Search result for

*alto*

(267 entries)
(3.2963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: alto,-alto-, *alto*
English-Thai: Longdo Dictionary
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alto    [ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto    [N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
maltose    [N] น้ำตาลมอลโทส, See also: น้ำตาลมอลโตส
alto clef    [N] ดนตรีตัว C บนเส้นเสียงที่สามของเครื่องดนตรี
altogether    [ADV] ด้วยประการทั้งปวง, See also: โดยสิ้นเชิง
altogether    [ADV] ทั้งหมด, Syn. wholly
altogether    [ADV] แน่นอน
in the altogether    [IDM] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alto-rilievo; deep-relief; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maltoseมอลโทส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Dalton's law of partial pressureกฎความดันย่อยของดอลตัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep relief; alto-rilievo; high reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high relief; alto-rilievo; deep reliefรูปนูนสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daltonหน่วยดัลตัน,ดัลตัน,แดลตอน,ดาลตัน [การแพทย์]
Daltonismดาลโทนิสม [การแพทย์]
Ethyl Maltolเอทิลมัลตอล [การแพทย์]
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
maltoseมอลโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในเมล็ดข้าวบาเลย์ ข้าวโพด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
altocumulusอัลโตคิวมูลัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Maltoseมัลโตส, มอลโทส; สาร, น้ำตาลมอลโทส, มอลโตส, น้ำตาลมอลโตส, มาลโทส, มอลโทส [การแพทย์]
Maltotrioseมัลโตไทรโอส, มอลโทไตรโอส [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
alto horn(แอล' โทฮอร์น) =althorn
alto-(คำเสริมหน้า) alti-
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
contralton. เสียงต่ำที่สุดของผู้หญิง,นักร้องหญิงเสียงต่ำดังกล่าว .adj. เกี่ยวกับเสียงต่ำดังกล่าว
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dalton!- Dalton! Insidious (2010)
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
Tell your old man to drag Walton and Lanier up and down the court for 48 minutes.บอกพ่อเธอให้ดึงวอลตันกับลาเนียร์มา วิ่งขึ้นลงสนามสัก 48 นาที Airplane! (1980)
Go and leave the ashram altogether. We don't want you!ไปจากอาศรม เราไม่ต้องการคุณ Gandhi (1982)
Look, I don't want to cut back the hormones altogether.ฟังนะ ฉันไม่อยากตัดฮอร์โมนทั้งหมด Junior (1994)
Thomas, I'm not altogether happy about you carrying this equipment for the English.โธมัส เราไม่ค่อยพอใจนะที่พวกคุณ ถือเครื่องมือให้คนอังกฤษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's altogether far too quiet.ดูรวม ๆ แล้วมันเงียบเกินไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- The realtor.-นายหน้าขายบ้านไง Jumanji (1995)
Harry Dalton here. No one's home. Leave a message.แฮร์รี่ดัลตันที่นี่ ไม่มีบ้านของตน ฝากข้อความ Dante's Peak (1997)
Harry Dalton with the U.S. Geological Survey...สวัสดี แฮร์รี่ดัลตัน ที่มีการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ... Dante's Peak (1997)
- Harry Dalton.- แฮร์รี่ดัลตัน Dante's Peak (1997)
