Search result for

*魔*

(203 entries)
(0.4235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -魔-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じゃま, jama] (n adj) กีดขวาง, เกะกะ, เสือก
[jama] เกะกะ, กีดขวาง
[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
通り[とおりま, toorima] (n) คนบ้าไล่ฟันคน พวกฆาตกรที่มีจิตวิปริตไล่ฟันผู้คนตามท้องถนน
[まおう, maou] (n ) ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
法使い[まほうつかい, mahoutsukai] (n ) นักเวทย์, ผู้ใช้เวทย์มนต์, พ่อมด, แม่มด, ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา , See also: S. 法遣い, 法使,

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[魔, mó, ㄇㄛˊ] demon, evil spirit; magic, spell
Radical: Decomposition: 麻 (má ㄇㄚˊ)  鬼 (guǐ ㄍㄨㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] demon

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪;御邪[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お邪します;御邪します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お邪虫;御邪[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
マクスウェルの[マクスウェルのまもの, makusuueru nomamono] (n) Maxwell's demon [Add to Longdo]
メモ[メモま, memo ma] (n) compulsive note-taker [Add to Longdo]
ラプラスの[ラプラスのまもの, rapurasu nomamono] (n) Laplace's demon [Add to Longdo]
逢うが時;逢が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
の宴[あくまのうたげ, akumanoutage] (n) black sabbath; witches' sabbath [Add to Longdo]
の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
調伏[あくまちょうぶく, akumachoubuku] (n) exorcism; praying down evil spirits [Add to Longdo]
[あくまは, akumaha] (n) Satanic school [Add to Longdo]
払い[あくまばらい, akumabarai] (n) exorcism [Add to Longdo]
強姦[ごうかんま, goukanma] (n) rapist [Add to Longdo]
化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]
化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤かす(ateji);胡化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
好事多[こうじたま, koujitama] (exp) Happy events are often accompanied by difficulties; Unsullied joy is rare [Add to Longdo]
好事多し[こうじまおおし, koujimaooshi] (exp) Lights are usually followed by shadows [Add to Longdo]
[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
[こうまじゅつ, koumajutsu] (n) demon invocation; summoning demons [Add to Longdo]
[くろまじゅつ, kuromajutsu] (n) black magic [Add to Longdo]
[くろまほう, kuromahou] (n) (See 黒術) (ant [Add to Longdo]
使い[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]
くさい;邪臭い[じゃまくさい, jamakusai] (exp,adj-i) troublesome; pain in the butt [Add to Longdo]
っ気;邪ッ気[じゃまっけ(邪っ気);じゃまッけ(邪ッ気), jamakke ( jama tsu ki ); jama tsu ke ( jama tsu ki )] (n) nuisance; obstructive (person); troublesome (person) [Add to Longdo]
[じゃまもの, jamamono] (n) someone who is a nuisance or a burden [Add to Longdo]
[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance [Add to Longdo]
立て[じゃまだて, jamadate] (n,vs) a hindrance [Add to Longdo]
収集[しゅうしゅうま, shuushuuma] (n) collecting maniac [Add to Longdo]
小悪[こあくま, koakuma] (n,adj-na) (col) rogue; devil; imp [Add to Longdo]
[しきま, shikima] (n) masher; horny [Add to Longdo]
[すいま, suima] (n) (1) disastrous flooding; (2) kelpie; water demon that brings floods or disasters [Add to Longdo]
[すいま, suima] (n) sleepiness; drowsiness [Add to Longdo]
寸善尺[すんぜんしゃくま, sunzenshakuma] (exp) in evil, there is odds; there is more evil than good in this world; one good thing tends to cause many bad things to happen [Add to Longdo]
断末;断末摩;断末間(iK)[だんまつま, danmatsuma] (n) death agony [Add to Longdo]
通り[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by [Add to Longdo]
[てんま, tenma] (n) demon; evil spirit [Add to Longdo]
尼(P);阿(ateji)[あま, ama] (n) (1) (尼 only) (col) nun; (2) (derog) bitch; (P) [Add to Longdo]
覗き;覗[のぞきま, nozokima] (n) peeping tom [Add to Longdo]
[はま, hama] (n,vs) exorcism [Add to Longdo]
[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow [Add to Longdo]
[はまや, hamaya] (n) (ceremonial) arrow used to drive off evil [Add to Longdo]
[はくま, hakuma] (n) heavy snowfall; white devil [Add to Longdo]
[しろまじゅつ, shiromajutsu] (n) white magic [Add to Longdo]
[しろまほう, shiromahou] (n) (See 白術) (ant [Add to Longdo]
[びょうま, byouma] (n) demon of ill health; disease [Add to Longdo]
