Search result for

*間*

(333 entries)
(0.3077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-間-, *間*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にんげん, ningen] (n) มนุษย์
労働時[ろうどうじかん, roudoujikan] (n) ชั่วโมงทำงาน
[くかん, kukan] (n) ช่วง,ระยะ
応接[おうせつま, ousetsuma] (n) ห้องรับรอง
[みんかんじん, minkanjin] (n) เอกชน
[しゅんかん, shunkan] (n) ตำแหน่งเวลา,ขณะ
空き時[あきじかん, akijikan] (n) เวลาว่าง, See also: S. Free time,
[くうかん, kuukan] ความว่างเปล่า
[しゅうかん, shuukan] (n) สัปดาห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
パス温度[ぱすかんおんど, ] (n) interpass temperature
通勤時[つうきんじかん, ] (n) เวลาในการเดินทาง
何時のにか[いつのまにか, ] (adv) เผลอแป๊บเดียว
[ひるま , Hiruma, ] กลางวัน , See also: S. daytime,
違い[まちがい, ] ความผิดพลาด, พลาดท่า
[まどお, ] ลองดูไง
界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人[] (n vi vt modal ver) 人界を作った神の一人アイリスは、堕落した他の神々の陰謀で、人界(ガイア)へ8人のガーディアンたちと共に追放されてしまいます。彼女は8人のガーディアンたちとともに人たちの手の届かない所にファンタランドを建国し、平和な日々を送っていました。しかし何十万年の時が経ち, 平和だったファンタランドのエターナルポイントに原因不明の割れ目(クレック)が突如発生。他のガイアの異邦人たちを引き寄せるきっかけとなってしまいました。ファンタランドに暮す多くの種族たちは、異邦世界の存在に対する不安と疑問が膨らんでいくばかり。結局アイリスはその不安を取り払うために、ファンタテニス大会を開催して、優勝者にはどんな願いでも一つだけ叶えることを約束するのでした。
[のろま, ] (adj ) ทำอะไรชักช้า,สมองช้า
接材料[かんせつざいりょう, ] วัตถุดิบทางอ้อม
睡眠時[すいみんじかん, ] (n ) จำนวนชั่วโมงที่นอน
床の[とこのま, ] เป็นส่วนที่ยกพื้นห้องขึ้นสูงมุมหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่น ประดับด้วยแจกันดอกไม้ และภาพแขวนฝาผนัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period
[きかん, kikan] Thai: ระยะเวลา English: term
[ま, ma] Thai: เวลา English: time
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space
[ま, ma] Thai: ห้อง English: room
長時[ちょうじかん, choujikan] Thai: เป็นเวลานาน
もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon
に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
に合う[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ
違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ทำผิด English: to err
違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake
束の[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
束の[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
束の[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)
[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[澗, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] brook, mountain stream
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  間 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A stream 氵 flowing through a valley 間; 間 also provides the pronunciation
[簡, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] simple, succinct, terse; a letter
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  間 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[間, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 門

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時;二十四時[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2変量補[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
あげ[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
あっと言う;あっという;あっとゆう[あっというま(あっと言う;あっという);あっとゆうま(あっと言う;あっとゆう), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言うに) a blink of time (lit [Add to Longdo]
あっと言うに;あっというに;あっとゆう[あっというまに(あっと言うに;あっというに);あっとゆうまに(あっと言うに;あっとゆうに), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
いつのにか(P);何時のにか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつのにやら;何時のにやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
この(P);此の[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
しばらくの;暫くの[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
ちっちゃい人[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
つかの(P);束の(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
アイドル時[アイドルじかん, aidoru jikan] (n) {comp} idle time [Add to Longdo]
アクセス時[アクセスじかん, akusesu jikan] (n) {comp} access time [Add to Longdo]
アクティビティコンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじかん, asenburu jikan] (n) {comp} assembly time [Add to Longdo]
アドバンストプログラム通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
アドレス空[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space [Add to Longdo]
キュービック補[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] (n) {comp} cubic interpolation [Add to Longdo]
クローン人[クローンにんげん, kuro-n ningen] (n) (human) clone [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじかん, konpairu jikan] (n) {comp} compilation time [Add to Longdo]
サーチ時[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time [Add to Longdo]
サイクル時[サイクルじかん, saikuru jikan] (n) {comp} cycle time [Add to Longdo]
シーク時[シークじかん, shi-ku jikan] (n) {comp} positioning time; seek time [Add to Longdo]
システム試験時[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] (n) {comp} system test time [Add to Longdo]
システム実動時[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time [Add to Longdo]
シゾイド人[シゾイドにんげん, shizoido ningen] (n) schizoid person [Add to Longdo]
