Search result for

*式*

(294 entries)
(0.34 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-式-, *式*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: R. 大要
方程[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 株会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด
会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
調印[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しきてn, ] (n) พิธี, พระราชพิธี
[ようしき, ] รูปแบบ
[そうしき, ] (n) งานศพ
[こうしき, koushiki, ] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
上棟[じょうとうしき, ] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟[じょうとうしき, ] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
方程[ほうていしき, ] (n ) สมการ , See also: R. equation

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
[けいしき, keishiki] Thai: สูตรสมการคณิตศาสตร์ English: math expression
旧形[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
[かぶしき, kabushiki] Thai: หุ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工
[弑, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder
[弒, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder
[拭, shì, ㄕˋ] to wipe away stains with a cloth
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[試, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[试, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[軾, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart
[轼, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart

Japanese-English: EDICT Dictionary
2項[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
ABO血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
MN血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
Rh血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
うず形;渦形[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
お会;御会[おえしき, oeshiki] (n) (See 会・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
くわ入れ;鍬入れ[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
ところてん[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
ねじ[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded [Add to Longdo]
べた塗り内部様[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
アクセス方[アクセスほうしき, akusesu houshiki] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
アクセス方実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アクティブマトリクス方[アクティブマトリクスほうしき, akuteibumatorikusu houshiki] (n) {comp} active matrix [Add to Longdo]
アジア的生産様[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アドオン方[アドオンほうしき, adoon houshiki] (n) add-on [Add to Longdo]
アドレス形[アドレスけいしき, adoresu keishiki] (n) {comp} address format [Add to Longdo]
蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
インクジェット方[インクジェットほうしき, inkujietto houshiki] (n) {comp} ink-jet method [Add to Longdo]
エッジトリガ方[エッジトリガほうしき, ejjitoriga houshiki] (n) {comp} edge trigger method [Add to Longdo]
オーストラリアフットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ方[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) {comp} overlapped windowing [Add to Longdo]
オギノ[オギノしき, ogino shiki] (n) Ogino method [Add to Longdo]
カスケードけた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
ガリレイ望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キリスト教[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
クロスリファレンス形[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] (n,adj-no) (obsc) {comp} cross-referenced [Add to Longdo]
グローバル形[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] (n) {comp} global format [Add to Longdo]
ケプラー望遠鏡[ケプラーしきぼうえんきょう, kepura-shikibouenkyou] (n) Keplerian telescope [Add to Longdo]
コリント[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
コリント様[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
ゴシック[ゴシックしき, goshikku shiki] (n) Gothic style (of art) [Add to Longdo]
サイクルアンドライド方[サイクルアンドライドほうしき, saikuruandoraido houshiki] (n) cycle and ride system [Add to Longdo]
シーアンドエア方[シーアンドエアほうしき, shi-andoea houshiki] (n) sea and air system [Add to Longdo]
シーリング方[シーリングほうしき, shi-ringu houshiki] (n) ceiling system [Add to Longdo]
シップエア方[シップエアほうしき, shippuea houshiki] (n) ship air system [Add to Longdo]
シュレーディンガー方程[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
シルク形[シルクけいしき, shiruku keishiki] (n) {comp} Symbolic LinK format [Add to Longdo]
スキャンロン方[スキャンロンほうしき, sukyanron houshiki] (n) Scanlon plan [Add to Longdo]
ストロンボリ噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
セルラー方[セルラーほうしき, serura-houshiki] (n) {comp} cellular system [Add to Longdo]
セル電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] (n) {comp} cellular phone [Add to Longdo]
ソナタ形[ソナタけいしき, sonata keishiki] (n) sonata form [Add to Longdo]
ソフトセクタディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ゾーン形[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] (n) {comp} zoned format [Add to Longdo]
ターンキー方輸出[ターンキーほうしきゆしゅつ, ta-nki-houshikiyushutsu] (n) turnkey export [Add to Longdo]
タイリングウィンドウ方[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method [Add to Longdo]
タイル方[タイルほうしき, tairu houshiki] (n,adj-no) {comp} tiling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一次方程[yī cì fāng chéng shì, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] linear equation (math.) [Add to Longdo]
一级方程[yī jí fāng chéng shì, ㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] Formula One [Add to Longdo]
三项[sān xiàng shì, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] trinomial (math.) [Add to Longdo]
下线仪[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 线 / ] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony [Add to Longdo]
不等[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, ] inequality (math.) [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó shì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] Chinese style; à la chinoise [Add to Longdo]
[zhōng shì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ, ] Chinese style [Add to Longdo]
[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, ] to pass an exam (or the imperial exam); to qualify [Add to Longdo]
二次多项[èr cì duō xiàng shì, ㄦˋ ㄘˋ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] quadratic polynomial [Add to Longdo]
二项[èr xiàng shì, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] two items; binomial (math.) [Add to Longdo]
二项系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
二项定理[èr xiàng shì dìng lǐ, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Binomial Theorem (math.) [Add to Longdo]
代数[dài shù shì, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, / ] algebraic formula [Add to Longdo]
便携[biàn xié shì, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, 便 / 便] portable [Add to Longdo]
保护模[bǎo hù mó shì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] protected mode [Add to Longdo]
偏正合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
传输模[chuán shū mó shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] transfer mode; transmission method [Add to Longdo]
[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony [Add to Longdo]
光纤分布数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤分散资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
入场[rù chǎng shì, ㄖㄨˋ ㄔㄤˇ ㄕˋ, / ] ceremonial entry; opening procession [Add to Longdo]
公倍[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, ] common multiple expression [Add to Longdo]
公因[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] formula [Add to Longdo]
[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
分布[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed [Add to Longdo]
分布拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分布环境[fēn bù shì huán jìng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] distributed environment (computing) [Add to Longdo]
分布结构[fēn bù shì jié gòu, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] distributed architecture [Add to Longdo]
分布网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] distributed network [Add to Longdo]
分子[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, ] molecular formula [Add to Longdo]
分布发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
分散[fēn sàn shì, ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ, ] distributed [Add to Longdo]
[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service [Add to Longdo]
[zhì shì huà, ㄓˋ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] standardization [Add to Longdo]
化学[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] chemical formula (e.g. water H2O) [Add to Longdo]
化学方程[huà xué fāng chéng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, / ] chemical equation [Add to Longdo]
升旗仪[shēng qí yí shì, ㄕㄥ ㄑㄧˊ ㄧˊ ㄕˋ, / ] flag raising ceremony [Add to Longdo]
[fǎn shì, ㄈㄢˇ ㄕˋ, ] trans- (isomers in organic chemistry), as opposed to cis- 順 [Add to Longdo]
脂肪[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, ] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil [Add to Longdo]
反应[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, / ] equation of a chemical reaction [Add to Longdo]
受降仪[shòu xiáng yí shì, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄤˊ ㄧˊ ㄕˋ, / ] a surrender ceremony [Add to Longdo]
