burokkudebaisu] (n) {comp} block device [Add to Longdo]
ブロックトレーディング[, burokkutore-deingu] (n) block trading [Add to Longdo]
ブロックバスター[, burokkubasuta-] (n) blockbuster [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[, burokkubaffaringu] (n) {comp} block buffering [Add to Longdo]
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking [Add to Longdo]
ブロックプラン[, burokkupuran] (n) block plan [Add to Longdo]
ブロックポイント[, burokkupointo] (n) block point [Add to Longdo]
ブロックレベルバックアップ[, burokkureberubakkuappu] (n) {comp} block level backup [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] (n) {comp} blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] (n) {comp} blocking factor [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] (n) {comp} block special file [Add to Longdo]
ブロック建築[ブロックけんちく, burokku kenchiku] (n) concrete-block building [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一块[yī kuài, ㄧ ㄎㄨㄞˋ, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
不通[bù tōng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] be obstructed; be blocked up; be impassable; not make sense; be illogical; be ungrammatical [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage) [Add to Longdo]
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc) [Add to Longdo]
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
充耳不闻[chōng ěr bù wén, ㄔㄨㄥ ㄦˇ ㄅㄨˋ ㄨㄣˊ, / ] to block one's ears and not listen (成语 saw); to turn a deaf ear [Add to Longdo]
冰塞[bīng sāi, ㄅㄧㄥ ㄙㄞ, ] ice blockage; freezing of waterway [Add to Longdo]
冰坝[bīng bà, ㄅㄧㄥ ㄅㄚˋ, / ] freezing blockage; dam of ice on river [Add to Longdo]
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, ] block printed edition [Add to Longdo]
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing [Add to Longdo]
刻版[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, ] engraved blocks (for printing) [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] to prick; to cut blocks, to engrave [Add to Longdo]
力阻[lì zǔ, ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ, ] to block; to prevent by force [Add to Longdo]
[kǎ, ㄎㄚˇ, ] to check; to stop; to block; card [Add to Longdo]
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained [Add to Longdo]
堵住[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, ] to block up [Add to Longdo]
堵塞[dǔ sè, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ, ] to block; to stop; blockage [Add to Longdo]
块规[kuài guī, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄨㄟ, / ] a gauge block (block for accurate measurement) [Add to Longdo]
块体[kuài tǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧˇ, / ] a block; body of person or animal as a block [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] block; gate pillar; pier [Add to Longdo]
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟 [Add to Longdo]
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie [Add to Longdo]
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] blockade; seal off [Add to Longdo]
雕版[diāo bǎn, ㄉㄧㄠ ㄅㄢˇ, / ] a carved printing block [Add to Longdo]
心得安[xīn dé ān, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄢ, ] propranolol (beta-blocker used to treat high blood pressure) [Add to Longdo]
愚民[yú mín, ㄩˊ ㄇㄧㄣˊ, ] block-head [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head [Add to Longdo]
爱河[Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ, / ] the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics) [Add to Longdo]
手拉葫芦[shǒu lā hú lu, ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] hand chain pulley block [Add to Longdo]
手板葫芦[shǒu bǎn hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever pulley block [Add to Longdo]
拼板玩具[pīn bǎn wán jù, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
拼板游戏[pīn bǎn yóu xì, ㄆㄧㄣ ㄅㄢˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] jigsaw puzzle; wood block puzzle [Add to Longdo]
掩人耳目[yǎn rén ěr mù, ㄧㄢˇ ㄖㄣˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, ] to block the ears and eyes (成语 saw); to hoowink; to dissimulate; to deceive; surreptitious [Add to Longdo]
拥塞[yōng sè, ㄩㄥ ㄙㄜˋ, / ] jam (of traffic, crowd etc); congestion; to block up [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] to resist; to obstruct; to hinder; to keep off; to block (a blow); to get in the way of; cover; gear [Add to Longdo]
