Search result for

*故*

(229 entries)
(0.0856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -故-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ
[なぜ, naze] (n) ทำไม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こしょう, ] การชำรุดเสียหาย ความขัดข้อง สิ่งกีดกันหรือปัญหาที่ทำให้หยุดชะงัก
それ[それゆえに, ] ดังนั้น เพราะฉะนั้น
[ゆえ, ] (n ) N] เหตุผล, See also: มูลเหตุ, Syn. cause, motive
無事[むじこ, ] No accident

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[做, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to work, to make; to act
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  故 (gù ㄍㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 who causes things to happen 故; 故 also provides the pronuncation
[故, gù, ㄍㄨˋ] reason, cause; happening, instance
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] tap

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことゆえ無し;事無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 事・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
それに;其れ[それゆえに, soreyueni] (adv) and so ... [Add to Longdo]
エンジン[エンジンこしょう, enjin koshou] (n) engine failure [Add to Longdo]
スリップ事[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
リンク[リンクこしょう, rinku koshou] (n) {comp} link failure [Add to Longdo]
医療事[いりょうじこ, iryoujiko] (n) medical error [Add to Longdo]
[えんこ, enko] (n) relation; connection; affinity [Add to Longdo]
採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection [Add to Longdo]
政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
知新;温古知新[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past [Add to Longdo]
(P);何ゆえ[なぜ(何)(P);なにゆえ(P), naze ( naze )(P); naniyue (P)] (adv) (uk) why; how; (P) [Add to Longdo]
[なぜか, nazeka] (adv) somehow; for some reason; without knowing why; (P) [Add to Longdo]
かと言うと[なぜかというと, nazekatoiuto] (exp) because; the reason why is [Add to Longdo]
なら[なぜなら, nazenara] (conj) (uk) because; (P) [Add to Longdo]
ならば[なぜならば, nazenaraba] (conj) (uk) because; for; the reason why is ...; (P) [Add to Longdo]
過酷事[かこくじこ, kakokujiko] (n) severe accident (esp. relating to a nuclear reactor) [Add to Longdo]
我思うに我あり;我思うゆえに我あり;我思うに我在り;我思うに我有り(iK)[われおもうゆえにわれあり, wareomouyueniwareari] (exp) (See コギトエルゴスム) I think, therefore I am [Add to Longdo]
海難事[かいなんじこ, kainanjiko] (n) accident at sea; maritime accident [Add to Longdo]
[きゅうこ, kyuuko] (n) antiquity; old acquaintance [Add to Longdo]
軽い[かるいこしょう, karuikoshou] (n) {comp} soft failure [Add to Longdo]
元;旧;[もと, moto] (n,adj-no,n-adv,n-pref) former; ex- [Add to Longdo]
原発事[げんぱつじこ, genpatsujiko] (n) accident at a nuclear power generation plant; nuclear accident [Add to Longdo]
古;;旧[ふる, furu] (n) (1) (See 御古) used item; secondhand item; (n-pref) (2) old; used; previous [Add to Longdo]
古い(P);い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
古紙(P);[こし, koshi] (n) used paper; paper for recycling; (P) [Add to Longdo]
古老;[ころう, korou] (n) old people; seniors; elders; old-timer [Add to Longdo]
古址;古趾;[こし, koshi] (n) historic ruins [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] (pref) the late (deceased) [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] (n-adv,n) reason; cause; circumstances [Add to Longdo]
ありげ;あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]
[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P) [Add to Longdo]
[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P) [Add to Longdo]
意犯[こいはん, koihan] (n) (See 過失犯) crimes of intent [Add to Longdo]
[こきゅう, kokyuu] (n) old acquaintance [Add to Longdo]
郷(P);古里(P);旧里;[ふるさと(P);こきょう(郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P) [Add to Longdo]