各样[gè shì gè yàng, ㄍㄜˋ ㄕˋ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] (of) all kinds and sorts; various [Add to Longdo]
哥特[gē tè shì, ㄍㄜ ㄊㄜˋ ㄕˋ, ] gothic [Add to Longdo]
喷气[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] jet (engine) [Add to Longdo]
喷气飞机[pēn qì shì fēi jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] jet aircraft [Add to Longdo]
[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] factorization [Add to Longdo]
图像互换格[tú xiàng hù huàn gé shì, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, / ] GIF; graphic interchange format [Add to Longdo]
执政方[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] governing method [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株市場の崩壊で全てを失った。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚について何も知らないとは不思議だ。
I'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.1月30日、31日は葬のため休みます。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株会社は横浜の新社屋に移転します。
That car is quite up to date.あの車はなかなか最新だ。
You had better set some money apart for your wedding.あなたは結婚のためにお金を別に取っておいたほうがいい。
You will soon accommodate yourself new ways of living.あなたは新しい生活様にすぐ慣れるでしょう。
You need not prepare a formal speech.あなたは正なスピーチを用意する必要がありません。
You need not prepare a formal speech.あなたの正なスピーチを用意する必要はありません。
That university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.あの大学はマークシート方で入学試験を行っている。
The Arabic script was replaced by the Roman alphabet.アラビア文字はローマアルファベットにとって変わられた。
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚で花嫁にプレゼントすることがよくあります。
Gordon is interested in Japanese way of life.ゴードンは日本の生活様に興味を持っている。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公に訪問した。
To teach Alex, Pepperberg used a special form of training.アレックスを教えるために、ペパーバーグは特別な訓練形を用いた。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
Quite a few people were invited to the ceremony.かなりたくさんの人がその典に招待された。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、非公な民衆の運動である。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬で、未亡人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。
There were two marriages here yesterday.きのうここで結婚が2組あった。
This machine has gone out of date.この機械は旧になってしまった。
Let us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.ここでの事故の数が公に記録されているものの2倍あると仮定してみよう。
This parade descends from an ancient rite.このパレードは古い儀に由来している。
This ceremony has been handed down from generation to generation.この儀は幾世代にもわたって伝わってきた。
This word conjures up a new way of life.この言葉は新しい生活様を想定させる。
The computer is up to date.そのコンピューターは最新だ。
This book will give you a clear idea of the American way of life.この本を読めば、アメリカ人の生活様がよく分かるだろう。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正採用となる寸前で、解雇されてしまった。
Jack and Peggy were married by the Rev. John Smith.ジャックとペギーの結婚はジョン・スミス師により行われた。
Fill out this form, please.この書に記入してください。
This form looks kind of complicated. Help me fill it out.この書はやや複雑そうだ。書きこむのを手伝ってくれ。
This style of costume originated in Paris.この服装様はパリに始まった。
This news is official.この報道は公のものだ。
This is the American way of life.これがアメリカ風の生活様だ。
These diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.これらの図は求職に関する様々なアプローチを示している。
The optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.これらの要素をすべて包含するような最良の公はこれまでのところ提案されていない。
The royal wedding was a magnificent occasion.その王室の結婚は壮大な祭典であった。
Will you take part in the ceremony?そのに参加してくれますか。
The company introduced Japanese methods into its business.その会社は経営に日本のやり方を導入した。
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.その巻末には修辞学と論理学の技法についての2編の短い大要があり、後者はソクラテス論争方の見本で結ばれていた。
The ceremony is to turn away evil spirits.その儀は悪霊を追い払うためのものである。
The ceremony went off well.その儀は順調に進んだ。
This rite is part of their religion.その儀は彼らの宗教の一部である。
The ceremony will take place tomorrow.その儀は明日催される。
The marriage came off last week.その結婚は先週行われた。
The laboratory has the most up-to-date equipment.その実験室には最新の設備がある。
In the factory all the equipment was up to date.その工場では、設備はすべて最新のものだった。
That car is quite up to date.その車はなかなか最新だ。
That car is quite up to date.その車なかなか最新である。
The ceremony was simple.その典は簡素だった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your behavior is obvious.[CN] 你的行为模很明显 The Seven Year Itch (1955)
The way you're talking now, you must have gotten yourself into a nice fat jam tonight.[CN] 你现在说话的方 一定是你今晚遇到什么大问题了 Violent Saturday (1955)
"The Infidelity Pattern in the Married Male or the 'seven-year itch.'[CN] 布鲁贝克 -史提李奇理论 已婚男性偶尔出轨模... The Seven Year Itch (1955)
A ceremonial knife with a large jewel at the hilt.[JA] 柄に大きな宝石が はまった儀用の短剣です The Mummy (2017)