スイッチ通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] (n) {comp} interswitch signalling [Add to Longdo]
スプライン補[スプラインほかん, supurain hokan] (n) {comp} spline interpolation [Add to Longdo]
スロット時[スロットじかん, surotto jikan] (n) {comp} slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
セション生存期[セションせいぞんきかん, seshon seizonkikan] (n) {comp} session lifetime [Add to Longdo]
セットアップ時[セットアップじかん, settoappu jikan] (n) {comp} setup time [Add to Longdo]
セルの到着時[セルかんのとうちゃくじかん, seru kannotouchakujikan] (n) {comp} cell inter-arrival time [Add to Longdo]
ターンオン安定時[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] (n) {comp} turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダウン時[ダウンじかん, daun jikan] (n) {comp} down time [Add to Longdo]
ダメ人;駄目人[ダメにんげん(ダメ人);だめにんげん(駄目人), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
チャネルアダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] (n) {comp} channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] (n) {comp} CTCA; Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
チャネル分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation [Add to Longdo]
データ補[データほかん, de-ta hokan] (n) {comp} data interpolation [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) {comp} recognition time [Add to Longdo]
トラックアクセス時[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] (n) {comp} track access time [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] (n) {comp} Hypermedia; Time-based Structuring Language; HyTime [Add to Longdo]
バリオン相互作用[バリオンかんそうごさよう, barion kansougosayou] (n) baryon-baryon interaction (physics) [Add to Longdo]
パラメタ空[パラメタくうかん, parameta kuukan] (n) {comp} parameter space [Add to Longdo]
ヒルベルト空[ヒルベルトくうかん, hiruberuto kuukan] (n) Hilbert space [Add to Longdo]
フラットアドレス空[フラットアドレスくうかん, furattoadoresu kuukan] (n) {comp} flat address space [Add to Longdo]
フレームタイムフィル[フレームかんタイムフィル, fure-mu kan taimufiru] (n) (obsc) {comp} interframe time fill [Add to Longdo]
ブロックギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] (n) {comp} interblock gap [Add to Longdo]
ブロック[ブロックかんかく, burokku kankaku] (n) {comp} interblock gap; IBG [Add to Longdo]
プログラム試験時[プログラムしけんじかん, puroguramu shikenjikan] (n) {comp} program test time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second [Add to Longdo]
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] three-dimensional space; 3D [Add to Longdo]
上下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
世间[shì jiān, ㄕˋ ㄐㄧㄢ, / ] world; earth [Add to Longdo]
中间[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle [Add to Longdo]
中间人[zhōng jiān rén, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ, / ] contact man; go-between; intermediary; at second hand [Add to Longdo]
中间件[zhōng jiān jiàn, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] middleware [Add to Longdo]
中间名[zhōng jiān míng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, / ] middle name; second given name [Add to Longdo]
中间层[zhōng jiān céng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄘㄥˊ, / ] mesosphere [Add to Longdo]
中间神经元[zhōng jiān shén jīng yuán, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, / ] interneuron [Add to Longdo]
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] intermediate filament [Add to Longdo]
之间[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter- [Add to Longdo]
人间[rén jiān, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, / ] man's world; the world [Add to Longdo]
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time [Add to Longdo]
人间天堂[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, / ] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou [Add to Longdo]
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] extranet; company-external network [Add to Longdo]
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] almost on a par [Add to Longdo]
其间[qí jiān, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ, / ] in between; within that interval; in the meantime [Add to Longdo]
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]
切空间[qiē kōng jiān, ㄑㄧㄝ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] space of sections (math) [Add to Longdo]
包间[bāo jiān, ㄅㄠ ㄐㄧㄢ, / ] compartment (of train, ship etc) [Add to Longdo]
北京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time [Add to Longdo]
区间[qū jiān, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ, / ] interval (math.) [Add to Longdo]
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, / ] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route [Add to Longdo]
去取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]
参量空间[cān liàng kōng jiān, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] moduli space (math.); parameter space [Add to Longdo]
反应时间[fǎn yīng shí jiān, ㄈㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] response time (technology) [Add to Longdo]
