Search result for

*堂*

(219 entries)
(5.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-堂-, *堂*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
殿[でんどう] (n ) hallo
See also: S. palace,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
礼拝[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
[しょくどう, shokudou] (n) โรงอาหาร,ห้องอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょくどう, shokudou, ] (n ) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堂, táng, ㄊㄤˊ] hall, large room; government office; cousins
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[樘, táng, ㄊㄤˊ] pillar, post, door frame
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[瞠, chēng, ㄔㄥ] to gaze, to look, to stare
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[膛, táng, ㄊㄤˊ] chest cavity; hollow space
Radical: Decomposition: 堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] A hall 堂 in one's chest ⺼; 堂 also provides the pronunciation
[螳, táng, ㄊㄤˊ] praying mantis
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[蹚, tāng, ㄊㄤ] to trample, to wade; muddy, wet
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[镗, tāng, ㄊㄤ] awl, boring tool
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  堂 (táng ㄊㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユダヤ教会[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
阿弥陀[あみだどう, amidadou] (n) temple hall containing an enshrined image of Amitabha [Add to Longdo]
位牌[いはいどう, ihaidou] (n) mortuary chapel [Add to Longdo]
威風;威風[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
[いちどう, ichidou] (n) one building (hall, temple, shrine, room); (P) [Add to Longdo]
音楽[おんがくどう, ongakudou] (n) concert hall [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
[かいどうづかさ, kaidoudukasa] (n) ruler of a synagogue [Add to Longdo]
絵馬[えまどう, emadou] (n) (See 絵馬) shrine building where votive picture tablets are hanged [Add to Longdo]
開山[かいさんどう, kaisandou] (n) temple hall commemorating its founding or its founder [Add to Longdo]
学生食[がくせいしょくどう, gakuseishokudou] (n) school cafeteria [Add to Longdo]
[けんどう, kendou] (n) (hon) (arch) (See ははうえ) mother [Add to Longdo]
簡易食[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter [Add to Longdo]
観音[かんのんどう, kannondou] (n) temple dedicated to Kannon [Add to Longdo]
旗鼓々;旗鼓[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
議事[ぎじどう, gijidou] (n) Diet building; (P) [Add to Longdo]
居間兼食[いまけんしょくどう, imakenshokudou] (n) living room-cum-dining room [Add to Longdo]
教会[きょうかいどう, kyoukaidou] (n) church; chapel [Add to Longdo]
金色[こんじきどう, konjikidou] (n) Konjikido (name of a temple building) [Add to Longdo]
[こんどう, kondou] (n) main temple structure (sanctuary, hall) [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] (n) sutra library [Add to Longdo]
[みどう, midou] (n) (1) enshrinement hall (of a buddha); temple; (2) (usu. as お御) cathedral (esp. Catholic) [Add to Longdo]
公会[こうかいどう, koukaidou] (n) town hall; public hall; (P) [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] (n) auditorium; (P) [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] (n) you; your beautiful home [Add to Longdo]
国会議事[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] (n) national parliament or congress building (e.g. National Diet (Japan), Capitol Hill (US), Houses of Parliament (UK), etc.); (P) [Add to Longdo]
[こつどう, kotsudou] (n) charnel house; ossuary [Add to Longdo]
[さんどう, sandou] (n,vs) visiting a home or a shrine [Add to Longdo]
司教座聖[しきょうざせいどう, shikyouzaseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
持佛[じぶつどう, jibutsudou] (n) (See 仏間) hall or room where a private Buddha statue or ancestor tablets are kept [Add to Longdo]
伽藍[しちどうがらん, shichidougaran] (n) complete seven-structured temple compound [Add to Longdo]
社員食[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen [Add to Longdo]
松花弁当[しょうかどうべんとう, shoukadoubentou] (n) square or rectangular bento box containing cross-shaped separators [Add to Longdo]