郷に錦を飾る[こきょうににしきをかざる, kokyouninishikiwokazaru] (exp,v5r) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]
郷へ錦を飾る[こきょうへにしきをかざる, kokyouhenishikiwokazaru] (exp,v5r) (See 郷に錦を飾る) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]
郷を慕う[こきょうをしたう, kokyouwoshitau] (exp,v5u) to pine for home [Add to Longdo]
郷忘じ難し[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile [Add to Longdo]
[こご, kogo] (n) (arch) (See 今吾) one's former self [Add to Longdo]
[ここく, kokoku] (n) one's native land; (P) [Add to Longdo]
[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]
[こざん, kozan] (n) one's native place [Add to Longdo]
[こじ, koji] (n) origin; historical fact; tradition; (P) [Add to Longdo]
事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China [Add to Longdo]
事来歴;古事来歴(iK)[こじらいれき, kojiraireki] (n) origin and history; particulars [Add to Longdo]
[こじつ, kojitsu] (n) ancient practices or customs (practises) [Add to Longdo]
[こしゅ, koshu] (n) one's former master [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见如[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
不主[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, ] not to stick to the old conventions [Add to Longdo]
不知何[bù zhī hé gù, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] somehow [Add to Longdo]
[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident [Add to Longdo]
照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] accidental exposure [Add to Longdo]
人情世[rén qíng shì gù, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] worldly wisdom; the ways of the world; to know how to get on in the world [Add to Longdo]
[hé gù, ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ, ] wherefore [Add to Longdo]
[jiè gù, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˋ, ] to find an excuse [Add to Longdo]
同乡亲[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, / ] fellow countryman (from the same village); the folks back home [Add to Longdo]
纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, / ] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new [Add to Longdo]
因﹍之[yīn zhī gù, ㄓ ㄍㄨˋ, ] inasmuch [Add to Longdo]
[yǐ gù, ㄧˇ ㄍㄨˋ, ] the late; deceased [Add to Longdo]
意外事[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old [Add to Longdo]
[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] to die; to pass away [Add to Longdo]
[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] old practice [Add to Longdo]
[gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙, ] narrative; story; tale [Add to Longdo]
事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, ] fictional film; feature film [Add to Longdo]
[gù jiāo, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄠ, ] former acquaintance; old friend [Add to Longdo]
[gù rén, ㄍㄨˋ ㄖㄣˊ, ] old friend [Add to Longdo]
[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, ] usual trick; old tactics [Add to Longdo]
伎重演[gù jì chóng yǎn, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, ] to repeat an old stratagem; up to one's old tricks [Add to Longdo]
[gù zuò, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] pretend [Add to Longdo]
作姿态[gù zuò zī tài, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄗ ㄊㄞˋ, 姿 / 姿] a pose; a pretense [Add to Longdo]
作端庄[gù zuò duān zhuāng, ㄍㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] artificial show of seriousness; to pretend to be solemn [Add to Longdo]
[gù diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄢˇ, ] old pattern; old recipe [Add to Longdo]
[gù yǒu, ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ, ] late friend; deceased friend [Add to Longdo]
[gù guó, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] country with an ancient history [Add to Longdo]