It was their explanation of the miracle of creation, which is the same miracle whether it took six days or many centuries.[CN] 那是他们解释创世奇迹的方... 不管花费六天还是几个世纪 世界的创造都是个奇迹 The King and I (1956)
I decided to legally change my name and become a new person, new attitude, new way of life.[JA] 正に自分の名前を変えて 生まれ変わろうと決めた CounterPunch (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間短縮のために 正な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.[JA] 私は正な教育を受けていない だが私の知識では― 北部最後の王は エイゴン・ターガリアンに跪いた トーリン・スタークであろう The Queen's Justice (2017)
I guess I prefer to make people the old-fashioned way.[JA] 子を作るのは 昔の方がはるかにいいです Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日行われた 開 菜々果さんの葬儀告別 Reason (2017)
Either.. we wait for that day to arrive... or we can fight it on our own terms.[JA] 私たちはその日が来るのを 待っています あるいは私たちの方で それと闘う人もいる The Mummy (2017)
Young prince has healthy respect for ways of his own people.[CN] 我们的小王储非常尊重... 臣民们的生活方 The King and I (1956)
If we sink her, it can only be interpreted one way.[CN] 要击沉他,方只有一个 Pursuit of the Graf Spee (1956)
They call that American know-how.[CN] "美绝活"啊 The Seven Year Itch (1955)
Not English way, not French way, not Chinese way![CN] 不按英国,法国或中国的方 The King and I (1956)
In a way, I was glad, though. It proved you respected me... at least until our second date.[CN] 某种方上 我很高兴你 Away All Boats (1956)
A painstaking search of the track grounds is being conducted...[CN] 目前正在赛马场进行地毯搜索 The Killing (1956)
Are you enjoying the festivities?[JA] 典を楽しんでいらっしゃるかしら John Wick: Chapter 2 (2017)
War or not, we should have some kind of impressive ceremony.[CN] 不管是不是战争 我们都要有某种仪 Away All Boats (1956)
There is a canal at the center of them... that feeds a ritual well at the base, filled with mercury.[JA] その中心には運河があり... ...儀に基づく 水銀で満たされている The Mummy (2017)
Let's try to talk the way we used to, when we were first married.[CN] 试着我们以前的那种方来谈谈, 当我们刚结婚时的 Violent Saturday (1955)
Is it not true that this man was raised in a brothel and has no formal education of any kind?[JA] 売春宿で育ったから 正な教育も受けていない King Arthur: Legend of the Sword (2017)
I am king as I was born to be... and Siam to be governed in my way![CN] 我天生就是国王... 我要按我的方来治理暹罗 The King and I (1956)
Waiting for the race to become official...[CN] 在等候宣布正比赛结果时 The Killing (1956)
Ideas, inspiration for formula weapons but I don't make them used them.[JA] 化学に対する アイデア ひらめき・・・ ...兵器... しかし 私は彼らにそれらを 使用させてはいない Wonder Woman (2017)
Juana Villalobos wilt thou take Jordan Benedict, here present for your lawful husband according to the rite of our holy mother, the Church?[CN] 胡安娜·韦拉波斯 你愿意接受..." "你身旁的乔丹·本尼迪特... 在教堂经历圣母之仪 Giant (1956)
Don't tell me that you haven't learned that dry wind, friction and a heavy carpet are not the only means of creating electricity between human beings.[CN] 你没听说过干燥 摩擦 还有厚重的地毯... 并不只是两人之间 产生静电的唯一几种方 Giant (1956)
Meanwhile, the streets adjacent to the place cordoned off by falling object.[JA] 国防省より正見解 あるまで... Attraction (2017)
With this ring, I thee wed.[CN] 戴上这个戒指 你们就正结婚了 Giant (1956)
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] 同じトランスジェンダーでも 性別に対して感じる 抑圧は違うの 形や枠組みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
From the seeds came pods... which had the power to reproduce themselves... in the exact likeness of any form of life.[CN] 从种子里长出了豆荚... 能够自我繁衍... 就像其他任何的生命形一样 Invasion of the Body Snatchers (1956)
It was your wedding day.[JA] 結婚の最中に Resident Evil: Vendetta (2017)
In this way, besides splitting the enemy's main armament, we can also report each other's fall of shot.[CN] 通过这种方,尽快解除敌人火力 报告彼此的最大火力 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Use every possible means.[CN] 用任何方 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Be sure to hold all tickets...[CN] 在正公布比赛结果之前 The Killing (1956)
Addresses, habits, descriptions of the stones and settings.[CN] 地址、习惯、珠宝的款设计 To Catch a Thief (1955)
It's like a self-mounting tent, or a self-inflating pool bed.[JA] ワンタッチのテントや 自動で膨らむプールと同じ Barbecue (2017)
Putting it my way, but nicely,[CN] 用我那美好的方... 来了解你 The King and I (1956)
This is not an official operation.[JA] これは公の操作です 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
- than go to another fucking funeral.[JA] - "あちら側" に行った奴の葬に出るよりわ The Discovery (2017)
There are many, many different ways to fight a war.[CN] 有很多很多不同的方参与到战争中 Violent Saturday (1955)
Look, Jordy there's ways of living and there's ways of doing things that folks abide by when they want to live right and happily in comfort with their own people.[CN] 听着 乔丹... 生活有种种方 做事有种种方... 有人就喜欢和 自己的同胞一起... Giant (1956)