鐘撞[かねつきどう, kanetsukidou] (n) belfry; bell tower [Add to Longdo]
[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P) [Add to Longdo]
[じきどう, jikidou] (n) {Buddh} dining hall (at a temple) [Add to Longdo]
[しょくどうしゃ, shokudousha] (n) dining car [Add to Longdo]
神楽[かぐらどう, kaguradou] (n) (See 神楽殿・かぐらでん) kagura hall (at a shrine) [Add to Longdo]
正々々;正正[せいせいどうどう(uK), seiseidoudou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) fair and square; open and aboveboard [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] (n) (Confucian) temple; church; sanctuary; (P) [Add to Longdo]
[ぜんどう, zendou] (n) zendo (Zen meditation hall) [Add to Longdo]
[そうどう, soudou] (n) temple meditation hall or certain other temple structures [Add to Longdo]
[そうどう, soudou] (n) thatched hut; monks cell; (my) humble abode [Add to Longdo]
[そんどう, sondou] (pn,adj-no) your family; your mother [Add to Longdo]
大師[だいしどう, daishidou] (n) hall with an enshrined statue of Kobo Daishi (at a Shingon temple) [Add to Longdo]
大衆食[たいしゅうしょくどう, taishuushokudou] (n) cheap restaurant; eating place (house) [Add to Longdo]
大聖[たいせいどう;だいせいどう, taiseidou ; daiseidou] (n) cathedral [Add to Longdo]
[ちゅうどう, chuudou] (n) main temple building [Add to Longdo]
[ちょうどういん, choudouin] (n) (See 大内裏) reception compound; part of the palace where important ceremonies were held [Add to Longdo]
[つじどう, tsujidou] (n) wayside shrine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三代同[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] three generations under one roof [Add to Longdo]
不登大雅之[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
中正纪念[Zhōng zhèng jì niàn táng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Jiang Kai-shek memorial hall in Taibei [Add to Longdo]
[liàng táng, ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ, ] a magnificent pavilion [Add to Longdo]
人民大会[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
人间天[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, / ] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou [Add to Longdo]
[lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother [Add to Longdo]
令尊令[lìng zūn lìng táng, ㄌㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄌㄧㄥˋ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your parents [Add to Longdo]
任天[Rèn tiān táng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] Nintendo [Add to Longdo]
北京人民大会[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]
同仁[Tóng Rén Táng, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄊㄤˊ, ] Tong Ren Tang [Add to Longdo]
[tóng táng, ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] to live under the same roof (of different generations) [Add to Longdo]
[míng tang, ㄇㄧㄥˊ ㄊㄤ˙, ] variety; result; reason [Add to Longdo]
四世同[sì shì tóng táng, ㄙˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] Four generations under one roof, novel by 20th century Lao She 老舍 [Add to Longdo]
坐不垂[zuò bù chuí táng, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, ] lit. don't sit under overhanging eaves (成语 saw); fig. don't stay in danger area [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] (main) hall; large room [Add to Longdo]
・吉河德[Táng, ㄊㄤˊ· Ji2 he2 de2, ] Don Quixote (hero of novel by Cervantes) [Add to Longdo]
[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
吉诃德[Táng jí hē dé, ㄊㄤˊ ㄐㄧˊ ㄏㄜ ㄉㄜˊ, / ] Don Quixote [Add to Longdo]
[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, ] grand; magnificent; stately; majestic appearance [Add to Longdo]
[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin [Add to Longdo]
[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
[táng huáng, ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] imposing; grand [Add to Longdo]
而皇之[táng ér huáng zhī, ㄊㄤˊ ㄦˊ ㄏㄨㄤˊ ㄓ, ] overt; to make no secret (of one's presence); grandiose; with great scope [Add to Longdo]
寿[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿 / ] mourning hall; a hall for a birthday celebration [Add to Longdo]