[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] one's home town [Add to Longdo]
[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, ] native country; one's homeland [Add to Longdo]
[gù dì, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ, ] once familiar places; former haunts [Add to Longdo]
地重游[gù dì chóng yóu, ㄍㄨˋ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄧㄡˊ, / ] to revisit old haunts (成语 saw); down memory lane [Add to Longdo]
[gù zhǐ, ㄍㄨˋ ㄓˇ, ] one's former address [Add to Longdo]
[gù chéng, ㄍㄨˋ ㄔㄥˊ, ] old city [Add to Longdo]
城县[Gù chéng xiàn, ㄍㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gucheng county in Shandong [Add to Longdo]
[gù mù, ㄍㄨˋ ㄇㄨˋ, ] old tomb [Add to Longdo]
[gù zhái, ㄍㄨˋ ㄓㄞˊ, ] former home [Add to Longdo]
[gù gōng, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] The Imperial Palace [Add to Longdo]
宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, / ] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei [Add to Longdo]
[gù jiā, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] old family [Add to Longdo]
家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, ] descended from an old family [Add to Longdo]
[gù jū, ㄍㄨˋ ㄐㄩ, ] former residence [Add to Longdo]
弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated [Add to Longdo]
[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] intentional homicide [Add to Longdo]
态复萌[gù tài fù méng, ㄍㄨˋ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄇㄥˊ, / ] to revert to old ways [Add to Longdo]
[gù wǒ, ㄍㄨˋ ㄨㄛˇ, ] one's former self; back on form [Add to Longdo]
[gù yè, ㄍㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] old estate; former empire [Add to Longdo]
[gù cǐ, ㄍㄨˋ ㄘˇ, ] therefore [Add to Longdo]
步自封[gù bù zì fēng, ㄍㄨˋ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄈㄥ, ] lit. restricted to the old track; content with old ways and refuse to acknowledge progress; conservative; stagnating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「車が障したんだ」
As many as ten people saw the accident.10人もの人がその事を目撃した。
"If there is an accident," he says, "they will know right away."「事が起きれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
He saw his home-town again only after ten years.10年後にようやく彼は、再び郷の町を見た。
There were ten accidents in as many days.10日に10件の事があった。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事から一命をとりとめた。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事の説明は運転手の説明と一致している。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれ違った3通りの事の説明をした。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事で危うく命を落とすところでした。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で障してしまった。修理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の障の原因を調べている。
No less than fifty passengers were injured in the traffic accident.50人もの乗客がその事でけがをした。
Can you account for your car accident?あなたの自動車事の説明が出来ますか。
You are not to blame for the accident.あなたはその事に責任はありませんよ。
How do you account for the accident?あなたはその事をどう説明しますか。
If my boy had not been killed in the traffic accident, he would be college student now.あの子が交通事で死ななかったら、今ごろは大学生になっているだろう。
Why do you think so?あなたは何そう考えるのですか。
Why did you live in Kyoto last year?あなたは何去年京都に住んでいたのですか。
Why are you busy today?あなたは何今日忙しいのですか。
What prevented you from working?あなたは何働かなかったのか。
You can't blame him for the accident.あなたは彼をその事の事で責める事が出来ない。
We're on our way home.あの郷へ帰るんだ。
Six months have passed since the author was killed in an accident.あの作家が事で死んでから、6ヶ月になります。
Do you know what time that accident happened?あの事がいつ起こったのかしっていますか。
There is something mysterious about the accident.あの事には何かなぞめいたものがつきまとっている。