Harry Dalton of the United States Geological Survey.แฮร์รี่ดัลตันของ สำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา Dante's Peak (1997)
- Dr. Dalton is a geologist.ดัลตันเป็นนักธรณีวิทยา Dante's Peak (1997)
Dr. Dalton has been patient enough.ดร. ดัลตันได้รับ อดทนพอ Dante's Peak (1997)
Uh, no, no. Harry Dalton,เอ่อไม่มี แฮร์รี่ดัลตัน Dante's Peak (1997)
- I need to take Dr. Dalton up to the high lake... and wondered if the kids could stay here a while.- ฉันต้องใช้เวลาดร. ดัลตันขึ้นไปที่ทะเลสาบสูง ... และสงสัยว่าเ​​ด็ก จะอยู่ที่นี่ในขณะที่ Dante's Peak (1997)
What Mr. Dalton here doesn't realize... is that if Elliot Blair gets the idea there is some kind of problem here, he's gonna take his $18 million, his 800 jobs, and he's gonna evacuate.สิ่งที่นายดัลตันที่นี่ ไม่ได้ตระหนักถึง ... คือว่าถ้าเอลเลียตแบลร์ได้รับความคิด มีชนิดของปัญหาบางอย่างที่นี่ เขาจะใช้เวลา $ 18,000,000 ของเขา 800 งานของเขาและเขาจะอพยพคนออกจาก Dante's Peak (1997)
Thanks. Do you know where I can find Harry Dalton?ขอบคุณ คุณรู้หรือไม่ที่ ฉันสามารถหาแฮร์รี่ดัลตัน? Dante's Peak (1997)
Ladies and gentlemen, I am sure Dr. Dalton was doing... what he thought was in your town's best interests.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมมั่นใจว่า ดร. ดัลตันได้รับการทำ ... สิ่งที่เขาคิดว่าเป็น อยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดในเมืองของคุณ Dante's Peak (1997)
Hi. Harry Dalton here. This is a very serious situation.สวัสดี แฮร์รี่ดัลตันที่นี่ นี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก Dante's Peak (1997)
I'd like to turn the floor over now to Dr. Harry Dalton.ฉันต้องการที่จะเปิดพื้น มากกว่าตอนที่ดรแฮร์รี่ดัลตัน Dante's Peak (1997)
What, honey? Never seen a girl in her altogether, not all together before?ไม่เคยเห็นผู้หญิงล่อนจ้อนมาก่อนหรือไง Woman on Top (2000)
The Ring is altogether evil....in every corner of the West! The Ring is aItogether evil. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I have Callahan, Royalton, and Levinthal.ก็มีคัลลาแฮน รอยอลตัน และ เลวินธอล Legally Blonde (2001)
And in Royalton's class... try to get a seat in the back.แล้วก็ของรอยอลตัน พยายามนั่งหลังๆ Legally Blonde (2001)
Maybe we can disappear one day altogether.Maybe we can disappear one day altogether. Maid in Manhattan (2002)
- You guessed it. Palo alto.- คุณเดาต่อดูสิ พาโล อัลโต Mr. Monk and the Blackout (2004)
By all means, it's not an altogether absurd idea.แต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความคิด ที่เหลวไหลเกินไป Lonesome Jim (2005)
Call my ex and remind him the parent-teacher conference is at Dalton.เตือนสามีเก่าฉันว่ามีประชุมครู กับผู้ปกครองคืนนี้ The Devil Wears Prada (2006)
Cassidy forgot her homework at Dalton. Pick that up.ไปรับการบ้านของแคสซิดี้ที่ดัลตัน The Devil Wears Prada (2006)
Maggie Dalton.แม็กกี้ ดาลตั้น Hollow Man II (2006)
Maggie Dalton.แม๊คกี้ ดาลตัน Hollow Man II (2006)
This is Dr. Margaret Dalton. Margaret, these are Detectives Turner and...นี่ด็อคเตอร์ มาร์กาเร็ต ดาลตั้น มาร์กาเร็ต นั่นคือนักสืบเทอร์เนอร์และ... Hollow Man II (2006)