反间[fǎn jiàn, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension; to drive a wedge between (one's enemies) [Add to Longdo]
反间谍[fǎn jiàn dié, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] counter-intelligence; protection against espionage [Add to Longdo]
名间乡[Míng jiān xiāng, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Mingchien (village in Taiwan) [Add to Longdo]
和时间赛跑[hé shí jiān sài pǎo, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, / ] to race against time [Add to Longdo]
单人间[dān rén jiān, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ, / ] single room (hotel) [Add to Longdo]
四维空间[sì wéi kōng jiān, ㄙˋ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] four dimensional space (math.) [Add to Longdo]
国际民间组织[guó jì mín jiān zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] international humanitarian organization [Add to Longdo]
在这期间[zài zhè qī jiān, ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] during time; in this time [Add to Longdo]
在﹍之间[zài zhī jiān, ㄗㄞˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space [Add to Longdo]
夜间[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, / ] nighttime; evening or night (e.g. classes) [Add to Longdo]
套间[tào jiān, ㄊㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] vestibule; small inner room (opening to others) [Add to Longdo]
字里行间[zì lǐ háng jiān, ㄗˋ ㄌㄧˇ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] (set phrase) between the lines; by implication [Add to Longdo]
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health) [Add to Longdo]
就寝时间[jiù qǐn shí jiān, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] bedtime [Add to Longdo]
幕间[mù jiān, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢ, / ] interval (between acts in theater) [Add to Longdo]
年间[nián jiān, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] in the years of; during those years; period (of dynasty or decade) [Add to Longdo]
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] coordinate space [Add to Longdo]
弹指之间[tán zhǐ zhī jiān, ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in an instant; in a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] curved space [Add to Longdo]
房间[fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] room [Add to Longdo]
拓扑空间[tuò pū kōng jiān, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] topological space (math.) [Add to Longdo]
挑拨离间[tiǎo bō lí jiàn, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to sow dissension (成语 saw); to drive a wedge between [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They are human.彼らは、人です。
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時に何回くらい出るのですか」「30分ごとに出ます」
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."「ママ、ビスケット食べてもいいでしょ」「だめです。食はいけません」
You are almost out of time, said the teacher.「もう少しで時ぎれだからね」と先生は言った。
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会合はどのくらい続きそうですか」「2時です」
Ten years is a long time.10年といえば相当な時だ。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."「私の意見では」弟が言った。「あなたは違っている」。
"I can make it to my class on time," he thought.「時通りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締め切りにに合わなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「心配するな。に合うさ」
Can you make the deadline?〆切にに合いますか。
I'm wondering how long $100 will carry me?100ドルでどのくらいのやっていけますか。
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時まで休み時です。
Ten days passed by.10日たった。
Ten years is a long time to wait.10年は待つには長い時だ。
Let's have a ten-minute break.10分、休憩をとりましょう。
It's already eleven. It's high time you were in bed.11時になってるよ、もう寝る時です。
It's already eleven. It's high time you were in bed.11時になってるよ。おまえはもうねる時でしょ。
In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.11時後、7時30分頃サンフランシスコに到着いたします。
It is close to eleven. It's about time we went to bed.11時近くだ。そろそろ寝る時だ。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年は満足しうる取り決めであった。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年のに合衆国は、4600万以上の移民を受け入れた。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカので戦争が勃発した時、私は生まれていなかった。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国とのに平和条約が結ばれた。
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月まったく雨が降らなかったので、彼らは井戸を掘らねばならなかった。
For one thing I have no money; for another I haven't the time.1つには私はお金がないし、もう1つにはその時がない。
I'll be back in an hour or so.1時かそこらで帰ってきます。
I will call you in an hour.1時したら電話します。
I will come to you in an hour.1時して君のところに行きます。 [M]
I got warm from jogging for an hour.1時ジョギングしたら体が温かくなった。
It is hard to get through the work in an hour.1時でその仕事を仕上げるのは難しい。
I will be back in an hour.1時で帰ってきます。
I'll finish it in one hour.1時で終わります。
I must finish my homework in an hour.1時で宿題を終えなければならない。
I will be back in an hour.1時で戻ってきます。
She can do 90 miles an hour.1時に90マイル走れるんだよ。
We've been driving in circles for an hour.1時もぐるぐる運転しているけど、ここはどこだろう?