[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby [Add to Longdo]
大教[dà jiào táng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] cathedral [Add to Longdo]
[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] paradise; heaven [Add to Longdo]
[xué táng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college; school [Add to Longdo]
[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, ] room to meet guests; parlor [Add to Longdo]
家累千金,坐不垂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, ] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger [Add to Longdo]
富丽[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic [Add to Longdo]
[zūn táng, ㄗㄨㄣ ㄊㄤˊ, ] (honorific) your mother [Add to Longdo]
对簿公[duì bù gōng táng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄤˊ, 簿 / 簿] public courtroom accusation (成语 saw); legal confrontation; to take sb to court; to sue [Add to Longdo]
[diàn táng, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, ] show room [Add to Longdo]
[tīng táng, ㄊㄧㄥ ㄊㄤˊ, / ] hall [Add to Longdo]
[tuō táng, ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ, ] to drag out a lesson; to insist on extending class after the bell [Add to Longdo]
[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地 [Add to Longdo]
[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel [Add to Longdo]
墓地[jiào táng mù dì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, ] churchyard [Add to Longdo]
[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] meeting hall; assembly hall [Add to Longdo]
杜甫草[Dù fǔ cǎo táng, ㄉㄨˋ ㄈㄨˇ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ, ] Du Fu's thatched cottage in Chengdu [Add to Longdo]
欢聚一[huān jù yī táng, ㄏㄨㄢ ㄐㄩˋ ㄧ ㄊㄤˊ, / ] (set phrase) to happily gather under the same roof [Add to Longdo]
毛主席纪念[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Mausoleum of Mao Zedong [Add to Longdo]
洋务学[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college of western learning in late Qing [Add to Longdo]
[mǎn táng, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ, / 滿] whole audience; a sell-out (capacity audience); jam-packed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mr Wilson likes him to play square.ウィルソンさんは彼が正々々とやってくれることを望む。
This road leads to the public hall.この道は公会に続いている。
Not all my classmate like the food in the cafeteria.クラスのみんなが学生食の食べ物を気に入っているわけではない。
This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.この壮大な大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
Not bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.これだけまあ、多士済済の人材が一に集まったもんだよな。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The teacher assembled the students in the hall.その教師は講に学生を集めた。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が埋葬されている聖を多くの人々が訪れた。
During lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...ホテルの食でランチの最中に、ステラという若い女性がばったり倒れ、医師のスチュワートがそのからだを調べて言うことには・・・。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にもさかのぼる。
By the way, do you know a good restaurant around here?それはそうと、この辺にいい食を知らないかね。
The old man had a noble countenance.その老人は々とした顔つきをしていた。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優雅で々とした既存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
No sooner had we entered the hall than the ceremony began.ぼくたちが講に入るとすぐ式が始まった。 [M]
The speaker swaggered into the lecture hall.演説者はふんぞり返って講に入っていった。
So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.ミケランジェロがシスティナ礼拝の天井に人物画を描けるように、シェークスピアがセリフを書けるように、キーツが詩を書けるように、そうしたことのために無数の人々が生きて、苦しんで、死んだのはそれだけの価値があることのように思えたのだった。
The crowd poured out of the auditorium.群衆は公会からドッと出てきた。
The living room adjoins the dining room.居間は食に続いている。
The church bells are ringing.教会の鐘が鳴っている。
A banking scandal is sweeping across Capitol Hill.銀行スキャンダルは国会議事をかけぬけました。
The hall resounded with the peal of the bells.に鐘の音が響き渡った。
The burglar broke into the post office in broad daylight.強盗は白昼々と郵便局を襲った。
The thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.強盗団は今日、白昼々、もうひとつの銀行を襲った。