Well, we don't know too many of the details, Miss Dalton, we're just security.เราไม่รู้รายละเอียดมากนักคุณดาลตัน เราแค่มาดูแลความปลอดภัย Hollow Man II (2006)
Dr. Dalton, can I get you anything? Some water, coffee?ด็อกเตอร์ดาลตั้น คุณจะรับอะไรมั้ย น้ำเปล่า หรือว่ากาแฟดี Hollow Man II (2006)
If Turner gets Dalton to talk, it's over.ถ้าเทอร์เนอร์ทำให้ดาลตั้นพูดออกมาได้ ทุกอย่างก็จบ Hollow Man II (2006)
Dr. Dalton. Maggie.ด็อกเตอร์ดาลตั้น แม็กกี้ Hollow Man II (2006)
If Turner and Dalton try to leave Seattle tonight, we'll catch them.ถ้าเทอร์เนอร์กับดาลตั้นพยายาม ออกจากซีแอตเติลคืนนี้ เราจะจับเขาทันที Hollow Man II (2006)
Like I said, he won't get to Dalton.ผมบอกแล้วไง เขาไม่มีวันได้ตัวดาลตั้น Hollow Man II (2006)
-Dalton's cell just went hot.-ดาลตั้นเพิ่งใช้สายเมื่อครู่นี้ Hollow Man II (2006)
You don't need Maggie Dalton. I can get you the buffer.คุณไม่จำเป็นต้องพบแม็กกี้ ดาลตั้น ผมให้สารบัฟเฟอร์กับคุณได้ Hollow Man II (2006)
Long since erased, Dr. Dalton.มันถูกลืมไปนานแล้ว ด็อกเตอร์ดาลตั้น Hollow Man II (2006)
-What about Dalton and Griffin?-แล้วดาลตั้นกับกิฟฟินอยู่ไหน Hollow Man II (2006)
I'm meeting with our realtor.ผมกำลังคุยกับนายหน้าของเรา Now You Know (2007)
The answer lay in the home of a neighbor who, 20 minutes earlier, had been engaging in... an altogether different type of crime.คำตอบนั้น ได้นอนอยู่ในบ้านของเพื่อนบ้าน ผู้ที่... ในอีก 20 นาทีต่อมา Smiles of a Summer Night (2007)
I had an appointment with a realtor. I just moved here.พอดีนัดนายหน้าขายบ้านไว้ ฉันเพิ่งย้ายมาที่นี่ Pilot (2007)
Maybe forgo schools and jobs altogether.อาจต้องทิ้งเรื่องเรียน หรือ งานไปด้วยเลย Chapter Three 'Kindred' (2007)
Dalton avenue sounds so familiar.แยกดัลตั้นฟังดูคุ้นมาก Fever (2007)
May I interest you in an altoid or some Axe Body Spray?ฉันคุณอาจจะสนใจ ใน Altoid หรือบางบอดี้สเปรย์ขวาน? Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altoI don't know this problem altogether.
altoWe are eight altogether.
altoThat's 3000 yen altogether.
altoThere were only five person present altogether.
altoThat's altogether wrong.
altoHe doesn't altogether trust me.
altoThe troop was altogether destroyed.
altoOnly by prohibiting nuclear weapons altogether can we stop the arms race.
altoHe is not altogether a fool.
altoYour work is not altogether satisfactory.
altoBeauty is altogether in the eye of the beholder.
altoThe plan was altogether spoiled by the rain.
altoShe stopped crying altogether.
altoAltogether, it was a success.
altoOur picnic was altogether spoiled by the rain.
altoYour composition is not altogether bad.
altoThe children were swimming in the altogether.
altoHe is not altogether wrong.
altoHis answer is not altogether satisfactory to us.
altoHe is altogether a giant.
altoThat is not altogether bad.
altoIt has cost me $100 altogether.
altoTaken altogether, the President's record isn't half bad.
altoAltogether, things are going well.
altoMy student are few in member, no more than five altogether.
altoThat is not altogether false.
altoThat's 150 dollars altogether.
altoThe party was not altogether pleasant.
altoThe house was altogether destroyed by the fire.
altoHis speech was not altogether bad.