For as much as David and Lacey have consented together in holy wedlock I pronounce that they are man and wife.[CN] 戴维和蕾茜彼此同意 这一神圣的结合 我宣布 你们正成为夫妻 Giant (1956)
It is a party that I am not going to miss no matter what.[JA] 結婚を 見逃すわけにはいかない  ()
- Notarized.[JA] 正 Once Upon a Time in Venice (2017)
- Un momentito. - Come on, Coca.[CN] 来吧,考克,无论什么方,只要接通就可以了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
But the, uh, there'll be a memorial service in a couple of weeks.[JA] しかし、そこには、 お葬になる 数週間で 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Juliette Christiane Hardy in accordance with the rites of our Holy Church?[CN] 并尊重这个神圣的仪吗? ...And God Created Woman (1956)
We would announce the World Theory movie, and it would be broadcast live.[JA] 「セカイロン」映像化 公発表に合わせて 生配信するんです Disbanded (2017)
Of course there is. There are all sorts of things.[CN] 当然有 有各各样的东西 The Killing (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2項[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
べた塗り内部様[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アクセス方[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アドレス形[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
カスケードけた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クロスリファレンス形[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
グローバル形[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
セル電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
ソフトセクタディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ゾーン形[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
タイル方[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no) [Add to Longdo]
データタグ形[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
データ形[データけいしき, de-ta keishiki] data layout [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
ドラムプロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
ハードセクタディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]
ハードセクタ方[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
ハッチ内部様[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
ハッチ様[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style [Add to Longdo]
パターン内部様[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
パラメタ方[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no) [Add to Longdo]
パラメタ方出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ビッグエンディアン[ビッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
ファイル形[ファイルけいしき, fairu keishiki] file format [Add to Longdo]
フラットベッドプロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
フレーム形[フレームけいしき, fure-mu keishiki] frame format [Add to Longdo]
ブール[ブールしき, bu-ru shiki] boolean form [Add to Longdo]
プリエンプティブのマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
プログラム固定計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御及びキーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
マクロ[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
メニュー方[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no) [Add to Longdo]
メニュー方のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
モード方[モードほうしき, mo-do houshiki] modal [Add to Longdo]
モジュラーコンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
ラスタ方グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
リトルエンディアン[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
ルーズリーフのノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
ループ不変[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
ルックアヘッド方[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
レコード形[レコードけいしき, reko-do keishiki] record format [Add to Longdo]
ワークステーション型[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type [Add to Longdo]
位相変調方[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation [Add to Longdo]
一括方[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上棟[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
定礎[ていそしき, teisoshiki] Grundsteinlegung [Add to Longdo]
[しき, shiki] FEIER, ZEREMONIE, STIL, FORM, METHODE, FORMEL [Add to Longdo]
[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]
[しんしき, shinshiki] neuer_Stil, neuer_Typus, neues_System [Add to Longdo]
[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
[きゅうしき, kyuushiki] altmodisch, veraltet [Add to Longdo]
会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
棟上げ[むねあげしき, muneageshiki] Richtfest [Add to Longdo]
[ようしき, youshiki] -Stil, -Form [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
[れいしき, reishiki] Zeremoniell, Formalitaet, Etikette [Add to Longdo]
結婚[けっこんしき, kekkonshiki] Hochzeitsfeier [Add to Longdo]
葬儀[そうぎしき, sougishiki] Bestattung, Begraebnisfeier [Add to Longdo]
追悼[ついとうしき, tsuitoushiki] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top