殿[ふくまでん, fukumaden] (n) abode of demons; hotbed (of graft); pandemonium [Add to Longdo]
放火[ほうかま, houkama] (n) pyromaniac [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
伏地[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, ] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels [Add to Longdo]
使[shǐ mó fǎ, ㄕˇ ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 使] conjure [Add to Longdo]
[mèng mó, ㄇㄥˋ ㄇㄛˊ, / ] nightmare [Add to Longdo]
[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, ] demon [Add to Longdo]
鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night [Add to Longdo]
[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, / ] demon; fiend [Add to Longdo]
混世[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form [Add to Longdo]
潘多拉[pān duō lā mó hé, ㄆㄢ ㄉㄨㄛ ㄌㄚ ㄇㄛˊ ㄏㄜˊ, ] a Pandora's box [Add to Longdo]
[Niú mó wáng, ㄋㄧㄡˊ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] Gyuumao [Add to Longdo]
[bìng mó, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄛˊ, ] serious illness [Add to Longdo]
小说[shén mó xiǎo shuō, ㄕㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] supernatural novel; novel of ghosts and goblins [Add to Longdo]
[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed [Add to Longdo]
道高一尺,高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]
[xié mó, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄛˊ, ] evil spirit [Add to Longdo]
[qū mó, ㄑㄩ ㄇㄛˊ, / ] to drive out devils; to exorcise [Add to Longdo]
赶鬼[qū mó gǎn guǐ, ㄑㄩ ㄇㄛˊ ㄍㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] to exorcise; to drive out evil spirits [Add to Longdo]
[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, ] Devil (in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] devil [Add to Longdo]
[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, ] magic; magic power [Add to Longdo]
[mó zhòu, ㄇㄛˊ ㄓㄡˋ, ] a magician's spell [Add to Longdo]
[mó gōng, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] lit. devils' castle; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]
宫传奇[Mó gōng chuán qí, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] Name of the Rose, 1986 movie based on novel by Umberto Eco [Add to Longdo]
[mó huàn, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄢˋ, ] magic fantasy [Add to Longdo]
[mó jiè, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, ] Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien 托爾金|托尔金 [Add to Longdo]
[mó fāng, ㄇㄛˊ ㄈㄤ, ] Rubik's cube; magic cube [Add to Longdo]
[mó zhàng, ㄇㄛˊ ㄓㄤˋ, ] magic wand [Add to Longdo]
[mó bàng, ㄇㄛˊ ㄅㄤˋ, ] a wizard's wand (notion borrowed from Western fantasy fiction) [Add to Longdo]
[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, ] enchantment; magic [Add to Longdo]
兽世界[mó shòu shì jiè, ㄇㄛˊ ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] World Of Warcraft (video game) [Add to Longdo]
王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]
[mó kū, ㄇㄛˊ ㄎㄨ, ] lit. nest of devils; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]
羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
[mó shù, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] magic [Add to Longdo]
术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, / ] magician [Add to Longdo]
术方块[mó shù fāng kuài, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, / ] Rubik's cube; magic cube [Add to Longdo]
赛克[mó sài kè, ㄇㄛˊ ㄙㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] Mosaic [Add to Longdo]
高一丈,道高一尺[mó gāo yī zhàng, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ, dao4 gao1 yi1 chi3, ] the devil is ten foot tall, virtue one foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]
[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, ] devil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you mind if I call on you sometime?" "No, not at all."「そのうちに、あなたのところにお邪してもいいですか」「どうぞ、どうぞ」
"The prince of darkness" means "Satan".「暗黒の王子」とは「悪」のことです。
I'll bewitch him into a frog!あいつに法をかけてカエルにしてやろう。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪をしてはいけないよ。彼女は今、仕事中なのだから。」と彼は小声で言った。
Can I hang out here till seven?7時までここにお邪していていいかい?