altoAbout one hundred and fifty dollars altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาดเอก    [N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
เบ็ดเสร็จ [ADV] entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
รวมทั้งหมด    [V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
มอลโตส    [N] maltose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทไดแซ็กคาไรด์ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ 160 - 165 ํ ซ. องค์ประกอบเป็นกลูโคส 2 โมเลกุลเชื่อมกัน เกิดขึ้นเนื่องจากเอนไซม์ไดแอสเทส ซึ่งมีในข้าวมอลต์ ทำปฏิกิริยากับแป้ง มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย, Notes: (อังกฤษ)
เข้าด้วยกัน    [ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พรึบ    [V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย
ทั้งเนื้อทั้งตัว    [ADV] all over, See also: altogether, all on has, Syn. ทั้งหมดทั้งตัว, Example: เขาปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัว, Thai definition: ทั้งหมดเท่าที่มีติดตัวอยู่
ระนาดทุ้ม    [N] alto bamboo xylophone, See also: alto xylophone, Example: นักดนตรีกำลังถ่วงระนาดทุ้มด้วยตะกั่ว, Count unit: ราง
ครบ    [ADV] altogether, See also: completely, wholly, fully, in full, all, Syn. เต็ม, ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: ในตะกร้ามีมะพร้าวครบ 5 ลูกตามที่ต้องการ, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
รวมกัน    [ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม
ด้วยประการทั้งปวง    [ADV] entirely, See also: completely, fully, wholly, altogether, Example: เด็กคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง จึงสมควรได้รับรางวัลลูกดีเด่น
ทั้งนั้น    [ADV] all (of it), See also: all, every, the whole bunch, altogether, Syn. ทั้งหมด, Example: ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนกันทั้งนั้น, Thai definition: ทั้งหมดโดยไม่ยกเว้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
บอดสี[adj.] (bøtsī) EN: colour-blind = color-blind (Am.)   FR: daltonien
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
เข้าด้วยกัน [adv.] (khao dūaykan) EN: together ; altogether   
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly   FR: complétement ; totalement
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]
เมฆอัลโตสเตรตัส[n.] (mēk altōsatrētas) EN: altostratus   FR: altostratus [m]
พร้อมกัน[adv.] (phrøm kan) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether   FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระนาดเอก[n.] (ranāt-ēk) EN: alto xylophone ; treble gamelan   
ระนาดทุ้ม[n.] (ranātthum) EN: alto bamboo xylophone ; alto xylophone ; bass gamelan   
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together   FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangmot) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to   
รวมทั้งหมด[X] (rūam thangmot) EN: totalling ; altogether   FR: tout compris ; en tout
รวมทั้งสิ้น[adv.] (rūam thangsin) EN: altogether   FR: complètement ; tout à fait
รวมยอด[n. exp.] (rūam yøt) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether   
ซออู[n. exp.] (sø-ū) EN: alto fiddle ; saw-u   FR: violon alto [m]
ทั้ง[X] (thang) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large   FR: la totalité de
ทั้งหมด[adj.] (thangmot) EN: all ; altogether ; total   FR: entier ; global ; total ; tout
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all (of it) ; all ; every ; the whole bunch ; altogether   FR: tout ; tous
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether   FR: à fond ; jusqu'au bout
วิโอลา[n.] (wiōlā) EN: viola   FR: alto [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALTO    AE1 L T OW0
DALTO    D AA1 L T OW0
BALTO    B AA1 L T OW0
ALTOS    AO1 L T OW2 S
ALTOS    AE1 L T OW0 Z
ALTON    AO1 L T AH0 N
ALTOM    AH0 L T AA1 M
SALTON    S AO1 L T AH0 N