Ten to one it'll clear up in an hour or so.1時もすれば違いなく晴れるだろう。
He will be back in an hour.1時もたてば彼は帰ってきます。
I've been looking for them for more than one hour.1時以上ずっと探しているんですが。
We'll arrive there within an hour.1時以内にそこに着くでしょう。
I'll be back within an hour.1時以内に戻ってきます。
I'll be back in an hour.1時経過すれば戻ってきます。
I'll call you up again in an hour.1時後にまたお電話します。
We will leave in hour.1時後に出発するつもりだ。
He left an hour ago.1時前に出たよ。
The man who telephoned an hour ago was Frank.1時前に電話して来た男の人はフランクでした。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時歩いてから、私たちは止まって休息した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First of all, everything about my 17 years of life was written in the invitation.[JA] (みどり)招待状には まず最初に 私の17年の全てが 書いてありました Disbanded (2017)
you're a novelist, Shin Michima.[JA] 道 慎は小説家です Confrontation (2017)
In the meantime, you need to figure out a way to get us off that beach.[CN] 這期,你需要找到離開海灘的方法 Edge of Tomorrow (2014)
You don't have time to think. Remember.[CN] 你沒有時思考,記住 Edge of Tomorrow (2014)
It started already.[CN] 你真會挑時,已經開始了 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
After all, she did kill her own parents.[JA] 実の両親を殺すような人ですから Confrontation (2017)
It's time.[CN] 時到了 Hercules (2014)
Mr. Michima, he's your father, isn't he?[JA] 道さん あなたのお父様ですよね Confrontation (2017)
Mr. Michima, don't underestimate the power of expression.[JA] 道さん 表現の商売 なめるなよ Disbanded (2017)
Look, I'm sorry to rush this.[CN] 抱歉,參觀時很趕 The Maze Runner (2014)
Mr. Michima has received an overwhelming amount of severe criticism.[JA] 道さんには 申し訳ないほど 厳しい意見が 殺到してます Disbanded (2017)
That's not my middle name.[CN] 那不是我的中 Edge of Tomorrow (2014)
-This will get a ton of viewers. -No doubt about it.[JA] (森口)視聴率 望めそうですね (プロデューサー)違いないです Confrontation (2017)
Time? Look, I'm sorry.[CN] - 時 Edge of Tomorrow (2014)
You won't believe me when I tell you that Dr.Carter was right that the... enemy can manipulate time.[CN] 你就是不信我,卡特博士是對的 敵人可以控制時 Edge of Tomorrow (2014)
The entire time you have been here...[CN] 你們在這裡的全部期... The Maze Runner (2014)
It's proof you have talent, Shin Michima![JA] 道 慎の実力は 本物ってことですよ Confrontation (2017)
This will probably make Shin Michima's novels sell even more.[JA] これでまた 道 慎の小説が売れるのか Disbanded (2017)
-I told it would be.[JA] 違いないって 言ったでしょ? Emotions (2017)
In these past six months, I lived under the same roof with five women.[JA] 僕は この半年 5人の女たちと ひとつ屋根の下で 暮らしていた Emotions (2017)
All humans have feelings.[JA] 人には 誰でも気持ちがある Confrontation (2017)
Shin Michima,[JA] 道 慎さん Emotions (2017)
The deceased woman appears to have been living with Mr. Michima.[JA] 道さんと同居していた 女性と見られています Disbanded (2017)
But if this number does pertain to an account held at this bank, it would have been established quite some time ago.[CN] 但是,如果這個數字不涉及 到這家銀行持有的帳戶, 將已建立 前一段時 A Most Wanted Man (2014)
I rented a tiny, one-room apartment and started living alone again.[JA] (慎) 僕は6畳1のアパートを借り また1人暮らしに戻った Confrontation (2017)
I think we should just reset.[CN] 我看還是重啟時 Edge of Tomorrow (2014)
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世の中には人の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
What do you think, Mr. Michima?[JA] 道さん どう思います? Confrontation (2017)
So I'm resetting the day?[CN] 所以我是在重啟時 Edge of Tomorrow (2014)
My middle name... is Rose.[CN] 我的中名... 是羅斯 Edge of Tomorrow (2014)
The longer rhesus lives, the more villages will be burnt and the more innocents will be killed.[CN] 瑞瑟活的時越長 就更多的村莊被燒燬 更多無辜的人被殺死 Hercules (2014)