She was never completely free from pain after the accident.あの事のあと、彼女が完全に痛みがなくなることはなかった。
That accident is a good illustration of his carelessness.あの事は彼の不注意のよい例である。
That accident brought home to me the power of nature.あの事を見て自然の力を痛感した。
His health has declined since the accident.あの事以来、彼の健康は衰えている。
I hope neither of them was injured in the crash.あの人たち2人ともその交通事でけがをしなかったことを、私は願っています。
A woman was hurt in the accident, and her two daughters were too.ある女性がその事でけがをし、彼女の2人の娘もけがをした。
That landslide produced a lot of misery.あの地滑り事は多くの不幸を生んだ。
He'll have an accident one of these days if he keeps driving like that.あんな運転を続けていると彼はそのうちに事を起こすだろう。
Is that the man whose wife was killed in the car accident?あれは奥さんがあの自動車事で亡くなった人ですか。
It is no use blaming him for the accident now.いまさらあの事のことで彼を非難しても仕方ない。
A combination of several mistakes led to the accident.いくつかのミスが重なってその事が起こった。
When did the accident take a place?いつその事が起こったのですか。
The car is acting up again.うちの車はまた障した。
Our refrigerator is out of order.うちの冷蔵庫は障している。
The air conditioner is out of order.うちのクーラーが障してしまった。
There seems to be something wrong with our telephone.うちの電話はどこか障しているらしい。
Our telephone is out of order so I shall have it repaired.うちの電話は障だ。修繕してもらわないと。
The elevator was out of order and we had to walk to the fifth floor.エレベータが障していたので、私たちは5階まで歩いていかねばならなかった。
The air conditioner doesn't work.エアコンが障しています。
We have to use the stairs because the elevator is out of order.エレベーターが障しているので階段を使わなければならない。
The elevator is out of order.エレベータが障している。
As the elevator is out of order, we must go down the stairs.エレベータが障しているので、階段を降りなければならない。
The engine gave out.エンジンが障した。
Something is wrong with the engine.エンジンに何か障がある。
Something is wrong with the engine.エンジンはどこか障している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But why? . There's nothng n it for you,[CN] 我们非亲非 Taki no shiraito (1933)
As a human, you have to go back to your homeland, to where you grew up, to your past, to your land.[JA] 人間なら誰しも 祖国へ帰りたいものだ 懐かしい思い出の 詰まった郷へ Barbecue (2017)
But it's home, and it's beautiful.[JA] だけど私たちの郷よ 美しいわ Life (2017)
Sounds like a spy story.[CN] 好像是间谍事一样 The 39 Steps (1935)
We believe it's likely due to the clamp failure in the lab, which caused a temporary change of air pressure in Calvin's box.[JA] おそらくラボの留め具の障による カルヴィンの箱の空気圧の変化のため Life (2017)
Not since the days of Her Late Majesty... whom I often visited in the capacity of a trusted advisor.[CN] 自从已的女王陛下 死后的那些日子就没有了 我经常把她当作一个 可信赖的顾问来拜访 The Scarlet Empress (1934)
Abandoned the family home, completely unsentimental.[JA] 一族の郷を棄てるとは なんとも非情だ Eastwatch (2017)
A small technical problem.[CN] 出了点技术 The Blue Angel (1930)
Here?[JA] 何ここ? Resident Evil: Vendetta (2017)
I'm sorry it had to happen here in our home.[JA] 僕達の郷で起きてしまった The Queen's Justice (2017)
No, he's with me. I've just had a problem, my car's packed in.[JA] 一緒にいるけど車が障した The Secret of Sales (2017)
Ouch! That hurts![CN] 哎呦你下什么 Taki no shiraito (1933)
You're still sticking to your penny novelette spy story.[CN] 你又在编你的事了 The 39 Steps (1935)
I was brought up in the country, I was brought up in Mount Barker, when it was a country town.[JA] 郷は田舎町の マウント・バーカーだ Barbecue (2017)
The transmitter has failed.[JA] トランスミッターが障してる Life (2017)
But it's a great story.[CN] 但这个事很精彩耶 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Here does the myth have an end.[CN] 事就這麼講完了 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Stories.[CN]  The Great Escapist (2013)
I don't know why.[JA] 何か解りませんが Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
He doesn't wear a hard hat for nothing.[CN] 小心他的圆顶高帽 他不会无缘无戴着它 'G' Men (1935)
There must be an expanation, Go ahead, you can tell me f Minam robbed you,[CN] 这其中是不是有什么缘啊? Taki no shiraito (1933)