HALTOM    HH AE1 L T AH0 M
HALTON    HH AE1 L T AH0 N
DALTON    D AO1 L T AH0 N
WALTON    W AO1 L T AH0 N
CALTON    K AE1 L T AH0 N
TALTOS    T AA1 L T OW0 Z
TALTON    T AE1 L T AH0 N
GALTON    G AE1 L T AH0 N
REALTOR    R IY1 AH0 L T ER0
REALTOR    R IY1 L T ER0
MALTOSE    M AO1 L T OW0 S
WALTONS    W AO1 L T AH0 N Z
DALTONS    D AO1 L T AH0 N Z
ALTOONA    AE2 L T UW1 N AH0
BEFALTO    B AH0 F AA1 L T OW0
WALTON'S    W AO1 L T AH0 N Z
ALTOMARE    AA0 L T OW0 M AA1 R IY0
REALTORS    R IY1 L T ER0 Z
REALTORS    R IY1 AH0 L T ER0 Z
DIALTONE    D AY1 L T OW2 N
MONTALTO    M OW0 N T AA1 L T OW0
DALTON'S    D AO1 L T AH0 N Z
LOYALTON    L OY1 AH0 L T AH0 N
DIALTONE    D AY1 AH0 L T OW2 N
REALTOR'S    R IY1 L T ER0 Z
REALTOR'S    R IY1 AH0 L T ER0 Z
ALTOBELLI    AA0 L T OW0 B EH1 L IY0
BALTODANO    B AO2 L T OW0 D AA1 N OW0
ALTOGETHER    AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) (a1 l t ou)
Alton    (n) (oo1 l t @ n)
altos    (n) (a1 l t ou z)
Dalton    (n) (d o1 l t n)
Walton    (n) (w o1 l t n)
Realtor    (n) (r i@1 l t @ r)
Realtors    (n) (r i@1 l t @ z)
contralto    (n) (k @1 n t r a1 l t ou)
altogether    (a) (oo2 l t @ g e1 dh @ r)
contraltos    (n) (k @1 n t r a1 l t ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto [Add to Longdo]
Altistin {f}alto; alto-singer [Add to Longdo]
Altstimme {f} [mus.]alto (voice) [Add to Longdo]
im Ganzen; vollkommenaltogether [Add to Longdo]
Grundstücksmakler {m}; Grundstücksmaklerin {f}; Makler {m}; Maklerin {f}estate agent [Br.]; realtor [Am.] [Add to Longdo]
Haushaltung {f}; Haushaltorganisation {f}housekeeping [Add to Longdo]
Immobilienhändler {m}; Immobilienhändlerin {f}; Immobilienmakler {m}; Immobilienmaklerin {f}estate agent; realtor [Am.] [Add to Longdo]
Makler {m} | Makler {pl}realtor | realtors [Add to Longdo]
Maltose {f} [biochem.]maltose [Add to Longdo]
Originalton {m} (Film)original soundtrack [Add to Longdo]
Salto {m} | Saltos {pl}somersault | somersaults [Add to Longdo]
Salto {m} [sport]flip [Add to Longdo]
ganz und gar; zusammenaltogether [Add to Longdo]
insgesamt {adv}altogether; in all; in total [Add to Longdo]
sämtlichaltogether; complete; all [Add to Longdo]
Planaltoeremit {m} [ornith.]Planalto Hermit [Add to Longdo]
Flachschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Planalto Woodcreeper [Add to Longdo]
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet [Add to Longdo]
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely [Add to Longdo]
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
まんざら夢ではない;満更夢ではない[まんざらゆめではない, manzarayumedehanai] (exp,adj-i) not altogether a dream [Add to Longdo]
アルト[, aruto] (n) alto (ita [Add to Longdo]
アルトサックス[, arutosakkusu] (n) alto saxophone [Add to Longdo]
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]
コントラルト[, kontoraruto] (n) contralto (ita [Add to Longdo]
ドルトンの法則[ドルトンのほうそく, doruton nohousoku] (n) Dalton's law [Add to Longdo]
マルトース[, maruto-su] (n) (See 麦芽糖) maltose [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
軒並み(P);軒並(P)[のきなみ, nokinami] (n-adv,n) (1) row of houses; every door; (2) totally; altogether; across the board; (P) [Add to Longdo]
高積雲[こうせきうん, kousekiun] (n) altocumulus clouds [Add to Longdo]
高層雲[こうそううん, kousouun] (n) altostratus clouds [Add to Longdo]
合切[がっさい, gassai] (n) all altogether [Add to Longdo]
悉く(P);尽く[ことごとく, kotogotoku] (adv) (uk) altogether; entirely; (P) [Add to Longdo]
諸に[もろに, moroni] (adv) (uk) completely; all the way; altogether; bodily [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] (n-adv,n-t,adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) [Add to Longdo]
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]
麦芽糖[ばくがとう, bakugatou] (n) maltose; malt sugar [Add to Longdo]
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P) [Add to Longdo]