With her, we would have a hit for sure.[JA] 彼女が主演なら 違いなくヒットする Emotions (2017)
We're running out of time.[CN] 沒時 RoboCop (2014)
Right, okay. So this Omega, it controls time.[CN] 好吧,歐米茄能控制時 Edge of Tomorrow (2014)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 火災が起きたのは 小説家 道(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
The authors Yuzu Hanaki and Shin Michima.[JA] 作家の花木ゆずさんと 道 慎さんです Disbanded (2017)
Hey, do you think that Jay could use your bathroom?[CN] 嘿 傑能用下你的洗手 Sex Tape (2014)
There's still time.[CN] 還有時 Edge of Tomorrow (2014)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] (花木) 僕と道 慎で 対談をさせていただけませんか? Ready (2017)
Shin Michima.[JA] 道 慎も Emotions (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.[JA] 道さん あなた 小説家としての実力は それなりに あったみたいですね Confrontation (2017)
It's dark in there.[CN] 房裏很暗 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.[JA] 施設育ちの女子高生が焼死 世はもっと喜んだし 食いついたでしょうね Confrontation (2017)
Let me buy you some time.[CN] 讓我為你們爭取點時 Edge of Tomorrow (2014)
- .. lime.[CN] 更多的時 爸爸 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
The station has very high expectations.[JA] 局の人たちも 相当 期待してますよ Confrontation (2017)
Is something wrong, Mr. Michima?[JA] (森口)道さん 何か? Disbanded (2017)
It's in the mountains. I saw German writing.[CN] 在山,我看到了德文 Edge of Tomorrow (2014)
Tatsuyuki Michima.[JA] (佑希) 道達之(みちまたつゆき) Confrontation (2017)
In six months, I would change an unpopular novelist who feared death into a best-selling novelist who desired to commit murder.[JA] 半年のに 人の死を恐れる売れない小説家を 殺意に染まった 売れっ子小説家に変える Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アイドル時[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アクセス時[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
アクティビティコンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
アドレス空[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
キュービック補[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
コンパイル時[コンパイルじかん, konpairu jikan] compilation time [Add to Longdo]
サーチ時[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
サイクル時[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time [Add to Longdo]
シーク時[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
システム試験時[システムしけんじかん, shisutemu shikenjikan] system test time [Add to Longdo]
システム実動時[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
スイッチ通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling [Add to Longdo]
スロット時[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD) [Add to Longdo]
セション生存期[せしょんせいぞんきかん, seshonseizonkikan] session lifetime [Add to Longdo]
セルの到着時[セルあいだのとうちゃくじかん, seru aidanotouchakujikan] cell inter-arrival time [Add to Longdo]
ターンオン安定時[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ダウン時[だうんじかん, daunjikan] down time [Add to Longdo]
チャネルアダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
チャネル分離[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
データ補[データほかん, de-ta hokan] data interpolation [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
トラックアクセス時[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
パラメタ空[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space [Add to Longdo]
フレームタイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill [Add to Longdo]
ブロックギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
プログラム試験時[プログラムしけんじかん, puroguramu shikenjikan] program test time [Add to Longdo]