I'm sorry to bother you, but I would like to ask you a favor.お邪してすいませんが、お願いしたいことがあるんです。
Sleep stole over us.いつしか睡が忍び寄った。
I'm sorry to disturb you but there's a phone call for you.お邪してすみませんが、あなたに電話がかかっています。
Thank you very much for your hospitality.お邪しました。
I hope I'm not disturbing you?お邪じゃないでしょうか。
I am sorry if I disturbed you.お邪だったらすいません。
Cathy, please stay out of my way for a while.キャッシー、しばらく邪にならないように離れていて下さい。
Opportunity makes a thief. [Quote, Bacon]すきを与えるとがさすもの。
Nothing could hinder Kate from using all her energy to polish her performances.ケイトが演技を磨くために注ぐ力を邪する物は、何もありませんでした。
Between ourselves, the fat ugly witch is on a diet.ここだけの話だけれど、あの太った見苦しい女は減量中なのだ。
Move! You're in my way.そこにいると邪なんだよね。どいてよ。
We'd better try to sell or give away all these white elephants we've collected.せっかく集めたものだけど、邪になるばかりだから、売るなり誰かにあげた方がいい。
The devil destroyed Hiroshima and Nagasaki.その悪は広島と長崎を破壊した。
Would it be alright to come to visit your place soon?そのうち、あなたのところにお邪してもいいですか。
The strange-looking woman was thought to be a witch.その怪しい女性は、女と考えられた。
The man sold his soul to the devil.その男は悪に魂を売った。
Get them out of the way.それらを邪にならないところに置いてください。
The old man got in her way.その老人が彼女の邪をした。
Those chairs are in the way.それらの椅子は邪になっています。
Let no one interfere with me.だれにも私の邪をさせないで。
Devil may come.がやってくるかもしれないよ。
Don't interfere with Tom while he is reading.トムが本を読んでいるときは邪をしてはいけない。
Do not interfere with Tom while he is reading.トムが本を読んでいる間は邪をしてはいけない。
Fred tried to get to the door, but the table was in the way.フレッドはドアのところへ行こうとしたがテーブルが邪になった。
You'd think Old Nick was after him.まるで悪にでも追いかけられてるみたいだ。
The wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.悪い女は呪文をかけてその男を虫に変えてしまった。
May I interrupt you?ちょっとお邪してよろしいですか。
May I interrupt you a while?ちょっとお話の邪をしてもよいですか。
Flies and mosquitoes interfered with his meditation.ハエと蚊が彼の瞑想を邪した。
The prince of darkness means Satan.暗黒のおうじはとは悪のことである。
Give the devil his due.にも当然与えるべきものは与えよ。
Sell one's soul to the devil.に魂を売る。
Speak of the devil (and he is sure to appear).のことを話せば(悪が現れる)。
Talk of the devil and he is sure to appear.の話をすると悪がきっと現れる。
When you talk of the devil you will hear his bones rattle.の話をすると彼の骨がカタカタいう音が聞こえる。
Talk of devil, and he's presently at your elbow.の話をすればやがてあなたのそばにやってくる。
The devil is not so black as he is painted.は絵に描かれるほど黒くはない。
Devils are hiding among the rocks.は岩の間に隠れている。
I think you and he wannabe alone.俺は邪だよ。 [M]
The wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.意地の悪い女が男にとんでもない法をかけて、虫に変えてしまった。
I must have stolen it when I lost control of myself momentarily.一瞬が差して盗んでしまった。
The prince was turned by magic into a frog.王子は法でカエルに変えられた。
The prince was changed into a tree by magic.王子は法で木に変えられた。
Why did she interrupt me?何故彼女は私を邪したのだろうか。
The director cast me as the devil.監督は私に悪の役をくれた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(As the witch dried the wand on a fold of her cloak.)[CN] 女巫忙把棒擦 Room on the Broom (2012)
Then there's the irritating types of wanker, the ones whose only job in life is to stop the rest of us enjoying our three score years and ten.[JA] イラつくバカもいる 他人の人生を 邪するしか能がない Salesmen Are Like Vampires (2017)
Look. There's no magic like that here.[CN] 聽著 這裡沒有那種黑 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
The grimoires, her journals. We lost it all during Katrina.[CN] 她的法書 日記 卡特裡娜颶風來的時候都丟失了 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Hey, go back to your place.[JA] ほら 邪よ あっちへ行って  ()
King of demons?[JA] 妖の帝王だと? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Is going to work on a hunter.[CN] 那看來他太高估自己的法藥方了 O Come, All Ye Faithful (2012)
Witch is lying. Doesn't practice magic, my ass.[CN] 女巫在說謊 沒有練習法個屁 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Get on her case.[JA] この場合 照鏡だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- Sorry to interrupt.[JA] - お邪してすみません The Covenant (2017)
Conquering demons takes sincerity.[JA] 物退治には 誠意が必要だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- We really do conquer demons.[JA] - ホントに物を退治するんです Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- It's an exorcism.[JA] 悪ばらいよ Smell the Weakness (2017)
More witch-hunts. Great. ...cannot prevail.[JA] 女狩りね お呼びになりましたか? The Return (2017)
It's complicated.[CN] 对球赛倒没那么有兴趣了 那就是Adriana的 The Victoria's Secret Fashion Show (2012)