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor [Add to Longdo]
満更(ateji)(P);万更(iK)[まんざら, manzara] (adv) (uk) (not) altogether; (not) wholly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
中阮[zhōng ruǎn, ㄓㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, ] zhongruan or alto lute, like pipa 琵琶 but bigger and lower range [Add to Longdo]
二胡[èr hú, ㄦˋ ㄏㄨˊ, ] Erhu; Chinese 2-string fiddle; alto fiddle [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether [Add to Longdo]
共有[gòng yǒu, ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, ] to have altogether; in all [Add to Longdo]
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether; in sum [Add to Longdo]
提审[tí shěn, ㄊㄧˊ ㄕㄣˇ, / ] to commit sb for trialto bring sb before the court [Add to Longdo]
满公[mǎn gōng, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄥ, / 滿] altogether; in all [Add to Longdo]
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in total [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total [Add to Longdo]
道尔顿[Dào ěr dùn, ㄉㄠˋ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dalton (name) [Add to Longdo]
铎尼达利敦[Duó ní Dá lì dūn, ㄉㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄉㄚˊ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄣ, / ] John Dalton [Add to Longdo]
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] altostratus; high stratus cloud [Add to Longdo]
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] altocumulus; high cumulus cloud [Add to Longdo]
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, / ] maltose (sweet syrup) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルト[あると, aruto] Alto [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viola \Vi"o*la\, n. [It. See {Viol}.] (Mus.)
   An instrument in form and use resembling the violin, but
   larger, and a fifth lower in compass.
   [1913 Webster]
 
   {Viola da braccio} [It., viol for the arm], the tenor viol,
    or viola, a fifth lower than the violin. Its part is
    written in the alto clef, hence it is sometimes called the
    {alto}.
 
   {Viola da gamba} [It., viol for the leg], an instrument
    resembling the viola, but larger, and held between the
    knees. It is now rarely used.
 
   {Viola da spalla} [It., viol for the shoulder], an instrument
    formerly used, resembling the viola, and intermediate in
    size between the viola and the viola da gamba.
 
   {Viola di amore} [It., viol of love: cf. F. viole d'amour], a
    viol, larger than the viola, having catgut strings upon,
    and brass or steel wires under, the keyboard. These,
    sounding sympathetically with the strings, yield a
    peculiarly soft and silvery sound. It is now seldom used.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto \Al"to\, n.; pl. {Altos}. [It. alto high, fr. L. altus. Cf.
   {Alt}.]
   1. (Mus.) Formerly the part sung by the highest male, or
    counter-tenor, voices; now the part sung by the lowest
    female, or contralto, voices, between in tenor and
    soprano. In instrumental music it now signifies the tenor.
    [1913 Webster]
 
   2. An alto singer.
    [1913 Webster]
 
   {Alto clef} (Mus.) the counter-tenor clef, or the C clef,
    placed so that the two strokes include the middle line of
    the staff. --Moore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 alto
   contralto; contralto voice
   high; lofty; tall
   loud
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 alto
   high; lofty; tall
   height
   loud
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 alto [alto]
   contralto; contralto voice
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 alto
    high, lofty, tall
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top