拦网[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to intercept at the net (volleyball, tennis etc); to block [Add to Longdo]
教学楼[jiào xué lóu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄡˊ, / ] teaching block; school building [Add to Longdo]
普萘洛尔[pǔ nài luò ěr, ㄆㄨˇ ㄋㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] propranolol (beta-blocker used to treat high blood pressure) [Add to Longdo]
普鲁卡因[pǔ lǔ kǎ yīn, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄎㄚˇ , / ] Procaine (nerve blocking agent) [Add to Longdo]
畅销书[chàng xiāo shū, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕㄨ, / ] a best-seller; a best-selling book; a blockbuster [Add to Longdo]
木块[mù kuài, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] block [Add to Longdo]
杜塞[dù sè, ㄉㄨˋ ㄙㄜˋ, ] to stop; to block [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] Catalpa kaempferi; printing blocks [Add to Longdo]
梗塞[gěng sè, ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] clog; block; obstruct [Add to Longdo]
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, ] blockage; obstruction; infarction [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] block (hat); stretch (shoe) [Add to Longdo]
横截[héng jié, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] intercept, cut across, block one's way [Add to Longdo]
[táo, ㄊㄠˊ, ] blockhead; wood-block [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
テキストブロック[てきすとぶろっく, tekisutoburokku] text block [Add to Longdo]
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record [Add to Longdo]
ブロックサイズ[ぶろっくさいず, burokkusaizu] block size [Add to Longdo]
ブロックソフト[ぶろっくそふと, burokkusofuto] blocking software [Add to Longdo]
ブロックチェック[ぶろっくちえっく, burokkuchiekku] block check [Add to Longdo]
ブロックチェック文字[ブロックチェックもじ, burokkuchiekku moji] block check character (BCC) [Add to Longdo]
ブロックデバイス[ぶろっくでばいす, burokkudebaisu] block device [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering [Add to Longdo]
ブロック化[ブロックか, burokku ka] blocking [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file [Add to Longdo]
ブロック検査[ブロックけんさ, burokku kensa] block check [Add to Longdo]
ブロック図[ブロックず, burokku zu] block diagram [Add to Longdo]
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer [Add to Longdo]
ブロック符号[ブロックふごう, burokku fugou] block code [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission [Add to Longdo]
ループブロック[るーぷぶろっく, ru-puburokku] loop block [Add to Longdo]
引用仕様宣言[いんようしようせんげん, inyoushiyousengen] interface block [Add to Longdo]
共通ブロック[きょうつうブロック, kyoutsuu burokku] common block [Add to Longdo]
区画[くかく, kukaku] block [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
呼損率[こそんりつ, kosonritsu] blocking ratio [Add to Longdo]
初期値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] block data program unit [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
障害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
情報ブロック[じょうほうブロック, jouhou burokku] information block [Add to Longdo]
制御ブロック[せいぎょブロック, seigyo burokku] control block [Add to Longdo]
伝送ブロック終結[でんそうブロックしゅうけつ, densou burokku shuuketsu] end of transmission block (ETB) [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] deblocking [Add to Longdo]
閉塞[へいそく, heisoku] closure (vs), blockage [Add to Longdo]
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] blocked state, closed state [Add to Longdo]
論理ブロック[ろんりブロック, ronri burokku] logical block [Add to Longdo]
論理ブロックアドレス[ろんりブロックアドレス, ronri burokkuadoresu] logical block address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
丸太小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
封鎖[ふうさ, fuusa] Blockade [Add to Longdo]
木片[もくへん, mokuhen] Holzblock, Spaene, Holzsplitter [Add to Longdo]
[ちつ, chitsu] BLOCKIEREN, VERSPERREN, STICKSTOFF [Add to Longdo]
遮る[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Blocked}
   (bl[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Blocking}.] [Cf. F. bloquer, fr.
   bloc block. See {Block}, n.]
   1. To obstruct so as to prevent passage or progress; to
    prevent passage from, through, or into, by obstructing the
    way; -- used both of persons and things; -- often followed
    by up; as, to block up a road or harbor; to block an
    entrance.
    [1913 Webster]
 