"Oh, it's nice, Simon, all this magic.[CN] 因为没人告诉过我 because nobody ever said to me, "嗯 变得不错 Simon 除了术 滚床单也很有趣哦" "Oh, it's nice, Simon, all this magic. Simon Amstell: Numb (2012)
You're possessed by the devil![JA] 悪の化身め! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
All right, look, we're not going to let a couple of seagulls ruin our moment.[JA] カモメに邪はさせない Close Encounters (2017)
Those I killed were all demons.[JA] そいつ等は 皆 物だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Master, we both know that in this world magic tricks are illusions.[JA] 法師様 我等は承知のはず... 手品 術の類は幻と... Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
No can do. I'm meeting a white witch this afternoon.[JA] 白女と打ち合わせなの Smell the Weakness (2017)
The kind of magic my mother practiced, it's unnatural.[CN] 我母親會的那種法 是非自然的 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
I'm leaving you here to rot and I hope the ogres feast on your bones.[CN] 我要把你留在这儿 让你慢慢腐烂 我希望食人能把你啃得连骨头都不剩 The Santa Simulation (2012)
Even in the face of evil, our faith must remain unwaver.[CN] 即使面对恶 我们的信仰也不能动摇 The Possession (2012)
But, sad to say there are no demons here.[JA] でも 生憎だけど... ここに物はいませんのよ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
The magic you're talking about is dark, powerful.[CN] 你們所說的是黑法 威力無窮 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Become a city girl.[CN] 灰姑娘 知道灰姑娘吧 术棒一挥的那一瞬间 Episode #1.7 (2012)
Actually we conquer demons.[JA] 実は... 我々は 物退治屋でして Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
That does seem far more likely than magic birds talking to cripples.[JA] そちらのほうが法の鳥より現実味がある Eastwatch (2017)
Okay, there are ogre tracks and a trail of broken candy canes in the snow.[CN] 雪地有食人的踪迹和坏掉的拐杖糖 The Santa Simulation (2012)
So there's been quite a bit of sex but now I very much miss the magic.[CN] 现在我赶上了又怀念起术了 So there's been quite a bit of sex but now I very much miss the magic. Simon Amstell: Numb (2012)
I hear that you conquer demons.[JA] 物退治をするそうだな Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
"Your task is to rescue their leader from a dungeon of ogres."[CN] "你的任务是从食人的地牢 营救出他们的领袖" The Santa Simulation (2012)
And the last thing their lord told them to do was sell me to a red witch to be murdered.[JA] あいつらの主とやらが命じたのは 俺を赤い女に売り渡すことだった Eastwatch (2017)
I've never known a demon with a family.[JA] 家族持ちの物とは 初耳だぞ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
And while we're about it we'll conquer a demon or two.[JA] そしてその間に... 物退治をお見せします Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
So, not cold blooded murderer?[CN] 所以,不是冷血殺人 Bear on a Date (2012)
The liquid, it's blocking my vision.[JA] 水が視界の邪をしてる Life (2017)
I've enjoyed magic mushrooms because I don't do drugs but I will if they contain magic.[CN] 因为我吃过法蘑菇(致幻剂) 我还是不吸毒的哦 I've enjoyed magic mushrooms because I don't do drugs 这是法 不一样的 but I will if they contain magic. Simon Amstell: Numb (2012)
I don't like them. They get in the way.[JA] 苦手なんです 邪くさくて Absolute (2017)
Yep. Will do. Sorry about the mix up, it's a work night out.[JA] そうだな 邪して悪かった Sexy Rollercoasters (2017)
I will chant sutras day and night until its evil nature is defeated.[JA] 性が消滅するまで 私が日夜 読経致しましょう Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
How dare you smite me as a demon?[JA] よくも俺を物と... Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I follow the ogre tracks, checking for secret doors along the way.[CN] 跟着食人的踪迹 沿路检查可疑的门 The Santa Simulation (2012)
I saw this ceremony, an exorcism.[CN] 我见过那种仪式 驱仪式 The Possession (2012)
Leapt a dripping wet frog with a dripping wet wand.[CN] 湿答答的小青蛙 口叼棒岸上爬 Room on the Broom (2012)
I used to do so I can entertain all the children.[CN] 变几个术逗小孩开心 因为 I used to do so I can entertain all the children. Simon Amstell: Numb (2012)
Really?[JA] レイプとは違うけど The Widow Maker (2017)
You know, she's why I first got into magic.[CN] 知道吗 她是我接触术的原因 The Habitation Configuration (2012)
She had a grimoire, and it had a spell.[CN] 她有一本法書 上面記錄了一條咒語 We'll Always Have Bourbon Street (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あくま, akuma] -Teufel [Add to Longdo]
[じゃま, jama] Hindernis, Einmischung, Stoerung [Add to Longdo]
[ま, ma] DAEMON, BOESER GEIST [Add to Longdo]
[まほう, mahou] Zauberei, Magie [Add to Longdo]
法瓶[まほうびん, mahoubin] Thermosflasche [Add to Longdo]
[まじゅつ, majutsu] Zauberei, Gaukelei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top