プログラム実動時[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロセスの生存期[プロセスのせいぞんきかん, purosesu noseizonkikan] process lifetime [Add to Longdo]
プロセスグループの生存期[プロセスグループのせいぞんきかん, purosesuguru-pu noseizonkikan] process group lifetime [Add to Longdo]
プロセス通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
マーク区[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]
マーク区宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
レコードギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap [Add to Longdo]
レコード[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.) [Add to Longdo]
位置決め時[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
一定期[いっていきかん, itteikikan] fixed period [Add to Longdo]
運転時[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]
演算時[えんざんじかん, enzanjikan] operation time [Add to Longdo]
往復伝搬時[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
応答時[おうとうじかん, outoujikan] response time [Add to Longdo]
応答時ウインドウ[おうとうじかんういんどう, outoujikan'uindou] response time window, response window [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せけん, seken] -Welt, Oeffentlichkeit, Leute [Add to Longdo]
[ちゅうかん, chuukan] Mitte, Zwischen- [Add to Longdo]
[にんげん, ningen] -Mensch [Add to Longdo]
同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
休憩時[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
何時[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
労働時[ろうどうじかん, roudoujikan] Arbeitszeit [Add to Longdo]
[くかん, kukan] Strecke [Add to Longdo]
見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]
実働時[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
[きゃくま, kyakuma] Gaestezimmer [Add to Longdo]
就業時[しゅうぎょうじかん, shuugyoujikan] Arbeitszeit [Add to Longdo]
[いま, ima] Wohnzimmer [Add to Longdo]
兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] Wohnzimmer_und_Schlafzimmer [Add to Longdo]
[ねんかん, nenkan] ... Jahre_lang [Add to Longdo]
床の[とこのま, tokonoma] (tradit.japanische_Zimmer)Nische [Add to Longdo]
応接[おうせつま, ousetsuma] Empfangszimmer [Add to Longdo]
昭和年[しょうわねんかん, shouwanenkan] Shouwa-Aera [Add to Longdo]
[ひるま, hiruma] -Tag [Add to Longdo]
[じかん, jikan] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
稼ぎ[じかんかせぎ, jikankasegi] (Zeit) ueberbruecken, hinhalten [Add to Longdo]
[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]
[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]
[みんかん, minkan] privat, zivil [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] Schlucht, (unten) im_Tal [Add to Longdo]
[うねま, unema] Raum_zwischen_Furchenruecken, Furche [Add to Longdo]
[しゅんかん, shunkan] (kurzer) Augenblick, Moment [Add to Longdo]
茶の[ちゃのま, chanoma] Wohnzimmer [Add to Longdo]
[ぎょうかん, gyoukan] Zeilenabstand [Add to Longdo]
[たにま, tanima] -Tal [Add to Longdo]
走行時[そうこうじかん, soukoujikan] Fahrzeit [Add to Longdo]
長い[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]
長時[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]
[ま, ma] Zwischenraum, Zeitraum [Add to Longdo]
[ま, ma] Zwischenraum, Zeitraum, Zimmer [Add to Longdo]
に合う[まにあう, maniau] rechtzeitig_kommen, erreichen [Add to Longdo]
もなく[まもなく, mamonaku] sofort, -bald [Add to Longdo]
一髪[かんいっぱつ, kan'ippatsu] um_ein_Haar [Add to Longdo]
[かんせつ, kansetsu] indirekt [Add to Longdo]
[あいだがら, aidagara] Verhaeltnis, Beziehung [Add to Longdo]
違い[まちがい, machigai] Irrtum, Fehler, Unfall [Add to Longdo]
[かんかく, kankaku] Zwischenraum, Abstand [Add to Longdo]
非人[ひにんげんてき, hiningenteki] unmenschlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top