       With moles . . . would block the port. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       A city . . . besieged and blocked about. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To secure or support by means of blocks; to secure, as two
    boards at their angles of intersection, by pieces of wood
    glued to each.
    [1913 Webster]
 
   3. To shape on, or stamp with, a block; as, to block a hat.
    [1913 Webster]
 
   4. to cause (any activity) to halt by creating an
    obstruction; as, to block a nerve impulse; to block a
    biochemical reaction with a drug.
    [PJC]
 
   {To block out}, to begin to reduce to shape; to mark out
    roughly; to lay out; to outline; as, to block out a plan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), n. [OE. blok; cf. F. bloc (fr. OHG.),
   D. & Dan. blok, Sw. & G. block, OHG. bloch. There is also an
   OHG. bloch, biloh; bi by + the same root as that of E. lock.
   Cf. {Block}, v. t., {Blockade}, and see {Lock}.]
   [1913 Webster]
   1. A piece of wood more or less bulky; a solid mass of wood,
    stone, etc., usually with one or more plane, or
    approximately plane, faces; as, a block on which a butcher
    chops his meat; a block by which to mount a horse;
    children's playing blocks, etc.
    [1913 Webster]
 
       Now all our neighbors' chimneys smoke,
       And Christmas blocks are burning.   --Wither.
    [1913 Webster]
 
       All her labor was but as a block
       Left in the quarry.          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The solid piece of wood on which condemned persons lay
    their necks when they are beheaded.
    [1913 Webster]
 
       Noble heads which have been brought to the block.
                          --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. The wooden mold on which hats, bonnets, etc., are shaped.
    Hence: The pattern or shape of a hat.
    [1913 Webster]
 
       He wears his faith but as the fashion of his hat; it
       ever changes with the next block.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A large or long building divided into separate houses or
    shops, or a number of houses or shops built in contact
    with each other so as to form one building; a row of
    houses or shops.
    [1913 Webster]
 
   5. A square, or portion of a city inclosed by streets,
    whether occupied by buildings or not.
    [1913 Webster]
 
       The new city was laid out in rectangular blocks,
       each block containing thirty building lots. Such an
       average block, comprising 282 houses and covering
       nine acres of ground, exists in Oxford Street.
                          --Lond. Quart.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   6. A grooved pulley or sheave incased in a frame or shell
    which is provided with a hook, eye, or strap, by which it
    may be attached to an object. It is used to change the
    direction of motion, as in raising a heavy object that can
    not be conveniently reached, and also, when two or more
    such sheaves are compounded, to change the rate of motion,
    or to exert increased force; -- used especially in the
    rigging of ships, and in tackles.
    [1913 Webster]
 
   7. (Falconry) The perch on which a bird of prey is kept.
    [1913 Webster]
 
   8. Any obstruction, or cause of obstruction; a stop; a
    hindrance; an obstacle; -- also called {blockage}; as, a
    block in the way; a block in an artery; a block in a
    nerve; a block in a biochemical pathway.
    [1913 Webster]
 
   9. A piece of box or other wood for engravers' work.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) A piece of hard wood (as mahogany or cherry) on
     which a stereotype or electrotype plate is mounted to
     make it type high.
     [1913 Webster]
 
   11. A blockhead; a stupid fellow; a dolt. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        What a block art thou !       --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. A section of a railroad where the block system is used.
     See {Block system}, below.
     [1913 Webster]
 
   13. In Australia, one of the large lots into which public
     land, when opened to settlers, is divided by the
     government surveyors.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   14. (Cricket)
     (a) The position of a player or bat when guarding the
       wicket.
     (b) A block hole.
     (c) The popping crease. [R.]
       [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. a number of individual items sold as a unit; as, a block
     of airline ticketes; a block of hotel rooms; a block of
     stock.
     [PJC]
 
   16. the length of one side of a city block[5], traversed
     along any side; as, to walk three blocks ahead and turn
     left at the corner.
     [PJC]
 
   17. a halt in a mental process, especially one due to stress,
     memory lapse, confusion, etc.; as, a writer's block; to
     have a block in remembering a name.
     [PJC]
 
   18. (computers) a quantity of binary-encoded information
     transferred, or stored, as a unit to, from, or on a data
     storage device; as, to divide a disk into 512-byte
     blocks.
     [PJC]
 
   19. (computers) a number of locations in a random-access
     memory allocated to storage of specific data; as, to
     allocate a block of 1024 bytes for the stack.
     [PJC]
 
   {A block of shares} (Stock Exchange), a large number of
    shares in a stock company, sold in a lump. --Bartlett.
 
   {Block printing}.
     (a) A mode of printing (common in China and Japan) from
       engraved boards by means of a sheet of paper laid on
       the linked surface and rubbed with a brush. --S. W.
       Williams.
     (b) A method of printing cotton cloth and paper hangings
       with colors, by pressing them upon an engraved
       surface coated with coloring matter.
 
   {Block system} on railways, a system by which the track is
    divided into sections of three or four miles, and trains
    are so run by the guidance of electric signals that no
    train enters a section or block before the preceding train
    has left it.
 
   {Back blocks}, Australian pastoral country which is remote
    from the seacoast or from a river.
    [Webster 1913 Suppl.]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Block [blɔk] (n) , s.(m )
   block
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bk
 
 1. (kıs.) bank, block, book.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blk
 
 1. (kıs.) black, block, bulk.
 
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 block
   block; pad
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top