Queer story, that young Oxford chap he had with him going mad.[CN] 一个古怪的事, 和他一起的那个哈佛大学毕业年轻小伙发疯了 The Mummy (1932)
But as certain as the sun rises, there was something.[CN] 不过这其中确有缘 Taki no shiraito (1933)
...a vehicle registered to this address w-was involved in an accident.[JA] あの... ここの住所に登録している車だが 事にあっている The Return (2017)
What about "Cinderella" or a real hot love story?[CN] 之后也可以演灰姑娘或是热情的爱情 It Happened One Night (1934)
It's a homecoming to a lot of people.[JA] 人々の心の郷であり― Barbecue (2017)
So why'd you switch?[JA] 何こっちを選んだの? Resident Evil: Vendetta (2017)
Oh, yeah. I've written a lot of stories.[CN] 我昨天刚完成一个 事背景在埃及 The Whole Town's Talking (1935)
Why won't you go back in there?[JA] 何 戻らない? Find This Thing We Need To (2017)
I've got a hunch. Who is the best man[CN] 除了曼纽尔本人 这事最适合有谁来写? The Whole Town's Talking (1935)
Technical glitch.[JA] 機械的な障だよ The Return (2017)
It was in a car accident.[JA] 交通事だったの Stalker's Prey (2017)
You're abandoning your people! You're abandoning your home.[JA] 民と郷を放棄するの? The Queen's Justice (2017)
It's the sad story we tell[CN] 我們要訴說一個悲慘的 À Nous la Liberté (1931)
it realy was my fault, I see.[CN] 这么说起来 还真是因为我的缘 Taki no shiraito (1933)
Early summer of 1890.[CN] 事发生在! 890年初夏 Taki no shiraito (1933)
Commencing on-site diagnostic.[JA] 障箇所を調べてみる Life (2017)
- Have we broken down?[JA] 車の障か? Sexy Rollercoasters (2017)
Doesn't feel like home.[JA] 郷という気がしない Stormborn (2017)
The truth is when we left home, we couldn't wait to get away.[JA] 正直郷を去る時待ちきれなかった Dragonstone (2017)
We were fighting in the car and then we crashed.[JA] 確か 車の中でケンカになって それから事 Feed (2017)
I have to be here.[CN] 我意让他们瞒着你的 Episode #1.7 (2004)
Why did you leave your homeland?[JA] なぜ郷を去った? The Spoils of War (2017)
You're a long way from home.[JA] 郷は遠いのだろう Dragonstone (2017)
Nothing in that lab can malfunction.[JA] ラボが障するなんて あり得ない Life (2017)
The story of this drama occurred at the year Jingkang of Song Dynasty[CN] 这个戏的事 发生在宋朝靖康年间 Song at Midnight (1937)
I think he's the one that hit Bre too. Yeah.[JA] ブリーの事も彼よ Stalker's Prey (2017)
I was about to read to you... of Peter the Great and Ivan the Terrible... and other Russian tsars and tsarinas who were hangmen.[CN] 我正要给你读... 彼得大帝和伊万恐怖者 还有其他俄罗斯沙皇和 沙皇皇后刽子手的 The Scarlet Empress (1934)
Trying to get over one love by bouncing into love with somebody else.[CN] 为了结束一段恋情 意陷入另一段恋情 The Awful Truth (1937)
There must be a reason here,[CN] 总有缘吧? Taki no shiraito (1933)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク[リンクこしょう, rinku koshou] link failure [Add to Longdo]
軽い[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]
障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]
重い[おもいこしょう, omoikoshou] hard failure [Add to Longdo]
伝送[でんそうこしょう, densoukoshou] transmission fault [Add to Longdo]
平均障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
平均障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
劣化[れっかこしょう, rekkakoshou] degradation failure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じこ, jiko] Unfall, Vorfall [Add to Longdo]
坑内事[こうないじこ, kounaijiko] Grubenunglueck [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] VERSTORBEN [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] verstorben [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] Grund, Ursache, Anlass [Add to Longdo]
[こじ, koji] geschichtliche_Begebenheit [Add to Longdo]
[こじん, kojin] der_Verstorbene [Add to Longdo]
[ここく, kokoku] Heimatland, Heimat [Add to Longdo]
[こい, koi] Vorsatz [Add to Longdo]
[こきょう, kokyou] Heimat, Geburtsort [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] Stoerung, Hindernis, Defekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top