Search result for

*โต๊ะหมู่บูชา*

(5 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โต๊ะหมู่บูชา,-โต๊ะหมู่บูชา-, *โต๊ะหมู่บูชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะหมู่บูชา [N] set of altar table, Syn. โต๊ะบูชา, โต๊ะหมู่, Example: ห้องถัดจากนอกชานเข้ามาแง้มประตูไว้เพียงเล็กน้อย ภายในมีโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่เรียบร้อย, Count unit: ชุด, Thai definition: ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า 4 ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชาน. ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า ๔ ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่ มีหมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑, เดิมเรียกว่า ม้าหมู่บูชา.
ตั้งโต๊ะจัดโต๊ะหมู่บูชา.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต๊ะหมู่บูชา[n.] (tomūbūchā) EN: set of altar tables   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altar    [N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top