The crowd poured out of the auditorium.群集は公会からどっと出てきた。
No sooner had I entered the hall than the ceremony began.私が講に入るか入らないかのうちに式が始まった。
I always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.が暑くなると、いつも私はファンを相撲に連れていく。
The auditorium is filled to capacity with anxious applicants.は心配そうな志願者で満員である。
The auditorium is filled to capacity with anxious applicants.は熱心な応募者でいっぱいだ。
Our house has seven rooms including the dining room.私たちの家は食も含めて7部屋あります。
Whether you win or lose, you must play fair.試合に勝とうが負けようが、正々々とプレイしなければならない。
I heard my name called in the cafeteria.私は食で自分の名前が呼ばれるのが聞こえた。
To the best of my knowledge, the cathedral dates back to the Middle Ages.私の知る限り、この大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
I went to the public hall to listen to the jazz concert.私はジャズコンサートを聴きに公会へ行った。
I turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant.私は角を曲がって、開店早々の食を見つけた。
Our house has seven rooms including the dining room.私達の家は食を含めて7部屋あります。
His advice to us was that we should play fair.私達への彼の助言は、正々々と勝負せよということであった。
Have you put out the light in the dining room?の明かりを消してくれましたか。
The general's massive presence awes everyone.将軍の々とした格幅は誰でも威圧される。
It is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.常に取り壊される危険にさらされているのは、それほど重要かどうか決定しがたい場合である。つまり、実際、芸術的価値や歴史的価値はないかもしれないが、心情的に人々が愛着を持ち、愛するようになった々とした昔の建物の場合である。
Whether you win or lose, you must play fair.勝っても負けても、正々々プレイしなさい。
Whether you win or lose, you should play fairly.勝とうが負けようが、君は正々々と戦わなければならない。 [M]
Whether we win or lose, we must play fairly.勝とうが負けようが、正々々と戦わねばならぬ。
The cafeteria was self-service.はセルフサービスでした。
Where is the cafeteria?はどこですか。
Is this dining room open now?はもうあいていますか。
What time does the dining room open?は何時にあきますか。
Let's adjourn to the dining room for dinner.へ行って食事をしよう。
Where's the dinning car?車は、どこにありますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lord Attila swore he wanted to turn Rome's churches into stables for our horses![CN] 匈奴王發過誓,要把羅馬的教變成屬於我們的馬廄呢 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Danny didn't tell you, did she? I am Rebecca's favorite cousin.[CN] 丹尼没告诉你吧 我是丽贝卡喜爱的 Rebecca (1940)
Let us drink to the spirit of gallantry and courage that made a strange heaven out of unbelievable hell.[CN] 让我们为勇敢的精神而干杯 因为这精神把地狱变成了天 Cavalcade (1933)
When Edgar and I took over the restaurant, we had a sign up.[JA] 食を引き継いだ時 ドアに看板があった Barbecue (2017)
We've been to church and the sermon lasted 45 minutes.[CN] 我们刚从教做礼拜回来 The 39 Steps (1935)
- Once drove a miniature engine on the Dymchurch line.[CN] 在教边开小引擎 The Lady Vanishes (1938)
- Can't you smile?[CN] 你不能笑吗 你知道我想要教婚礼 I Married a Witch (1942)
And ammo in the TacOps Center just beyond the cantina.[JA] 食の裏の作戦室に弾薬を備蓄してある 13 Hours (2016)
Then when I finally make it, they wouldn't let me within a mile of the Red Keep, the Sept of Baelor's blown to hell, and the Dragonpit is a damn ruin.[JA] ついにたどり着いたと思ったら 近づけさせてくれないのさ ベイラーの大聖は吹き飛ばされてしまった Dragonstone (2017)
It's pasta day in the cafeteria.[JA] 食でパスタが 出るからよ Care (2016)
ST PAUL'S CATHEDRAL 3:00 PM[JA] {pos(100,190)}セントポール大聖 午後3時00分 London Has Fallen (2016)
I don't think I belong in heaven.[CN] 我不认为我属于天 Wuthering Heights (1939)
They told me she wouldn't be allowed in the Sept.[JA] 聖には入れないと言われたんだ Home (2016)
- Say, what is all this here?[CN] 这里搞什么名 The Grapes of Wrath (1940)
I don't know. Sometimes I think we're going in circles.[JA] 私たちは々巡りをしている  ()
Look, this isn't my idea of heaven, either.[CN] Look, this isn't my idea of heaven, either. 这也不是我梦想的天 Strange Cargo (1940)
She stood before the gods in the holy sept and lied.[JA] 聖で神の前に立ち嘘をついた Blood of My Blood (2016)
You are a paragon of kingly composure.[JA] あなたは々落ち着きの模範です。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We heard music at the hall.[CN] 我们在礼听音乐 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
And... and what happened to Al's Diner?[JA] それと... AI食に何がありましたか? The Day in Question (2016)
But if you kill the High Sparrow, you won't leave the sept alive.[JA] ハイスパローを殺せたとしても 聖を生きて出られない Blood of My Blood (2016)
The wife of a vassal may not precede the Queen of Burgundy![CN] 臣子的妻子怎麼能先於 布侖希爾德王后進入大教 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Escort my Lady Marian to the Great Hall.[CN] 护送玛利亚去大礼 The Adventures of Robin Hood (1938)
Listen, I got a cousin that'll send your kid to a nice school in Wisconsin.[CN] 聽著,我有個姐可以把你女兒送到維斯康辛的 一所好學校裡去。 Applause (1929)
These boxing gyms that created legends and boxing champions... seem to no longer exist.[JA] 伝説とチャンピオンを 生み出してきたジムは 伝説とチャンピオンを 生み出してきたジムは シュガー・レイ・ レナード 国際ボクシング殿入り CounterPunch (2017)
Burn him and bury his ashes where the sept once stood.[JA] 燃やして そして遺灰を聖があった場所に The Winds of Winter (2016)
If a girl could use one of the faces from the hall...[JA] 少女が聖の顔を使うなら... The Door (2016)
All my life, I wanted to see the Red Keep, the Sept of Baelor, the Dragonpit.[JA] 俺はずっと赤い城が見たかったんだ ベイラーの大聖やドラゴンピットも Dragonstone (2017)
I'll save my confessions for the High Septon.[JA] 大聖まで懺悔は 取っておくよ The Spoils of War (2017)
They attacked a nearby Sept and murdered the villagers.[JA] こいつらは近くの聖と村人を襲った No One (2016)
I should have pulled down the Sept onto the High Sparrow's head before I let them do that to you, as you would have for me.[JA] あんなことが起きる前に 聖を取り壊してハイスパローの首を取るべきだった 母上ならそうしただろう Home (2016)
Child, the carpet is already laid at St. George's, Hanover Square.[CN] 孩子 地毯都已经铺好了 在汉诺威广场的圣乔治教 The Lady Vanishes (1938)
Well, if Master Edgar and his charms and money... and parties mean heaven to you... what's to keep you from taking your place among the Linton angels?[CN] 而且对你来说宴会相当于天... 什么使你不成为 林顿家'天使们'的一员呢 Wuthering Heights (1939)
So tell him to march into the sept and crush the High Sparrow's head like a melon.[JA] じゃあ、聖に突入して ハイスパローの頭をメロンみたいに潰せと命じろ Oathbreaker (2016)
I will find a safe route to the cathedral.[JA] 大聖への安全な逃げ道を探す Anthropoid (2016)
Lee's Diner. I got four down. I need two EMS vehicles.[JA] リーの食だ 4人のされてる 救急車が2台要る Jack Reacher: Never Go Back (2016)
It was the first shawarma and falafel restaurant.[JA] シャワルマと ファラフェルを出す食 Barbecue (2017)
No, a real man shows up, tells the truth, and stays strong no matter what comes next.[JA] 本当の男は正直で 隠し事がなく― 何が起ころうが 々としてるわ Drive (2016)
The destruction of the Sept of Baelor was a tragic accident.[JA] 大聖の破壊は悲劇的な事故だった The Queen's Justice (2017)
- Come with me. - Where?[CN] -跟我来 去大 The Blue Angel (1930)
I dreamt I went to heaven, and it didn't seem to be my home.[CN] 我梦见我去天 它不像是我的家 Wuthering Heights (1939)
Your Grace, His Holiness the High Septon wishes to speak with you at the Great Sept of Baelor.[JA] 陛下 司祭聖下が ベイラー大聖でお話されたいと No One (2016)
This restaurant is considered... one of the first in the camp.[JA] この食は たぶん― キャンプで 最初にできた店の1つだ Barbecue (2017)
- Got me all curious.[CN] -想看看门口究竟什么名 The Grapes of Wrath (1940)
You sprang it on me, Keyes, after office hours, when you caught me... down in the lobby of the building.[CN] 巴顿 当你在放办公时间后 在大叫我时发生的 Double Indemnity (1944)
You all made interpol's top 10 most wanted list[JA] ICPOのブラックリストに 々のTOP10入りだ The Fate of the Furious (2017)
- Sure, but what is this?[CN] -当然,不过这里搞什么名 The Grapes of Wrath (1940)
Or at least from being what I wanted to be-- living in heaven.[CN] 或至少从 我所想要的... 天的生活 Wuthering Heights (1939)
is the word you're too embarrassed to use.[JA] 々と口にすればいい The Original (2016)
As the Sept of Baelor is no longer an option, perhaps a ceremony in the throne room?[JA] 大聖が使えないとなると やはり葬儀は玉座の間ででしょうか? The Winds of Winter (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公会[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
国会議事[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
[ほんどう, hondou] Haupttempel [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] konfuzianischer_Tempel, Kirche [Add to Longdo]
能楽[のうがくどう, nougakudou] No-Theater [Add to Longdo]
[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]
[しょくどう, shokudou] Speisezimmer, Restaurant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top